1
TABUĽKA ZHODY právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Zákon č. 302/2019 Z .z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4.Vyhláška č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
5.Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č, O,
V, P)
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Zhoda
Poznámky
Č1
Ciele
Cieľmi tejto smernice je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, a na ľudské zdravie, a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi, čo súčasne prispeje k efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu.
N
1
Č 1 §75a O1
(1)Tento oddiel upravuje požiadavky a opatrenia na prechádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.
Ú
Č2 O1
Rozsah pôsobnosti
1.Táto smernica sa uplatňuje na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe, na výrobky z oxodegradovateľných plastov a na rybársky výstroj obsahujúci plasty.
N
1
Č1 §75a O2
(2)Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársku výstroj obsahujúci plasty.
Ú
Č2 O2
2.V prípadoch rozporu medzi touto smernicou a smernicou 94/62/ES alebo 2008/98/ES má prednosť táto smernica.
n.a.
n.a.
2
Č3 O1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.„plast“ je materiál, ktorý sa skladá z polyméru v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 5 nariadenia
(ES) č. 1907/2006, do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná štruktúrna zložka konečných výrobkov, s výnimkou prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované;
N
2
1
§52 O25
Č 1 §75a O4
(25) Plast je polymér,72a) ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.
(4)Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na výrobky vyrobené z prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované.
Ú
Č3 O2
2.„jednorazový plastový výrobok“ je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je koncipovaný, navrhnutý alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie, alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný;
N
1
Č 1 §75a O5
(5) Jednorazový výrobok z plastu je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
Ú
Č3 O3
3.„oxo-degradovateľné plasty“ plastové materiály, ktoré obsahujú prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad;
N
1
Č 1 §75a O6
(6) Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
Ú
Č3 O4
4.„rybársky výstroj“ je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve či akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto morských biologických zdrojov;
N
1
Č 1 §75a O7
(7) Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve či akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto morských biologických zdrojov.
Ú
3
Č3 O5
5.„odpadový rybársky výstroj“ je akýkoľvek rybársky výstroj, na ktorý sa vzťahuje vymedzenie pojmu odpad v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES vrátane všetkých samostatných dielov, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj jeho zanechanie alebo stratu;
N
1
Č 1 §75a O8
(8)Odpadový rybársky výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý sa stal odpadom vrátane všetkých samostatných dielov, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj jeho zanechanie alebo stratu.
Ú
Č3 O6
6.„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu členského štátu;
N
1
Č 1 §75a O9
(9)Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie jednorazového plastového výrobku na trh v Slovenskej republike.
Ú
Č3 O7
7,„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu členského štátu v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;
N
1
Č 1 §75a O10
(10)Sprístupnenie na trhu ja každá dodávka jednorazového plastového výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne
Ú
Č3 O8
8.„harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012;
N
1
Č 1 §75a O11
(11)Harmonizovaná norma je harmonizovaná norma podľa osobitného predpisu 96a)
Ú
Č3 O9
9.„odpad“ je odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES;
N
2
§2 O1
(1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi14) povinný sa jej zbaviť.
Ú
Č3 O10
10.„systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov“ je systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov vymedzený v článku 3 bode 21 smernice 2008/98/ES;
N
2
§27 O3
(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len "vyhradený prúd odpadu") a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky
Ú
4
na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Č3 O11
11.„výrobca“ je:
a)každá fyzická alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, ktorá bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku vymedzených v článku 2 bode 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2011/83/EÚ1, profesionálne vyrába, plní, predáva alebo dováža a uvádza na trh daného členského štátu jednorazové plastové výrobky, plnené jednorazové plastové výrobky alebo rybársky výstroj obsahujúci plasty, iná ako osoba vykonávajúca rybolovné činnosti vymedzené v článku 4 bode 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20132, alebo
b)každá fyzická alebo právnická osoba usadená v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá profesionálne predáva v inom členskom štáte priamo domácnostiam alebo používateľom iným ako domácnosti prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku vymedzených v článku 2 bode 7 smernice 2011/83/EÚ jednorazové plastové výrobky, plnené jednorazové plastové výrobky alebo rybársky výstroj obsahujúci plasty, iná ako osoby vykonávajúce rybolovné činnosti vymedzené v článku 4 bode 28 nariadenia (ES) č. 1380/2013;
N
1
Č 1 §75a O12
(12)Výrobcom jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja,96b) okrem osoby vykonávajúcej rybolovné činnosti podľa osobitného predpisu,96c)
a) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj, prípadne si jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj vyrobiť, a uvádza ich na trh,
b) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj,
c) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a plní jednorazové plastové výrobky, prípadne si jednorazové plastové výrobky naplniť, a uvádza ich na trh,
d) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
e) predáva na území Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo iným používateľom ako domácnosti a sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte,
f) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku
Ú
5
predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj priamo používateľovi v inom členskom štáte.
