ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2000
Vyhlásené: 23. 11. 2000Časová verzia predpisu účinná od: 1. 08. 2021 Obsah dokumentu je právne záväzný.
385
ZÁKON
z 5. októbra 2000
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje postavenie sudcov, ich práva a povinnosti, vznik a zánik funkcie sudcu, disciplinárnu zodpovednosť sudcov, platové pomery sudcov a ich nároky po skončení výkonu sudcovskej funkcie. Upravuje aj postavenie prísediacich sudcov z radov občanov (ďalej len
„prísediaci“).
Postavenie sudcu a prísediaceho
§ 2
(1)Sudca je predstaviteľ súdnej moci. Právomoc súdu sudca vykonáva na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štátnych orgánov.
(2)Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v súlade so zákonom.
(3)Sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a zákonom. Právny názor Ústavného súdu Slovenskej republiky obsiahnutý v jeho rozhodnutí vydanom v konaní podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky na základe návrhu súdu je pre súd záväzný.
(4)Za podmienok ustanovených osobitnými predpismi1) je sudca viazaný aj právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí súd vyššieho stupňa.
§ 3
(1)Sudca rozhoduje v senáte alebo ako jediný sudca, ak tak ustanovuje zákon. Zákon ustanovuje, kedy sa na rozhodovaní senátov zúčastňujú aj prísediaci. Predsedom senátu môže byť len sudca.
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
(2)Sudcovia a prísediaci sú si pri rozhodovaní rovní.
§ 4
(1)Zákon poskytuje sudcom a prísediacim ochranu pred neoprávnenými zásahmi do ich činnosti.
(2)Štát zabezpečuje nezávislosť sudcov aj ich hmotným zabezpečením.
DRUHÁ ČASŤ
SUDCOVIA
PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE SUDCU
Prvý diel
Predpoklady na vymenovanie sudcu a vymenovanie sudcu
§ 5
Predpoklady na vymenovanie sudcu
(1) Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý
a)v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,
b)získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4) d) je bezúhonný,
e)spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
f)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)zložil odbornú justičnú skúšku,
h)úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak,
i)súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca; súhlas musí mať písomnú formu.
(2)Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.4a)
(3)Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika. So súhlasom Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky u toho, kto je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva a najmenej 10 rokov je činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 10 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie sudcu sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.
(4)Predpoklady na vymenovanie sudcu uvedené v odseku 1 písm. c) f) a podmienku štátneho občianstva Slovenskej republiky musí sudca súčasne spĺňať po celý čas trvania funkcie sudcu.
(5)Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.4b) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.5) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.5aa) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(6)Predpokladmi sudcovskej spôsobilosti morálny štandard, integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie, ako aj to, že sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.
Vymenovanie sudcu a funkčné obdobie sudcu
§ 6
Sudcu vymenúva prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") na návrh súdnej rady; vymenúva ho bez časového obmedzenia.
§ 7
Súdna rada podá prezidentovi návrh na vymenovanie sudcu, len ak ide o osobu, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5 ods. 1 a 3.
§ 10
(1)Sudca po svojom vymenovaní skladá Ústavou Slovenskej republiky predpísaný sľub do rúk prezidenta a potvrdzuje ho svojím podpisom.
(2)Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok zánik funkcie.
(3)Dňom zloženia sľubu sa sudca ujíma funkcie.
Druhý diel
Pridelenie, dočasné pridelenie a preloženie sudcu
§ 11
Pridelenie sudcu
(1)Sudcu prideľuje na výkon funkcie na okresný súd alebo na výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu pre obvod krajského súdu súdna rada z kandidátov na funkciu sudcu na základe výsledkov hromadného výberového konania. Sudcu prideľuje na výkon funkcie na krajský súd, Špecializovaný trestný súd, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) súdna rada na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznamuje predseda výberovej komisie.
(2)Na najvyšší súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov. Na najvyšší správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov.
(3)Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej sedem rokov, ak ide o pridelenie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch.
