VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-17408/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
635
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, august 2021