Č3 O12
12.„zber“ je zber vymedzený v článku 3 bode 10 smernice 2008/98/ES;
N
2
§3 O5
(5) Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Ú
Č3 O13
13.„triedený zber“ je triedený zber vymedzený v článku 3 bode 11 smernice 2008/98/ES;
N
2
§3 O8
(8) Triedený zber je zber vytriedených odpadov.
Ú
Č3 O14
14.„spracovanie“ je spracovanie vymedzené v článku 3 bode 14 smernice 2008/98/ES;
N
2
§3 O11
(11) Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
Ú
Č3 O15
15.„obaly“ obaly vymedzené v článku 3 bode 1 smernice 94/62/ES;
N
2
§52 O3
(3) Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.
Ú
Č3 O16
16.„biodegradovateľné plasty“ plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou;
N
1
Č1 §75a O13
(13) Biodegradovateľné plasty plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou
Ú
6
Č3 O17
17.„prístavné zberné zariadenia“ prístavné zberné zariadenia vymedzené v článku 2 písm. e) smernice
2000/59/ES;
N
1
Č1 §75a O14
(14) Prístavné zberné zariadenia prístavné zberné zariadenia podľa osobitného predpisu 96d)
Ú
Ustanovenie článku 2 písm. e) smernice 2000/59/ES je transponované
Nariadením vlády
SR č. 66/2007 Z. z.
Č3 O18
18.„tabakové výrobky“ tabakové výrobky vymedzené v článku 2 bode 4 smernice 2014/40/EÚ.
N
1
Č1 §75a O15
(15) Tabakové výrobky tabakové výrobky definované podľa osobitného predpisu 96e)
Poznámky pod čiarou:
96a) článok 2 bod 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES Text s významom pre EHP (
Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12
)
96b) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
96c) článok 4 bod 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22)
96d) Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
96e) § 2 ods. 3 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ú
Ustanovenie čl. 2 bod 4 smernice 2014/40/EÚ je transponované zákonom č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových a súvisiacich výrobkov
7
Č4 O1
Znižovanie spotreby
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby dosiahli ambiciózne a trvalé zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy v súlade s celkovými cieľmi politiky Únie v oblasti odpadu, najmä pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu, čo povedie k výraznému zvráteniu trendov narastajúcej spotreby. Uvedené opatrenia povedú k merateľnému kvantitatívnemu zníženiu spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy na území daného členského štátu do roku 2026 v porovnaní s rokom 2022.
Členské štáty do 3. júla 2021 pripravia opis opatrení, ktoré prijali podľa prvého pododseku, tento opis oznámia Komisii a sprístupnia ho verejnosti. Členské štáty začlenia opatrenia uvedené v opise do plánov alebo programov uvedených v článku 11 pri prvej nasledujúcej aktualizácii týchto plánov alebo
programov v súlade s príslušnými legislatívnymi aktmi Únie upravujúcimi tieto plány alebo programy alebo do akýchkoľvek iných programov, ktoré sú osobitne vypracované na tento účel.
Tieto opatrenia môžu zahŕňať vnútroštátne ciele zníženia spotreby, opatrenia, ktorými sa zabezpečí
sprístupnenie opätovne použiteľných alternatív k jednorazovým plastovým výrobkom uvedeným v časti A prílohy konečnému spotrebiteľovi na mieste predaja, hospodárske nástroje, napríklad nástroje na zabezpečenie toho, že jednorazové plastové výrobky sa konečnému spotrebiteľovi neposkytujú na mieste predaja zadarmo, ako aj dohody uvedené v článku 17 ods. 3 Členské štáty môžu odchylne od článku 18 smernice 94/62/ES uložiť obmedzenia pre uvedenie výrobkov na trh na účely predchádzania toho, aby sa takéto výrobky stali odpadom znečisťujúcim prostredie, s cieľom zabezpečiť, aby sa nahradili alternatívami, ktoré sú opätovne použiteľné alebo neobsahujú plasty. Opatrenia sa môžu líšiť v závislosti od environmentálneho vplyvu týchto jednorazových plastových výrobkov počas celého ich životného cyklu vrátane prípadov, keď sa stanú odpadom znečisťujúcim prostredie.