(4)Pridelenie sudcu na výkon funkcie na určitý súd a pridelenie sudcu pre obvod krajského súdu ako hosťujúceho sudcu sa uskutoční dňom vymenovania. Pridelenie sudcu oznámi súdna rada ministrovi do troch dní od jeho pridelenia.
§ 11a
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
Hosťujúci sudca
(1)Hosťujúci sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na určenom okresnom súde v obvode krajského súdu a ktorý udelil súhlas s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu pre obvod krajského súdu.
(2)Hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, ktorý písomne určuje predseda krajského súdu podľa odseku 1 po prerokovaní s ministrom, z dôvodu a) zastupovania zákonného sudcu počas
1.materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
2.šesť týždňov presahujúcej práceneschopnosti,
3.dočasného pridelenia,
4.stáže,
5.prerušenia výkonu funkcie podľa § 24 ods. 1 až 3,
6.dočasného pozastavenia výkonu funkcie alebo
7.poverenia plnením úloh v orgáne Európskej únie,
b) dočasnej preťaženosti okresného súdu, a to len v prípade, ak nie je pre hosťujúceho sudcu určený výkon funkcie podľa písmena a).
(3)Výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na okresnom súde podľa odseku 2 písm. a) sa skončí dňom, keď zastupovaný sudca začne znovu vykonávať funkciu sudcu. Výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na okresnom súde podľa odseku 2 písm. b) sa skončí dňom určenia výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu podľa odseku 2 písm. a).
(4)Po štyroch rokoch výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu môže byť hosťujúci sudca na svoju žiadosť preložený na voľné miesto sudcu na okresnom súde alebo na základe výsledkov výberového konania na krajskom súde. Do lehoty podľa prvej vety sa nezapočítava čas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, stáže sudcu, poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie alebo orgáne vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“), prerušenia výkonu funkcie sudcu a dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(5)Hosťujúci sudca je počas výkonu funkcie členom pléna toho súdu, na ktorom vykonáva funkciu.
(6)Zoznam hosťujúcich sudcov vedie súdna rada a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.
§ 12
Dočasné pridelenie
(1)Sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na súd vyššieho stupňa na účely prehlbovania kvalifikácie alebo zvyšovania kvalifikácie na výkon súčasnej alebo budúcej funkcie. Počas dočasného pridelenia na vyšší súd sudca nevykonáva funkciu sudcu.
(2)O dočasnom pridelení sudcu rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdu, na ktorý byť sudca dočasne pridelený, a po predchádzajúcom vyjadrení predsedu súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(3)Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať tri mesiace v období troch rokov.
(4)Počas dočasného pridelenia je sudca členom pléna toho súdu, na ktorý je dočasne pridelený; nemá však právo byť volený do orgánov sudcovskej samosprávy tohto súdu, pričom jeho volené funkcie na súde, z ktorého bol dočasne pridelený, nezanikajú.
§ 12a
Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu
(1)Na výkon funkcie predsedu súdu na súde nižšieho stupňa alebo súde toho istého stupňa súdna rada dočasne pridelí sudcu, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný podľa osobitného zákona.5b) Počas dočasného pridelenia na výkon
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
funkcie predsedu súdu sudca vykonáva funkciu sudcu na súde, na ktorý bol dočasne pridelený. Na takéto dočasné pridelenie sa nevzťahuje § 12 ods. 3.
(2)Dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie predsedu súdu sa skončí zánikom funkcie predsedu súdu.
§ 13
Stáže sudcu
(1) Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
b)na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,5c) alebo
d)ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
(2)Sudca počas stáže podľa odseku 1 nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu.
(3)O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. b) a c) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stáži sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4)Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie činnosti orgánov uvedených v odseku 1, možno stáž predĺžiť najviac o ďalšie dva roky.
(5)Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.
§ 13a
Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie
(1)Sudcu možno s jeho súhlasom poveriť plnením úloh v orgáne Európskej únie, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu sudca. Poverenie sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie sa považuje za výkon funkcie sudcu. Počas trvania poverenia sudca nevykonáva rozhodovaciu činnosť; inak mu patria všetky oprávnenia sudcu.
(2)O poverení sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie rozhoduje minister.
