1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR je cieľom návrhu novely zákona posilniť transparentnosť informácií vykazovaných v účtovnej závierke zverejnením účtovných závierok všetkých právnických osôb vo verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej len „register“). V súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty právnické osoby podnikateľských právnych foriem a niektorých typov mimovládnych neziskových organizácií. Mimovládne neziskové organizácie môžu ukladať účtovné závierky do registra aj v listinnej podobe. Táto možnosť spôsobuje nezanedbateľnú chybovosť pri ich spracovaní a ukladaní do registra, ako aj ukladanie nesprávnych vzorov účtovných závierok.
Navrhuje sa preto rozšíriť verejnú časť registra o ďalšie právne formy právnických osôb, čím by všetky právnické osoby boli zaradené do verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra by zostali účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.
V návrhu zákona sa v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.
Ustanovujú sa náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ak v hmotnoprávnom predpise, podľa ktorého postupujú, nie je zadefinovaný obsah výročnej správy. Uvedené sa týka predovšetkým občianskych združení a cirkevných organizácií, ak povinné mať audit účtovnej závierky a výročnej správy.
Vzhľadom na stále väčší podiel elektronických účtovných záznamov v účtovníckej praxi v zákone v záujme jednoznačnosti doplnené a špecifikované podmienky, ktoré je účtovná jednotka povinná dodržať pri spracovávaní týchto účtovných záznamov. Upresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa ustanovujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu. Na proces transformácie účtovného záznamu z listinnej podoby do elektronickej podoby je možné použiť okrem zaručenej konverzie aj skenovanie, čo výrazne zjednoduší tento proces. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby. Zákon explicitne uvádza, kedy nie je potrebné uchovávať listinný účtovný záznam, ak bol transformovaný na elektronický účtovný záznam.
Ustanovuje sa spodná hranica výšky pokuty a pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky a nesplní ich. Ustanovuje sa absolútna suma pokuty v prípadoch, keď z rôznych dôvodov nie je možné pokutu odvodiť z celkovej sumy majetku (nie je uložená účtovná závierka, je uložená účtovná závierka, ale účtovná jednotka vykazuje v majetku nulu, alebo vykazuje účelovo zjavne nízku sumu majetku).
Návrh zákona pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na životné prostredie a na informatizáciu
2
spoločnosti, nemá sociálne vplyvy ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Nemá vplyv na služby verejnej správy pre občana. Vyčíslenie jednotlivých vplyvov je uvedené v príslušných doložkách vplyvov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s právom Európskej únie.
3
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy
 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 8. 4. 2021
Ukončenie: 21. 4. 2021
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
máj 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2021
2. Definícia problému
Z dôvodu transparentnosti sa v zákone o účtovníctve zvyšuje počet subjektov právnických osôb, ktorých účtovné dokumenty budú zverejnené vo verejnej časti registra účtovných závierok. Zároveň je potrebné z dôvodu rozšírenia funkcionalít registra účtovných závierok, aby účtovné jednotky predkladali účtovné dokumenty len v elektronickej podobe. Neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť auditu z titulu prijímania asignovanej dane vo výške viac ako 35 000,- eur, majú povinnosť vypracovať aj výročnú správu. Nakoľko zákon o účtovníctve upravuje obsah výročnej správy pre podnikateľov, je potrebné doplniť obsah výročnej správy vhodný a náležitý pre neziskové organizácie. Z dôvodu jednotnej terminológie je potrebné upraviť ustanovenie o organizačných jednotkách občianskych združení.