N
1
Č1 §75b
§ 75b
Znižovanie spotreby
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku, ktorý poskytuje jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti A konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja (tzv. take-away), je povinný
a)poskytovať ich za úhradu; o tejto skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa,
b) ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu, alebo
c) ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu.
(2)Zakazuje sa poskytovať konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja
a)jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania,
b)jednorazové plastové riady na verejných podujatiach.
(3) Organizátor verejného podujatia je okrem zákazu v ods. 2 písm. b) povinný v prípade poskytovania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečiť ich následný triedený zber.
(4)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vedie a uchováva evidenciu o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchováva ohlasované údaje.
(5)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vypracuje správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a najneskôr do 30. apríla oznamuje ministerstvu dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby.
Ú
Ďalšie opatrenia na zníženie spotreby jednorazových plastových výrobkov sú spracované v strategickom dokumente „Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025“.
8
Opatrenia prijímané podľa tohto odseku musia byť primerané a nediskriminačné. Členské štáty oznámia Komisii uvedené opatrenia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535
(23),
ak sa to v uvedenej smernici vyžaduje.
Na účely dosiahnutia súladu s prvým pododsekom tohto odseku každý členský štát monitoruje jednorazové plastové výrobky uvedené v časti A prílohy uvedené na trh a opatrenia prijaté na znižovanie spotreby a podáva Komisii správu o pokroku v súlade s odsekom 2 tohto článku a s článkom 13 ods. 1 s cieľom stanoviť záväzné kvantitatívne ciele Únie pre znižovanie spotreby.
Č4 O2
2. Komisia prijme do 3. januára 2021 vykonávací akt, v ktorom sa stanoví metodika výpočtu a overovania ambiciózneho a trvalého zníženia spotreby jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti A prílohy. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
n.a.
n.a.
Č5
Obmedzenia pre uvedenie na trh
Členské štáty zakážu uvádzanie jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti B prílohy a výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh.
N
1
Č1 §75c
§ 75c
Zakazuje sa uvádzať jednorazové výrobky z plastu uvedené v prílohe č. 7a časti B a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
Ú
Č6 O1
Požiadavky na výrobok
1. Členské štáty zabezpečia, aby sa jednorazové plastové výrobky uvedené v časti C prílohy, ktoré majú uzávery a viečka vyrobené z plastov, mohli uviesť na trh len za predpokladu, že uzávery a viečka ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.
N
1
Č1 §75d O1
(1) Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.
Ú
Č6 02
2. Na účely tohto článku sa kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením nepovažujú za vyrobené z plastov.
N
1
Č1 §75d O3
(3)Kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením sa nepovažujú za vyrobené z plastu
Ú
9
Č6 O3
3. Komisia do 3. októbra 2019 požiada európske normalizačné organizácie, aby v súvislosti s požiadavkou uvedenou v odseku 1 vypracovali harmonizované normy. Uvedené normy majú riešiť najmä potrebu zabezpečiť potrebnú pevnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť uzáverov nápojových obalov vrátane obalov na sýtené nápoje.
n.a.
n.a.
Č6 O4
4. Od dátumu uverejnenia odkazov na harmonizované normy uvedené v odseku 3 v Úradnom vestníku Európskej únie sa jednorazové plastové výrobky uvedené v odseku 1, ktoré spĺňajú tieto normy alebo ich časti, považujú za jednorazové plastové výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkou stanovenou v odseku
1.
N
1
Č1 §75d O2
(2) Nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C vyrobené v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za nápojové obaly v súlade s požiadavkou podľa odseku 1.
Ú
Č6 O5
5.Pokiaľ ide o nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy, každý členský štát zabezpečí, že:
a)od roku 2025 budú nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy, ktorých hlavnou výrobnou zložkou je polyetyléntereftalát (ďalej len „PET fľaše“), obsahovať aspoň 25 % recyklovaných plastov vypočítaných na základe priemeru pre všetky PET fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu, a
b) od roku 2030 budú nápojové fľaše uvedené v časti F prílohy obsahovať aspoň 30 % recyklovaných plastov vypočítaných na základe priemeru pre všetky takéto nápojové fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu.
N
1
Č1 §75d O4
(4) Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F povinný
a) od roku 2025 nápojové fľaše vyrobené z PET uvádzať na trh Slovenskej republiky s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky,
b) od roku 2030 nápojové fľaše uvádzať na trh Slovenskej republiky s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky.