§ 13b
Vysielanie sudcu na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
(1)Sudcu možno s jeho súhlasom vyslať ako civilného experta na výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.6a) Vyslanie sudcu podľa prvej vety sa považuje za výkon funkcie sudcu. Počas vyslania podľa prvej vety sudca nevykonáva rozhodovaciu činnosť na území Slovenskej republiky; inak mu patria všetky oprávnenia sudcu.
(2)O vyslaní a ukončení vyslania sudcu podľa odseku 1 rozhoduje minister.
§ 14
Preloženie sudcu na iný súd
(1)Súdna rada môže preložiť sudcu na iný súd len s jeho súhlasom, na jeho žiadosť alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu disciplinárneho rozhodnutia. Preložiť sudcu možno iba na voľné miesto
sudcu určené ministrom podľa osobitného zákona5a) a ak ide o preloženie sudcu na súd toho istého stupňa, sudcu možno preložiť len na voľné miesto určené po podaní žiadosti sudcu o preloženie na iný súd. Preloženie sudcu oznámi súdna rada ministrovi do troch dní od preloženia sudcu na iný súd.
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
(2)Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov, ak ide o preloženie na krajský súd do správneho kolégia a najmenej desať rokov v ostatných prípadoch. Na najvyšší súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej 15 rokov. Na najvyšší správny súd možno preložiť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov.
(3)Na súd vyššieho stupňa sa sudca preloží na základe výsledkov výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu sudcov.
(4)Na súd nižšieho stupňa súdna rada sudcu preloží na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu
disciplinárneho rozhodnutia.
(5)Sudcu možno preložiť na jeho žiadosť po piatich rokoch odo dňa jeho vymenovania do funkcie sudcu; z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno sudcu preložiť na jeho žiadosť aj pred uplynutím tejto lehoty.
Tretí diel
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie a odvolanie z nej
§ 15
Ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie
(1)Do funkcie predsedu senátu vymenuje sudcu predseda príslušného súdu zo sudcov tohto súdu na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení sudcovskej rady; na vymenovanie predsedu senátu najvyššieho súdu a predsedu senátu najvyššieho správneho súdu je potrebné aj vyjadrenie príslušného kolégia.
(2)Predsedu grémia volia sudcovia príslušného grémia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov senátov tohto grémia. Návrh môžu podať členovia grémia alebo predseda súdu, ktorý svoj návrh predloží príslušnému grémiu.
(3)Predsedu kolégia volia sudcovia príslušného kolégia tajným hlasovaním na tri roky spomedzi predsedov senátov príslušného kolégia. Návrh môžu podať členovia kolégia alebo predseda súdu, ktorý svoj návrh predloží príslušnému kolégiu. Ak voľba predsedu kolégia nie je úspešná, opakuje sa každých 30 dní, a to do zvolenia predsedu kolégia.
(4)Sudca okresného súdu je predsedom senátu okresného súdu odo dňa pridelenia alebo preloženia na okresný súd; ustanovenie odseku 1 sa na neho nevzťahuje.
(5)Predseda kolégia, predseda grémia a predseda senátu nie sú predstaviteľmi správy súdov.
§ 16
Odvolanie a uvoľnenie z vyššej sudcovskej funkcie a jej zánik
(1)Predsedu senátu možno z funkcie odvolať na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho
senátu disciplinárneho rozhodnutia.
(2)Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov grémia okresného súdu rozhoduje o odvolaní predsedu grémia grémium tajným hlasovaním.
(3)Na návrh predsedu súdu alebo na návrh najmenej dvoch tretín členov kolégia rozhoduje o odvolaní predsedu kolégia kolégium tajným hlasovaním. Funkcia predsedu kolégia zaniká zlúčením kolégií.
(4)Sudca bude na svoju žiadosť uvoľnený z funkcie predsedu senátu okrem predsedu senátu okresného súdu alebo predsedu kolégia najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď požiadal o uvoľnenie z funkcie. O uvoľnení rozhoduje predseda súdu.
(5)Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o uvoľnení alebo odvolaní z funkcie, do ktorej bol vymenovaný podľa § 15 ods. 2, právo vykonávať túto funkciu zaniká.