Z dôvodu znižovania byrokracie sa uľahčuje vykonávanie povinností tým, že sa navrhujú podmienky na jednoduchší postup pri prevode z listinnej podoby účtovného dokumentu na elektronickú podobu a zároveň sa umožňuje aj elektronické uchovávanie účtovných dokladov priamo v účtovnom systéme, čím sa znížia náklady na archiváciu účtovných dokumentov prostredníctvom zaručenej konverzie. Zároveň sa zníži aj administratívna záťaž v súvislosti s manipuláciou s listinnými dokumentami, nakoľko sa z náležitostí účtovného dokladu vypúšťajú podpisy osoby zodpovednej za účtovný prípad a osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, ako aj povinnosť uvádzať na účtovný doklad označovanie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje. Pri zániku spoločnosti bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania sa stanovuje povinnosť informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovávania účtovnej dokumentácie inou účtovnou jednotkou alebo inou osobou napr. bývalým štatutárom. Z dôvodu vypustenia zápisu fyzických osôb do obchodného registra sa upravujú príslušné ustanovenia aj v zákone o účtovníctve. Ďalej sa rozširuje možnosť vykonať inventarizáciu zásob aj v nasledujúcom mesiaci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obdobne ako to je umožnené pri inom hmotnom majetku.
4
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je, aby účtovné dokumenty všetkých právnych foriem právnických osôb s výnimkou tých, ktorým to neumožňujú smernice Európskej únie, boli vo verejnej časti registra účtovných závierok a tým sa dosiahla ich transparentnosť. Účtovné dokumenty fyzických osôb - podnikateľov zostávajú aj naďalej v neverejnej časti registra. S cieľom rozšírenia funkcionalít registra účtovných závierok, odstránenia chybovosti pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov je potrebné povinné elektronické ukladanie účtovných závierok. Doplňuje sa obsah výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré majú povinnosť mať svoju účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom, a to z titulu prijímania asignovanej dane vo výške viac ako 35 000,- eur. V nadväznosti na používanie jednotnej terminológie sa upravuje ustanovenie o organizačných jednotkách občianskych združení. Ďalej sa navrhuje možnosť archivácie účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe prostredníctvom napríklad účtovného systému, čoho cieľom je zníženie nákladov účtovných jednotiek pri archivácii a aj zníženie ekologickej záťaže pri archivácii v listinnej podobe. Presnú kvantifikáciu celkových úspor nebolo možné vykonať vzhľadom na to, že sa oblasť elektronickej archivácie týka všetkých účtovných jednotiek, pričom nie je možné identifikovať počet jednotiek, ktoré uchovávajú svoju účtovnú dokumentáciu len v listinnej podobe, a ktoré ju uchovávajú len v elektronickej podobe. Snahou návrhu zákona je uľahčenie administratívnych prác v oblasti účtovníctva a prenesenie týchto povinností do elektronického prostredia. Tým sa znížia náklady na papier a tlač, čo predstavuje zároveň aj zníženie environmentálnej záťaže podnikateľa, ale znížia sa aj náklady za prenájom priestorov na archiváciu.
4. Dotknuté subjekty
Všetky účtovné jednotky: subjekty verejného sektora, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby.
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
Alternatíva 0: zachovanie súčasného stavu
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, najneskôr pri príprave prípadného návrhu novelizácie predloženej právnej úpravy.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
5
z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že v každej zo sledovaných oblastí identifikovaných vybraných vplyvov okrem rozpočtu verejnej správy výrazne prevládajú pozitívne vplyvy. V prípade vplyvov na rozpočet verejnej správy negatívne vplyvy v prvom roku zavedenia elektronického podávania dokumentov, nakoľko je potrebné dotvoriť štruktúrovanú formu podávania dokumentov na strane Finančnej správy a aj na strane registra účtovných závierok. V nasledujúcich rokoch nebudú vynakladané finančné prostriedky na neautomatizované spracovanie údajov účtovných závierok, čo je vyjadrené poklesom výdavkov. K tomuto výberu variantov sa pristúpilo po analýze vplyvov na rozpočet, v ktorom boli 3 varianty riešenia problematiky. Zavedením možnosti uľahčiť archiváciu účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe prostredníctvom napríklad účtovného systému návrh zákona za cieľ znížiť náklady účtovných jednotiek pri archivácii, čo predstavuje pozitívny vplyv nielen na podnikateľské prostredie, ale aj na rozpočet, zároveň to predstavuje aj zníženie ekologickej záťaže pri zachovaní archivácie v listinnej podobe.