Ú
Č6
Komisia do 1. januára 2022 prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovia pravidlá výpočtu a overovania cieľov stanovených v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
n.a.
n.a.
10
Č7 O1
Požiadavky na označovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby každý jednorazový plastový výrobok uvedený v časti D prílohy, ktorý sa uvedie na trh, mal na svojom obale alebo na samotnom výrobku výrazné, jasne čitateľné a nezmazateľné označenie informujúce spotrebiteľov o týchto skutočnostiach:
a)najvhodnejších možnostiach nakladania s odpadom pre daný výrobok alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a
b)prítomnosti plastov vo výrobku a z toho vyplývajúceho negatívneho vplyvu znečisťovania odpadom alebo iných nevhodných spôsobov zneškodňovania daného výrobku na životné prostredie.
Harmonizované špecifikácie označení stanoví Komisia v súlade s odsekom 2.
N
1
Č1 §75e
§ 75e
Požiadavky na označovanie
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D pred uvedením daného výrobku na trh Slovenskej republiky je povinný tento výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľov o
a) najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
b) prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom.
(2)Označenie podľa odseku 1 sa umiestňuje na obal výrobku alebo samotný výrobok tak, aby bolo výrazné, čitateľné a nezmazateľné.
(3) Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D je povinný zabezpečiť označenie obalu podľa odseku 1 v súlade so špecifikáciami podľa osobitného predpisu.96g)
Poznámka pod čiarou
96g) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. L 428, 18.12.2020).
(4) Označovanie tabakových výrobkov podľa odseku 1 je doplnkovým označením k označeniu podľa osobitného predpisu 96h).
Poznámky pod čiarou:
96h) Zákon č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. 92/2019 Z. z.
Ú
11
Č7 O2
2. Komisia prijme do 3. júla 2020 vykonávací akt, v ktorom sa stanovia harmonizované špecifikácie označení uvedených v odseku 1, v ktorých sa:
a)stanoví, že označenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v bodoch 1, 2 a 3 časti D prílohy sa umiestni na spotrebiteľské a skupinové obaly týchto výrobkov. Ak sa v mieste nákupu zoskupí viacero predajných jednotiek dohromady, každá predajná jednotka na obale svoje označenie. Označenie sa nevyžaduje pre obal s povrchovou plochou menšou ako 10 cm2;
b)stanoví, že označenie jednorazových plastových výrobkov uvedených v bode 4 časti D prílohy sa
umiestni na samotný výrobok, a
c)zohľadnia existujúce dobrovoľné prístupy v rámci jednotlivých sektorov a venuje mimoriadna pozornosť potrebe neuvádzať informácie, ktoré pre spotrebiteľov zavádzajúce.
Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 16 ods. 2.
n.a.
n.a.
Č7 O3
3. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa tabakových výrobkov doplnkom k ustanoveniam smernice 2014/40/EÚ.
N
1
Č1 §75e O4
(4)Označovanie tabakových výrobkov podľa odseku 1 je doplnkovým označením k označeniu podľa osobitného predpisu 96h).
Ú
Č8 O1
Rozšírená zodpovednosť výrobcu
1.Členské štáty zabezpečia, aby sa pre všetky jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy, ktoré uvedené na trh daného členského štátu, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES.
N
2
§ 27 O2, O3
(2) Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení 32), výrobca batérií a akumulátorov 42), výrobca obalov 52), výrobca vozidiel 60), výrobca pneumatík 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).
(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,56) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len "vyhradený prúd odpadu") a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky
Ú
Ustanovenie čl. 3 bod 21 smernice 2008/98/ES; je transponované v § 27 ods.3 zákona č.
79/2015 Z. z.
12
na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Č8 O2
2.Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v oddiele I časti E prílohy k tejto smernici pokryli náklady podľa ustanovení o rozšírenej zodpovednosti výrobcu v smerniciach 2008/98/ES a 94/62/ES a, ak nie zahrnuté v uvedených ustanoveniach, pokryli aj tieto náklady:
a)náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o týchto výrobkoch uvedené v článku 10 tejto smernice;
b)náklady na zber odpadu z týchto výrobkov, ktoré boli vyhodené do verejných systémov zberu odpadu, vrátane nákladov na infraštruktúru a jej fungovanie, a následnú prepravu a spracovanie daného odpadu, a
c)náklady na čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami a na následnú prepravu a spracovanie tohto znečistenia.
