ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 1992
Vyhlásené: 26. 06. 1992Časová verzia predpisu účinná od: 1. 05. 2021 Obsah dokumentu je právne záväzný.
323 ZÁKON Slovenskej národnej rady zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA § 1
Tento zákon upravuje
a)postavenie a činnosť notárov,
b)samosprávu notárov.
§ 2
(1)Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)Notári svojím postavením a svojou činnosťou dbajú o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.
(3)Notársky úrad predstavuje súbor právomocí udelených na dobu neurčitú štátom notárovi ako fyzickej osobe na výkon notárskej činnosti a na ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, trvalo spojených so sídlom, do ktorého bol notár vymenovaný.
§ 3
(1) Notárskou činnosťou je
a)spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 54),
b)osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c)konanie vo veciach notárskych úschov (ďalej len "úschov") (§ 65 až 68),
d)konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73k),
e)činnosť osvedčujúcej osoby.1)
(2)Ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,1a) notár vykonáva aj ďalšie činnosti.
(3)Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora1aa) a funkciu rozhodcu.1b)
(4)Listiny a osvedčovacie doložky 56 ods. 2) vyhotovené v rámci notárskej činnosti (ďalej len „notárska listina"), ich osvedčené odpisy, potvrdenia a výpisy z notárskych centrálnych registrov a listiny vyhotovené pri činnosti podľa odseku 2 sú verejnými listinami.
§ 4
(1)Notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa § 3 ods. 2 (ďalej len „notárska činnosť“) môže vykonávať len notár.
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
(2)Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.
(3)Pri výkone notárskej činnosti notár postavenie verejného činiteľa.1c) (4) Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.
§ 5
V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám
(ďalej len „účastník")
a)poskytovať právne rady,
b)spisovať iné listiny,
c)vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
d)poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.
§ 6
(1)Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne alebo v kontrolnom orgáne právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť a s inou zárobkovou činnosťou, ak nejde o činnosť podľa odseku 2.
(2)Výkon notárskej činnosti je zlučiteľný so správou majetku notára a majetku jemu blízkych osôb,1d) s vedeckou činnosťou, pedagogickou činnosťou, publikačnou činnosťou, umeleckou činnosťou, so znaleckou činnosťou, s tlmočníckou činnosťou, prekladateľskou činnosťou a športovou činnosťou a s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a s výkonom funkcie poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Notár nemôže vykonávať znaleckú činnosť vo veciach, v ktorých pôsobí ako súdny komisár.
§ 7
(1)Notár môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).
(2)Za úkony svojich zamestnancov vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.
§ 8
Orgánom samosprávy notárov je Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „komora“) (§ 29 až 35).
§ 9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "minister")
a)vymenúva notára do notárskeho úradu a odvoláva notára z notárskeho úradu,
b)určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
c)zriaďuje a ruší notársky úrad,
d)na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do notárskeho úradu v obvode iného súdu prvého stupňa najskôr po uplynutí troch rokov od vymenovania notára do notárskeho úradu.
DRUHÁ ČASŤ NOTÁR PRVÝ DIEL NOTÁR A NOTÁRSKY ÚRAD § 10
(1)Notára vymenuje minister na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa (§ 15 ods. 1).
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
(2)Komora vyhlási výberové konanie spravidla do 31. januára kalendárneho roka na všetky notárske úrady, v ktorých výkon notárskeho úradu zanikol podľa § 14 ods. 1 písm. a) d), a to podľa stavu ku dňu vyhlásenia výberového konania.
(3)Komora uskutoční výberové konanie podľa odseku 2 a skončí ho spravidla do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Výberové konanie je skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov.
(4)Do výberového konania sa môže prihlásiť každý občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1.