Návrh novely bude mať aj pozitívny vplyv na rozpočet pri príjmoch za zavedenie dolnej hranice pokuty, pričom bola ustanovená pokuta za neuloženie účtovnej závierky, keď daňový úrad nemá informáciu o hodnote majetku, z ktorej by mohol vyčísliť výšku sankcie. Súčasne sa navrhuje uloženie pokuty osobe, ktorá porušila zákon o účtovníctve v oblasti ukladania účtovných dokumentov po výmaze spoločnosti. Tak ako to vyplýva aj z Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, prevažujú pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Prijatím návrhu zákona sa z dôvodu úprav pri podpisovom zázname osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke nebudú musieť tlačiť účtovné záznamy, pri tých účtovných prípadoch, ak sa to zabezpečí elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov. Tým sa usporí na nákladoch za tlač, tlačiareň, papier, toner a pod. Návrh zákona urýchľuje postupný prechod účtovníctva podnikateľov do elektronickej podoby, nielen umožnením elektronickej podoby archivovania účtovnej dokumentácie, ale aj samotných procesov pri vedení účtovníctva.
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Viera Laszová, riaditeľka odboru viera.laszova@mfsr.sk
Tel. 02/59593498
12. Zdroje
Dáta / nástroje:
Údaje z registra účtovných závierok
Kalkulačka nákladov regulácie
6
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
STANOVISKO KOMISIE
(PREDBEŽNÉ PRIPOMIENKOVÉ KONANIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 431/2002 Z.Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
I. Úvod: Ministerstvo financií SR predložilo dňa 8. apríla 2021 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2012 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré rozpočtovo zabezpečené, pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívnych vplyvov na malé a stredné podniky, pozitívne vplyvy na životné prostredie a pozitívne vplyvy na informatizáciu.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu tieto pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
V bode 10 .Poznámky odporúča Komisia predkladateľovi aby uviedol, že z Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie vyplýva, že prevažujú pozitívne vplyvy.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie doplniť pri úspore nákladov znamienko (-) a doplniť jeden riadok celkové náklady regulácie, kde sa uvedie rozdiel nákladov a úspor nákladov regulácie, ktorý by mal mať znamienko (-).
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Pripomienky Komisie boli zapracované do doložky vybraných vplyvov.
7
Príloha č. 2
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
1 121 830
1 121 830
1 121 830
v tom: kapitola MFSR (FS SR)
0
1 121 830
1 121 830
1 121 830
z toho:
- vplyv na ŠR
0
1 121 830
1 121 830
1 121 830
Rozpočtové prostriedky
0
1 121 830
1 121 830
1 121 830
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
573 769
-13 495
-53 980
v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR (org. MF SR – úrad, DataCentrum, FR SR)
0
573 769
-13 495
-53 980
z toho:
- vplyv na ŠR
0
573 769
-13 495
-53 980
Rozpočtové prostriedky
0
573 769
-13 495
-53 980
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
573 769
-13 495
-53 980
v tom: kapitola MF SR/0EK 0D IT financované zo ŠR (org. MF SR – úrad, DataCentrum, FS SR)
0
573 769
-13 495
-53 980
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
-13 495
-53 980
8
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR.
Návrh zákona si vyžiada zmeny informačných systémov s vplyvom na rozpočet výdavkov, a to:
- Rozpočtový informačný systém v sume 24 000 eur,
- Portál finančnej správy v sume 60 568,20 eur,
- Informačný systém Finančnej správy v sume 93 201,02 eur
- Konsolidácia registra účtovných závierok v sume 396 000 eur.
Finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024.