N
1
Č1 § 75f
§ 75f
Rozšírená zodpovednosť výrobcu
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I je okrem povinností podľa § 27 a 52 povinný znášať náklady
a)na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
b)spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
c)spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu
Ú
Č8 O3
3.Členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia jednorazových plastových výrobkov uvedených v oddieloch II a III časti E prílohy pokryli aspoň tieto
náklady:
a)náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o týchto výrobkoch uvedené v článku 10;
b)náklady na čistenie prostredia znečisteného týmito výrobkami a na následnú prepravu a spracovanie tohto znečistenia, a
c)náklady na zhromažďovanie údajov a podávanie správ v súlade s článkom 8a ods. 1 písm. c) smernice 2008/98/ES.
Pokiaľ ide o jednorazové plastové výrobky uvedené v oddiele III časti E prílohy k tejto smernici, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia okrem toho pokryli
N
1
Č1 §75f O2 - O3
(2)Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti podľa odseku 1 písm. b) môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov.
(3)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddieloch II a III je povinný
a) znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
b) znášať náklady spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu,
c) viesť a uchovávať evidenciu o výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.
Ú
13
náklady na zber odpadu z týchto výrobkov, ktoré boli vyhodené do verejných systémov zberu odpadu vrátane nákladov na infraštruktúru a jej fungovanie, a na následnú prepravu a spracovanie daného odpadu.
Tieto náklady môžu zahŕňať náklady na zriadenie špecifickej infraštruktúry na zber odpadu z týchto výrobkov, napríklad vhodné nádoby na odpad v miestach, kde často dochádza k znečisťovaniu odpadom.
D
Č8 O4
4. Náklady, ktoré je potrebné pokryť, uvedené v odsekoch 2 a 3, nesmú presiahnuť náklady potrebné na nákladovo efektívne poskytovanie služieb uvedených v daných odsekoch a stanovia sa transparentným spôsobom medzi dotknutými subjektmi. Náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom sa obmedzia na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci alebo ktoré sa vykonávajú v ich mene. Metodika výpočtu sa vypracuje tak, aby sa náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom stanovili proporcionálne.
Členské štáty môžu na účely minimalizácie administratívnych nákladov stanoviť finančné príspevky na náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom určením vhodných viacročných
pevne stanovených súm.
Komisia po porade s členskými štátmi uverejní usmernenia týkajúce sa kritérií pre náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom uvedené v odsekoch
2 a 3.
N
D
Ž
Komisia zatiaľ nevydala usmernenia týkajúce sa kritérií pre náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom. Uvedený článok môže byť následne prebratý vykonávacím predpisom.
14
Č8 O5
5. Členské štáty jasne vymedzia úlohy a zodpovednosť všetkých relevantných zapojených aktérov.
Pokiaľ ide o obaly, tieto úlohy a zodpovednosť sa vymedzia v súlade so smernicou 94/62/ES.
N
2
§ 27 O3
§ 52 O11
(3) Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise,
56)
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá
a)používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,
b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,
c)uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike,
d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,
e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo
f)uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b)
Ú
15
Č8 O6
6. Každý členský štát umožní výrobcom usadeným v inom členskom štáte, ktorí uvádzajú výrobky na jeho trh, vymenovať právnickú alebo fyzickú osobu usadenú na jeho území za splnomocneného zástupcu na účely plnenia povinností výrobcu týkajúcich sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu na jeho území.
N
2
§ 27 O18-20
(18)Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, ustanoví na plnenie povinností uložených týmto zákonom, prostredníctvom splnomocnenia podľa odseku 19, splnomocneného zástupcu, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a ktorá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.
(19) Splnomocnenie musí byť udelené v písomnej forme a v rozsahu, ktorý zabezpečí vstup splnomocneného zástupcu do všetkých práv a povinností výrobcu vyhradeného výrobku vyplývajúcich mu z tohto zákona. Splnomocnenie sa udeľuje najmenej na dobu jedného roka.
(20) Na základe splnomocnenia podľa odseku 19 zodpovedá za plnenie všetkých povinností výrobcu vyhradeného výrobku podľa tohto zákona splnomocnený zástupca, ktorý pri tom koná vo vlastnom mene.
