VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanieČíslo: UV-15084/2021
Národnej rady
Slovenskej republiky
646
Správa za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022.
Návrh unesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
Berie na vedomie
Správu za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády SR
Bratislava, september 2021