(5)Všetci účastníci výberového konania majú rovné postavenie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.1e)
§ 11
(1) Za notára môže byť vymenovaný občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý a) je plne spôsobilý na právne úkony,
b)získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)je bezúhonný,
d)vykonal právnu prax v dĺžke päť rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax,
e)zložil notársku skúšku,
f)nemá uložené disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu podľa § 91 ods. 2 písm. d),
g)nemá uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov.2a)
(2)Notárskou praxou sa rozumie prax notára, notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta podľa tohto zákona a prax štátneho notára a notárskeho čakateľa podľa skorších predpisov. Komora do notárskej praxe započíta prax sudcu, advokáta, komerčného právnika a prokurátora; komora môže do notárskej praxe započítať aj inú právnu prax.
(3)Notárskou skúškou sa rozumie notárska skúška podľa tohto zákona a notárska skúška podľa skorších predpisov. Komora uzná odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku a odbornú skúšku komerčného právnika za notársku skúšku podľa tohto zákona.
(4)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.2b)
(5)Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;2c) na tento účel je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.2ca) Údaje podľa prvej vety komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
§ 12
(1) Notár môže vykonávať notársku činnosť, len ak
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
a)zložil sľub (§ 13),
b)uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti,
c)zložil peňažnú zábezpeku na účet komory v sume určenej prezídiom komory na zabezpečenie pripojenia jeho notárskeho úradu s centrálnym informačným systémom komory.
(2) Notár pri svojej činnosti používa úradnú pečiatku, ktorá obsahuje
a)jeho meno, priezvisko, prípadne akademický titul,
b)označenie „notár“,
c)sídlo notára,
d)štátny znak Slovenskej republiky. Vzor úradnej pečiatky notára je v prílohe č. 1.
(3) Notár na výkon svojej činnosti musí mať technické a programové vybavenie na prepojenie notárskeho úradu, do ktorého bol vymenovaný, s Centrálnym informačným systémom komory. Notár je povinný vykonávať zápisy do notárskych centrálnych registrov a viesť iné notárske registre prostredníctvom Centrálneho informačného systému.
§ 13
Notár skladá do rúk ministra tento sľub:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať Ústavou a ostatnými zákonmi, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem ich uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone notárskej činnosti a činnosti súdneho komisára budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s notárskou činnosťou.“
§ 14
(1) Výkon notárskeho úradu zaniká
a)smrťou notára,
b)vyhlásením notára za mŕtveho,
c)odvolaním notára ministrom,
d)ku dňu 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom notár dosiahne vek 67 rokov,
e)vzájomným preložením notárov; výkon notárskeho úradu zaniká v notárskom úrade, z ktorého je notár preložený.
(2) Minister odvolá notára
a)na žiadosť notára,
b)ak notár stratí štátne občianstvo členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu
Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
c)ak je notár právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)ak bol notár právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou,
e)na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení právoplatného disciplinárneho rozhodnutia, ktorým sa ukladá
disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu,
f)ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu a notár ho ani po upozornení komory v určenej lehote neobnoví,
g)ak si notár do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov neotvorí vo svojom sídle kanceláriu a nezačne vykonávať notársku činnosť,
h)ak notár vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku nie je trvale spôsobilý riadne vykonávať notársku činnosť a vo veci na návrh komory rozhodol súd.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
(3)Notár, ktorý podal žiadosť o odvolanie, alebo bol vymenovaný za notára do obvodu iného súdu prvého stupňa na základe výberového konania, je povinný vykonávať svoj doterajší notársky úrad do dňa odvolania ministrom.
(4)Ak bol notár odvolaný podľa odseku 2 písm. a) a disciplinárne konanie vedené proti nemu bolo prerušené2cb) podľa § 93 ods. 4 a zároveň spĺňa podmienky na vymenovanie za notára podľa § 11 ods. 1, môže
ho minister opätovne vymenovať za notára najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa jeho odvolania.
(5)Ak komora za to, že notár je trvale nespôsobilý na vykonávanie notárskeho úradu pre zlý zdravotný stav, vyzve ho, aby podal žiadosť o odvolanie. Ak notár o odvolanie nepožiada najneskoršie do jedného mesiaca, podá komora na súd návrh na určenie tejto skutočnosti.
