V trestných registroch Pv/Kv napadlo spisov  
V trestných registroch Pv/Kv bolo vybavených spisov  
Počet známych odstíhaných osôb (na prok. skončené)  
Počet obžalovaných osôb  
Skladba odstíhaných osôb  
Počet obžalovaných osôb  
Obžalovaní recidivisti  
Vybavenie veci v prípravnom konaní  
Dohoda o vine a treste - návrh na súd  
Podmienečné zastavenie trestného stíhania  
Schválenie zmieru  
Zastavenie TS  
Prerušenie TS  
Postúpenie TS  
Právoplatné rozhodnutie súdu - spolu  
Počet TS ukončených na polícii - neznámi páchatelia  
2018  
64 280  
70 415  
2019  
61 229  
67 011  
35 748  
29 789  
6 527  
34 102  
27 443  
6 765  
z toho skrátené vyšetrovanie  
ženy  
5 774  
1 989  
1 369  
6 108  
458  
5 475  
1 687  
1 267  
5 824  
523  
mladiství  
cudzinci  
vplyv alkoholu  
vplyv inej návykovej látky  
29 789  
11 769  
27 443  
11 025  
1 154  
1 334  
479  
2 073  
1 293  
491  
2 095  
869  
2 023  
767  
289  
296  
28 218  
26 084  
1 195  
126  
28 311  
25 227  
1 785  
116  
o odsúdení osôb  
schválenie DoVaT  
podmienečné zastavenie TS  
schválenie zmieru  
zastavenie TS  
106  
100  
256  
241  
prerušenie TS  
12  
8
postúpenie TS  
128  
133  
oslobodenie  
978  
983  
upustenie od potrestania  
rozhodnutie “inak”  
54  
46  
474  
457  
28 612  
9 555  
26 584  
9 521  
zastavením TS  
prerušením TS  
postúpením TS  
19 048  
3 258  
17 064  
3 314  
Rozdiel  
Nárast v %  
-4,75%  
-3 051  
-3 404  
-4,83%  
-1 646  
-2 346  
238  
-4,60%  
-7,88%  
3,65%  
-299  
-302  
-102  
-284  
65  
-5,18%  
-15,18%  
7,45%  
-4,65%  
14,19%  
-2 346  
-744  
-7,88%  
-6,32%  
919  
-41  
12  
79,64%  
-3,07%  
2,51%  
-72  
-102  
7
-3,44%  
-11,74%  
2,42%  
93  
-857  
590  
-10  
-6  
0,33%  
-3,29%  
49,37%  
-7,94%  
-5,66%  
-5,86%  
-33,33%  
3,91%  
-15  
-4  
5
5
0,51%  
-8  
-14,81%  
-3,59%  
-17  
-2 028  
-34  
-7,09%  
-0,36%  
-10,42%  
1,72%  
-1 984  
56  
PRÍLOHA č. 1  
k Správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry  
a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike  
ZA ROK 2020  
Tabuľky a grafy  
Obsah:  
V trestných registroch Pv/Kv/Gv  
1.  
2.  
Počet odstíhaných a obžalovaných osôb  
Počet obžalovaných osôb/skrátené vyšetrovania  
Skladba odstíhaných osôb  
3.  
4.  
Počet obžalovaných osôb/recidivisti  
5.  
Počet obžalovaných osôb/mladiství  
6.  
Vybavenie veci v prípravnom konaní - osoby  
Vybavenie veci v prípravnom konaní  
7.  
8.  
Právoplatné rozhodnutie súdu  
9.  