Zavedením elektronického podávania dokumentov nastane úspora vo výdavkoch 53 980 eur ročne pri spracovávaní dokumentov v DataCentre. V prvom roku elektronického podávania sa ešte časť dokumentov bude spracovávať neautomatizovane, preto nastane zníženie výdavkov len cca o 13 495 eur. Táto suma predstavuje hodnotu ušetrených výdavkov na zaplatených mzdách dohodárov a odvodoch poistného a príspevkov do poisťovní.
Zavedením možnosti elektronickej archivácie účtovných dokladov prostredníctvom napr. účtovného systému sa na strane subjektov verejnej správy znížia výdavky za prenájom priestorov na archiváciu v listinnej podobe, prípadne za poplatky za zaručenú konverziu. Túto hodnotu ušetrených výdavkov nie je možné presne kvantifikovať, nakoľko závisí od rozsahu účtovnej dokumentácie.
Ustanovuje sa dolná hranica sadzby pri závažných porušeniach zákona o účtovníctve, pričom bola ustanovená pokuta za neuloženie účtovnej závierky, keď daňový úrad nemá informáciu o hodnote majetku, z ktorej by mohol vyčísliť výšku sankcie. Súčasne sa navrhuje uloženie pokuty osobe, ktorá porušila zákon o účtovníctve v oblasti ukladania účtovných dokumentov po výmaze spoločnosti. Vzhľadom na to, že doteraz nebola takáto pokuta realizovaná, príjmy z jej zavedenia sme pri dodržaní zásady opatrnosti určili kvalifikovaným odhadom podľa počtu neuložených účtovných závierok za účtovné obdobie 2019 s prihliadnutím na reálnosť vymožiteľnosti pokuty a pri najnižšej hodnote pokuty rozloženej na 3 roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
V návrhu zákona sa v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády a aj v záujme rozšírenia funkcionalít registra navrhuje, aby všetky účtovné dokumenty boli ukladané v elektronickej podobe, čo zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov. Návrh zákona rieši zavedenie povinnosti elektronického podávania účtovných dokumentov pre neziskové účtovné jednotky. Zároveň by sa uskutočnila zmena tlačív účtovných závierok a ukladania všeobecného podania vrátane ich prevodu do štruktúrovanej formy, z ktorej je možné vyťažovať údaje na analytické účely. Bez zmeny zákona o účtovníctve je však potrebné meniť aj účtovné výkazy a tlačivo oznámenia pre elektronickú podobu aj z titulu zmeny počtu miest 8-miestne IČO sa u niektorých subjektov zmenilo na 12-miestne IČO.
9
V návrhu zákona navrhované nové požiadavky na iné osoby, ktoré nie účtovnými jednotkami. Z týchto nových požiadaviek a úprav vznikla potreba nových výziev zasielaných týmto iným osobám. Súčasne boli upravené ustanovenia zavádzajúce dolné hranice pokuty.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Pri výpočte vplyvu sa vychádzalo z týchto údajov:
Pri výpočte príjmov sa vykonala analýza počtu neuložených účtovných závierok za rok 2019. Nakoľko ide o potenciálne delikty, vyčíslili sa príjmy v súlade so zásadou opatrnosti tak, že sa rozložili na viacero rokov.
Pri výpočte vplyvu na výdavky sa vychádzalo z 3 variantov riešenia podávania dokumentov. Pri prvom variante by sa zmena uskutočnila v dvoch krokoch v priebehu rokov 2021 2022. V roku 2021 by sa uskutočnila zmena v tlačivách (8-miestne IČO sa zmení na 12-miestne IČO). Súčasne je nutné uskutočniť zmeny pri ukladaní účtovných dokumentov pre neziskové organizácie v listinnej aj v elektronickej podobe.
V roku 2022 by sa následne uskutočnila zmena tlačív v elektronickej podobe do štruktúrovanej formy.