Ú
Č8 O7
7. Každý členský štát zabezpečí, aby výrobca usadený na jeho území, ktorý predáva jednorazové plastové výrobky uvedené v časti E prílohy a rybársky výstroj obsahujúci plasty v inom členskom štáte, v ktorom nie je usadený, vymenoval v danom inom členskom štáte svojho splnomocneného zástupcu. Splnomocnený zástupca je osoba zodpovedná za plnenie povinností uvedeného výrobcu vyplývajúcich z tejto smernice na území daného iného členského štátu.
N
1
Č1 §75f O4
(4)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a predáva tieto výrobky v inom členskom štáte, ustanoví na plnenie povinností vo vzťahu k týmto výrobkom splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte.
Ú
16
Č8 O8
8.Členské štáty zabezpečia, aby sa pre rybársky výstroj obsahujúci plasty, ktorý je uvádzaný na trh členského štátu, zaviedli systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES.
Členské štáty, ktoré majú morské vody v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/56/ES, stanovia vnútroštátnu minimálnu ročnú mieru zberu odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na účely recyklácie.
N
n.a.
1
Č1 §75f O6
(6) Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je povinný pokryť náklady spojené s triedeným zberom, prepravou, recykláciou, zhodnotením alebo zneškodnením odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach alebo v iných rovnocenných zberných systémoch.
Ú
Členské štáty monitorujú rybársky výstroj obsahujúci plasty, ktorý je uvedený na trh členského štátu, ako aj zozbieraný odpadový rybársky výstroj obsahujúci plasty, a v súlade s článkom 13 ods. 1 tejto smernice podávajú správy Komisii na účely stanovenia záväzných kvantitatívnych cieľov Únie v oblasti zberu.
n.a.
Č8 O9
9. Pokiaľ ide o systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu zavedené podľa odseku 8 tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby výrobcovia rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty pokryli náklady na triedený zber odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach v súlade so smernicou (EÚ) 2019/883 alebo v iných rovnocenných zberných systémoch, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice, ako aj náklady jeho následnej prepravy a spracovania. Výrobcovia pokryjú aj náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti uvedené v článku 10, pokiaľ ide o rybársky výstroj obsahujúci plasty.
Požiadavky stanovené v tomto odseku dopĺňajú požiadavky uplatniteľné na odpad z rybárskych plavidiel stanovené v právnych predpisoch Únie o prístavných zberných zariadeniach.
Bez toho, aby boli dotknuté technické opatrenia stanovené v nariadení Rady (ES) č. 850/98 (24), Komisia požiada
N
n.a.
1
Č1 §75f O6
(6) Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je povinný pokryť náklady spojené s triedeným zberom, prepravou, recykláciou, zhodnotením alebo zneškodnením odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach alebo v iných rovnocenných zberných systémoch.
Ú
17
európske normalizačné organizácie o vypracovanie harmonizovaných noriem pre obehovú koncepciu rybárskeho výstroja s cieľom podporiť prípravu na opätovné použitie a uľahčiť recyklovateľnosť po skončení životnosti.
n.a.
Č9 O1
Triedený zber
1.Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili triedený zber na účely recyklácie:
a)do roku 2025 takého množstva odpadu z jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 77 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh
v danom roku podľa hmotnosti;
b)do roku 2029 takého množstva odpadu z jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy, ktoré zodpovedá 90 % takýchto jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh v danom roku podľa hmotnosti.
Množstvo jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti F prílohy uvedených na trh v členskom štáte možno považovať za ekvivalentné množstvu odpadu vzniknutého z takýchto výrobkov vrátane znečistenia prostredia nimi za daný rok v danom členskom štáte.
Na dosiahnutie tohto cieľa môžu členské štáty okrem iného:
a)zriadiť systémy vratných záloh;
b)stanoviť ciele triedeného zberu pre príslušné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu.
Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 písm. a) smernice 2008/98/ES.
N
3
3
3
§1 O1 a 2
§3 O1
Príloha č. 1
(1)Tento zákon upravuje
a)práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,
b)postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“)
c)pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,
d)štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.
(2)Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike (ďalej len „trh“) a na odpady z týchto obalov.
(1)Zálohujú sa jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové obaly na nápoje z kovu, ktorými sú plechovky.
Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.
CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE
1.Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:
a)do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
b)do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
c)od roku 2027 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.
Ú
18
4
§1 P a)
Zálohuje sa jednorazový obal na nápoje z
a) plastu, ktorým je fľaša s objemom 0,1 l až 3 l vrátane,
Č9 O2
2. Komisia pomôže členským štátom vymieňať si informácie a najlepšie postupy týkajúce sa vhodných opatrení na splnenie cieľov stanovených v