Oslobodení spod obžaloby  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
Počet trestných stíhaní (TS) ukončených na polícii  
Previerky vyšetrovacích spisov vykonané prokurátormi  
Záväzné pokyny prokurátora policajtovi  
Zrušené uznesenia policajta prokurátorom  
Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach  
Kriminalita cudzincov na našom území - Počet stíhaných cudzincov  
Európsky zatýkací rozkaz doručený z cudziny  
Európsky zatýkací rozkaz vydaný v SR  
Európsky vyšetrovací príkaz - vybavený  
Európsky vyšetrovací príkaz - vydaný  
Dovolania generálneho prokurátora  
Protesty prokurátora  
Upozornenia prokurátora  
Podnety na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy  
Previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy  
Správne žaloby  
Vstupy do konania pred správnym súdom  
Štatistický prehľad činnosti registra trestov  
4
1. V trestných registroch Pv/Kv/Gv  
2016  
2017  
69 773  
77 192  
2018  
64 280  
70 415  
2019  
61 229  
67 011  
2020  
57 244  
61 767  
napadlo spisov  
73 389  
81 925  
bolo vybavených spisov  
V trestných registroch Pv/Kv/Gv  
90 000  
81 925  
73 389  
77 192  
80 000  
70 000  
60 000  
50 000  
40 000  
30 000  
20 000  
10 000  
0
70 415  
67 011  
61 767  
57 244  
69 773  
64 280  
61 229  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
napadlo spisov  
bolo vybavených spisov  
2. Počet odstíhaných a obžalovaných osôb  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Počet známych odstíhaných  
osôb (na prokuratúre  
skončené)  
39 139  
28 612  
37 707  
28 365  
35 748  
29 789  
34 102  
27 443  
31 866  
26 206  
Počet obžalovaných osôb  
Počet odstíhaných a obžalovaných osôb  
45 000  
39 139  
28 612  
37 707  
35 748  
34 102  
40 000  
35 000  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
31 866  
26 206  
29 789  
28 365  
27 443  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Počet známych odstíhaných osôb (na prokuratúre skončené)  
Počet obžalovaných osôb  
POČET ODSTÍHANÝCH A OBŽALOVANÝCH OSÔB  
45 000  
40 000  
35 000  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
39 139  
37 707  
35 748  
34 102  
31 866  
26 206  
29 789  
28 612  
28 365  
27 443  
0
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Počet známych odstíhaných osôb (na prokuratúre skončené)  
Počet obžalovaných osôb  
5
3. Počet obžalovaných osôb/skrátené vyšetrovania  
2016  
28 628  
6 566  
2017  
28 351  
6 392  
2018  
29 789  
6 527  
2019  
27 443  
6 765  
2020  
26 206  
5 883  
Počet obžalovaných osôb  
z toho skrátené vyšetrovanie  
POČET OBŽALOVANÝCH OSÔB/SKRÁTENÉ  
VYŠETROVANIA  
35 000  
29 789  
28 628  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
28 351  
27 443  
26 206  
6 765  
6 566  
6 527  
6 392  
5 883  
2016  
2017  
Počet obžalovaných osôb  
2018  
2019  
2020  
z toho skrátené vyšetrovanie  
4. Skladba odstíhaných osôb  
2018  
5 774  
1 989  
1 369  
6 108  
458  
2019  
5 475  
1 687  
1 267  
5 824  
523  
2020  
4 671  
1 587  
1 144  
5 769  
605  
ženy  
mladiství  
cudzinci  
vplyv alkoholu  
vplyv inej návykovej látky  
SKLADBA ODSTÍHANÝCH OSÔB  
7 000  
6 000  
5 000  
4 000  
3 000  
2 000  
1 000  
0
6 108  
5 824  
5 774  
5 769  
5 475  
4 671  
1 989  
1 687  
1 267  
1 587  
1 369  
1 144  
2020  
605  
523  
458  
2018  
2019  
vplyv alkoholu  
ženy  
mladiství  
cudzinci  
vplyv inej návykovej látky  
6
5. Počet obžalovaných osôb/recidivisti  
2018  
29 789  
11 769  
2019  
27 443  
11 025  
2020  
26 206  
10 521  
Počet obžalovaných osôb  