V prípade druhého variantu v roku 2021 by sa uskutočnila zmena tlačív účtovných závierok a ukladania všeobecného podania vrátane ich prevodu do štruktúrovanej formy, z ktorej je možné vyťažovať údaje na analytické účely. Bez zmeny zákona o účtovníctve je však potrebné meniť aj účtovné výkazy a tlačivo oznámenia pre elektronickú aj listinnú podobu.
10
V prípade tretieho variantu novelou zákona o účtovníctve by bola ustanovená povinnosť elektronického podávania účtovných dokumentov aj pre neziskové účtovnej jednotky od 1. 1. 2022. Súčasne by sa pre tieto účtovné závierky zapracovala štruktúrovaná forma výkazov so všetkými potrebnými úpravami.
Po posúdení finančného vyjadrenia jednotlivých variantov a ich vplyvu na rozpočet, sa pristúpilo k zapracovaniu tretieho variantu.
Okrem vplyvu na rozpočet z dôvodu elektronického podávania účtovných dokumentov a zmien na portáli Finančnej správy, novelou zákona o účtovníctve vznikli požiadavky aj na úpravu jednotlivých výziev vyplývajúcich z ustanovení zákona o účtovníctve. Ide o novú možnosť vykonania kontroly u inej osoby zodpovednej za uloženie účtovnej dokumentácie, prípadne uloženia pokuty tejto inej osobe, ale aj iných ustanovení zákona, ktoré vyplynuli ako legislatívno-technické úpravy návrhu zákona.
11
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
1 121 830
1 121 830
1 121 830
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
1 121 830
1 121 830
1 121 830
12
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
0
-13 495
-53 980
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-3 495
-13 980
Tovary a služby (630)2
-10 000
-40 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
573 769
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
573 769
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
573 769
-13 495
-53 980
13
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
14
Príloha č. 3
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Návrhom dotknuté všetky podnikateľské subjekty, nakoľko majú povinnosť viesť účtovníctvo a uchovávať účtovnú dokumentáciu. Počet podnikateľských subjektov vychádza z údajov podľa Obchodného registra cca 315 000, ktorí majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ale týka sa aj fyzických osôb podnikateľov, ktorých je cca 426 000, z ktorých určitý počet vedie len daňovú evidenciu, teda nie účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve. Z údajov, bolo identifikovaných 597 171 MSP a cca 900 veľkých spoločností. Návrhom sa prispieva k vykonávaniu iniciatívy na znižovanie byrokracie podnikateľského prostredia a uľahčuje sa vykonávanie povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve tým, že sa umožňuje prevod z listinnej podoby účtovného dokumentu na elektronickú podobu so zabezpečením proti modifikácii a zneužitiu účtovných záznamov. Zároveň sa umožňuje aj elektronické uchovávanie účtovných záznamov priamo v účtovnom systéme, čím sa znížia náklady na archiváciu účtovných dokumentov prostredníctvom zaručenej konverzie. Zároveň sa zníži aj administratívna záťaž v súvislosti s listinnou manipuláciou. Presnú kvantifikáciu celkových úspor nebolo možné vykonať vzhľadom na to, že sa oblasť elektronickej archivácie týka všetkých účtovných jednotiek, pričom nie je možné identifikovať počet jednotiek, ktoré ukladajú len v listinnej podobe a ktoré ukladajú len v elektronickej podobe. Snahou návrhu zákona je uľahčenie administratívnych prác v oblasti účtovníctva a prenesenie týchto povinností do elektronického prostredia. Tým sa znížia náklady na papier a tlač, čo predstavuje zároveň aj zníženie environmentálnej záťaže podnikateľa, ale znížia sa aj náklady na prenájom priestorov na archiváciu. Rozširuje sa možnosť vykonať inventarizáciu zásob aj v nasledujúcom mesiaci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, obdobne ako je to umožnené pri inom hmotnom majetku.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
MF SR viedlo konzultácie so spoločnosťami zaoberajúcimi sa účtovným softvérom, ktorý by zabezpečil požiadavky vyplývajúce z novelizácie zákona o účtovníctve. Novelou zákona o účtovníctve sa umožňuje uchovávanie účtovnej dokumentácie aj priamo v účtovnom systéme účtovnej jednotky. Zároveň musí byť zaistený vysoký stupeň zabezpečenia účtovného záznamu proti jeho modifikácii pri prevode z listinnej podoby do elektronickej podoby príslušnými elektronickými prostriedkami napr. elektronickou časovou pečiatkou.
