ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2020
Vyhlásené: 29. 12. 2020 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 08. 2021 do: 30. 06. 2024 Obsah dokumentu je právne záväzný.
423 ZÁKON
z 9. decembra 2020,
o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 350/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 11 znie:
㤠11
(1)Spory o právomoc medzi súdmi a inými orgánmi rozhoduje kompetenčný senát najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) podľa tohto zákona. Rozhodnutím kompetenčného senátu sú súdy a orgány verejnej moci viazané.
(2)Kompetenčný senát je zložený z ôsmich sudcov, a to štyroch sudcov najvyššieho súdu a štyroch najvyššieho správneho súdu, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.
(3)Členov kompetenčného senátu a rovnaký počet náhradníkov určuje predseda najvyššieho súdu v rozvrhu práce najvyššieho súdu a predseda najvyššieho správneho súdu v rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu.“.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., zákona
č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 413/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Kompetenčné spory
Kompetenčné spory medzi Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a Najvyšším súdom Slovenskej republiky rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“).“.
2.V § 11 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
3.V § 20 sa vypúšťa druhá veta a slová „Správne kolégium najvyššieho súdu“ sa nahrádzajú slovami „Najvyšší správny súd“.
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
4.V § 22 ods. 2 sa slová „predseda správneho kolégia najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predseda senátu určený rozvrhom práce“.
5.V § 47 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žalobu vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb“.
6.V § 92 odsek 3 znie:
„(3) Ak je namietaný sudca senátu najvyššieho správneho súdu, rozhodne o námietke zaujatosti iný senát najvyššieho správneho súdu.“.
7.V § 100 ods. 1 písm. b) sa slová „Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“ nahrádzajú slovami „ústavnému súdu“.
8.V štvrtej časti sa tretia hlava dopĺňa šiestym dielom, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Šiesty diel Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy § 312a
Žalobca sa môže žalobou domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl.
§ 312b Účastníci konania Účastníkmi konania sú žalobca a žalovaný.
§ 312c
Žalobná legitimácia
Žalobcom je
a)kandidát na funkciu v orgáne územnej samosprávy, ktorý nebol zvolený, ak získal aspoň 10 % platných hlasov; tento žalobca môže napadnúť voľby len vo volebnom obvode, v ktorom kandidoval,
b)politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá podala platnú kandidátnu listinu podľa osobitného predpisu, alebo
c)10 % oprávnených voličov príslušného volebného obvodu.
§ 312d
Žalovaný
Žalovaným je
a)politická strana alebo politické hnutie alebo ich koalícia, ktorá získala v napadnutých voľbách zastúpenie v obecnom zastupiteľstve, miestnom zastupiteľstve, mestskom zastupiteľstve alebo v zastupiteľstve samosprávneho kraja, alebo zvolený kandidát bez politickej príslušnosti, ak sa konanie týka volieb do obecného zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja,
b)starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja zvolený v napadnutých voľbách, ak sa konanie týka volieb starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti alebo predsedu samosprávneho kraja.
§ 312e
Lehota na podanie žaloby
Žaloba musí byť podaná v lehote desiatich dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb.
§ 312f
Náležitosti žaloby
V žalobe sa musí okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 57 uviesť
a)označenie druhu žaloby,
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
b)vyjadrenie žalobcu o tom, či napáda voľby ako celok, alebo len v určitom volebnom obvode,
c)údaje a dôkazy o jeho žalobnej legitimácii; to neplatí pre generálneho prokurátora,
d)vyjadrenie, či napáda neústavnosť volieb alebo nezákonnosť volieb alebo z oboch týchto dôvodov s uvedením právnych predpisov a ich ustanovení, ktoré boli podľa neho porušené,
e)dôvody, pre ktoré napáda neústavnosť alebo nezákonnosť volieb s označením dôkazov,
f)žalobný návrh podľa § 312j ods. 2 písm. a), b) alebo písm. c).
§ 312g
(1)Žalovaný je na výzvu povinný v určenej lehote predložiť správnemu súdu vyjadrenie k žalobe.
(2)V konaní podľa tohto dielu možno ostatným účastníkom okrem žalobcu a žalovaného doručovať aj do rúk splnomocnenca, ktorý bol označený pri podaní kandidátnej listiny podľa osobitného predpisu.