§ 15
(1)Sídlom notára je sídlo notárskeho úradu, do ktorého bol notár vymenovaný; spravidla je ním sídlo súdu prvého stupňa, v ktorého obvode bol notársky úrad zriadený. Iné sídlo v rámci tohto obvodu si notár môže zvoliť len so súhlasom komory.
(2)Notár môže so súhlasom komory určiť si úradné dni na vykonávanie svojej činnosti aj mimo sídla v rámci obvodu súdu prvého stupňa, do ktorého bol vymenovaný.
§ 16
(1)Notár vykonáva svoju činnosť vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť.
(2)Notár vykonáva svoju činnosť v kancelárii, ktorá sa označí podľa prílohy č. 2. Rovnako sa označí kancelária, v ktorej vykonáva činnosť mimo svojho sídla (§ 15 ods. 2).
(3)Ak notár mimo svojej kancelárie vykonáva úkon, na ktorom sa okrem žiadateľa zúčastňuje aj iný účastník, notár je o svojej prítomnosti povinný zrozumiteľne informovať účastníkov najneskôr pri začatí vykonávania úkonu notárskej činnosti; to neplatí, ak žiadateľ alebo iná osoba zrozumiteľne informovala účastníkov o prítomnosti notára najneskôr pri začatí vykonávania úkonu notárskej činnosti.
(4)Notári, ktorí boli vymenovaní do notárskych úradov so sídlom v obvode toho istého súdu prvého stupňa, môžu na základe písomnej zmluvy vykonávať svoje notárske úrady spoločne v jednej kancelárii (ďalej len "spoločník"). Ak nie je zmluvou ustanovené inak, sú ich podiely na majetku, výnosoch a záväzkoch rovnaké.
(5)Spoločníci oprávnení na vzájomné zastupovanie vo svojich notárskych úradoch. To neplatí, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu alebo zbavenie notárskeho úradu jedného zo spoločníkov.
(6)Pri zastupovaní sa spoločník podpisuje svojím menom a priezviskom, používa svoju úradnú pečiatku a uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.
§ 16a
(1)Výkon notárskeho úradu sa prerušuje dňom, keď sa notár ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná s výkonom notárskeho úradu a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Prerušenie výkonu notárskeho úradu oznámi notár bezodkladne komore a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2)V oznámení podľa odseku 1 notár uvedie dôvod prerušenia výkonu notárskeho úradu a jeho predpokladanú dĺžku. K oznámeniu notár priloží aj doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3)Notár, ktorému bol prerušený výkon notárskeho úradu, môže vo výkone notárskeho úradu pokračovať po uplynutí doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že notár môže znovu začať vykonávať notársky úrad, oznámi notár komore a ministerstvu najmenej 30 dní pred skončením výkonu verejnej funkcie. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nie je možné, oznámi notár, že môže pokračovať vo výkone notárskeho úradu komore a ministerstvu bezodkladne.
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
(4)Počas prerušenia výkonu notárskeho úradu zastupuje notára zástupca podľa § 17.
(5)Prerušenie výkonu notárskeho úradu nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti
notárovi.
DRUHÝ DIEL
ZASTUPOVANIE NOTÁRA Zástupca notára
§ 17
(1)Ak notár nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať notársky úrad viac ako 30 dní z dôvodu choroby, čerpania dovolenky alebo z iných vážnych dôvodov a nie je zastúpený alebo nebude zastúpený spoločníkom 16 ods. 4 6) alebo notárskym kandidátom 25), komora ustanoví notárovi zástupcu a zároveň určí výšku podielu zástupcu na odmene zastupovaného notára.
(2)Notár informuje komoru o dôvodoch podľa odseku 1 a podá návrh na ustanovenie zástupcu bez zbytočného odkladu.
(3)Komora ustanoví notárovi zástupcu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o dôvodoch pre zastupovanie podľa odseku 1, a uvedie začiatok a predpokladanú dobu zastupovania.
(4)Komora ustanoví notárovi zástupcu aj vtedy, ak ide o pozastavenie alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu.
(5)Odmena zastupovanému notárovi nepatrí, ak prerušený výkon notárskeho úradu z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon notárskeho úradu.