Výsledkom predbežných konzultácií bolo, že spoločnosti zaoberajúce sa účtovným softvérom prispôsobia účtovný softvér doplňujúcim požiadavkám o moduly archivácie a zabezpečenia ochrany účtovných dokladov.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť archiváciu účtovnej dokumentácie. Podľa návrhu zákona sa účtovná jednotka môže rozhodnúť riešiť túto povinnosť priamo v účtovnom systéme napríklad modulom archivácie alebo certifikáciou účtovnej dokumentácie časovou pečiatkou. Podľa dostupných informácií by boli v tomto prípade vyčíslené priame finančné náklady na jedného podnikateľa na zavedenie modulu archivácie v rozmedzí od 240 360 eur ročne vrátane príslušnej certifikácie účtovného dokladu napr. časovou pečiatkou. Tento spôsob archivácie zahŕňa v sebe negatívne priame náklady, ktoré budú vyvážené pozitívnymi vplyvmi, pretože účtovná jednotka počas celej doby archivácie nemusí vynakladať ďalšie dodatočné náklady. Pri uchovávaní účtovnej dokumentácie pomocou zaručenej konverzie odhadované náklady výrazne vyššie. Vyčíslenie
15
nákladov pri zachovaní súčasného stavu je ťažko kvantifikovateľné, vzhľadom na rozsah účtovnej dokumentácie v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky a zabezpečenia tejto povinnosti v rámci vlastných alebo prenajatých priestorov. Pri prenájme priestorov cca 1 000 eur ročne a 10 000 podnikateľoch, ktorých sa toto uľahčenie môže dotknúť odhadujeme úsporu asi 10 000 000 eur. Celkové úspory za prenájom priestorov na archiváciu sa predpokladá dosiahnuť v dlhodobom horizonte 10 rokov vzhľadom na postupný prechod na úplnú archiváciu účtovných záznamov v elektronickej podobe.
Zároveň odhadujeme, že ak polovica podnikateľského prostredia (asi 300 000) začne spracovávať účtovníctvo len elektronicky a asi 100 000 podnikateľov zníži počet listinných dokumentov, pri 50 eurách mesačne vynakladaných na papier, toner a údržbu tlačiarne, sa vytvorí úspora asi 240 000 000 eur.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Neboli identifikované a následne ani vyčíslené.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Dochádza k zavedeniu novej informačnej povinnosti pre účtovnú jednotku, ktorá pred zánikom bez právneho nástupcu alebo pred skončením podnikania, je povinná informovať daňový úrad o preukázateľnom zabezpečení uchovania svojej účtovnej dokumentácie. Odhadujeme časovú náročnosť nahlasovania tejto povinnosti na 10 minút na podnikateľa, čo predstavuje pre celé podnikateľské prostredie pri asi 4300 (podľa informácií z minulého roka) zanikajúcich spoločností ročne hodnotu 4 891 eur.
