Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Zavedením zákazu používania jednorazových plastov ušetria spotrebitelia používaním opakovane použiteľných či inak environmentálne vhodnejších jednorazových výrobkov, najmä pri konzumácii rýchleho občerstvenia.
Pozitívnym sociálnym vplyvom bude aj zlepšenie spotrebiteľských návykov používanie vhodných opakovane použiteľných alternatív, ako aj vznik a nakladanie s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
domácnosti
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Zavedením povinnosti spoplatniť jednorazové plastové výrobky, ktoré budú poskytované konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín alebo nápojov mimo miesta predaja (tzv. take-away).
Toto opatrenie pôsobiť edukačne na konečného spotrebiteľa, aby si uvedomil, že takýto výrobok musí byť finančne zaťažený pre jeho nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
V súčasnosti nie je možné predikovať zmeny v behaviorálnych oblastiach, ktoré by mohli viesť napr. k zníženiu návštevnosti prevádzok, ktoré budú poskytovať jednorazový plastový výrobok.
Zavedenie nových limitov pre zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov môže viesť k zvýšeniu cien výrobkov – obalov.
Ako modelový príklad na zvýšenie výdavkov domácnosti je príklad člena domácnosti, ktorý si cestou do práce každý deň kúpi jednu kávu a zoberie si ju so sebou. Pri každodennom použití jednorazového plastového pohára pri zavedení spoplatnenia jednorazového plastového pohára vo výške 0,50 eur pri 250 pracovných dňoch bude výška nákladov na jedného člena domácnosti (okrem ceny za kávu) 125 eur.
Ak si člen domácnosti zakúpi opakovane použiteľný hrnček na kávu, jeho výdavok bude približne 10 eur (v závislosti od typu a veľkosti hrnčeka).
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
domácnosti
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Príloha č. 4
2
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1: Obyvatelia dotknutých obcí
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv na jednotlivých poplatníkov v dotknutej obci nie je možné vyčísliť konkrétne, keďže nie sú známe skutočnosti o:
-výške miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v dotknutej obci;
-možnostiach spôsobu triedeného zberu tohto odpadu v dotknutej obci;
-možnostiach spôsobu zhodnocovania tohto odpadu v dotknutej obci alebo v jej okolí.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
-počet obyvateľov danej obce,
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv na jednotlivé domácnosti v súvislosti so zavedením nových limitov pre zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov, nie je možné vyčísliť konkrétne, keďže nie sú známe skutočnosti o:
-spotrebne uvedených výrobkov v jednotlivých domácnostiach.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
-domácnosti
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
Predkladateľ návrhu zákona nedisponuje údajmi o spotrebe jednorazových plastových výrobkov v jednotlivých prevádzkach rýchleho občerstvenia, kde sa najčastejšie spotrebovávajú.
Predkladateľ návrhu nedisponuje údajmi o spotrebe obalov v jednotlivých domácnostiach a tak nie je možné vyčísliť zvýšené výdavky na domácnosti v súvislosti so zavedením nových cieľov pre zhodnotenie a recykláciu odpadov z obalov, ktoré sa môžu premietnuť v cene výrobku.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Príloha č. 4
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Predkladaný materiál nemá vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
Predkladaný materiál zabezpečiť vyššiu informovanosť o negatívnom dopade jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie. Zavadené opatrenia a zvýšená informovanosť pôsobiť edukatívne. Informácie o negatívnych vplyvoch pre spotrebiteľov budú súčasťou obalu výrobku, resp. uvedené na výrobku.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Predkladaný materiál nemá vplyv na zraniteľné skupiny obyvateľstva alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Príloha č. 4
4
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Predkladaný materiál nevedie k diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Predkladaný materiál nevedie k zväčšovaniu rodových nerovností.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Nové pracovné miesta môžu v dôsledku zvýšenej miery triedeného zberu vzniknúť vo sfére zberu odpadov, ako aj v samotných zariadeniach na zhodnocovanie odpadov. Vznik nových pracovných miest nie je možné kvantifikovať.
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh zákona nevedie k zániku pracovných miest.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Predkladaný materiál neovplyvňuje dopyt po práci.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Príloha č. 4
5
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Nepredpokladá sa vplyv predkladaného materiálu na fungovanie trhu práce.
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Neboli identifikované špecifické vplyvy.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Tento vplyv sa nepredpokladá.
Príloha č. 4
6