(6)Komora ustanoví notárovi iného zástupcu, ak ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu alebo ak o to požiada zastupovaný notár.
(7)Ak zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný notár vykonávať notársku činnosť.
(8)Zastupovaný notár oznámi komore zánik dôvodov, pre ktoré zastupovanie vzniklo.
(9)Zastupovanie končí
a)dňom, ktorý určí komora na základe oznámenia podľa odseku 8,
b)smrťou zastupovaného notára alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(10) Komora ustanoví zástupcu z notárov v rámci obvodu toho istého súdu prvého stupňa.
§ 18
(1)Zástupca notára vykonáva úkony, ktoré neznesú odklad.
(2)Notárske listiny zástupca notára podpisuje svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje.
(3)Zástupca notára používa pri zastupovaní svoju úradnú pečiatku.
§ 19
Náhradník notára
(1)Po zániku výkonu notárskeho úradu ustanoví komora náhradníka notára. Za náhradníka notára môže byť ustanovený len notár.
(2)Náhradník notára vykonáva úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu. Je povinný najmä zabezpečiť ukončenie spisov, vydanie notárskych úschov a uloženie notárskych registrov, spisov a pečiatok do notárskeho archívu (§ 86).
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
(3)Notárske listiny podpisuje náhradník notára svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého výkon notárskeho úradu zanikol.
(4)Náhradníkovi notára patrí za úkony spojené so zánikom výkonu notárskeho úradu odmena vo výške určenej komorou. Odmena sa vypláca z prostriedkov komory.
TRETÍ DIEL ZAMESTNANCI NOTÁRA Notársky koncipient § 20
(1)Notársky koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec notára v pracovnom pomere zapísaný do zoznamu koncipientov.
(2)Zoznam koncipientov vedie komora.
§ 21
(1) Na návrh notára zapíše komora do zoznamu koncipientov občana členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý
a)je plne spôsobilý na právne úkony,
b)získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)je bezúhonný,
d)je v pracovnom pomere u notára.
(2)Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu. Vykonanie zápisu komora oznámi koncipientovi a notárovi, u ktorého je koncipient v pracovnom pomere.
(3)Ten, kto nebol v určenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, právo domáhať sa vykonania zápisu do zoznamu koncipientov návrhom na súde.
§ 22
Koncipienta môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa
§ 5.
§ 23
(1) Zo zoznamu koncipientov vyčiarkne komora toho,
a)kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)kto stratil štátne občianstvo členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu
Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
c)kto bol pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou,
e)kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)komu skončil pracovný pomer u notára,
g)kto bol zapísaný do zoznamu notárskych kandidátov.
(2)Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a notárovi, u ktorého je alebo bol koncipient v pracovnom pomere.
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
(3)Ten, kto bol zo zoznamu koncipientov vyčiarknutý, má právo domáhať sa ochrany návrhom na súde.
Notársky kandidát § 24
(1) Na základe písomnej žiadosti notára zapíše komora do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia do zoznamu notárskych kandidátov (ďalej len "kandidát") toho, kto
a) vykonal právnu prax v dĺžke troch rokov, z toho najmenej dva roky notársku prax, b) zložil notársku skúšku,
c)súhlasí so zápisom do zoznamu kandidátov,
d)spĺňa podmienky ustanovené v § 21 ods. 1.
(2)Vykonanie notárskej skúšky musí byť umožnené každému, kto spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a v § 21 ods. 1. Notársku skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr po uplynutí jedného roka od konania predchádzajúcej notárskej skúšky. Podrobnosti o konaní notárskej skúšky ustanoví interný predpis komory.
(3)Komora vykoná zápis podľa odseku 1 a oznámi deň vykonania zápisu kandidátovi a notárovi, u ktorého je kandidát v pracovnom pomere.
(4)Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu kandidátov, právo domáhať sa vykonania zápisu do zoznamu kandidátov návrhom na súde.
§ 25
(1)Kandidáta môže notár písomne poveriť vykonávaním všetkých úkonov, ktoré predmetom notárskej činnosti, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.