z toho obžalovaní recidivisti  
POČET OBŽALOVANÝCH OSÔB/RECIDIVISTI  
35 000  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
29 789  
27 443  
26 206  
11 769  
11 025  
10 521  
2018  
Počet obžalovaných osôb  
2019  
2020  
z toho obžalovaní recidivisti  
6. Počet obžalovaných osôb/mladiství  
2016  
1318  
2017  
1341  
2018  
1554  
2019  
1196  
2020  
1170  
Obžalovaní mladiství  
z toho obžalovaní recidivisti  
POČET OBŽALOVANÝCH OSÔB/MLADISTVÍ  
1800  
1600  
1400  
1200  
1000  
800  
1554  
1341  
1318  
1196  
1170  
600  
400  
200  
0
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Obžalovaní mladiství  
z toho obžalovaní recidivisti  
7
7. Vybavenie veci v prípravnom konaní - osoby  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Dohoda o vine a treste -  
návrh na súd  
4055  
3383  
1 154  
2 073  
1 531  
Podmienečné zastavenie  
trestného stíhania  
Schválenie zmieru  
1485  
471  
1484  
464  
1 334  
479  
1 293  
491  
1 129  
427  
Vybavenie veci v prípravnom konaní - osoby  
4500  
4000  
3500  
3000  
2500  
2000  
1500  
1000  
500  
4055  
3383  
2 073  
1 531  
1485  
471  
1484  
1 334  
1 293  
1 129  
427  
1 154  
479  
491  
464  
0
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
Dohoda o vine a treste - návrh na súd  
Podmienečné zastavenie trestného stíhania  
Schválenie zmieru  
8. Vybavenie veci v prípravnom konaní  
2018  
2019  
2 023  
767  
2020  
1814  
759  
Zastavenie TS  
Prerušenie TS  
Postúpenie veci  
2 095  
869  
289  
296  
274  
Vybavenie veci v prípravnom konaní  
2 500  
2 000  
1 500  
1 000  
500  
2 095  
2 023  
1814  
869  
767  
759  
296  
289  
274  
0
2018  
2019  
2020  
Zastavenie TS  
Prerušenie TS  
Postúpenie veci  
8
9. Právoplatné rozhodnutie súdu  
Právoplatné rozhodnutie súdu 2018  
2018  
právoplatné rozhodnutie  
súdu - spolu  
o odsúdení osôb  
schválenie DoVaT  
28 218  
26 084  
1 195  
126  
106  
256  
podmienečné zastavenie TS  
schválenie zmieru  
zastavenie TS  
prerušenie TS  
12  
postúpenie TS  
128  
oslobodenie  
978  
upustenie od potrestania  
rozhodnutie “inak”  
54  
474  
Právoplatné rozhodnutie súdu 2018  
28 218  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
26 084  
1 195  
978  
474  
256  
126  
106  
128  
12  
54  
2018  
Právoplatné rozhodnutie súdu 2019  
2019  
právoplatné rozhodnutie  
súdu - spolu  
28 311  
25 227  
1 785  
116  
100  
241  
o odsúdení osôb  
schválenie DoVaT  
podmienečné zastavenie TS  
schválenie zmieru  
zastavenie TS  
prerušenie TS  
8
postúpenie TS  
133  
oslobodenie  
983  
upustenie od potrestania  
rozhodnutie “inak”  
46  
457  
Právoplatné rozhodnutie súdu 2019  
28 311  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
25 227  
1 785  
983  
457  
241  
116  
100  
133  
8
46  
2019  
9
Právoplatné rozhodnutie súdu 2020  
2020  
právoplatné rozhodnutie  
súdu - spolu  
24 786  
23 223  
1 576  
133  
102  
207  
o odsúdení osôb  
schválenie DoVaT  
podmienečné zastavenie TS  
schválenie zmieru  
zastavenie TS  
prerušenie TS  
9
postúpenie TS  
105  
oslobodenie  
627  
upustenie od potrestania  
rozhodnutie “inak”  
31  
349  
Právoplatné rozhodnutie súdu 2020  
30 000  
24 786  
23 223  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
1 576  
627  
349  
207  
133  
102  
105  
9
31  
2020  
10. Oslobodení spod obžaloby  
2016  
1227  
2017  
1113  
2018  
978  
2019  
983  
2020  
627  
oslobodení spod obžaloby  
Oslobodení spod obžaloby  
1400  
1200  
1000  
800  
600  
400  
200  
0
1227  
1113  
983  
978  
