Príloha č. 5
1
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Vysoká funkčnosť plastov a pomerne nízke náklady na ich výrobu vedú k tomu, že tento materiál sa čoraz viac stáva súčasťou každodenného života. Hoci plasty zohrávajú v hospodárstve užitočnú úlohu a v mnohých odvetviach majú neodmysliteľné využitie, ich stále častejšie využívanie v krátkodobom uplatnení, ktoré nie je určené na opätovné použitie alebo nákladovo efektívnu recykláciu, znamená, že súvisiace modely výroby a spotreby čoraz neefektívnejšie a lineárnejšie. Jednorazové plastové výrobky zahŕňajú rôzne bežne používané spotrebné výrobky na rýchle použitie, ktoré sa po jedinom použití na svoj určený účel vyhodia, len zriedka sa recyklujú a často sa z nich stáva odpad znečisťujúci prostredie. Značná časť rybárskeho výstroja uvedeného na trh sa nezbiera na spracovanie. Jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty predstavujú závažné riziko pre morské ekosystémy, biodiverzitu a ľudské zdravie.
Zavedením opatrení na predchádzanie vzniku odpadu z jednorazových plastových výrobkov, a to znižovaním spotreby, používaním opakovane použiteľných alternatív (prostredníctvom záväzných opatrení v Programe predchádzania vzniku odpadu), ako aj podporou činností spracovania odpadu by mal byť dosiahnutý dlhodobý pozitívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a aj na zdravie obyvateľstva. Predchádzaním vzniku odpadu a opätovným používaním výrobkov by malo dôjsť ku znižovaniu vzniku komunálneho odpadu a teda aj ku znižovaniu jeho ukladania na skládky (zníži sa množstvo skládkových plynov, prašnosť, riziko požiarov aj zápach obťažujúci obyvateľov, záber pôdy). Obmedzenia pre uvedenie na trh sa vzťahujú na výrobky z oxo-degradovateľných plastov, keďže tento druh plastov nie je biologicky rozložiteľný, prispieva tak k znečisťovaniu životného prostredia mikroplastmi, nie je kompostovateľný, negatívne ovplyvňuje recykláciu bežných plastov a nemá preukázateľný prínos pre životné prostredie. Obmedzenia pre uvedenie na trh sa vzťahujú aj na výrobky z expandovaného polystyrénu - jednorazové nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre na nápoje. Primárne pozitívne vplyvy na horninové prostredie sa môžu prejaviť ako dôsledok šetrenia nerastných surovín. Zavedením opatrení na zabezpečenie zberu odpadu z filtrov tabakových výrobkov obsahujúcich plasty sa zníži ich mimoriadne vysoký environmentálny vplyv, ktoré po spotrebovaní skončia ako odpad priamo v okolitom prostredí.
Zavedením povinnosti zvyšovania informovanosti konečných spotrebiteľov o vplyve jednorazových plastových výrobkov, ktoré predstavujú výraznú záťaž pre životné prostredie, sa eliminuje negatívny priamy vplyv na životné prostredie v dôsledku nevhodného zneškodňovania prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného zneškodňovania do životného prostredia. Hierarchia odpadového hospodárstva svoje priority a jednou z nich je aj predchádzanie vzniku odpadu.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Realizáciou návrhu zákona sa nepredpokladá žiadny priamy vplyv na chránené územia Natura 2000.
Pri nepriamych vplyvoch sa očakáva pozitívny vplyv.
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nepredpokladajú sa vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
Opatrenia, ktoré majú prispieť k zmierneniu negatívneho vplyvu jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie:
- zakazuje sa uvádzať na trh určité jednorazové plastové výrobky, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a expandovaného polystyrénu;
- povinnosť označovať o najvhodnejších spôsoboch nakladania s odpadom, o prítomnosti plastov vo výrobku a negatívnych vplyvoch na životné prostredie;
- povinnosť informovať konečných spotrebiteľov o dostupnosti opätovne použiteľných alternatívach, o správnom spôsobe nakladania s odpadom, o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu
Príloha č. 5
2
z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie a vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania na kanalizáciu;
- nabádanie k používaniu opätovne použiteľných alternatív;
- povinnosť trvalého uchytenia vrchnákov a uzáverov k nápojovým obalom;
- povinnosť čistiť prostredie znečistené odpadom z jednorazových plastových výrobkov.