(2)Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorý ho poveril. Za úkony kandidáta vykonané na základe poverenia notára zodpovedá notár.
§ 26
(1)Komora vyčiarkne kandidáta zo zoznamu kandidátov z dôvodov uvedených v § 23 ods. 1 písm. a) až f).
(2)Vyčiarknutie oznámi kandidátovi a notárovi, u ktorého je alebo bol kandidát v pracovnom pomere.
(3)Ten, kto bol zo zoznamu kandidátov vyčiarknutý, má právo domáhať sa ochrany návrhom na súde.
Ďalší zamestnanci notára § 27
(1)Notár môže zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu ďalších zamestnancov.
(2)Zamestnanca môže notár písomne poveriť vykonávaním jednotlivých úkonov, ktoré predmetom notárskej činnosti, okrem spísania a podpísania notárskej zápisnice, zápisnice o úschove a vydania a podpísania osvedčenia o dedičstve a európskeho osvedčenia o dedičstve, ako aj vykonávaním činnosti podľa § 5.
§ 28
Úkony vykonané na základe poverenia notárom podpisuje zamestnanec notára svojím menom a priezviskom a používa úradnú pečiatku notára.
TRETIA ČASŤ SAMOSPRÁVA NOTÁROV § 29
Notárska komora Slovenskej republiky
(1)Zriaďuje sa Notárska komora Slovenskej republiky (§ 8) so sídlom v Bratislave. Komora je právnická osoba.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
(2)Komora je samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorá združuje všetkých notárov a vedie ich zoznam. Notár sa stáva členom komory dňom jeho menovania za notára. Členstvo v komore zaniká jeho odvolaním, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(3)Poslaním komory a jej orgánov je chrániť záujmy notárskeho stavu, dohliadať na činnosť notárov a obstarávať ďalšie záležitosti, ktoré sú jej zverené týmto zákonom.
(4)Komora vedie Centrálny informačný systém a zodpovedá za jeho plynulú a bezpečnú prevádzku. Centrálny informačný systém pozostáva z technického vybavenia a programového vybavenia slúžiaceho na elektronické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie, vyhľadávanie a prenos dát súvisiacich s notárskou činnosťou. Súčasťou Centrálneho informačného systému notárske centrálne registre, ktorých vedenie je komore zverené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,2d) a iné notárske registre zriadené so súhlasom ministerstva interným predpisom komory. Do Centrálneho informačného systému prístup každý notár a iné osoby, ak to ustanoví osobitný predpis. Komore za prístup do Centrálneho informačného systému patrí odmena a náhrada hotových výdavkov. Maximálnu výšku odmeny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)Komora je verejná certifikačná autorita.
(6)Príjmy komory tvoria členské príspevky, dary a iné príjmy. Členské príspevky notári povinní platiť v určenej výške.
(7)Orgánmi komory sú
a)konferencia notárov,
b)prezídium komory,
c)revízna komisia,
d)disciplinárna komisia,
e)vzdelávacia komisia.
(8)Volebné obdobie členov orgánov komory je trojročné.
(9)Funkcie v orgánoch komory čestné. Za ich výkon notárom patrí iba náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.
(10)Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona podľa osobitného predpisu.2da) Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu notárskeho úradu, výkonu praxe kandidáta a výkonu praxe koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(11)Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
§ 30
Konferencia notárov
(1)Konferencia notárov je najvyšší orgán komory, ktorý tvoria notári zapísaní v zozname notárov. Ostatné orgány komory volí konferencia notárov.
(2)Konferenciu notárov zvoláva prezídium komory spravidla raz za rok, najmenej raz za tri roky. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina notárov alebo revízna komisia, je prezídium komory povinné zvolať konferenciu notárov do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.
(3)Konferencia notárov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina notárov zapísaných v zozname notárov. Na platnosť uznesenia konferencie notárov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných notárov.
