GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sp. zn.: VII Spr 285/21/1000
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
607
S p r á v a
špeciálneho prokurátora
o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry
a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti
za rok 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Materiál sa predkladá: Materiál obsahuje:
na základe § 2 ods. 3 písm. d) 1. Predkladaciu správu
zákona Národnej rady Slovenskej 2. Návrh uznesenia Národnej rady
republiky č. 350/1996 Z. z. Slovenskej republiky
o rokovacom poriadku 3. Správu špeciálneho prokurátora Národnej rady Slovenskej republiky o činnosti Úradu špeciálnej
a § 55d ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z. prokuratúry a poznatky Úradu
o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z. špeciálnej prokuratúry o stave
zákonnosti za rok 2020
Materiál predkladá:
Daniel L i p š i c
špeciálny prokurátor
Bratislava, august 2021