1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
642
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKONz ..................... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z. a zákona č. 46/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 27 ods. 1 sa slovo „siedmom“ nahrádza slovom „ôsmom“.
2. V § 52 sa vypúšťajú odseky 29 a 30.
Doterajšie odseky 31 až 35 sa označujú ako odseky 29 až 33.
3. § 53a znie:
„§53a
Orgány štátnej správy nesmú pri svojej činnosti používať nápoje zakúpené v jednorazových obaloch.“.
4. § 73a sa vypúšťa.
5. Za § 75 sa vkladá nový ôsmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Ôsmy oddiel
Osobitné výrobky z plastu
2
§ 75a
Základné ustanovenia
(1)Tento oddiel upravuje požiadavky a opatrenia na predchádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí, s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.
(2)Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársky výstroj obsahujúci plasty.
(3)Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia tohto zákona na všetky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty uvedené na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike a na nakladanie s odpadmi z nich.
(4)Na účely tohto oddielu je plast materiál, ktorý sa skladá z polyméru,72a) do ktorého mohli byť pridané prísady alebo iné látky a ktorý môže fungovať ako hlavná zložka konečných výrobkov, okrem prírodných polymérov, ktoré neboli chemicky modifikované.
(5)Jednorazový plastový výrobok je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.
(6)Oxo-degradovateľný plast je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.
(7)Rybársky výstroj je akýkoľvek predmet alebo časť vybavenia, ktoré sa používajú v rybárstve či akvakultúre na zasiahnutie, zachytenie alebo chov morských biologických zdrojov alebo ktoré plávajú na hladine mora a rozmiestňujú sa na účely prilákania a zachytenia alebo chovu takýchto morských biologických zdrojov.
(8)Odpadový rybársky výstroj je akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý sa stal odpadom vrátane všetkých samostatných dielov, látok alebo materiálov, ktoré boli súčasťou takéhoto rybárskeho výstroja alebo boli k nemu pripevnené v čase, keď bol odhodený, čo zahŕňa aj jeho zanechanie alebo stratu.
(9)Uvedenie na trh je prvé sprístupnenie jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na trh v Slovenskej republike.
(10)Sprístupnenie na trhu je každá dodávka jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti, či za poplatok alebo bezplatne.
3
(11)Harmonizovaná norma je harmonizovaná norma podľa osobitného predpisu. 96a)
(12)Výrobcom jednorazového plastového výrobku alebo rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja,96b) okrem osoby vykonávajúcej rybolovné činnosti podľa osobitného predpisu,96c)
a) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj, prípadne si jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj vyrobiť, a uvádza ich na trh,
b) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj,
c) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a plní jednorazové plastové výrobky, prípadne si jednorazové plastové výrobky naplniť, a uvádza ich na trh,
d) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu,
e)predáva na území Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo iným používateľom ako domácnosti a sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte,
f) sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj priamo používateľovi v inom členskom štáte.
(13)Biodegradovateľné plasty plasty, ktoré podliehajú takému fyzikálnemu a biologickému rozkladu, že sa v konečnom dôsledku rozložia na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a ktoré v súlade s európskymi normami pre obaly možno zhodnotiť kompostovaním a anaeróbnou digesciou.
(14)Prístavné zberné zariadenia prístavné zberné zariadenia podľa osobitného predpisu.96d)
(15)Tabakové výrobky sú tabakové výrobky definované podľa osobitného predpisu.96e)
§ 75b
Znižovanie spotreby
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku, ktorý poskytuje jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti A konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste, ako je miesto predaja, je povinný
a)poskytovať ich za úhradu; o tejto skutočnosti informuje konečného spotrebiteľa,
b)ponúknuť konečnému spotrebiteľovi opakovane použiteľnú alternatívu, alebo
c)ponúknuť biologicky rozložiteľnú alternatívu.
4
(2)Zakazuje sa poskytovať konečnému spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja
a)jednorazové plastové výrobky v trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania,
b)jednorazové plastové riady na verejných podujatiach.
(3)Organizátor verejného podujatia je okrem zákazu podľa odseku 2 písm. b) povinný v prípade poskytovania biologicky rozložiteľných výrobkov zabezpečiť ich následný triedený zber.
(4)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vedie a uchováva evidenciu o jednotlivých výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchováva ohlasované údaje.
(5)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti A vypracúva správu o opatreniach prijatých na zníženie spotreby a najneskôr do 30. apríla oznamuje ministerstvu dosiahnutie pokroku v znižovaní spotreby.