§ 312h
(1)Ak bolo podaných viacero žalôb ohľadom volieb toho istého predsedu samosprávneho kraja alebo toho istého starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti alebo volieb do toho istého zastupiteľstva, je konanie o každej z nich spojené s konaním, ktoré sa začalo ako prvé.
(2)Ak správny súd žalobu neodmietol alebo nezastavil konanie, bezodkladne nariadi pojednávanie tak, aby mohol rozhodnúť v lehote podľa § 312i. Spolu s predvolaním doručí žalobu ostatným účastníkom a vyzve ich na vyjadrenie k nej.
(3)Na účely prípravy pojednávania si správny súd vyžiada všetky volebné dokumenty, ak je to potrebné, predvolá svedkov a zadováži potrebné vysvetlenia a správy.
(4)Ak je na rozhodnutie o žalobe potrebné oboznámiť sa s volebnou dokumentáciou, môže ju na účely prípravy pojednávania otvoriť a jej správnosť skontrolovať člen senátu poverený senátom. Účastníkom konania sa umožní, aby boli prítomní pri jej otvorení.
(5)O otvorení zapečatenej volebnej dokumentácie sa spíše zápisnica, ktorú podpíše poverený člen senátu a ďalšie prítomné osoby. Po vykonaní potrebných úkonov správny súd volebnú dokumentáciu zapečatí.
(6)Senát môže člena senátu poveriť, aby na účely prípravy pojednávania vypočul svedkov, najmä predsedu alebo ďalších členov príslušnej volebnej komisie. Ak je to potrebné na lepšie objasnenie veci, možno svedkom umožniť, aby boli prítomní pri otvorení a kontrole správnosti volebnej dokumentácie.
Rozhodnutie o žalobe § 312i
Správny súd rozhodne o žalobe do 30 dní odo dňa doručenia žaloby a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní od doručenia žaloby.
§ 312j
(1)Ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, zamietne ju.
(2)Ak správny súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom
a)vyhlási voľby za neplatné,
b)zruší napadnutý výsledok volieb, alebo
c)zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený.
(3) Rozsudok podľa odseku 1 alebo odseku 2 súd doručí účastníkom konania; odošle im ho do troch dní od jeho vyhlásenia.
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
§ 312k
(1)Rozsudokktorýmbolorozhodnutéo žalobenadobúdaprávoplatnosťjeho vyhlásením.
(2)Právoplatný rozsudok podľa § 312j správny súd bezodkladne zašle národnej rade, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a príslušnému orgánu územnej samosprávy.“.
9.V § 378 sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo vnútra“.
10.Slová „najvyšší súd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „najvyšší správny súd“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona
161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať a musí byť zastavené, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin.“. Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
2.V § 9 ods. 3 sa za slovo „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
3.§ 207a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona právo po právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia písomne navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky vyslovenie nesúhlasu s trestným stíhaním pre tento trestný čin.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona
č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 471/2019 Z. z. a zákona č. 472/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 1 sa za slová „predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky,“.
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
2.V nadpise šiestej časti sa na konci pripájajú tieto slová: „a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky“.
3.V § 19a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky patrí plat vo výške 1,3 násobku platu poslanca mesačne, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom bol ustanovený do funkcie, a paušálne náhrady podľa § 4 ods. 1.“.
4.V § 19a ods. 2 sa za slová „predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky“.
5.V § 24 ods. 2 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
6.V § 24 ods. 3 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“.
7.Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý znie:
㤠29q
Podpredsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky ustanovenému do funkcie pred 1. januárom 2021 plat a príplatok podľa § 19a v znení účinnom od 1. januára 2021 patrí od 1. januára
2021.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 241/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3b ods. 2 písm. d) sa za slová „Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“. Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z. a zákona č. 241/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 20 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „predseda najvyššieho súdu“),“ vkladajú slová „predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „predseda najvyššieho správneho súdu“),“.
2.V § 28 ods. 2 sa za slová „predsedovi najvyššieho súdu,“ vkladajú slová „predsedovi najvyššieho správneho súdu,“.
3.V § 115 ods. 1 sa slová „nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov“ nahrádzajú slovami „trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov a v novej voľbe a každej ďalšej voľbe aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov“.
