1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/1132 zo 14.
júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh“)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „431/2002“)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „513/1991“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transp.
Číslo
predpisu
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
§ 1
O:1
P: c
Tento zákon upravuje
register účtovných závierok (ďalej len „register“).
§ 23
O:1
Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo. Prevádzkovateľom registra je rozpočtová organizácia ministerstva DataCentrum (ďalej len „prevádzkovateľ registra“).
Poznámka pod čiarou k odkazu 29d) znie: „29d) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
C:14
P: f)
Článok 14
Dokumenty a údaje zverejňované spoločnosťami
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby spoločnosti povinne zverejňovali prinajmenšom tieto dokumenty a údaje:
f) účtovné doklady na každý finančný rok, ktorých zverejnenie sa
vyžaduje v súlade so smernicami Rady 86/635/EHS (2) a 91/674/EHS (3) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (4);
N
431/2002
a návrh čl.I
§ 23
O: 2
Do registra sa ukladajú
a)riadne individuálne účtovné závierky,
b)mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)riadne konsolidované účtovné závierky,
d)mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
Ú
2
f)výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)správy audítora,
h)individuálne výročné správy,
i)konsolidované výročné správy,
j)ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,29da)
k)oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
29da) § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 23
O:3
Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku podľa odseku 2, ktorú zostavila z vlastného podnetu. Účtovné jednotky, ktoré zostavujú ročnú finančnú správu podľa osobitného predpisu,29da) ukladajú účtovnú závierku a výročnú správu ako súčasť ročnej finančnej správy v lehote ustanovenej osobitným predpisom.29da)
29da) § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 23
O:4
Prevádzkovateľ registra
a)vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ,
d)poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy a iným osobám.
§ 23
O:5
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku.
431/2002 a
Návrh čl.I
431/2002
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
3
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
29db) § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
§ 23
O: 7
Prevádzkovateľ registra vedie zoznam účtovných jednotiek a aktualizuje ho.
513/1991
§ 27
O: 3
Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia. Obsah listín, ktorých zverejnenie zákon ustanovuje, je účinný voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín. To neplatí, ak zapísaná osoba preukáže, že tretia osoba o týchto údajoch alebo o obsahu listín vedela. Zapísaná osoba sa však nemôže na tieto údaje alebo obsah listín odvolávať voči tretím osobám do 15 dní odo dňa ich zverejnenia, ak tretie osoby preukážu, že o nich nemohli vedieť.
513/1991
§ 40O: 1
Akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik sú povinné predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie príslušnému orgánu tak, aby ju tento orgán schválil do 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje. Iná zapísaná osoba má tieto povinnosti, len ak jej to ukladá osobitný predpis.
4
§ 40O: 2
Osoba podľa odseku 1 je povinná uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín do deviatich mesiacov odo dňa jej zostavenia; to neplatí, ak sa do zbierky listín ukladá podľa osobitného predpisu.
§ 40O: 3
Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou, menom, bydliskom fyzickej osoby alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom právnickej osoby a s evidenčným číslom zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov. Ak sa do zbierky listín ukladá neoverená účtovná závierka, postupuje účtovná jednotka podľa osobitného predpisu. Ak je audítorom právnická osoba, uvádza sa aj meno a bydlisko fyzických osôb, ktoré za audítora vykonali audit. Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.
513/1991
§ 40
O: 4
Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.
Čl. 21
O: 1
Jazyk zverejnenia a preklad dokumentov a údajov, ktoré sa majú zverejniť
1. Dokumenty a údaje, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 14, sa vyhotovia a vyplnia v jednom z jazykov povolených podľa jazykových pravidiel platných v členskom štáte, v ktorom sa zakladá súbor uvedený v článku 16 ods. 1
N
431/2002
§ 23
O: 5
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku.
U
Čl. 28
P:a
Sankcie
Členské štáty stanovia primerané sankcie aspoň v prípade:
a) nezverejnenia účtovných dokladov, ako to vyžaduje článok 14
N
431/2002
a návr
§ 38
O: 1
P: c
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
U
5
neuložila dokumenty podľa § 23a ods. 1 až 9 a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,
§ 38
O:2
P: b
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
podľa odseku 1 písm. b) až f) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
§ 38
O:2
P: e
e) podľa odseku 1 písm. c) od 100 eur do 10 000 eur, ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok.
§ 38
O:2 P: f
f) podľa odseku 1 písm. m) od 100 eur do 100 000 eur.