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
(6)Funkcia predsedu senátu zaniká preložením predsedu senátu na súd vyššieho stupňa.
Štvrtý diel
Zánik funkcie sudcu
§ 17
Dôvody zániku funkcie sudcu
Funkcia sudcu zaniká
a)odvolaním z funkcie (§ 18),
b)vzdaním sa funkcie (§ 19),
c)pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
(§ 20 ods. 1),
d)neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu (§ 23 ods. 1),
e)nezložením sľubu alebo zložením sľubu s výhradou (§ 10 ods. 2),
f)vypovedaním sľubu (§ 151 ods. 4),
g)dňom uvedeným v čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
h)smrťou.
§ 18
Odvolanie z funkcie sudcu
(1) Prezident sudcu odvolá
a)na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin,
b)ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
c)na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom
funkcie sudcu,
d)ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada").
(2)Prezident môže sudcu odvolať podľa čl. 147 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
(3)Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1, minister oznámi túto skutočnosť súdnej rade. Ak je dôvod na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 2, predseda súdu oznámi túto skutočnosť súdnej rade.
(4)Dňom, keď bolo sudcovi doručené rozhodnutie o odvolaní, funkcia sudcu zaniká.
§ 19
Vzdanie sa funkcie sudcu
Sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi. Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu.6b) V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu6c) povinná doručiť prezidentovi kópiu vyhlásenia sudcu, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady alebo vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu6b) do piatich dní odo dňa, keď jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu6b) je takéto vyhlásenie sudcu;
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
vyhlásenie môže prezidentovi doručiť aj dotknutý sudca bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia sudcu prezidentovi Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo dotknutým sudcom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie sudcu prezidentovi pre účely prvej vety.
§ 20
Iné dôvody zániku funkcie
(1)Funkcia sudcu zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol sudca pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, a smrťou sudcu.
(2)Sudca zasiela oznámenie podľa čl. 146 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vedomie ministerstvu.
§ 21
Nároky súvisiace so skončením výkonu funkcie sudcu
(1)Ak bol sudca odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 2 alebo sa z týchto dôvodov vzdal funkcie sudcu, patrí mu za päť mesiacov od skončenia výkonu funkcie plat vo výške posledného základného platu. To neplatí, ak sudcovi patrí odchodné podľa odseku 2.
(2)Pri skončení výkonu funkcie sudcu po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí sudcovi odchodné vo výške základného platu, ak funkciu sudcu vykonával najmenej päť rokov. Táto výmera sa zvyšuje za každý ďalší skončený rok výkonu funkcie sudcu do dosiahnutia 20 rokov výkonu funkcie sudcu o 20 % základného platu sudcu a za každý ďalší skončený rok výkonu funkcie sudcu do dosiahnutia 24 rokov výkonu funkcie sudcu o 50 % základného platu sudcu. Za 25. rok a za každý ďalší skončený rok výkonu funkcie sudcu sa odchodné zvyšuje o jeden základný plat, najviac však do výšky desaťnásobku naposledy určeného základného platu sudcu.
(3)Odchodné sa vypláca najneskôr v deň splatnosti posledného platu sudcu. Odchodné sa kráti o sumu, ktorá zodpovedá nároku pri skoršom skončení výkonu funkcie sudcu, ak bolo odchodné vyplatené.
(4)Ak sudca zomrie alebo bol vyhlásený za mŕtveho, pozostalý manžel nárok na vyplatenie 50 % z výšky odchodného, na ktorý by mal sudca nárok ku dňu úmrtia. Každé pozostalé dieťa s nárokom na sirotský dôchodok nárok na vyplatenie 10 % z výšky odchodného, na ktorý by mal sudca nárok ku dňu úmrtia. Ak by výška odchodného pre pozostalého manžela a deti prevyšovala 100 % odchodného, výplata sa pomerne zníži pre každého z nich. Ak niet pozostalého manžela, nárok na vyplatenie 50 % odchodného prechádza na pozostalé deti sudcu. Ak sudca zomrie pri výkone funkcie sudcu alebo v súvislosti s ňou, odchodné sa vyplatí v plnej výške. Na nároky pozostalých sa toto ustanovenie vzťahuje, hoci sudca o dôchodok nepožiada.