627  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
oslobodení spod obžaloby  
10  
11. Počet trestných stíhaní (TS) ukončených na polícii  
2018  
2019  
2020  
Počet TS ukončených na  
polícii - neznámi páchatelia  
zastavením TS  
28 612  
9 555  
26 584  
9 521  
24 141  
8 417  
prerušením TS  
postúpením veci  
19 048  
3 258  
17 064  
3 314  
15 725  
3 261  
Počet TS ukončených na polícii  
35 000  
30 000  
25 000  
20 000  
15 000  
10 000  
5 000  
0
28 612  
19 048  
26 584  
24 141  
15 725  
17 064  
9 555  
3 258  
9 521  
3 314  
8 417  
3 261  
2018  
2019  
2020  
Počet TS ukončených na polícii - neznámi páchatelia  
zastavením TS  
prerušením TS  
postúpením veci  
12. Previerky vyšetrovacích spisov vykonané prokurátormi  
2018  
2019  
2020  
Previerky vyšetrovacích spiso  
74 379  
77 964  
74 102  
Previerky vyšetrovacích spisov  
vykonané prokurátormi  
79 000  
78 000  
77 000  
76 000  
75 000  
74 000  
73 000  
72 000  
77 964  
74 379  
74 102  
2018  
2019  
2020  
Previerky vyšetrovacích spisov  
11  
13. Záväzné pokyny prokurátora policajtovi  
2018  
21 456  
2019  
19 956  
2020  
19 828  
Záväzné pokyny prokurátora  
Záväzné pokyny prokurátora policajtovi  
22 000  
21 500  
21 000  
20 500  
20 000  
19 500  
19 000  
21 456  
19 956  
19 828  
2018  
2019  
2020  
Záväzné pokyny prokurátora  
14. Zrušené uznesenia policajta prokurátorom  
2018  
2019  
2020  
2 834  
1 151  
Zrušenie nezákonných  
rozhodnutí policajtov podľa  
§ 230/2/e)TP  
Zrušenie uznesenia  
policajta na základe  
sťažnosti oprávnenej osoby  
2 297  
2 781  
Zrušené uznesenia policajtov prokurárorom  
3 000  
2 500  
2 000  
1 500  
1 000  
500  
2 834  
2 781  
2 297  
1 151  
0
2018  
2019  
2020  
Zrušenie nezákonných rozhodnutí policajtov podľa § 230/2/e)TP  
Zrušenie uznesenia policajta na základe sťažnosti oprávnenej osoby  
12  
15. Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach  
2017  
2018  
2019  
2020  
Počet finančných  
vyšetrovaní v trestných  
veciach  
212  
335  
449  
585  
Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
585  
449  
335  
212  
2017  
2018  
2019  
2020  
Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach  
16. Kriminalita cudzincov na našom území - Počet stíhaných cudzincov  
GPSR  
(ÚŠP)  
5
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
KP ZA  
KP BB KP PO KP KE  
SPOLU  
1271  
1158  
2019  
2020  
375  
333  
176  
190  
110  
48  
117  
90  
153  
137  
76  
100  
159  
73  
129  
148  
10  
KRIMINALITA CUDZINCOV NA NAŠOM ÚZEMÍ  
400  
350  
300  
250  
200  
150  
100  
50  
375  
333  
190  
176  
159  
153  
148  
137  
129  
117  
110  
100  
90  
76  
73  
48  
10  
5
0
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
KP ZA  
KP BB  
KP PO  
KP KE  
GPSR  
(ÚŠP)  
2019 2020  
13  
17. Európsky zatýkací rozkaz doručený z cudziny  
trestné  
stíhanie  
výkon  
trestu  
SPOLU  
133  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
86  
45  
37  
33  
32  
53  
124  
134  
137  
129  
161  
167  
169  
182  
Európsky zatýkací rozkaz doručený z cudziny  
200  
180  
160  
140  
120  
100  
80  
53  
32  
33  
37  
45  
137  
134  
129  
124  
60  
86  
40  
20  
0
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
trestné stíhanie  
výkon trestu  
18. Európsky zatýkací rozkaz vydaný v SR  
vydaný  
EZR  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
59  
45  
52  
48  
56  
Európsky zatýkací rozkaz vydaný v SR  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0
59  
56  
52  
48  