4.V § 116a ods. 1 prvá veta znie: „Voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu vyhlasuje predseda národnej rady šesť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia sudcu ústavného súdu alebo pred zánikom funkcie sudcu ústavného súdu podľa čl. 138 ods. 3 ústavy a bezodkladne po zániku funkcie sudcu ústavného súdu v ostatných prípadoch; zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na sudcu ústavného súdu.“.
5.Za štrnástu časť sa vkladá pätnásta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
„PÄTNÁSTA ČASŤ NÁVRHY NA VOĽBU A ODVOLANIE ČLENA SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY § 117
(1)Voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) vyhlasuje predseda národnej rady a zároveň určí termín, dokedy mu poslanci podávajú písomne odôvodnené návrhy na voľbu tohto člena; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na voľbu člena súdnej rady je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis, ktorý obsahuje prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu a čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov.
(2)Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu členov súdnej rady na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3)Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu člena súdnej rady, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru.
(4)Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor prijme stanovisko, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v ústave vyžadované pre výkon funkcie člena súdnej rady.
(5)Materiály, ktoré súčasťou návrhu na voľbu člena súdnej rady, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 20 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu člena súdnej rady; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6)Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.
§ 118
(1)Za člena súdnej rady je zvolený kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
(2)Ak člen súdnej rady nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba.
(3)Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní kandidáti, ktorí tento počet získali.
(4)Ak člen súdnej rady nebol zvolený ani v opakovanej voľbe, vykoná sa nová voľba.
§ 119
(1)Návrh na odvolanie člena súdnej rady môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady predloží návrh na odvolanie člena súdnej rady so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Členovi súdnej rady musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie.
(2)Návrh na odvolanie člena súdnej rady je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.“.
6. Za § 150c sa vkladá § 150d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150d
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Ustanovenia § 117 a 118 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použijú pri voľbe členov súdnej rady vyhlásenej po 31. decembri 2020.“.
Čl. VII
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
1.V § 44 ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená h) až r).
2.V § 44 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) až p), ktoré znejú:
„n)vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o)vedúceho Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
p)vedúceho Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená n) až r) sa označujú ako písmená q) až t).“.
Čl. VIII
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z. a zákona č. 241/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 3 sa číslo „15“ nahrádza číslom „10“.
2.V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti morálny štandard, integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie, ako aj to, že sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.“.
3.V § 11 ods. 1 sa slová „Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“ nahrádzajú slovami „Špecializovaný trestný súd, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“)“.
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
4.V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na najvyšší správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov.“.
5.§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Dočasné pridelenie
(1)Sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na súd vyššieho stupňa na účely prehlbovania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie na výkon súčasnej alebo budúcej funkcie. Počas dočasného pridelenia na vyšší súd sudca nevykonáva funkciu sudcu.
(2)O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý byť sudca dočasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(3)Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať tri mesiace v období troch rokov.
(4)Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol dočasne pridelený, nezanikajú.“.
6.V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov, ak ide o preloženie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch. Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej 15 rokov. Na najvyšší správny súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov.“.
7.V § 15 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu senátu najvyššieho správneho súdu“.
8.V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia predsedu kolégia zaniká zlúčením kolégií.“.
9.V § 17 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená d) až g).
10.V § 17 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,“. Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
11.V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na návrh súdnej rady“.
12.V § 18 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Prezident môže sudcu odvolať podľa čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
(3) Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1, minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, predseda súdu oznámi túto skutočnosť súdnej rade.“.
13.V § 20 odsek 2 znie:
„(2) Sudca zasiela oznámenie podľa čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vedomie ministerstvu.“.
14.V § 21 ods. 1 a § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a)“.
15.§ 21 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa vyplatí po právoplatnom skončení trestného stíhania; sudcovi však odchodné nepatrí, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
16.V § 22a ods. 2 prvá veta znie: „O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra, a pri sudcoch najvyššieho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho súdu a pri sudcoch najvyššieho správneho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho správneho súdu.“.
17.V § 23 ods. 1 sa za slová „predsedu súdnej rady“ vkladajú slová „a podpredsedu súdnej rady“.
18.V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slová „predsedom súdnej rady“ vkladajú slová „alebo podpredsedom súdnej rady“.
19.V § 27a ods. 1 písmeno b) znie:
„b) v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak sa výberovej komisii predloží hodnotenie sudcu nie staršie ako jeden rok,“.