(5)Odchodné sudcovi nepatrí, ak bol odvolaný z funkcie sudcu podľa § 18 ods. 1 alebo ak bolo disciplinárne konanie zastavené z dôvodu vzdania sa funkcie sudcu.
(6)Ak je v čase skončenia výkonu funkcie proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin, odchodné sa vyplatí po právoplatnom skončení trestného stíhania; sudcovi však odchodné nepatrí, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Piaty diel
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu
§ 22
(1)Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu.
(2)O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje disciplinárny senát najvyššieho správneho súdu na návrh
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
a)ministra, ak je proti sudcovi vznesené obvinenie za úmyselný trestný čin,
b)toho, kto podal návrh na začatie disciplinárneho konania sudcu za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu.
(3)O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní
od jeho doručenia a odvolací disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od doručenia odvolania; odvolanie
nemá odkladný účinok.
(4)Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny senát, ktorý rozhodol
o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne
na návrh toho, kto ho navrhol, alebo na návrh disciplinárne stíhaného sudcu alebo aj bez návrhu. Disciplinárne
stíhaný sudca môže svoj návrh na zrušenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podať
znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho
návrhu.
(5)Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie, odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške 30 % základného platu. Takto poskytnutý plat sa zvyšuje o 1 0 % základného platu na každé vyživované dieťa, najviac však do výšky 50 % základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa sudca nesmie zdržiavať na pracovisku s výnimkou času nevyhnutného na uplatňovanie nárokov sudcu vo vzťahu k jeho osobnému úradu.
(6)Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku alebo rozhodnutia
disciplinárneho senátu disciplinárneho rozhodnutia to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne
pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu. Sudca je povinný o týchto okolnostiach neodkladne informovať súdnu radu.
(7)Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zanikne podľa odseku 6 odseku 4, doplatí sa sudcovi
rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak je dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušené podľa odseku
4, doplatí sa sudcovi rozdiel platu po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 6 odseku 4; to neplatí, ak bolo
konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.
§ 22a
(1)Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.
(2)O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra, a pri sudcoch najvyššieho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho súdu a pri sudcoch najvyššieho správneho súdu aj na návrh predsedu najvyššieho správneho súdu. Sudca právo vyjadriť sa k návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na zasadnutí súdnej rady, na ktoré ho predseda súdnej rady pozve.
(3)O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 musí súdna rada rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.
(4)Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 trvá, kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, najviac šesť mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 môže súdna rada predĺžiť na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra najviac o šesť mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 nesmie presiahnuť 12 mesiacov.
(5)Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 a rozhodnutie o predĺžení dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu môže súdna rada zrušiť na návrh toho, kto dočasné pozastavenie
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
výkonu funkcie sudcu alebo jeho predĺženie navrhol, na návrh dotknutého sudcu alebo aj bez návrhu. Sudca môže svoj návrh na zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa predchádzajúcej vety podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia súdnej rady o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
(6)Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa odseku 1, odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške 80 % základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa sudca nesmie zdržiavať na pracovisku s výnimkou času nevyhnutného na uplatňovanie nárokov sudcu vo vzťahu k jeho osobnému úradu.
(7)Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 zanikne uplynutím lehoty podľa odseku 4, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak je dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušené podľa odseku 5, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený; to neplatí, ak došlo k dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie sudcu podľa § 22 a konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa § 22 bolo úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa § 22, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.
§ 22b
(1)Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu pre niektorý z dôvodov podľa § 22 alebo § 22a
vznikne nový dôvod pre dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, rozhodne orgán príslušný podľa § 22 alebo
podľa § 22a o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(2)Ak sudca dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z viacerých dôvodov, rozdiel, o ktorý bol funkčný plat sudcu skrátený, možno sudcovi vyplatiť, keď odpadnú všetky dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
Šiesty diel
Nezlučiteľnosť a prerušenie výkonu funkcie sudcu
§ 23
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu
(1)Výkon funkcie sudcu je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci vrátane funkcie predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti a okrem členstva v súdnej rade.