45  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
vydaný EZR  
14  
19. Európsky vyšetrovací príkaz - vybavený  
KP BA KP TT  
698 193  
16  
KP NR  
280  
48  
KP TN  
137  
19  
KP ZA  
153  
12  
KP BB KP PO KP KE  
GP SR SPOLU  
1 993  
179  
Počet vybavených EVP  
Počet EVP, s poskytnutím  
súčinnosti inej prokuratúre  
174  
25  
135  
16  
222  
30  
1
13  
EURÓPSKY VYŠETROVACÍ PRÍKAZ  
800  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
698  
280  
222  
193  
174  
153  
137  
135  
48  
30  
KP KE  
25  
19  
KP TN  
16  
16  
KP PO  
13  
KP BA  
12  
1
KP TT  
KP NR  
KP ZA  
KP BB  
GP SR  
Počet vybavených EVP  
Počet EVP, s poskytnutím súčinnosti inej prokuratúre  
20. Európsky vyšetrovací príkaz - vydaný  
KP BA KP TT  
422 292  
KP NR  
604  
KP TN  
208  
KP ZA  
322  
KP BB KP PO KP KE  
211 342 222  
GP SR SPOLU  
2660  
Počet vydaných EVP  
37  
EURÓPSKY VYŠETROVACÍ PRÍKAZ  
700  
600  
500  
400  
300  
200  
100  
0
604  
422  
342  
322  
292  
222  
211  
208  
37  
KP BA  
KP TT  
KP NR KP TN  
KP ZA KP BB KP PO KP KE GP SR  
Počet vydaných EVP  
15  
21. Dovolania generálneho prokurátora  
podnety  
bolo  
na  
podaných  
dovolanie dovolaní  
GP  
337  
286  
279  
-7  
GP  
13  
10  
10  
0
2018  
2019  
2020  
Rozdiel (2019-2020)  
Dovolania generálneho prokurátora  
400  
350  
300  
250  
200  
150  
100  
50  
337  
286  
279  
13  
10  
10  
0
2018  
2019  
2020  
podnety na dovolanie GP  
bolo podaných dovolaní GP  
22. Protesty prokurátora  
KP BA  
154  
310  
KP TT  
86  
251  
200  
KP NR  
150  
130  
KP TN  
KP ZA  
214  
167  
KP BB KP PO KP KE  
GP SR SPOLU  
1 233  
1 720  
1 462  
2018  
2019  
2020  
125  
205  
147  
160  
156  
132  
144  
282  
158  
182  
208  
169  
18  
11  
16  
281  
198  
161  
PROTESTY PROKURÁTORA  
350  
300  
250  
200  
310  
282  
281  
251  
214  
208  
182  
205  
198  
200  
156  
161 160  
169  
167  
158  
154  
150  
147  
144  
150  
100  
50  
132  
130  
125  
86  
18  
16  
11  
0
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
2018  
KP ZA  
KP BB  
2020  
KP PO  
KP KE  
GP SR  
2019  
16  
23. Upozornenia prokurátora  
KP BA  
KP TT  
209  
168  
147  
-21  
KP NR  
381  
251  
205  
-46  
KP TN  
242  
222  
243  
21  
KP ZA  
209  
233  
230  
-3  
KP BB KP PO KP KE  
GP SR SPOLU  
1 879  
1 775  
1 681  
-94  
2018  
2019  
203  
220  
164  
-56  
214  
208  
231  
23  
205  
226  
216  
-10  
207  
239  
229  
-10  
9
8
16  
8
2020  
Rozdiel (2019 - 2020)  
UPOZORNENIA PROKURÁTORA  
450  
400  
350  
300  
250  
200  
150  
100  
50  
381  
251  
239  
229  
207  
233  
230  
209  
243  
242  
222  
226  
216  
231  
208  
214  
220  
203  
209  
205  
205  
168  
147  
164  
16  
9
8
0
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
KP ZA  
KP BB  
2020  
KP PO  
KP KE  
GP SR  
2018  
2019  
24. Podnety na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy  
KP BA  
978  
1 315  
1 019  
-296  
KP TT  
504  
506  
394  
-112  
KP NR  
566  
626  
582  
-44  
KP TN  
625  
594  
541  
-53  
KP ZA  
684  
881  
775  
-106  
KP BB KP PO KP KE  
GP SR SPOLU  
6 508  
6 975  
6 364  
-611  
2018  
2019  
2020  
613  
631  
634  
3
844  
853  
738  
-115  
687  
682  
686  
4
1 007  
887  
995  
Rozdiel (2019 - 2020)  
108  
PODNETY NA VÝKON DOZORU NAD DODRŽIAVANÍM  
ZÁKONNOSTI ORGÁNMI VEREJNEJ SPRÁVY  
1400  
1200  
1 315  
1 019  
1 007  
995  
978  
1000  
800  
600  
400  
200  
0
853  
844  
887  
881  
775  
682  
738  
631  
634  
687 686  
684  
625  
594  
541  
626  
582  