(4)Konferencia notárov najmä
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
a)volí a odvoláva členov prezídia komory a členov ostatných jej orgánov,
b)schvaľuje organizačný, volebný, disciplinárny poriadok organizačný poriadok, volebný poriadok, disciplinárny
poriadok notárskych kandidátov, etický kódex notárov a sadzobník odmien a náhrad výdavkov za prístup do Centrálneho informačného systému,
c)zrušuje alebo mení rozhodnutia prezídia komory,
d)schvaľuje ročný členský príspevok notárov na činnosť komory,
e)zriaďuje účelové fondy, schvaľuje pravidlá ich tvorby a zásady použitia,
f)schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií v orgánoch komory,
g)prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,
h)určuje počet zamestnancov komory a ich platy,
i)uznáša sa o ďalších veciach, ktoré si sama vyhradí.
Prezídium komory
§ 31
(1) Prezídium komory riadi činnosť komory medzi konferenciami notárov, najmä
a)zastupuje komoru v styku s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami a v medzinárodnej oblasti,
b)zastupuje, chráni a presadzuje záujmy notárov,
c)podáva ministrovi návrhy tam, kde to tento zákon ustanovuje,
d)volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,2db)
e)uskutočňuje výberové konanie podľa tohto zákona,
f)vedie zoznamy notárov, kandidátov, koncipientov a vykonáva v nich zápisy,
g)vykonáva dohľad nad činnosťou notárov, ich zástupcov a náhradníkov notárov,
h)vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pri sporoch medzi notármi,
i)predkladá návrh kancelárskeho poriadku ministrovi,
j)hospodári s majetkom komory,
k)uzatvára a rozväzuje pracovný pomer so zamestnancami komory,
l)schvaľuje skúšobný poriadok notárskej skúšky a poriadok vedenia notárskych registrov,
m)vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov,
n)určuje výšku peňažnej zábezpeky podľa § 12 ods. 1 písm. c),
o)vykonáva ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.
(2)Prezídium má 11 členov vrátane prezidenta komory.
(3)Prezídium komory volí a odvoláva zo svojich členov prezidenta a viceprezidenta komory. Prezident komory zastupuje komoru navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach. V dobe medzi zasadnutiami prezídia komory vydáva tiež neodkladné rozhodnutia a riadi pracovníkov komory. Viceprezident komory zastupuje prezidenta komory v rozsahu určenom organizačným poriadkom.
(4)Zasadnutia prezídia komory zvoláva prezident komory spravidla raz za mesiac, najmenej raz za tri mesiace.
(5)Členstvo v prezídiu komory je nezlučiteľné s členstvom v revíznej alebo disciplinárnej komisii revíznej komisii a
s funkciou prísediaceho disciplinárneho senátu.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
§ 32 Prezídium komory vyčiarkne zo zoznamu notárov toho, a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)koho odvolal minister z notárskeho úradu,
c)kto dosiahol vek 67 rokov k 31. decembru kalendárneho roka.
§ 33
Revízna komisia
(1)Revízna komisia má päť členov.
(2)Členovia revíznej komisie volia zo svojich členov predsedu revíznej komisie.
(3)Revízna komisia
a)preskúmava hospodárenie komory a podáva správu o výsledku hospodárenia konferencii notárov,
b)vyjadruje sa k návrhu rozpočtu komory,
c)schvaľuje ročný záverečný účet komory.
§ 34
Disciplinárna komisia
(1)Disciplinárna komisia má päť členov.
(2)Členovia disciplinárnej komisie volia zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie.
(3)Disciplinárna komisia koná a rozhoduje o disciplinárnej zodpovednosti notárskych kandidátov a ukladá disciplinárne opatrenia.
(4)Disciplinárna komisia koná a rozhoduje v trojčlennom senáte. Konanie a rozhodovanie disciplinárnej komisie a zloženie jej senátov upraví disciplinárny poriadok notárskych kandidátov.
§ 35
Vzdelávacia komisia
(1)Vzdelávacia komisia má päť členov.
(2)Členovia vzdelávacej komisie volia zo svojich členov predsedu vzdelávacej komisie.