20.V § 27b ods. 1 sa slová „ktorý prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, ako aj ten, komu zanikla funkcia sudcu podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky“.
21.V § 27b ods. 4 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a sudcu najvyššieho správneho súdu“.
22.V § 27d ods. 4 sa za slová „najvyššom súde“ vkladajú slová „a na najvyššom správnom súde“ a slovo „tohto“ sa nahrádza slovom „príslušného“.
23.V § 28 ods. 1 sa slová „voľné miesto sudcu možno“ nahrádzajú slovami „voľné miesto sudcu na okresnom súde a voľné miesto sudcu na krajskom súde možno“.
24.V § 28 ods. 3 sa slová „Špecializovanom trestnom súde a na najvyššom súde“ nahrádzajú slovami „Špecializovanom trestnom súde, najvyššom súde a najvyššom správnom súde“.
25.V § 28b ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač je taktiež povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť majetkové priznanie, ktoré musí obsahovať údaje podľa tohto zákona.“.
26.V § 28c ods. 1 prvá veta znie: „Hromadné výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti a výberové konanie podľa § 28 ods. 3 pozostáva z prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti.“.
27.V druhej časti prvej hlave deviaty diel vrátane nadpisu znie:
„Deviaty diel Rozsah imunity sudcov a prísediacich § 29a
Sudcovia a prísediaci majú imunitu v rozsahu upravenom v čl. 148 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.“.
28.V § 30 ods. 7 sa slová „justičných čakateľov“ nahrádzajú slovami „odborných justičných stážistov (ďalej len „stážista“)“.
29.V § 30 ods. 10 sa slová „ak ide o predsedu najvyššieho súdu, predseda národnej rady“ nahrádzajú slovami „ak ide o predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, predseda súdnej rady“.
30.V § 30 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.
31.V § 32 odsek 5 znie:
„(5) Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 4 sudca oznamuje súdnej rade v elektronickej podobe, pričom súdna rada preverí majetkové pomery sudcu postupom podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.V § 32 ods. 6 a § 68 ods. 6 sa slová „predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu“.
33.V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Predseda a podpredseda najvyššieho správneho súdu na účely osobitného predpisu14) verejnými funkcionármi.“.
34.§ 33 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
35.V § 34 ods. 8 prvej vete sa za slovo „súdu“ vkladajú slová „a sudcovi, ktorý koná a rozhoduje v agenderegistrapartnerovverejnéhosektora“a v tretejvetesaslová„predseda Špecializovaného trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „predseda príslušného súdu“.
36.§ 34 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Sudca má právo sa verejne vyjadrovať k svojim rozhodnutiam.“.
37.V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
38.V § 44 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a u sudcu preloženého na najvyšší správny súd môže predseda najvyššieho správneho súdu“.
39.V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
40.V § 66 ods. 1 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladá čiarka a slová „sudcu najvyššieho správneho súdu“ a za slová „najvyšší súd“ sa vkladá čiarka a slová „najvyšší správny súd“.
41.V § 69 ods. 1 písm. c) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi kolégia najvyššieho správneho súdu“.
42.V § 69 ods. 1 písm. d) sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedovi senátu najvyššieho správneho súdu“.
43.V § 69 odsek 5 znie:
„(5) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) alebo písm. e) patrí aj predsedovi senátu krajského súdu, predsedovi senátu najvyššieho súdu alebo predsedovi senátu najvyššieho správneho súdu, ktorý je poverený predsedom krajského súdu, predsedom najvyššieho súdu alebo predsedom najvyššieho správneho súdu, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa osobitného predpisu.19aa)“.
44.V § 71 ods. 1 sa slová „sudcov najvyššieho súdu a ostatných sudcov“ nahrádzajú slovom „sudcu“.
45.§ 78a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
46.V § 81 ods. 1 prvá veta znie: „Predseda najvyššieho súdu, ako aj predseda najvyššieho správneho súdu počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak trvalý pobyt mimo sídla najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu.“.
47.V § 81 ods. 2 sa za slová „najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a podpredseda najvyššieho správneho súdu“.
48.V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) prípravy justičného čakateľa a odbornej justičnej stáže,“.
49.§ 93 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí sudcovi počas pracovnej neschopnosti, avšak najdlhšie po dobu 60 dní.“.
50.V § 95 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. podľa § 17 písm. g).“.