§ 38
O:3
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podľa
a) § 1 ods. 3 písm. a), ak porušila ustanovenie § 35 ods. 6,
b) § 1 ods. 3 písm. b), ak porušila ustanovenie § 23a ods. 10.
písm. f);
h čl.I
431/2002
návrh čl.I
§ 38
O:4
Daňový úrad za správny delikt podľa odseku 3 uloží pokutu od 100 eur do 100 000 eur.
Cl.30
O: 1
P: g
Povinné zverejňovanie stanovené v článku 29 sa vzťahuje iba na tieto dokumenty a údaje:
účtovné doklady v súlade s článkom 31;
N
431/2002 a návrh čl.I
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
Ú
6
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
Čl. 31 1.pod-odsek
Obmedzenie povinného zverejňovania účtovných dokladov
Povinnosť zverejňovania stanovená v článku 30 ods. 1 písm. g) sa týka
iba účtovných dokladov spoločnosti tak, aby boli v súlade so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (6) a smernicou 2013/34/EÚ
vypracované, overené a uverejnené podľa práva členského štátu, ktorým
sa spoločnosť spravuje.
N
431/2002 a návrh čl.I
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
Ú
Čl. 36
O:1
P r a v i d l á z v e r e j ň o v a n i a v z ť a h u j ú c e s a n a
p o b o č k y s p o l o č n o s t í z t r e t í c h k r a j í n
Článok 36
Zverejňovanie dokumentov a údajov týkajúcich sa pobočky
1. Dokumenty a údaje týkajúce sa pobočiek vytvorených v členskom
štáte spoločnosťami, ktoré sa nespravujú právom členského štátu, ale
ktoré majú právnu formu porovnateľnú s právnymi formami spoločností
uvedenými v prílohe II, sa zverejňujú podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom bola pobočka zriadená, v súlade s článkom 16.
N
431/2002
a návrh čl.I
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
U
Čl. 37
P: j
Povinné zverejňovanie stanovené v článku 36 sa vzťahuje aspoň na tieto dokumenty a údaje:
účtovné doklady v súlade s článkom 38;
Čl. 38
Obmedzenie povinného zverejňovania účtovných dokladov
1. Povinnosť zverejňovania stanovená v článku 37 písm. j) sa týka účtovných dokladov spoločnosti tak, ako boli vypracované, overené a uverejnené podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje spoločnosť. Ak tieto doklady nie sú vypracované v súlade so smernicou 2013/34/EÚ alebo rovnocenným spôsobom, členské štáty môžu žiadať vypracovanie a zverejňovanie účtovných dokladov, ktoré sa vzťahujú na činnosti pobočky.
2. Uplatnia sa články 32 a 33
N
D
431/2002 a návrh čl.I
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
U
7
§ 38
O: 1
P: c
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
neuložila dokumenty podľa § 23a ods. 1 až 9 a 23b, nezverejnila dokumenty podľa § 23d alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,
§ 38
O:2
P: a
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a) podľa odseku 1 písm. a) a n) od 1 000 eur do 3 000 000 eur,
§ 38
O:2
P: b
podľa odseku 1 písm. b) až f) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
Čl. 40
Sankcie
Členské štáty stanovia primerané sankcie pre prípad, že nedôjde
k zverejneniu stanovenému v článkoch 29, 30, 31, 36, 37 a 38 a ak
v obchodných listoch a objednávkach nie sú uvedené povinné údaje
stanovené v článkoch 35 a 39.
N
431/2002
a návrh čl.I
§ 38
O:2
P: e
e) podľa odseku 1 písm. c) od 100 eur do 10 000 eur, ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok.
Ú
Čl. 42
Výnimky z ustanovení o zverejňovaní účtovných dokladov pre
pobočky
1. Články 31 a 38 sa nevzťahujú na pobočky zriadené úverovými a finančnými inštitúciami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 89/117/EHS (7).
2. Až do ďalšej koordinácie nemusia členské štáty uplatňovať články
31 a 38 na pobočky zriadené poisťovňami.
N
D
431/2002
a návrh čl.I
§ 23
O: 6
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.
Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a) účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b) fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
U
Čl. 166
Smernice 82/891/EHS, 89/666/EHS, 2005/56/ES, 2009/101/ES, 2011/35/EÚ a 2012/30/EÚ, zmenené smernicami uvedenými v prílohe III časti A, sa zrušujú bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva
N
Návrh zákona čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Ú
8
a dátumov uplatňovania smerníc, ktoré uvedené v prílohe III časti B.
Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe IV.
431/2002
431/2002avrh čl.I
§ 39c
Príloha
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v
prílohe
.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 30. 6. 2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 172, 26. 6. 2019), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 186, 11. 7. 2019) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019 (Ú. v. L 321, 12. 12. 2019).
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)