Administratívne náklady na splnenie povinnosti evidencie, vedenia dokumentácie a archivácie podľa kalkulačky pre podnikateľov predstavujú hodnotu 24 495 899 eur pri počte 597 171 malých a stredných podnikateľoch a hodnotu 36 855 eur pri cca 900 veľkých podnikateľoch. Takéto náklady predpokladáme, majú podnikatelia podľa kalkulačky vplyvov spojené s časovou náročnosťou týchto povinností. Navrhovaná úprava bude jednoduchšia pri elektronickom spracovávaní a uchovávaní dokumentácie, nakoľko pri prvotnom spracovaní sa ukladá príslušná dokumentácia aj podľa požiadaviek na archiváciu podľa systému uchovávania účtovnej dokumentácie, ktorý je účtovná jednotka povinná si vypracovať. Z uvedeného dôvodu predpokladáme, že vznikne úspora nákladov asi o tretinu časovej náročnosti, a to v sume 10 438 669 eur. Odhadujeme hodnotu časovej náročnosti podnikateľa na predĺženie doby na vykonanie inventarizácie zásob aj na mesiac nasledujúci po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako úsporu, nakoľko predpokladáme znížený počet zásob po tomto dátume, čím bude aj doba inventarizácie kratšia. Pri počte asi 200 000 podnikateľov zaoberajúcich sa najmä obchodnou činnosťou, predstavuje táto úspora 2 275 000 eur.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
1 510
185 723 010
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
83
24 495 899
Celkové náklady regulácie
1 593
210 218 909
Náklady na 1 podnikateľa
úspora
Náklady na celé podnikateľské prostredie - úspora
Priame finančné náklady
-1 600
-250 000 000
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
- 39
-10 438 669
Celkové náklady regulácie
-1 639
-260 438 669
16
Celkové náklady regulácie rozdiel nákladov a úspor
-46
-50 219 760
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie, nedochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, ani nebude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona sa netýka oblasti inovácií, nových výrobných metód ani technológií.
17
Príloha č. 5
Analýza vplyvov na životné prostredie
5.1 Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú predkladaným materiálom ovplyvnené a aký bude ich vplyv ?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Identifikovali sme pozitívny vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom zníženia počtu listinných dokumentov, ktoré vznikli vytlačením elektronicky zaslaných dokumentov, sa zníži spotreba papiera. Prenesením povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve do elektronického prostredia sa zároveň znížia náklady aj na odpadové hospodárstvo v súvislosti so znížením spotreby papiera a tlačiarenských komponentov. Odhadujeme, že ak polovica podnikateľského prostredia (asi 300 000 podnikateľov) začne spracovávať účtovníctvo len elektronicky, a asi 100 000 podnikateľov zníži počet listinných dokumentov, pri 50 eurách mesačne vynakladaných na papier, toner a tlačiareň, sa vytvorí úspora asi 240 000 000 eur.
5.2 Bude mať predkladaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno, aký?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nie
5.3 Bude mať predkladaný materiál vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice? (ktoré zložky a ako budú najviac ovplyvnené)?
Typ, veľkosť a rozsah vplyvu
Nie
5.4 Aké opatrenia budú prijaté na zmiernenie negatívneho vplyvu na životné prostredie?
18
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
As_56737
Sprístupnenie údajov účtovnej závierky účtovnej jednotky
4
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_7238
isvs_45
isvs_7213
Register účtovných závierok
RIS
Portál Finančnej správy
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
19
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) Primárne právo:
čl. 4 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. C 202, 7.6.2016) v platnom znení.
b) Sekundárne právo:
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (Ú. v. L 186, 11.7.2019), gestor: MS SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. L 182, 29.6.2013) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami (Ú.v. EÚ L 330, 15.11.2014), gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,
smernica Rady z 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (1986/635/EHS) (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Rady z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (1991/674/EHS) (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Ú. v. L 142, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. kap. 17/zv. 2) v platnom znení, gestor: MF SR, spolugestor: MS SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. L 157, 9. 6. 2006) v platnom znení, gestor: MF SR,
smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v
20
niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. L 318, 17.11.2006), gestor: MF SR,
smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169, 30. 6. 2017) v platnom znení, gestor: MS SR, spolugestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v platnom znení, gestor: MF SR
nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. L 320, 29.11.2008) v platnom znení, gestor: MF SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014), gestor: NBÚ, MF SR, MV SR,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016), gestor: ÚOOÚ SR,
delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)