Tézy
Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Predmetná novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude vydaná na základe splnomocnenia § 105 ods. 3 písm. i), zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ustanoví:
a)podrobnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa § 75f zákona, ktoré vyplynú z usmernení Komisie,
b)podrobnosti označovania jednorazových plastových výrobkov.