PRÍLOHA č. 1
k Správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry
a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike
ZA ROK 2020
Tabuľky a grafy
Obsah:
1. V trestných registroch Pv/Kv/Gv
2. Počet odstíhaných a obžalovaných osôb
3. Počet obžalovaných osôb/skrátené vyšetrovania
4. Skladba odstíhaných osôb
5. Počet obžalovaných osôb/recidivisti
6. Počet obžalovaných osôb/mladiství
7. Vybavenie veci v prípravnom konaní - osoby
8. Vybavenie veci v prípravnom konaní
9. Právoplatné rozhodnutie súdu
10. Oslobodení spod obžaloby
11. Počet trestných stíhaní (TS) ukončených na polícii
12. Previerky vyšetrovacích spisov vykonané prokurátormi
13. Záväzné pokyny prokurátora policajtovi
14. Zrušené uznesenia policajta prokurátorom
15. Počet finančných vyšetrovaní v trestných veciach
16. Kriminalita cudzincov na našom území - Počet stíhaných cudzincov
17. Európsky zatýkací rozkaz doručený z cudziny
18. Európsky zatýkací rozkaz vydaný v SR
19. Európsky vyšetrovací príkaz - vybavený
20. Európsky vyšetrovací príkaz - vydaný
21. Dovolania generálneho prokurátora
22. Protesty prokurátora
23. Upozornenia prokurátora
24. Podnety na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti
orgánmi verejnej správy
25. Previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy
26. Správne žaloby
27. Vstupy do konania pred správnym súdom
28. Štatistický prehľad činnosti registra trestov