1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EÚ
z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh“)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „431/2002“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 P:a
Rozsah pôsobnosti
1. Koordinačné opatrenia stanovené touto smernicou sa vzťahujú na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa druhov podnikov, ktoré sú uvedené: a) v prílohe I;
CI. 1 P: b
v prílohe II, pričom všetci priami alebo nepriami spoločníci v podniku, ktorí inak ručia neobmedzene, v skutočnosti ručia obmedzene, pretože títo spoločníci sú podnikmi: i) druhu uvedeného v prílohe I; alebo ii) na ktoré sa nevzťahuje právo niektorého členského štátu, ale ktorý má právnu formu porovnateľnú s formami uvedenými v prílohe I.
N
431/2002
A
Návrh
čl. I
§ 1
O: 1
Tento zákon upravuje
a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
1. právnických osôb,(1) ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
2. zahraničných právnických osôb,(2) ak na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť podľa osobitných predpisov,(3)
3. zahraničných fyzických osôb(3a) a slovenských fyzických osôb, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu4 )okrem zahraničných fyzických osôb a slovenských fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa
U
MF/22933/2005-74, MF/15464/ 2013-74
2
osobitného predpisu, (4a) pričom slovenskou fyzickou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt (4aa) na území Slovenskej republiky,
b) rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky,
c) register účtovných závierok (ďalej len "register").
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 4aa znejú:
„2) § 21 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka.
3a) § 21 ods. 4 písm. a) Obchodného zákonníka.
4aa) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Návrh
čl. I
§ 1
O: 3
(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nie sú účtovnými jednotkami
a) ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak im vzniknú povinnosti v súvislosti uchovávaním účtovnej dokumentácie účtovnej jednotky, ktorá zaniká bez právneho nástupcu alebo končí podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť alebo
b) ktorým vznikla povinnosť uloženia dokumentov podľa § 23a ods. 10.
Ú
C:3
O:1
Kategórie podnikov a skupín
1. V prípade, že členské štáty uplatňujú jednu alebo viaceré možnosti ustanovené v článku 36, vymedzia mikropodniky ako podniky, ktoré ku dňu, ku ktorému sa ich účtovná závierka zostavuje, neprekročia limity aspoň dvoch z týchto troch kritérií:
a) celková bilančná suma: 350 000 EUR;
b) čistý obrat: 700 000 EUR;
N
431/2002 a
návrh
čl. I
§ 2
O: 5
Na účely tohto zákona sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa
osobitného predpisu4b) a pozemkové
spoločenstvo,4c) triedia do veľkostných skupín takto:
Ú
3
a) mikro účtovná jednotka,
b) malá účtovná jednotka alebo
c) veľká účtovná jednotka.
4b ) § 27 ods. 2 písm. c) Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
4c) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
c) priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka: 10.
431/2002
§ 2
O: 6
Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
b) čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.
§ 25
O: 1
P: e)
B:2
Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, ak tento zákon neustanovuje inak, sa oceňuje
reálnou hodnotou podľa
§ 27 ods. 2
majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou účtovnej
jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého
účtovníctva,
C:8
O:3
Odsek 1 písm. a) sa vzťahuje iba na tieto záväzky:
a)záväzky držané ako súčasť obchodného portfólia a
b)derivátové finančné nástroje.
N
431/2002 a
návrh
čl. I
431/2002
§ 27
O: 1
P:b
Ku dňu ocenenia podľa
§ 24 ods. 1 písm.
b)
alebo
písm. c)
sa jednotlivé zložky majetku alebo záväzkov alebo súbor rovnorodých zložiek majetku alebo súbor rovnorodých zložiek záväzkov oceňujú takto:
deriváty reálnou hodnotou,
U
4
Č: 30
O:1
UVEREJŇOVANIE
Článok 30
Všeobecné požiadavky na uverejňovanie
1. Členské štáty zabezpečia, aby podniky v primeranej lehote, ktorá neprekročí 12 mesiacov po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, uverejňovali riadne schválené ročné účtovné závierky a správu o hospodárení spolu s názorom predloženým štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou uvedenými v článku 34 tejto smernice, ako je stanovené v právnych predpisoch každého členského štátu, a v súlade s kapitolou 2 smernice 2009/101/ES.
Členské štáty však môžu oslobodiť podniky od povinnosti uverejňovať správu o hospodárení v prípade, že je možné na požiadanie ľahko získať kópiu takejto celej správy alebo jej ktorejkoľvek časti za cenu, ktorá neprevyšuje jej administratívne náklady.
N
D
Č: 30
O:2
P:a
Členské štáty môžu podnik uvedený v prílohe II, na ktorý sa vzhľadom na článok 1 ods. 1 písm. b) vzťahujú koordinačné opatrenia ustanovené touto smernicou, oslobodiť od povinnosti uverejňovať jeho účtovnú závierku v súlade s článkom 3 smernice 2009/101/ES pod podmienkou, že je táto účtovná závierka k dispozícii verejnosti v jeho ústredí, a to v týchto prípadoch:
a) všetci spoločníci dotknutého podniku, ktorí ručia neobmedzene, sú podnikmi uvedenými v prílohe I, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy iných členských štátov, ako je členský štát, ktorého právo sa vzťahuje na dotknutý podnik, a žiadny z týchto podnikov neuverejňuje účtovnú závierku dotknutého podniku spolu so svojou vlastnou účtovnou závierkou;
Č: 30
O:2
P:b
všetci spoločníci dotknutého podniku, ktorí ručia neobmedzene, sú podnikmi, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy členského štátu, ale majú právnu formu porovnateľnú s právnymi formami uvedenými v smernici 2009/101/ES.