613  
506  
566  
504  
394  
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
KP ZA  
KP BB  
2020  
KP PO  
KP KE  
GP SR  
2018  
2019  
17  
25. Previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy  
KP BA  
105  
117  
110  
-7  
KP TT  
185  
180  
178  
-2  
KP NR  
219  
184  
176  
-8  
KP TN  
176  
174  
175  
1
KP ZA  
213  
206  
207  
1
KP BB KP PO KP KE  
GP SR SPOLU  
1 474  
1 439  
1 428  
-11  
2018  
2019  
2020  
178  
177  
178  
1
186  
180  
181  
1
209  
219  
222  
3
3
2
1
Rozdiel (2019 - 2020)  
-1  
PREVIERKY ZACHOVÁVANIA ZÁKONNOSTI V  
ORGÁNOCH VEREJNEJ SPRÁVY  
250  
200  
150  
222  
219  
209  
206  
219  
213  
207  
180  
186  
180  
185  
177  
184  
176 176  
174  
175  
181  
178  
178 178  
117  
110  
105  
100  
50  
0
3
2
1
KP BA  
KP TT  
KP NR  
KP TN  
KP ZA  
2019  
KP BB  
KP PO  
KP KE  
GP SR  
2018  
2020  
26. Správne žaloby  
SPOLU  
47  
39  
2018  
2019  
54  
2020  
15  
Rozdiel (2019 - 2020)  
Správne žaloby  
60  
54  
47  
50  
40  
30  
20  
10  
0
39  
2018  
2019  
2020  
SPOLU  
18  
27. Vstupy do konania pred správnym súdom  
SPOLU  
8
2018  
2019  
2020  
18  
16  
-2  
Rozdiel (2019 - 2020)  
Vstupy do konania pred správnym súdom  
20  
18  
16  
14  
12  
10  
8
18  
16  
8
6
4
2
0
2018  
2019  
2020  
SPOLU  
28. Štatistický prehľad činnosti registra trestov  
2019  
2020  
Rozdiel Rozdiel v %  
Celkový počet spracovaných  
dokumentov  
975 426  
991 503  
16 077  
2%  
430 611  
347 237  
350 642  
453 186  
-79 833  
105 900  
-19%  
30%  
Žiadosti o výpis spolu  
Žiadosti o odpis spolu  
Celkový počet spracovaných  
archívnych dokumentov a  
snímok  
387 445  
409 439  
21 994  
6%  
Štatistický prehľad činnosti registra trestov  
1 200 000  
991 503  
975 426  
1 000 000  
800 000  
600 000  
400 000  
200 000  
0
453 186  
430 611  
409 439  
387 445  
350 642  
347 237  
2019  
2020  
Celkový počet spracovaných dokumentov  
Žiadosti o výpis spolu  
Žiadosti o odpis spolu  
Celkový počet spracovaných archívnych dokumentov a snímok  
19  
PRÍLOHA č. 1  
k Správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry  
a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike  
ZA ROK 2020  
Tabuľky a grafy  
Obsah:  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
V trestných registroch Pv/Kv/Gv  
Počet odstíhaných a obžalovaných osôb  
Počet obžalovaných osôb/skrátené vyšetrovania  
Skladba odstíhaných osôb  
Počet obžalovaných osôb/recidivisti  
Počet obžalovaných osôb/mladiství  
Vybavenie veci v prípravnom konaní - osoby  
Vybavenie veci v prípravnom konaní  
Právoplatné rozhodnutie súdu  
10. Oslobodení spod obžaloby  
11. Počet trestných stíhaní (TS) ukončených na polícii  
12. Previerky vyšetrovacích spisov vykonané prokurátormi  
13. Záväzné pokyny prokurátora policajtovi  
14. Zrušené uznesenia policajta prokurátorom  
15. Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach  
16. Kriminalita cudzincov na našom území - Počet stíhaných cudzincov  
17. Európsky zatýkací rozkaz doručený z cudziny  
18. Európsky zatýkací rozkaz vydaný v SR  
19. Európsky vyšetrovací príkaz - vybavený  
20. Európsky vyšetrovací príkaz - vydaný  
21. Dovolania generálneho prokurátora  
22. Protesty prokurátora  
23. Upozornenia prokurátora  
24. Podnety na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti  
orgánmi verejnej správy  
25. Previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy  
26. Správne žaloby  
27. Vstupy do konania pred správnym súdom  
28. Štatistický prehľad činnosti registra trestov  
20