PREDKLADACIA SPRÁVA
Materiál sa na rokovanie Národnej rady SR predkladá na základe § 3 ods. 2 Zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ukladá vláde každoročne predkladať Národnej rade SR správu za predchádzajúci kalendárny rok o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na ďalší rok.
Predmetný materiál je v súlade so zahraničnopolitickými cieľmi Slovenskej republiky v oblasti vzťahov s príbuzenskou menšinou. Vychádza z potrieb zachovania a rozvoja jazykovej, kultúrnej a náboženskej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Princíp podpory krajanov je zakotvený v článku 7a Ústavy SR.
Správa je rozdelená do deviatich kapitol. Prvá kapitola charakterizuje súčasný stav krajanských komunít v zahraničí a základnú informáciu o pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika na krajanské aktivity v rámci dotačného systému. Druhá kapitola informuje o podpore krajanských aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu vrátane spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pri podpore vzdelávacích aktivít krajanov. Tretia kapitola je venovaná podpore činností krajanov v oblasti ľudovej, umeleckej a duchovnej kultúry. Štvrtá kapitola je venovaná vyhodnoteniu podpory krajanov v oblasti informovanosti, a to v oblasti vydavateľskej činnosti aj internetovej komunikácii. Piata kapitola je venovaná informáciám o podpore krajanov v oblasti médií, ale aj o spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska. Šiesta kapitola informuje o konaní o vydaní osvedčenia a o počtoch prijatých žiadostí o vydanie osvedčenia a počte vydaných osvedčení. Siedma kapitola zahrňuje aktivity prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cirkví.
Kapitola osem načrtáva základné východiská programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022. Charakteristickým znakom je naviazanie na kontinuitu v osvedčených programoch Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a aktivitách Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Deviata kapitola pojednáva o vplyve materiálu na rozpočet verejnej správy.
Materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 26.08.2021, č. uznesenia 462/2021.