(2)V prípade pochybností súdna rada rozhodne o povinnosti skončiť túto funkciu alebo činnosť okrem členstva v súdnej rade.
(3)Sudca môže vykonávať funkciu v stavovskej organizácii sudcov a v odborovej organizácii.
§ 24
Prerušenie výkonu funkcie sudcu
(1) Výkon funkcie sudcu sa prerušuje dňom, keď sa sudca stal
a)prezidentom, členom vlády, predsedom alebo vedúcim ostatného ústredného orgánu štátnej správy, štátnym tajomníkom,
b)sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky,
c)predsedom súdnej rady alebo podpredsedom súdnej rady alebo
d)generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom.
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
(2)Výkon funkcie sudcu sa prerušuje aj dňom, keď sa sudca zaregistruje ako kandidát vo voľbách na prezidenta Slovenskej republiky, alebo vo voľbách do orgánov územnej samosprávy. Prerušenie trvá ešte tri mesiace po vyhlásení výsledkov volieb, ak sudca nebol zvolený, alebo ešte tri mesiace po skončení výkonu funkcie, do ktorej bol vo voľbách zvolený.
(3)Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodných súdnych orgánoch zriadených na vykonanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak mu táto činnosť bráni riadne vykonávať funkciu sudcu.
(4)Minister preruší výkon funkcie sudcovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za výkon funkcie sudcu podľa § 95 ods. 1. Ak sa sudca po prerušení znovu ujme funkcie sudcu, príplatok za výkon funkcie sudcu sa mu počas výkonu funkcie sudcu nevypláca.
(5)Minister po vyjadrení sudcovskej rady môže vyhovieť žiadosti sudcu o prerušenie výkonu funkcie sudcu z vážnych rodinných alebo osobných dôvodov. Prerušenie nemôže trvať viac ako päť rokov.
(6)Miesto sudcu, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 4, sa môže po určení ministra podľa osobitného zákona5a) stať voľným miestom sudcu.
(7)Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 5, sa môže znovu ujať funkcie na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou; uvedenú skutočnosť oznámi sudca ministerstvu aspoň 60 dní pred začatím výkonu funkcie. Ak bol sudcovi prerušený výkon funkcie sudcu z dôvodu výkonu funkcie prezidenta, poslanca národnej rady, člena vlády, generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, predsedu alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho tajomníka po dobu jedného roka od skončenia prerušenia výkonu funkcie sudcu sa nemôže uchádzať o funkciu predsedu súdu alebo podpredsedu súdu.
(8)Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so súhlasom predsedu súdu a sudcovskej rady môže na určitý čas znovu ujať funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením výkonu funkcie sudcu, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený alebo dočasne pridelený súdnou radou, ak je na príslušnom súde dočasne voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu.5a) Termín nástupu a čas trvania výkonu funkcie v tomto prípade určí predseda súdu po dohode so sudcom.
(9)Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa dňom zvolenia za člena hodnotiacej komisie ujíma funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením, ak je na tomto súde voľné miesto sudcu, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený súdnou radou.
Siedmy diel
Vzťah sudcu a štátu
§ 25
Právne vzťahy sudcu
(1)Vymenovaním za sudcu vzniká a zánikom funkcie sudcu zaniká osobitný vzťah sudcu k štátu, z ktorého vyplývajú práva a povinnosti sudcu a štátu upravené týmto zákonom. Za štát v týchto vzťahoch koná ústredný orgán štátnej správy súdov, ktorého pôsobnosť upravuje osobitný predpis.9)
(2)Výkon funkcie sudcu sa začína dňom zloženia sľubu a skončí sa v deň zániku funkcie sudcu alebo v deň prerušenia výkonu funkcie sudcu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)Osobný úrad sudcu vedie písomnosti týkajúce sa sudcu a výkonu jeho funkcie v osobnom spise sudcu. Sudca právo byť oboznámený s obsahom osobného spisu a s tým, ak je jeho osobný spis predložený alebo odstúpený inému súdu alebo ústrednému orgánu štátnej správy súdov a s dôvodmi takého postupu. Osobný úrad sudcu poskytne sudcovi odpisy písomností, ktoré uložené v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
(4)Osobný úrad sudcu je súd, na ktorý bol sudca pridelený, preložený alebo dočasne pridelený podľa § 12a. Osobný úrad hosťujúceho sudcu je krajský súd. Osobný úrad sudcu je ministerstvo, ak sudca prerušil výkon funkcie sudcu alebo ak je sudca poberateľom príplatku za výkon funkcie sudcu alebo pozostalý po sudcovi poberateľom príplatku k dôchodku pozostalých.
