NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č.
161/2018 Z. z.
, zákona č.
321/2018 Z. z.
, zákona č.
35/2019 Z. z.
, zákona č.
38/2019 Z. z.
, zákona č.
214/2019 Z. z.
, zákona č.
420/2019 Z. z.
, zákona č.
474/2019 Z. z.
, zákona č.
288/2020 Z. z.
, zákona č.
312/2020 Z. z.
a zákona č.
236/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 424a sa vkladá § 424b, ktorý vrátanie nadpisu znie:
§ 424b Diskriminácia v súvislosti s očkovaním proti ochoreniu COVID-19
(1)Kto iného akokoľvek diskriminuje z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo takéto očkovanie odmieta, potrestá sa odňatím slobody na päť rokov až desať rokov.
(2)Odňatím slobody na osem rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen extrémistickej skupiny,b) ako verejný činiteľ,c)z osobitného motívu,d)vystaví ním iného neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu,e)vydá ním iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, f)za krízovej situácie, alebog)na skupine osôb.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č.
165/2002 Z. z.
, zákona č.
408/2002 Z. z.
, zákona č.
210/2003 Z. z.
, zákona č.
461/2003 Z. z.
, zákona č.
5/2004 Z. z.
, zákona č.
365/2004 Z. z.
, zákona č.
82/2005 Z. z.
, zákona č.
131/2005 Z. z.
, zákona č.
244/2005 Z. z.
, zákona č.
570/2005 Z. z.
, zákona č.
124/2006 Z. z.
, zákona č.
231/2006 Z. z.
, zákona č.
348/2007 Z. z.
, zákona č.
200/2008 Z. z.
, zákona č.
460/2008 Z. z.
, zákona č.
49/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
574/2009 Z. z.
, zákona č.
543/2010 Z. z.
, zákona č.
48/2011 Z. z.
, zákona č.
257/2011 Z. z.
, zákona č.
406/2011 Z. z.
, zákona č.
512/2011 Z. z.
, zákona č.
251/2012 Z. z.
, zákona č.
252/2012 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
361/2012 Z. z.
, zákona č.
233/2013 Z. z.
zákona č.
58/2014 Z. z.
, zákona č.
103/2014 Z. z.
, zákona č.
183/2014 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
14/2015 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
351/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č.
440/2015 Z. z.
, zákona č.
82/2017 Z. z.
, zákona č.
95/2017 Z. z.
, zákona č.
335/2017 Z. z.
, zákona č.
63/2018 Z. z.
, zákona č.
347/2018 Z. z.
, zákona č.
376/2018 Z. z.
, zákona č.
307/2019 Z. z.
, zákona č.
319/2019 Z. z.
, zákona č.
375/2019 Z. z.
, zákona č.
380/2019 Z. z.
, zákona č.
63/2020 Z. z.
, zákona č.
66/2020 Z. z.
, zákona č.
157/2020 Z. z.
, zákona č.
294/2020 Z. z.
, zákona č.
326/2020 Z. z.
, zákona č.
76/2021 Z. z.
a zákona č.
215/2021 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 63 ods. 1 písm. d) bod 3 znie:
„3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise, pričom vo vnútornom predpise nemôže zamestnávateľ určiť ako požiadavku na riadny výkon dohodnutej práce podrobenie sa očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 alebo odmietnutie očkovania proti tomuto ochoreniu.“.
2.Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:
㤠64a
Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď ani z dôvodu, že sa nepodrobil očkovaniu proti ochoreniu COVID -19 alebo takéto očkovanie odmieta.“.
Čl. III
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
140/2008 Z. z.
, zákona č.
540/2008 Z. z.
, zákona č.
461/2008 Z. z.
, zákona č.
170/2009 Z. z.
, zákona č.
67/2010 Z. z.
, zákona č.
131/2010 Z. z.
, zákona č.
132/2010 Z. z.
, zákona č.
136/2010 Z. z.
, zákona č.
172/2011 Z. z.
, zákona č.
470/2011 Z. z.
, zákona č.
306/2012 Z. z.
, zákona č.
74/2013 Z. z.
, zákona č.
153/2013 Z. z.
, zákona č.
204/2014 Z. z.
, zákona č.
77/2015 Z. z.
, zákona č.
403/2015 Z. z.
, zákona č.
91/2016 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
355/2016 Z. z.
, zákona č.
40/2017 Z. z.
, zákona č.
150/2017 Z. z.
, zákona č.
289/2017 Z. z.
, zákona č.
292/2017 Z. z.
, zákona č.
87/2018 Z. z.
, zákona č.
475/2019 Z. z.
, zákona č.
69/2020 Z. z.
, zákona č.
119/2020 Z. z.
, zákona č.
125/2020 Z. z.
, zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č.
242/2020 Z. z.
, zákona č.
286/2020 Z. z.
, zákona č.
318/2020 Z. z.
, zákona č.
319/2020 Z. z.
, zákona č.
220/2021 Z. z.
, zákona č.
252/2021 Z. z.
a zákona č.
304/2021 Z. z.
sa mení takto:
1.V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno z).
2.V § 48 ods. 4 sa vypúšťa písmeno aa).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.