(3)Vzdelávacia komisia organizuje
a)odbornú výchovu notárov, kandidátov, koncipientov a zabezpečuje publikačnú, študijnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,
b)notárske skúšky podľa skúšobného poriadku.
ŠTVRTÁ ČASŤ NOTÁRSKA ČINNOSŤ PRVÝ DIEL VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 36
(1)Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou. Notár je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom, alebo ak vykonanie úkonu osobitný zákon zveril inému orgánu verejnej moci.2e) Na požiadanie vydá notár žiadateľovi písomné potvrdenie o dôvodoch odmietnutia úkonu.
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
(2)Notár môže odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak žiadateľ nezloží primeraný preddavok na odmenu notára a na náhradu jeho hotových výdavkov.
(3)Notár môže odmietnuť vyhotoviť notársku zápisnicu, ak mu účastník zmluvy alebo jeho zástupca odmietne poskytnúť súčinnosť potrebnú na vyhotovenie notárskej zápisnice.
(4)Ak ide o notársku zápisnicu o odplatnom právnom úkone, notár upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky dohodnuté v zmluve a v zápisnici uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Notár je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.
(5)Notár spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu notárskeho úradu podľa osobitného predpisu.2da)
(6)Notár je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu notárskeho úradu kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
§ 37
Notár nesmie spisovať a vydávať verejné listiny vo veciach, v ktorých je účastníkom on alebo jemu blízka osoba.1d) To isté platí v prípadoch, ak by úkon priniesol prospech notárovi alebo jemu blízkej osobe. Listina, pri vyhotovení ktorej notár nepostupoval v súlade s týmto ustanovením, nie je verejnou listinou.
§ 38
(1)Okrem prípadov uvedených v § 36 a § 37 notár nesmie odmietnuť žiadosť o vykonanie úkonu notárskej činnosti.
(2)Ten, komu notár odmietol vykonať požadovaný úkon, môže podať sťažnosť na prezídium komory. Prezídium komory rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Na žiadosť prezídia komory notár písomne oznámi dôvody, pre ktoré určitý úkon odmietol vykonať.
§ 39
(1)Notár a jeho zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti, s výnimkou prípadov uvedených v tomto zákone a ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu2f) neustanovuje inak. Notár dbá o to, aby povinnosť mlčanlivosti dodržiavali jeho zamestnanci.
(2)Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže notára zbaviť
a)účastník alebo jeho právni nástupcovia písomným vyhlásením alebo
b)minister vo veciach podľa § 3 ods. 1 písm. a) až d) na účely trestného konania,
c)predseda okresného súdu, v obvode ktorého mal notár sídlo, vo veciach činnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve na účely trestného konania.
(3)Zbavenie notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na všetkých jeho zamestnancov. Ak bol notár zbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým svojim zamestnancom.
(4)Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o poskytnutie všeobecnej informácie oprávnenému orgánu 82) o tom, že úkon bol alebo nebol vykonaný, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu, ak ide o podanie vysvetlenia alebo výpoveď v disciplinárnom konaní podľa § 91 alebo ak ide o poskytnutie informácií týkajúcich sa výkonu notárskej činnosti
orgánom vykonávajúcim dohľad podľa § 89 alebo osobám oprávneným podať návrh na začatie disciplinárneho
konania podľa § 92 disciplinárny návrh.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
(5)Povinnosť zachovať mlčanlivosť podľa odseku 1 trvá i po zániku výkonu notárskeho úradu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca u notára. Zbaviť notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť možno aj po zániku výkonu notárskeho úradu.
(6)Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na činnosť notára v orgánoch komory.
§ 40
(1)Ak osobitný zákon3a) neustanovuje inak, notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona.
(2)Spoločníci zodpovedajú za škodu spôsobenú ich zamestnancami spoločne a nerozdielne.
(3)Ak tento zákon neustanovuje inak, notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho objektívne možno požadovať.
(4)Notár sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že poškodená osoba vedela
o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.
§ 41
Notárske listiny sa spisujú v štátnom jazyku.4) Pokiaľ sa spisuje listina s účastníkom, ktorý tento jazyk neovláda, postupuje sa podľa § 53.