Kópie účtovnej závierky je možné získať na požiadanie. Cena tejto kópie nesmie prekročiť jej administratívne náklady.
Č: 30
O:3
Odsek 1 sa uplatňuje v súvislosti s konsolidovanými účtovnými závierkami a konsolidovanými správami o hospodárení.
431/2002
a návrh
čl. I
431/2002
a návrh
čl. I
§ 23
O: 1
1.veta
O:2
O: 6
§ 23a
O: 3
(1) Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo (ďalej len „správca registra“).
Poznámka pod čiarou k odkazu 29d) znie: „29d) Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
(2) Do registra sa ukladajú
a)riadne individuálne účtovné závierky,
b)mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)riadne konsolidované účtovné závierky,
d)mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e)súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f)výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g)správy audítorov,
h)individuálne výročné správy,
i)konsolidované výročné správy,
j) ročné finančné správy podľa osobitného predpisu.29da)
k)oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.
29da) § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(6) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2
a)účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie29db),
b)fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29e sa vypúšťa.
U
5
Ak je podnik, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, niektorým z druhov podnikov uvedených v prílohe II a vo vnútroštátnom práve jeho členského štátu sa od neho nevyžaduje, aby uverejnil dokumenty uvedené v odseku 1 rovnakým spôsobom, ako sa stanovuje v článku 3 smernice 2009/101/ES, sprístupní takéto dokumenty pre verejnosť aspoň vo svojom ústredí, a na žiadosť poskytne ich kópiu, ktorej cena neprevyšuje jej administratívne náklady.
431/2002
návrh
čl. I
§ 23a
O: 10
29db) § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.
29i) Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 po výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra je povinný uložiť posledný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra oprávnený konať za obchodnú spoločnosť alebo družstvo v rozsahu zapísanom v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra.
6
§ 38
O: 1
P:a
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a) neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
§ 38
O: 1
P:c
(1) Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
c) neuložila dokumenty a oznámenie podľa § 23a ods. 1 9 a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d,
§ 38
O: 1
P:d
d) nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
Č: 33
O:2
Členské štáty zabezpečia, aby sa ich zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa zodpovednosti, aspoň voči podniku, uplatňovali na členov správnych, riadiacich a dozorných orgánov podnikov, pokiaľ ide o porušenie povinností uvedených v odseku 1.
N
431/2002
a
návrh
čl. I
§ 38
O:8
Daňový úrad je oprávnený vykonávať v
účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania
ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje daňový poriadok. Pokutu za správny delikt uloží daňový úrad, ktorý vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona.
U
C: 51
Sankcie
Členské štáty ustanovia sankcie za porušenie vnútroštátnych ustanovení prijatých v súlade s touto smernicou a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie presadzovania týchto sankcií. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.
N
431/2002
a
návrh
čl. I
§ 38
O:1
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a) neviedla účtovníctvo podľa § 4 ods. 1 alebo nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
b) neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c) neuložila dokumenty podľa § 23a ods. 1 9 a 23b a nezverejnila dokumenty podľa § 23d, alebo nevyhovela výzve podľa § 23b ods. 1 alebo ods. 6 v určenej lehote alebo určenom rozsahu,
d) nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
e) nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
U
7
f) neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
g) neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h) porušila ustanovenia § 9,
i) porušila ustanovenia § 17,
j) nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
k) porušila ustanovenia § 31 až 33,
l) porušila ustanovenia § 34,
m) porušila ustanovenia § 35,
n) porušila ustanovenie § 11 ods. 3.
§ 38
O: 2
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a) podľa odseku 1 písm. a) a n) od 1 000 eur do 3 000 000 eur,
b) podľa odseku 1 písm. b) f) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
c) podľa odseku 1 písm. h) l) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 100 000 eur,
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
d) podľa odseku 1 písm. g) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 1 000 eur,
8
2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.
e) podľa odseku 1 písm. c) od 100 eur do 10 000 eur, ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok,
f) podľa odseku 1 písm. m) od 100 eur do 100 000 eur.
§ 38
O: 3
Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba podľa
a)§ 1 ods. 3 písm. a), ak porušila ustanovenie § 35 ods. 6,
b)§ 1 ods. 3 písm. b), ak porušila ustanovenie § 23a ods. 10.
návrh
čl. I
§ 38
O: 4
Daňový úrad za správny delikt podľa odseku 3 uloží pokutu od 100 eur do 100 000 eur.
Čl. 53
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 20 júl 2015. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty môžu stanoviť, že sa ustanovenia uvedené v prvom pododseku budú uplatňovať najprv na účtovnú závierku za účtovný rok začínajúci 1. januára 2016 alebo počas kalendárneho roku 2016.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
návrh
čl. I
431/2002
návrh
čl. I
Čl. II
§ 39c
Príloha
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 30. 6. 2017) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 172, 26. 6. 2019), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019 (Ú. v. L 186, 11. 7. 2019) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Ú
9
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/2001
§ 35
ods. 7
2019/2121 z 27. novembra 2019 (Ú. v. L 321, 12. 12. 2019).
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)