§ 75c
Zakazuje sa uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.
§ 75d
Požiadavky na výrobok
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.
(2)Nápojové obaly uvedené v prílohe č. 7a časti C vyrobené v súlade s harmonizovanými normami, na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za nápojové obaly v súlade s požiadavkou podľa odseku 1.
(3)Kovové uzávery alebo viečka s plastovým tesnením sa nepovažujú za výrobky vyrobené z plastu.
(4)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F je povinný uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše
a)vyrobené z PET s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky,
b)s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky.
(5)Výrobca jednorazového plastového výrobku podáva správu o obsahu recyklovaných plastov podľa odseku 4 ministerstvu najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny
5
rok. Túto povinnosť, ak ide o výrobcu obalov, ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, plní osoba podľa osobitného predpisu.96f)
§ 75e
Požiadavky na označovanie
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D pred uvedením daného výrobku na trh Slovenskej republiky je povinný tento výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľov o
a)najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom alebo spôsoboch zneškodnenia odpadu, ktorým je potrebné sa v prípade daného výrobku vyhnúť, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
b)prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom.
(2)Označovanie podľa odseku 1 sa umiestňuje na obal výrobku alebo samotný výrobok tak, aby bolo výrazné, čitateľné a nezmazateľné.
(3) Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D je povinný zabezpečiť označenie obalu podľa odseku 1 v súlade so špecifikáciami podľa osobitného predpisu.96g)
(4)Označovanie tabakových výrobkov podľa odseku 1 je doplnkovým označením k označeniu podľa osobitného predpisu.96h)
§ 75f
Rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu
(1)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddiele I je okrem povinností podľa § 27 a 52 povinný znášať náklady
a)na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
b)spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
c)spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu.
(2)Výrobca tabakových výrobkov na účely povinnosti podľa odseku 1 písm. b) môže zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov.
(3)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E oddieloch II a III je povinný
a) znášať náklady na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
6
b) znášať náklady spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, ktoré neboli vhodené do miestnych systémov zberu odpadu,
c) viesť a uchovávať evidenciu o výrobkoch uvedených na trh Slovenskej republiky a ohlasovať ministerstvu údaje z nej v ustanovenom rozsahu a uchovávať ohlasované údaje.
(4)Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a predáva tieto výrobky v inom členskom štáte, ustanoví na plnenie povinností vo vzťahu k týmto výrobkom splnomocneného zástupcu v danom členskom štáte.
(5)Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty vedie a uchováva evidenciu o rybárskom výstroji, ktorý je uvedený na trh Slovenskej republiky a ohlasuje ministerstvu údaje z nej a uchováva ohlasované údaje.
(6) Výrobca rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty je povinný pokryť náklady spojené s triedeným zberom, prepravou, recykláciou, zhodnotením alebo zneškodnením odpadového rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktorý bol vyložený v príslušných prístavných zberných zariadeniach alebo v iných rovnocenných zberných systémoch.
§ 75g
Zvyšovanie informovanosti
Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti G a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty informuje a motivuje konečných používateľov jednorazového plastového výrobku k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu tak, aby dochádzalo k zníženiu znečisťovania životného prostredia odpadom z týchto výrobkov,
a)k používaniu dostupných opätovne použiteľných alternatív,
b)k správnemu spôsobu nakladania s výrobkami, keď sa stanú odpadom,
c)o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania odpadu z jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty na životné prostredie,
d)o vplyve nevhodného spôsobu zneškodňovania týchto výrobkov, keď sa stanú odpadom na kanalizáciu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 96a až 96e znejú:
96a) Čl. 2 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012) v platnom znení.
96b) Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
96c) Čl. 4 ods. 1 bod 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.
7
1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013) v platnom znení.
96d) Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
96e) § 2 ods. 3 zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2019 Z. z.
96f) § 7 ods. 1 písm. v) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
96g) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. L 428, 18.12.2020).
96h) Zákon č. 89/2016 Z. z. v znení zákona č. 92/2019 Z. z..“.
6. V § 105 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ad), ktoré znie:
„ad) špecifikácie označovania podľa § 75e.
7. V § 106 písm. h) sa slová „§ 53a, § 73a“ nahrádzajú slovami „§ 75c“.
8. V § 110 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „§ 53a“, slová „§ 73a a §135g“ sa nahrádzajú slovami „§75b, § 75c,§ 75d, § 75e a § 135g.“.