(5)Sudcovi vystaví jeho osobný úrad preukaz sudcu dňom nástupu do výkonu funkcie. Sudca, ktorému bol výkon funkcie prerušený alebo ktorému bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, je povinný preukaz sudcu odovzdať osobnému úradu.
§ 26
Sudcovské rady
Sudcovské rady zriadené podľa osobitného predpisu10) vystupujú aj na ochranu práv a oprávnených záujmov sudcov. Ak sa príslušná sudcovská rada nevyjadrí alebo ak nerozhodne vo veciach, ktoré jej dané na vyjadrenie alebo rozhodnutie podľa tohto zákona, do 30 dní, postupuje sa ďalej bez jej vyjadrenia alebo rozhodnutia. Vyjadrenie príslušnej sudcovskej rady je však potrebné vyžiadať, ak ide o ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie (§ 15).
Ôsmy diel
Hodnotenie sudcu a výberové konanie
§ 27
Ročný štatistický výkaz sudcu
(1)Predseda súdu každoročne k 31. marcu vyhotovuje ročný štatistický výkaz sudcu (ďalej len „výkaz“) za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)Výkaz obsahuje tieto údaje:
a)označenie súdu,
b)titul, meno a priezvisko sudcu,
c)počet a zloženie nevybavených vecí pridelených sudcovi k prvému a poslednému dňu kalendárneho roka,
d)počet vecí pridelených sudcovi v priebehu kalendárneho roka,
e)počet a zloženie rozhodnutých vecí v priebehu kalendárneho roka,
f)počet vybavených vecí v priebehu kalendárneho roka,
g)počet verejne prejednaných vecí v priebehu kalendárneho roka,
h)počet odpracovaných dní, počet určených pojednávacích dní vrátane počtu využitých pojednávacích dní v priebehu kalendárneho roka,
i)počet rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti sudcu a ktorými Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo porušenie iných základných práv a slobôd s uvedením počtu vecí, v ktorých došlo k prieťahom v konaní pred pridelením veci hodnotenému sudcovi,
j)údaj o priemernej výkonnosti podľa písmen c) g) v rovnakej súdnej agende na príslušnom súde a celoslovenský priemer výkonnosti podľa písmen c) až g) v tejto agende,
k)dôvod, pre ktorý sa sudca podieľa na výkone súdnictva v zníženom rozsahu,
l)údaj o spôsobe rozhodnutia vecí pridelených sudcovi odvolacím alebo dovolacím senátom,
m)údaj o účasti sudcu na vzdelávacích aktivitách podľa tohto zákona,
n)údaje o výkonnosti sudcu podľa odseku 3,
o)dátum vyhotovenia výkazu,
p)titul, meno a priezvisko predsedu súdu,
385/2000 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
q)podpis predsedu súdu.
(3)Predseda súdu ďalej vo výkaze uvedie porovnanie údajov podľa odseku 2 písm. c) g) s údajmi podľa odseku 2 písm. j) spolu s odôvodnením. Ak je výsledkom porovnania nižšia výkonnosť sudcu ako priemer podľa odseku 2 písm. j), je predseda súdu povinný uviesť vo výkaze aj informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov10a) alebo o dôvodoch neprijatia týchto opatrení.
(4)Ak ide o senát, za vec pridelenú sudcovi sa považuje vec, ktorá je sudcovi pridelená ako spravodajcovi.
(5)Vzor výkazu zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle.
