NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z … 2021,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 273/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 152 sa vkladá § 152a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠152a
Zdravotná starostlivosť v škole a školskom zariadení
(1) Škola a školské zariadenie môže vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zamestnávaním zdravotníckeho pracovníka spĺňajúceho podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár, sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky záchranár podľa osobitného predpisu91a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(2) Zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu alebo žiakovi v škole alebo v školskom zariadení s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia.
(3) Zdravotnícky pracovník spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania lekár v škole alebo v školskom zariadení vykonáva odborné pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.91b)
(4) Zdravotnícky pracovník spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sestra v škole alebo v školskom zariadení vykonáva odborné pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.91c)
(5) Zdravotnícky pracovník spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania pôrodná asistentka v škole alebo v školskom zariadení vykonáva odborné pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.91d)
(6) Zdravotnícky pracovník spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár v škole alebo v školskom zariadení vykonáva odborné pracovné činnosti podľa osobitného predpisu.91e)
(7) Minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vykonávanej v škole alebo v školskom zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom školstva.
(8) Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknuté ustanovenie § 124.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 91a až 91e znejú:
91a) § 27 ods. 1 písm. a), d), e) a l) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
91b) § 4ca vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky č. 445/2013 Z. z.
91c) § 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.
91d) § 5 vyhlášky č. 95/2018 Z. z.
91e) § 3 ods. 1 vyhlášky č. 321/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2021.