9. V § 111 ods. 6 sa slová „§ 53a a § 73a“ nahrádzajú slovami „§ 75c“.
10. V § 117 odsek 6 znie:
„(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f), § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 27 ods. 25; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 62 ods. 6; § 75c; § 75d; § 75e; § 75f; § 75g; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g.“.
11. V § 135g sa za slová „č. 7a“ vkladajú slová „časť B“.
12. Príloha č. 7a vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a
k zákonu č. 79/2015 Z. z.
ČASŤ A
Jednorazové plastové výrobky, ktorých spotreba sa má znížiť
1. Poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok;
2. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:
a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja,
b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,
8
vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny.
ČASŤ B
Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové plastové výrobky
1. Vatové tyčinky do uší, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis,162)
2. príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie);
3. taniere;
4. slamky, na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis;162)
5. miešadlá na nápoje;
6. paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom, ako aj mechanizmy takýchto paličiek;
7. nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, t. j. nádoby, ako škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:
a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja ,
b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,
vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;
8. nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok;
9. poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok.
ČASŤ C
Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s požiadavkou podľa § 75d ods. 1 zákona
Nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však:
a) sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami,
b) nápojové obaly určené a používané na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,163)
ČASŤ D
Jednorazové plastové výrobky, ktoré majú spĺňať požiadavku na označovanie podľa § 75e zákona
1. Hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory;
2. vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;
3. tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami;
4. poháre na nápoje.
9
ČASŤ E
I. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje §75f ods. 1 a 4 zákona
1. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:
a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja ,
b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,
vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;
2. balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy;
3. nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami;
4. poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok;
5. ľahké plastové tašky.164)
II. Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1, 3 a 4 zákona
1. Vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;
2. balóny okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom.
III. Iné jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75f ods. 1 až 4 zákona
Tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.
ČASŤ F
Jednorazové plastové výrobky, ktoré sa môžu uvádzať na trh v súlade s požiadavkou podľa § 75d ods. 4 zákona
Nápojové fľaše s kapacitou najviac tri litre vrátane ich uzáverov a viečok, nie však:
a) sklenené alebo kovové nápojové fľaše s plastovými uzávermi a viečkami,
b) nápojové fľaše určené a používané na potraviny na osobitné lekárske účely v tekutej forme na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,163).
ČASŤ G
Jednorazové plastové výrobky, na ktoré sa vzťahuje § 75g zákona
1. Nádoby na potraviny, t. j. nádoby, ako škatule, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sa používajú na potraviny, ktoré sú:
a) určené na priamu konzumáciu buď na mieste predaja, alebo na inom mieste, ako je miesto predaja ,
b) spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a
10
c) hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napríklad varenia alebo zohrievania,
vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie alebo na akékoľvek iné jedlá určené na priamu konzumáciu okrem nápojových obalov, tanierov a balení a vrecúšok obsahujúcich potraviny;
2. balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy;
3. nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, ako napríklad nápojové fľaše vrátane ich uzáverov a viečok a kompozitné nápojové obaly vrátane ich uzáverov a viečok, nie však sklenené alebo kovové nápojové obaly s plastovými uzávermi a viečkami;
4. poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok;
5. tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami;
6. vlhčené utierky, t. j. vopred vlhčené utierky na osobné použitie a použitie v domácnosti;
7. balóny okrem balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitia a uplatnenia nedistribuovaných spotrebiteľom;
8. ľahké plastové tašky;164)
9. hygienické vložky, tampóny a tampónové aplikátory.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 162 a 163 znejú:
162) Napríklad zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 527/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.
163) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013) v platnom znení.
164) § 52 ods. 27 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
ČI. II
Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. h) sa slová „písm. l) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. l), m) a v)“.
2. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) podáva ministerstvu správu o obsahu recyklovaných plastov vo výrobkoch v súlade s povinnosťami výrobcu obalov podľa osobitného predpisu11a) najneskôr do 30. apríla za predchádzajúci kalendárny rok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11
11a) § 75d ods. 4 a 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 13 písm. j) sa slová „a u)“ nahrádza slovami „u) a v)“.
4. Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 155, 12. 6. 2019).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2021, okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čl. I bodu 5 § 75f ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čl. I bodu 5 § 75d ods. 1, ktorý nadobúda účinnosť 3. júla 2024, čl. I bodu 5 § 75f ods. 3 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2024, čl. I bodu 5 § 75d ods. 4 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2025 a čl. I bodu 5 § 75d ods. 4 písm. b), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2030.