Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom návrhu zákona je predĺženie platnosti lehôt TK kategórie vozidiel L (motocykle a štvorkolky) pri prvom prihlásení do evidencie vozidiel zo štyroch rokov na šesť rokov a potom periodicky v štvorročných lehotách. Dôvod predloženia predmetného návrhu zákona je, že vozidlá kategórie L sezónne vozidlá a využívajú sa prevažne na relaxačnú jazdu, čiže nie vystavené takému opotrebeniu a vplyvom počasia (dážď, sneh, posypová soľ) ako vozidlá, ktoré využívané celoročne. Lehoty platnosti TK pre vozidlá kategórie L konkrétne neurčuje ani smernica 2014/45EÚ článok 5 odsek 2, ktorá sa týka TK pre vozidlá kategórie L. Členské štáty stanovia vhodné intervaly, v ktorých sa vozidlá kategórie L3e, L4e, L5e a L7e s objemom motora presahujúcim 125 cm3 majú podrobiť kontrole technického stavu. Preto niektoré členské štáty TK na vozidlá kategórie L ani nerobia. Tieto lehoty, ktoré navrhujeme my, schválila aj susedná Česká republika v roku 2018. Na základe vyššie uvedeného považujeme súčasné nastavenie platnosti lehôt TK pre vozidlá kategórie L za neopodstatnené. Tento návrh zákona sa vzťahuje aj na kategóriu O2 brzdený príves do 3500KG ktorý je tiež využívaný mnohými motoristami len príležitostne. Aj keď je príves využívaný na podnikanie tak skoro vždy je príves polovicu danej trasy nevyťažený. sa teda povedať že každý príves za osobné motorové vozidlo prejde ½ z celového počtu najazdených kilometrov prázdny. Ďalší cieľ tohto návrhu zákona je ustanovenie pravidelných lehôt TK zákonom a nie vykonávacím predpisom, aby lehoty TK schvaľovala NR SR a nie MV SR, keďže sa to bytostne dotýka skoro každého občana SR vlastniaceho vozidlo.
Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má a neutrálny vplyv na ostatné posudzované oblasti.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Upravujú sa lehoty technickej kontroly pravidelnej pre vybrané kategórie vozidiel.
K bodu 2
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na bod 1.
K bodu 3
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na bod 2.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.