DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Martin Beluský, Magdaléna Sulanová, Stanislav Mizík a Marek Kotleba.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie.
čl. 110 112 a čl. 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie.
smernica Rady (EÚ) 2017/952 z 29. mája 2017, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (Ú. v. L 144, 7.6.2017), gestor: MF SR,
smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016), v platnom znení,
smernica Rady (EÚ) 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Ú. v. L 301, 18.11.2015), gestor: MF SR,
smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (prepracované znenie) (Ú. v. L 345, 29.12.2011) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi (kodifikované znenie) (Ú. v. L 310, 25.11. 2009) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania
kapitálu (Ú. v. EÚ L 46, 21.2. 2008) v platnom znení,
smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. L 157, 26.6.2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR.
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Úplne.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na rodičovstvo, manželstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky
Návrh na negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Predkladatelia predpokladajú zníženie príjmu z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2022 o 35 mil. eur a v roku 2023 o 37 mil. eur.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa uvedeného v dôvodovej správe nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.