P R E D K L A D A C I A S P R Á V A
Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2020 (ďalej len „správa“) predkladá špeciálny prokurátor Národnej rade Slovenskej republiky na základe § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a § 55d ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
Správa je spracovaná na základe štatistických podkladov a na základe zistených poznatkov zo spisov a analýz vykonaných Úradom špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „úrad špeciálnej prokuratúry“).
Správa hodnotí činnosť prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry v konaní pred začatím trestného stíhania, v prípravnom konaní a v konaní na súde, vrátane ich súčinnosti s ďalšími orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä orgánmi Policajného zboru.
Správa podáva informáciu o poznatkoch úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti vo veciach, ktoré patria do príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry tak, ako dostupné prostriedkami prokurátorského dozoru podľa § 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Správa je koncipovaná tak, že v časti I. základné informácie o úrade špeciálnej prokuratúry a zabezpečení plnenia jej úloh. Časť II. obsahuje poznatky o stave kriminality. Časť III. je zameraná na činnosť úradu špeciálnej prokuratúry pred začatím trestného stíhania a časť IV. na činnosť úradu špeciálnej prokuratúry v prípravnom konaní. Časť V. je venovaná zhodnoteniu spolupráce úradu špeciálnej prokuratúry s orgánmi Policajného zboru. Časť VI. obsahuje údaje o činnosti úradu špeciálnej prokuratúry v súdnom konaní. Časť VII. je venovaná aplikačným, organizačným a personálnym problémom a návrhom opatrení na zefektívnenie činnosti úradu špeciálnej prokuratúry. Správa v závere konštatuje, že prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry v roku 2020 splnili svoje úlohy vyplývajúce im z právnych predpisov.
Podrobné štatistické údaje uvedené v štatistickej ročenke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2020, ktorá je uverejnená na www.genpro.gov.sk.