Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladajú do Národnej rady
Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Martin Beluský, Stanislav Mizík a Magdaléna Sulanová.
Cieľom legislatívneho návrhu je zabrániť diskriminácii osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo takéto očkovanie odmietajú a tým ochrániťzákladné ľudské práva a slobody občanov Slovenskej republiky.
Každý občan Slovenskej republiky, ak táto republika spĺňať atribúty demokratického a právneho štátu, mať plné právo rozhodnúť sa či podstúpi ktorýkoľvek lekársky zákrok. Toto právo mať bez toho, aby musel čeliť akejkoľvek forme nátlaku, a to aj vo forme priamej či nepriamej diskriminácie. Obzvlášť, ak ide o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré sa vykonáva vakcínami, ktoré neprešli všetkými fázami klinického skúšania v ich bežnej štandardnej dĺžke. A práve preto mnohými odborníkmi považované len za experimentálne, a teda aj oficiálne schválené len na tzv. dočasné, resp. podmienečné použitie.
Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky opakovane deklarovala, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je a zostane dobrovoľné, osoby, ktoré sa tomuto očkovaniu nepodrobili alebo ho odmietajú, častokrát vystavené hrubej diskriminácii.
Táto diskriminácia prebieha v dvoch rovinách. V legislatívnej rovine, kedy Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva prijímajú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré umožňujú diskrimináciu neočkovaných. A v praktickej rovine, kedy štátne a súkromné inštitúcie rôznym spôsobom znevýhodňujú neočkované osoby, ktoré sú u nich zamestnané alebo ktoré sú na nich odkázané.
V legislatívnej rovine treba poukázať najmä na nedávnu novelizáciu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá umožnila Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenia, ktorými sa podmieňuje vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19. Osoby, ktoré očkovanie odmietajú sa budú musieť podrobiť neustálemu testovaniu alebo prekonať toto ochorenie, ak budú chcieť vstúpiť do týchto prevádzok a na tieto podujatia.
Podobne mnohé v súčasnosti platné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR znevýhodňujú alebo umožňujú znevýhodňovať neočkované osoby. Napríklad vyhláška č. 231 zo 16.7.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym
povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, zavádza povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení pre všetky osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky, ak nie sú plne zaočkované.
Ďalšia vyhláška, a to vyhláška č. 240 z 12.8.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, zase oprávňuje prevádzkovateľov rôznych vybraných zariadení neumožniť vstup do ich prevádzok neočkovaným osobám.
V praktickej rovine sa zase vyskytuje množstvo prípadov, kedy rôzne inštitúcie, a to najmä z verejnej sféry bez toho, aby im to prikazoval alebo priamo umožňoval akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis, diskriminujú svojich neočkovaných zamestnancov alebo iné im podriadené osoby pri ich práci, odmeňovaní alebo slobode pohybu.
Ako typický príklad tejto formy diskriminácie možno uviesť uniknutý list zo dňa 30.6.2021 napísaný pravdepodobne riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Róbertom Mudrončekom, adresovaný riaditeľom ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. V tomto liste sa odporúča vo vzťahu k personálu Zboru a väzenskej a justičnej stráže zohľadniť pri príprave koncoročných odmien to, či sa dali zaočkovať. Ďalej sa odporúča umožniť zvýšený pohyb v určenom priestore ústavov mimo ciel a izieb tým väzňom, ktorí sa dajú zaočkovať a takýmto väzňom aj prioritne udeľovať mimoriadne voľno na opustenie ústavu, povoľovať opustenie ústavu a vychádzku. Zároveň sa v liste píše, že účasť na skupinovo-odborných, osvetových a športových aktivitách sa má umožniť len zaočkovaným väzňom.
Ako ďalší príklad môžeme spomenúť aj skutočnosť, potvrdenú samotným ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom, že do zahraničných misií nebudú vysielaní vojaci, ktorí sa nedali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.
Túto hrubú a čoraz rozšírenejšiu diskrimináciu neočkovaných osôb je potrebné, v záujme ochrany ľudských práv a základných slobôd, čo najskôr ukončiť.
Z tohto dôvodu navrhujeme zaviesť do Trestného zákona nový trestný čin „Diskriminácie v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19“, ktorý umožní trestnoprávne postihovať každého, kto iného akokoľvek diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo takéto očkovanie odmieta.
Súčasne v záujme ochrany práv zamestnancov navrhujeme v Zákonníku práce explicitne stanoviť, že zamestnávateľ nemôže očkovanie proti ochoreniu COVID-19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietanie klasifikovať ako dôvod na podanie výpovede zamestnancovi. Zároveň explicitne zakazujeme podanie výpovede z dôvodu nepodrobenia sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietania.
Vzhľadom na to, že legislatívny rámec diskriminácie neočkovaných osôb vznikol z veľkej časti aj vďaka spomenutej nedávnej novelizácii zákona č. 355/2007 Z. z., navrhujeme tiež z tohto zákona vypustiť tie ustanovenia, ktoré diskrimináciu neočkovaných umožňujú.
Uvedenými legislatívnymi zmenami sa vytvorí priestor na to, aby sa každý občan Slovenskej republiky mohol slobodne rozhodnúť, bez akejkoľvek hrozby diskriminácie, či sa dá alebo nedá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zavádza sa nový trestný čin „Diskriminácia v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19“, ktorého skutková podstata spočíva v akejkoľvek diskriminácii iného z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo takéto očkovanie odmieta.
Čl. II
K bodu 1
Zamestnávateľ nebude môcť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce a teda nepodrobenie sa tomuto očkovaniu alebo jeho odmietanie klasifikovať ako dôvod na podanie výpovede zamestnancovi.
K bodu 2
Zavádza sa explicitný zákaz výpovede zamestnancovi z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID -19 alebo takéto očkovanie odmieta.
Čl. III
K bodu 1
Vypúšťa sa ustanovenie zákona, ktoré umožňovalo Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenie: „dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19“.
K bodu 2
Vypúšťa sa ustanovenie zákona, ktoré umožňovalo Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariaďovať opatrenie: „ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas“. A to z dôvodu, že toto ustanovenie je veľmi vágne, a preto umožňuje prijímať týmto štátnym orgánom prakticky akékoľvek bližšie nešpecifikované opatrenia, čím neúmerne a neodôvodnene posilňuje ich právomoci a tým aj možnosť ich zneužitia.
Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.