DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Účelom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ustanoviť možnosť, aby škola a školské zariadenie mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.
V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa v návrhu zákona ustanovuje možnosť zdravotnej starostlivosti v škole a školskom zariadení vybranými zdravotníckymi pracovníkmi, konkrétne lekárom, sestrou, pôrodnou asistentkou alebo zdravotníckym záchranárom, ktorí budú v škole alebo v školskom zariadení zamestnaní v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Informovaný súhlas poskytnúť zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka bude na základe § 19 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viesť zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorú dieťati alebo žiakovi poskytol.
Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá sociálne vplyvy, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na služby pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Jana Žitňanská – poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Súčasné znenie zákona č. 245/2008 Z. z. neupravuje možnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom v škole alebo školskom zariadení a z toho dôvodu nemal kto deťom a žiakom poskytovať potrebnú a odbornú pomoc spojenú so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom úpravy je umožniť, aby škola a školské zariadenie mali možnosť zamestnať v príslušnej škole zdravotníckeho pracovníka – lekára, sestru, pôrodnú asistentku alebo zdravotného pracovníka, ktorí by poskytovali deťom a žiakom zdravotnú starostlivosť s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia.
4.Dotknuté subjekty
Školy a školské zariadenia, zriaďovatelia, zdravotnícki pracovníci, deti, žiaci, zákonní zástupcovia, zástupcovia zariadení.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že by nedošlo k vytvoreniu možnosti poskytovať v škole a školskom zariadení zdravotnícku starostlivosť deťom a žiakom.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Predpokladá sa vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý bude ustanovovať minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení.
7.Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné
8.Preskúmanie účelnosti
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. ..........
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Navrhovateľ právneho predpisu: Jana Žitňanská - poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Ustanovuje sa, že škola a školské zariadenie bude môcť vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom, ktorú budú poskytovať zdravotnícki pracovníci lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár. Ak škola túto možnosť využije, títo zdravotnícki pracovníci budú v škole pôsobiť v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Dôvodom navrhovanej úpravy je, že v praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení odborne poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom.
Z dôvodu, aby nedochádzalo k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v škole alebo v školskom zariadení bez vedomia zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, na zdravotnú starostlivosť sa bude vyžadovať informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. Informovaný súhlas poskytnúť zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
Zdravotnícky pracovník bude v škole a školskom zariadení vykonávať tie odborné pracovné činnosti, na ktoré sa odkazuje v poznámkach pod čiarou na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach a vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.
Z dôvodu, aby bolo možné poskytovať v škole a školskom zariadení zdravotnícku starostlivosť zdravotníckym pracovníkom, budú upravené minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie školy a školského zariadenia na to, aby v nich mohla byť poskytovaná zdravotná starostlivosť.
Zdravotná starostlivosť v špeciálnych výchovných zariadeniach ostáva zachovaná v súčasnom rozsahu.
K Čl. II
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 15. novembra 2021 vzhľadom na potrebnú legisvakanciu.