NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
________________________________________________________________
NÁVRH
ZÁKON
z ........ 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č.
61/2018 Z. z.
, zákona č.
177/2018 Z. z.
, zákona č.
231/2019 Z. z.
, zákona č.
89/2020 Z. z.
, zákona č.
331/2020 Z. z.
a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„3) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu17) na základe rozhodnutia súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu17a) uskutoční po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s rodičmi informatívny pohovor v ustanovenej lehote a s ustanovenými náležitosťami. Pohovor podľa prvej vety sa uskutočňuje s obidvomi rodičmi alebo s každým rodičom osobitne. V pozvánke na informatívny pohovor podľa prvej vety orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poučí rodiča o možnosti rozhodnúť sa pre spoločný informatívny pohovor alebo osobitný informatívny pohovor. Ak sa rodič nerozhodol pre spoločný informatívny pohovor, informatívny pohovor sa uskutoční s každým rodičom osobitne; rozhodnutie rodiča pre osobitný informatívny pohovor alebo rozhodnutie rodiča nezúčastniť sa informatívneho pohovoru nemá vplyv na posudzovanie jeho spôsobilosti osobne vychovávať dieťa alebo mu nemôže byť inak na ťarchu.
2.§ 97 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) lehotu na vykonanie informatívneho pohovoru, náležitosti a podrobnosti informatívneho pohovoru podľa § 20 ods. 3.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.