NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., 177/2004 Z. z., 191/2004 Z. z., 391/2004 Z. z., 538/2004 Z. z., 539/2004 Z. z., 659/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 314/2005 Z. z., 534/2005 Z. z., 660/2005 Z. z., 688/2006 Z. z., 76/2007 Z. z., 209/2007 Z. z., 519/2007 Z. z., 530/2007 Z. z., 561/2007 Z. z., 621/2007 Z. z., 653/2007 Z. z., 168/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 563/2008 Z. z., 567/2008 Z. z., 60/2009 Z. z., 184/2009 Z. z., 185/2009 Z. z., 504/2009 Z. z., 563/2009 Z. z., 374/2010 Z. z., 548/2010 Z. z., 129/2011 Z. z., 231/2011 Z. z., 250/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 362/2011 Z. z., 406/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 548/2011 Z. z., 69/2012 Z. z., 188/2012 Z. z., 189/2012 Z. z., 252/2012 Z. z., 288/2012 Z. z., 395/2012 Z. z., 70/2013 Z. z., 135/2013 Z. z., 318/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 463/2013 Z. z., 180/2014 Z. z., 183/2014 Z. z., 333/2014 Z. z., 364/2014 Z. z., 371/2014 Z. z., 25/2015 Z. z., 61/2015 Z. z., 62/2015 Z. z., 79/2015 Z. z., 140/2015 Z. z., 176/2015 Z. z., 253/2015 Z. z., 361/2015 Z. z., 375/2015 Z. z., 378/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 440/2015 Z. z., 341/2016 Z. z., 264/2017 Z. z., 279/2017 Z. z., 335/2017 Z. z., 344/2017 Z. z., 57/2018 Z. z., 63/2018 Z. z., 112/2018 Z. z., 209/2018 Z. z., 213/2018 Z. z., 347/2018 Z. z., 368/2018 Z. z., 385/2018 Z. z., 4/2019 Z. z., 10/2019 Z. z., 54/2019 Z. z., 88/2019 Z. z., 155/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 223/2019 Z. z., 228/2019 Z. z., 233/2019 Z. z., 301/2019 Z. z., 315/2019 Z. z., 316/2019 Z. z., 319/2019 Z. z., 390/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 462/2019 Z. z., 46/2020 Z. z., 198/2020 Z. z., 296/2020 Z. z., 416/2020 Z. z., 420/2020 Z. z., 421/2020 Z. z., 76/2021 Z. z., 257/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50 ods. 1 písm. a) znie:
„a) fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle predloženom správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, že sa ním určeným najviac dvom právnickým osobám podľa odseku 4 (ďalej len „prijímatelia”) poukázať každému podiel do výšky 2 % alebo že sa prijímateľom poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu136f) počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období a predloží o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu;59k) ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33 alebo § 33a, alebo § 33 a 33a, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená d znížená o daňový bonus podľa § 33, alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a alebo zaplatená daň znížená o daňový bonus podľa § 33 a o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a,“.
2.V § 50 ods. 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) právnická osoba odvodzujúca svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností.142b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 142b znie:
142b) § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov“
3.V § 50 ods. 5 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) šírenie náboženskej viery.“.
4.V § 50 ods. 6 písm. b) bod 1. znie:
„1. najviac 2 právnické osoby podľa odseku 4 s uvedením príslušných súm, ak ide o daňovníka fyzickú osobu, alebo“.
5.V § 50 ods. 7 sa za prvú vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie:
„Prijímateľa podľa odseku 4 písm. i) komora zapisuje do zoznamu prijímateľov bez osvedčenia podľa prvej vety, pričom splnenie podmienky podľa odseku 6 písm. g) sa nepreukazuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.