51.V § 114 ods. 2 sa za slová „predsedu najvyššieho súdu“ vkladajú slová „a predsedu najvyššieho správneho súdu“.
52.V § 114 ods. 5 sa slová „trestného súdu alebo predseda najvyššieho súdu“ nahrádzajú slovami „trestného súdu, predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu“.
53.V § 116 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote určenej súdnou radou,“.
54.V § 116 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) opakované nesplnenie povinnosti podať majetkové priznanie podľa § 32 ods. 1 ani v dodatočnej lehote určenej súdnou radou, úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení podľa § 32,“.
55.V § 116 ods. 3 písmeno c) znie:
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
„c) nespôsobilosť sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku v konaní podľa osobitného predpisu,12)“.
56.V § 116 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti spočívajúce v obchodných, majetkových alebo finančných vzťahoch s osobami z prostredia organizovaného zločinu vyplývajúce zo stanoviska súdnej rady prijatého v rámci dohľadu súdnej rady podľa osobitného predpisu.12)“.
57.V § 119 ods. 1 druhá veta znie: „Disciplinárne konanie voči predsedovi najvyššieho súdu, predsedovi najvyššieho správneho súdu, podpredsedovi najvyššieho súdu a podpredsedovi najvyššieho správneho súdu vykonáva Ústavný súd Slovenskej republiky.“.
58.V § 119b ods. 1 sa slová „ktorý prerušený výkon funkcie podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami „ktorý prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, alebo ten, komu zanikla funkcia sudcu podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky“.
59.§ 139 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Bezúhonnosť prísediaceho sa preukazuje podľa § 5 ods. 5; odpis z registra trestov zabezpečuje predseda súdu.“.
60.Doterajší text § 145 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Prísediacemu zaniká funkcia posledný deň mesiaca, v ktorom prísediaci dosiahol vek 65 rokov. Funkcia prísediaceho však trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti rozhodnutia vo veci, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim.“.
61.V § 148 ods. 1 prvá veta znie: „Stážista je štátny zamestnanec,30) ktorý sa pripravuje na vykonanie výberového konania na voľné miesto sudcu.“.
62.§ 149 znie:
㤠149
Do funkcie stážistu možno prijať len toho, kto
a)spĺňa predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d) a f) a g) a ods. 2 a
b)úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu stážistu.“.
63.V § 149a ods. 1 sa za slovom „sudcu“ vypúšťa čiarka a slová „na výkon ktorej sa justičný čakateľ pripravuje“.
64.V § 149b ods. 1 sa slová „§ 149 ods. 1 písm. a) b) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 149 ods. 1 písm. a) a b)“.
65.V § 149c ods. 1 sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologického posúdenia“ a na koncisapripájatátoveta:„Psychologicképosúdeniesavykonávaaplikáciou psychodiagnostických metód určených ministerstvom.“.
66.§ 149e sa vypúšťa.
67.V § 149f odsek 1 znie:
„(1) Odborná justičná stáž trvá jeden rok.“.
68.V § 149f ods. 2 a § 149k ods. 1 sa slová „odbornej prípravy justičného čakateľa“ nahrádzajú slovami „odbornej justičnej stáže“.
69.V § 149f ods. 3 a 4 a § 149h sa slová „odborná príprava“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „odborná justičná stáž“ v príslušnom tvare.
70.§ 149g a 149i sa vypúšťajú.
71.V § 149j ods. 1 sa slová „vykonaním odbornej justičnej skúšky“ nahrádzajú slovami „ukončením odbornej justičnej stáže“.
72.V § 149j ods. 2 sa za slovom „súdu“ vypúšťa čiarka a slová „a služobných hodnotení podľa
§ 149i“.
73.§ 149j sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
„(4) Na odborného justičného stážistu sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu30) o služobnom hodnotení.“.
74.V § 149k ods. 1 sa vypúšťajú slová „po zložení sľubu“.
75.§ 149l sa vypúšťa.
76.§ 149m znie:
㤠149m
Dočasná štátna služba stážistu trvá najneskôr do skončenia odbornej justičnej stáže (§ 149f ods. 1).“.
77.V § 149o písm. d) sa za slovo „jazyka“ vkladá čiarka a slová „psychologickom posúdení“.
