NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
364/2019 Z. z.
, zákona č.
90/2020 Z. z.
, zákona č.
198/2020 Z. z.
, zákona č.
257/2020 Z. z.
, zákona č.
418/2020 Z. z.
a zákona č.
132/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 108 ods. 2 znie:
„Technickej kontrole pravidelnej
a)v lehote do šiestich rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
1.kategórie L3eA1,
2.kategórie L3eA2,
3.kategórie L3eA3,
4.kategórie L4eA1,
5.kategórie L4eA2,
6.kategórie L4eA3,
7.kategórie L5e,
8.kategórie L6e,
9.kategórie L7e
10.kategórie O2,
11.kategórie Ta,
12.kategórie R2,
13.kategórie R3a,
14.kategórie R4a,
b)v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
1.kategórie M1,
2.kategórie N1,
3.kategórie Tb,
4.kategórie R3b,
5.kategórie R4b,
c)v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
1.kategórie M2,
2.kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách,
3.kategórie N2,
4.kategórie N3,
5.kategórie O3,
6.kategórie O4,
7. používané na taxislužbu,
8.kategórie L3e, M1, N1 a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo,
9.kategórie M a N používané
9a. na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9b. na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy,
9c. ako sanitné vozidlá,
9d. na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.“.
2.V § 108 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„Podrobnosti o lehotách technickej kontroly pravidelnej ustanoví vykonávací právny predpis podľa
§ 136 ods. 3 písm. g)
.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
3.§ 136 ods. 3 písm. g) bod 28 znie:
„podrobnosti o lehotách technickej kontroly pravidelnej [
§ 108 ods. 3
],“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.