Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaný materiál bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom jednorazových plastových výrobkov uvedených v prílohe č. 7a návrhu, ktorým vzniknú transpozíciou smernice EP a Rady (EÚ) 2019/904 povinnosti v súvislosti s vedením evidencie o uvedených jednotlivých výrobkoch na trh Slovenskej republiky a povinnosťou uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov, povinnosťou zvýšenej informovanosti pre spotrebiteľov, povinnosťou zberu a čistenia prostredia, resp. zmenou dizajnu výrobku z dôvodu pevného uchytenia vrchnákov alebo uzáverov k nápojovej fľaši.
Predkladaný materiál bude mať vplyv na výrobcov jednorazových plastových výrobkov uvedených v prílohe č. 7a predkladaného materiálu a výrobcov z oxo-degradovateľných plastov.
Predkladaný materiál bude mať vplyv na výrobcov alternatívnych výrobkov k výrobkom uvedeným v prílohe č. 7a predkladaného materiálu a opakovane použiteľných výrobkov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predbežná informácia k predkladanému materiálu bola zverejnená na portáli Slov-Lex dňa 08.06.2020 a zasielanie návrhov a pripomienok bolo možné do 19.06.2020.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Priame finančné náklady z dôvodu transpozície smernice EP a Rady (EÚ) 2019/904 sa neočakávajú.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti so zákazom uvádzať na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B predkladaného materiálu a výrobky z oxo-degradovateľných plastov budú negatívne ovplyvnení výrobcovia, ktorí dnes uvádzajú tieto výrobky na trh, na druhej strane budú pozitívne ovplyvnení výrobcovia, ktorí uvádzajú alternatívy k týmto výrobkom z iných materiálov ako plasty a opakovane použiteľné alternatívy. Aj keď dnes dopad nevieme presne vyčísliť, podľa údajov Európskej Komisie ide o výrobky, ktoré dnes majú dostupné environmentálne prijateľnejšie a cenovo dostupné alternatívy, vrátane opakovateľne použiteľných.
V súvislosti s povinnosťou znižovať spotrebu jednorazových plastových výrobkov uvedených v prílohe č. 7a časti A predkladaného materiálu za použitia nástroja, ktorý zabezpečí, že sa v mieste predaja nebudú poskytovať konečnému spotrebiteľovi zadarmo, nie je možné v súčasnosti predikovať prípadné zmeny v správaní konečných spotrebiteľov, ktoré by mohli viesť napr. k zníženiu návštevnosti prevádzok, ktoré budú poskytovať jednorazový plastový výrobok. Samotný výrobca v ponímaní stravovacej prevádzky, bude musieť zabezpečiť v rámci svojej logistiky viacero druhov výrobkov. Tento tlak môže spôsobiť zmenu správania sa týchto prevádzok z dôvodu zložitejšieho systému a postupnom odklone od jednorazových plastových výrobkov.
Zvýšené náklady je možné očakávať aj v súvislosti so zavedenou povinnosťou pre výrobcov tabakových výrobkov. Filtre tabakových výrobkov obsahujú plasty. Mimoriadne vysoký environmentálny vplyv filtrov tabakových výrobkov obsahujúcich plasty, ktoré po spotrebovaní skončia ako odpad priamo v okolitom
Príloha č. 3
2
prostredí, je potrebné znížiť. Očakáva sa, že prostredníctvom inovácie a vývoja výrobkov vzniknú reálne alternatívy k filtrom obsahujúcim plasty. Zavádzajú sa opatrenia, ktoré majú znížiť znečisťovanie prostredia filtrami tabakových výrobkov obsahujúcimi plasty, ktoré po spotrebovaní skončia ako odpad. Výrobcovia tabakových výrobkov sa budú podieľať na nákladoch na čistenie prostredia znečisteného filtrami z tabakových výrobkov, ktoré skončili ako odpad, ako aj na zabezpečenie potrebných nádob na odpad v miestach, kde často dochádza k znečisteniu. Nakoľko predkladateľ nedisponuje údajmi o nákladoch na čistenie prostredia znečisteného filtrami z tabakových výrobkov a neboli zatiaľ Komisiou zverejnené kritériá pre náklady na čistenie prostredia znečisteného odpadom, nie je možné tieto náklady v súčasnosti vyčísliť.
V súvislosti so zavedením označovania jednorazových plastových výrobkov a zvýšeného informovania konečných spotrebiteľov o prítomnosti plastov vo výrobku a o negatívnych vplyvoch znečisťovania týmto výrobkom a iných nevhodných spôsoboch zneškodňovania. Určité jednorazové plastové výrobky končia v životnom prostredí v dôsledku nevhodného zneškodňovania prostredníctvom kanalizačného systému alebo iného nevhodného uvoľnenia do životného prostredia. Okrem toho môže zneškodňovanie prostredníctvom kanalizačného systému spôsobiť značné hospodárske škody na kanalizácii upchatím čerpadiel a zablokovaním potrubí. V prípade týchto výrobkov je častý značný nedostatok informácií o vlastnostiach materiálov výrobkov alebo o vhodných spôsoboch zneškodnenia odpadu. Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa často zneškodňujú prostredníctvom kanalizačného systému alebo ktoré sa inak nevhodne zneškodňujú, musia spĺňať požiadavky na označovanie. Prostredníctvom označovania by mali byť spotrebitelia informovaní o vhodných možnostiach nakladania s odpadom z daného výrobku alebo o spôsoboch jeho zneškodnenia, ktorým je potrebné sa v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyhnúť, ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku, ako aj následnom negatívnom environmentálnom vplyve znečisťovania týmto výrobkom alebo iných nevhodných spôsoboch jeho zneškodňovania. Označenie by malo byť uvedené podľa potreby buď na obale výrobku alebo priamo na výrobku ako takom.
Podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú na trh nápoje balené v nápojových fľašiach a kompozitných nápojových obaloch z dôvodu zavedenia nového dizajnu týchto obalov v súvislosti s pevným uchytením vrchnákov a uzáverov k nápojovým obalom.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
V súvislosti zo zavedením evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a povinnosti uchovávania evidencie a ohlasovaných údajov o množstve jednorazových plastových výrobkov uvedených na trh Slovenskej republiky sa nepredpokladajú žiadne vplyvy pre týchto podnikateľov, nakoľko povinnosť evidencie a ohlasovania je v súčasnosti zavedená. V zmysle povinností sa mení len spôsob jej vedenia. Administratívne náklady na jeden podnikateľský subjekt vo výške 61,75 EUR sa predpokladajú s povinnosťou podľa § 75d ods. 5 v súvislosti s podávaním správ o obsahu recyklovaných materiálov v plastových fľašiach a podľa § 75f ods. 6 v súvislosti s podávaním správ o dosiahnutom pokroku v znižovaní spotreby jednorazových plastov.
Nová evidenčná a ohlasovacia povinnosť vznikne pre výrobcov rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty. Tento náklad predstavuje 34 EUR.
Pri výpočte bola použitá kalkulačka nákladov regulácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
N/A
N/A
Nepriame finančné náklady
-80 +N/A
-15 840 +N/A
Administratívne náklady
-11,45 +N/A
-6274,6 +N/A
Celkové náklady regulácie
-91,45 +N/A
-22 114,6 +N/A
Výpočet:
Na 1 podnikateľa
Priame finančné náklady:
Nepriame finančné náklady: 40 - 120 = -80 (zníženie nákladov na 1 podnikateľa o 80 €).
Administratívne náklady: 45,8 – 57,25 = -11,45 (zníženie nákladov na 1 podnikateľa o 11,45 €).
Príloha č. 3
3
Celkové náklady regulácie: (zníženie -80 €) + (zníženie -11,45 €) = zníženie celkových nákladov na 1 podnikateľa o 91,45 €.
Na celé podnikateľské prostredie:
Priame finančné náklady:
Nepriame finančné náklady: 1920 - 17760 = - 15840 (zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 15 840 €).
Administratívne náklady: 2198,4 - 8473 = -6274,6 (zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 6274,6 €).
Celkové náklady regulácie: (zníženie - 15840 €) + (zníženie - 6274,6 €) = zníženie nákladov na celé podnikateľské prostredie o 22 114,6 €.
Ostatné náklady sú definované ako nekvantifikovateľné (N/A).
V súvislosti so zabezpečením nakladania s vyhradeným prúdom odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nepriame finančné náklady na jedného podnikateľa a celé podnikateľské prostredie sú vyjadrené v zmysle opisu uvádzaného v časti 3.3.2.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Veľká časť jednorazových plastových predmetov, ktoré predmetom obmedzení, sa vyrába mimo EÚ. Okrem toho malé a stredné podniky (napríklad maloobchodníci) môžu byť pozitívne ovplyvnené, ak sa vyhnú potrebe nákupu jednorazového tovaru, ktorý sa dodáva s potravinami a nápojmi alebo obsahuje potraviny a nápoje, ktoré tieto podniky predávajú. Znížené výdavky spotrebiteľov sa premietnu do zníženia maloobchodného predaja, dôjde však k opätovnému vyváženiu, keďže spotrebitelia budú investovať svoje peniaze do alternatív, a tak podporia inovačné reakcie. Rozvinú sa nové obchodné modely, v rámci ktorých budú spotrebiteľom k dispozícii predmety na viacúčelové použitie, čo by mohlo znížiť náklady, najmä ak sa rozšíria možnosti.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
V súvislosti so zákazom uvádzať na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B predkladaného materiálu a výrobky z oxo-degradovateľných plastov budú negatívne ovplyvnení výrobcovia, ktorí dnes uvádzajú tieto výrobky na trh, na druhej strane budú pozitívne ovplyvnení výrobcovia, ktorí uvádzajú alternatívy k týmto výrobkom z iných materiálov ako plasty a opakovane použiteľné alternatívy. Inovácie sa očakávajú prostredníctvom zmien v dizajne výrobkov a prechodu na trvalo udržateľné náhrady (napr. nahradenie plastového obsahu).
Príloha č. 3
4