(6)Písomné vyhotovenie výkazu je súčasťou osobného spisu sudcu. Predseda súdu zabezpečí zverejnenie výkazu sudcu na webovom sídle ministerstva, a to najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka.
Hodnotenie sudcu
§ 27a
(1) Hodnotenie sudcu sa uskutočňuje
a)po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu; hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ktoré predchádza hodnoteniu,
b)v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak sa výberovej komisii predloží hodnotenie sudcu nie staršie ako jeden rok,
c)na návrh osoby, ktorá je oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania 120 ods. 2) disciplinárny návrh;
hodnoteným obdobím je v tomto prípade obdobie piatich rokov, ktoré predchádza hodnoteniu, alebo obdobie výkonu funkcie sudcu, ak sudca vykonáva funkciu kratšie ako päť rokov,
d)ak sudca požiada o hodnotenie,
e)po jednom roku, ak bolo bezprostredne predchádzajúce hodnotenie sudcu so záverom
„nevyhovujúci“.
(2)Na účely zabezpečenia hodnotenia sudcu podľa odseku 1 písm. b) ten, kto vyhlasuje výberové konanie, bezodkladne oznámi osobe, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu, že sudca, ktorý byť v súvislosti s výberovým konaním hodnotený, sa prihlásil do výberového konania.
(3)Prvé hodnotenie sudcu podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu.
§ 27b
(1)Hodnotenie sudcov v obvode krajského súdu vykonáva trojčlenná hodnotiaca komisia zložená zo sudcov. Za člena hodnotiacej komisie podľa prvej vety môže byť zvolený aj sudca, ktorý prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, ako aj ten, komu zanikla funkcia sudcu podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)Členov hodnotiacej komisie volí a odvoláva súdna rada. Pre obvod krajského súdu zvolí troch členov zo sudcov iného obvodu krajského súdu. Funkčné obdobie členov hodnotiacej komisie je päť rokov. Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád a sudcovské rady.
(3)Sudca zvolený za člena hodnotiacej komisie nevykonáva funkciu sudcu. Členstvo v hodnotiacej komisii sa považuje za výkon funkcie sudcu. Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na člena hodnotiacej komisie.
(4)Hodnotenie sudcu najvyššieho súdu a sudcu najvyššieho správneho súdu vykonáva predseda kolégia, ktorého je hodnotený sudca členom. Predsedu kolégia hodnotí iný člen kolégia určený kolégiom.
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky385/2000 Z. z.
§ 27c
Pri hodnotení sudcu sa vychádza
a)z prieskumu rozhodovacej činnosti, plynulosti a dôstojnosti vedenia súdneho konania v hodnotenom období, pričom sa prihliada na právnu a skutkovú zložitosť vecí pridelených sudcovi,
b)zo stanovísk odvolacích senátov, prípadne dovolacích senátov,
c)z vyjadrenia predsedu súdu o činnosti hodnoteného sudcu a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, z vyjadrení predsedov súdov, na ktorých hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu; vyjadrenie predsedu súdu, na ktorom hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu, je povinný tento predseda súdu bezodkladne po skončení výkonu funkcie sudcu na tomto súde vyhotoviť a doručiť osobnému úradu hosťujúceho sudcu,
d)z vlastných poznatkov osoby, ktorá vykonáva hodnotenie sudcu (§ 27b) a zo stanoviska predsedu senátu,
e)zo stavu a príčin starších nevybavených vecí a prieťahov v konaní a z výkazov podľa § 27,
f)zo stanoviska sudcovskej rady k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, zo stanovísk sudcovských rád súdov, na ktorých hosťujúci sudca vykonával funkciu sudcu; stanovisko sudcovskej rady súdu, na ktorom hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu, je povinná táto sudcovská rada bezodkladne po skončení výkonu funkcie sudcu na tomto súde vyhotoviť a doručiť osobnému úradu hosťujúceho sudcu.
§ 27d
(1) Prieskum podľa § 27c písm. a) vykonáva hodnotiaca komisia. Pri prieskume súdneho oddelenia sudcu vychádza zo správy o výsledku vnútornej revízie vykonanej na súde, na ktorý bol sudca pridelený, preložený alebo na