78.V § 149o písm. h) znie:
„h) podrobnosti o záverečnom hodnotení odborného justičného stážistu,“.
79.Za § 151ze sa vkladá § 151zf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠151zf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)Prvé celkové počty miest sudcov najvyššieho správneho súdu a voľné miesta sudcov najvyššieho správneho súdu určí po prerokovaní so súdnou radou minister do 31. januára 2021.
(2)Voľné miesta sudcov podľa odseku 1 sa obsadzujú na základe výsledkov výberového konania, ktoré do 31. júla 2021 uskutočňuje súdna rada.
(3)Výberové konanie podľa odseku 2 pozostáva z verejného vypočutia v súdnej rade a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti; výberové konanie vyhlasuje a administratívne a organizačne zabezpečuje predseda súdnej rady.
(4)Verejné vypočutie podľa odseku 3 sa uskutočňuje podľa pravidiel verejného vypočutia kandidátov na sudcu ústavného súdu;40) ustanovenia osobitného predpisu o organizovaní a priebehu zasadnutí súdnej rady vrátane zverejňovania ich výsledkov41) tým nie sú dotknuté.
(5)Prvé výberové konanie podľa odseku 2 vyhlási predseda súdnej rady tak, aby sa uskutočnilo do 31. marca 2021.
(6)Ak odseky 2 5 neustanovujú inak, na výberové konanie na voľné miesto sudcu najvyššieho správneho súdu podľa odseku 1 sa použijú § 28 až 29.
(7)Ustanovenie § 145 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na prísediaceho zvoleného do 31. decembra 2020.
(8)Ak bol sudca dočasne pridelený podľa predpisov účinných do 31. júla 2021 na výkon funkcie sudcu na súd vyššieho stupňa, toto dočasné pridelenie sudcu sa skončí najneskôr 31. októbra 2021.
(9)Od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 môže hodnotenie sudcu vykonávať ktorákoľvek hodnotiaca komisia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 41 znejú:
40) § 116a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
41) § 6 a 7 zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
80. Slová „justičný čakateľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 30 ods. 7 a § 82 ods. 1 písm. a) nahrádzajú slovami „stážista“ v príslušnom tvare.
423/2020 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
Čl. IX
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 386/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 255/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 50/2018 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 písm. e) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky“. Čl. X
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 4 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu kandidáta“.
2.V § 8 ods. 3 písm. g) sa vypúšťajú slová „Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“.
3.V § 13 ods. 5 sa slová „ústavného súdu“ nahrádzajú slovami „Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“)“.
4.V § 15 odsek 5 znie:
„(5) Generálny prokurátor je oprávnený požiadať ústavný súd o vydanie súhlasu na vzatie do väzby sudcu ústavného súdu.“.
5.§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Pôsobnosť generálneho prokurátora vo vzťahu
k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky
(1)Generálny prokurátor vykonáva svoju pôsobnosť vo vzťahu k Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) podľa predpisov o konaní pred súdmi.4a)
(2)Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu a najvyššiemu správnemu súdu podnety na zaujatie stanoviska na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.
(3)Generálny prokurátor je oprávnený zúčastniť sa na rokovaní pléna najvyššieho súdu a pléna najvyššieho správneho súdu; na požiadanie mu predseda najvyššieho súdu alebo predseda najvyššieho správneho súdu udelí slovo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Trestný poriadok.“.
6. V § 46 ods. 1 sa za slová „najvyšším súdom“ vkladajú slová „alebo najvyšším správnym súdom“. Čl. XI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z., zákona č. 459/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z. a zákona č. 312/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky423/2020 Z. z.
1.V § 11 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,“.
2.V § 24a ods. 3 sa slová „Návrh na voľbu jedného kandidáta“ nahrádzajú slovami „Jeden návrh na voľbu kandidáta“.
3.V § 80 sa vypúšťa odsek 3.
4.V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
5.V § 103 sa vypúšťa odsek 5.
6.§ 115 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
7.V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti prokurátorovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa vyplatí po právoplatnom skončení trestného stíhania; prokurátorovi však odchodné nepatrí, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.“.
8.§ 131 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Príplatok k náhrade príjmu a príplatok k nemocenskému patrí prokurátorovi počas pracovnej neschopnosti, avšak najdlhšie po dobu 60 dní.“.
9.V § 146 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
10.§ 146 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na európskeho delegovaného prokurátora.