§ 42
(1)Pri spisovaní notárskych listín sa nemôžu používať skratky, ktoré nie všeobecne známe alebo známe účastníkom.
(2)Dátum spísania notárskej listiny, číselné údaje týkajúce sa lehôt a číselné údaje vyjadrujúce peňažnú sumu sa v notárskej listine vypisujú slovami.
§ 43
(1)Znenie notárskej listiny nemožno dodatočne meniť.
(2)Ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť po spísaní listiny, vykoná sa jej oprava doložkou pod skončený text listiny, ak s tým účastníci súhlasia. V doložke sa uvedie nesprávnosť, uvedie sa správne znenie a pripojí sa dátum vykonania opravy, podpis a odtlačok úradnej pečiatky notára, ktorý opravu vykonal, ako aj podpisy účastníkov.
(3)Opravu notárskej listiny vydanej notárom, ktorého výkon notárskeho úradu zanikol, vykoná notár určený prezídiom komory alebo náhradník notára (§ 19).
§ 44
(1)Z notárskej listiny musí byť zrejmé číselné označenie jednotlivých strán, a ak listina byť zapísaná v príslušnom registri, musí byť tiež označená spisovou značkou.
(2)Účastníci a svedkovia sa podpisujú pod text znenia listiny, pred podpisom notára. Notár vedľa svojho podpisu pripojí odtlačok úradnej pečiatky.
(3)Ak notársku listinu tvorí niekoľko listov alebo hárkov, musia byť zošité šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou opatrenou odtlačkom úradnej pečiatky. Tým istým spôsobom sa spoja s listinou všetky jej prílohy.
(4)Ak nie je ustanovené inak, uschováva sa prvopis listiny u notára, ktorý ju spísal. Účastníkom sa vydávajú osvedčené odpisy. Prvopis sa vydáva účastníkom pri spísaní listiny podľa § 5.
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
§ 45
(1)Notár môže zapožičať prvopis verejnej listiny len súdu a prezídiu komory na ich písomnú žiadosť.
(2)Notár založí namiesto zapožičaného prvopisu ním osvedčený odpis s pripojenou žiadosťou, na základe ktorej bol prvopis zapožičaný.
(3)V dobe zapožičania prvopisu môže notár vydávať osvedčené odpisy z tohto osvedčeného odpisu, ak ich vydávanie nebolo súdom pozastavené.
DRUHÝ DIEL NOTÁRSKE ZÁPISNICE O PRÁVNYCH ÚKONOCH
§ 46
Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch. V notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.
§ 47
(1) Notárska zápisnica musí obsahovať
a)miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice,
b)meno, priezvisko a sídlo notára,
c)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka,
d)vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
e)údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
f)ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
g)obsah právneho úkonu,
h)údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
i)podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
j)odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.
(2)Ak sa notárska zápisnica spisuje s účastníkom, ktorý je zastúpený na základe plnomocenstva, pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Splnomocnenie je prílohou notárskej zápisnice.
(3)Osvedčenie pravosti podpisu účastníka sa nevyžaduje, ak bol právny úkon spísaný formou notárskej zápisnice a totožnosť účastníka bola zistená spôsobom podľa § 48.
§ 48
(1)Ak notár nepozná účastníkov, svedkov úkonu, dôverníkov alebo osobu, ktorá ovláda jazyk účastníka osobne, títo musia preukázať svoju totožnosť platným úradným preukazom alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.
(2)Ak notár vyhotovuje notársku zápisnicu a napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti účastníkov úkonu, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa notárovi nepodarí zistiť
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 15
skutočnú totožnosť účastníkov a vyhotovenie notárskej zápisnice neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti účastníkov; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník úkonu vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.
(3)Svedkovia totožnosti pripoja svoje podpisy buď na záver notárskej zápisnice, alebo za záznamom o potvrdení totožnosti.
§ 49
Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené.
§ 50
Svedkami totožnosti a svedkami úkonu nemôžu byť osoby, ktoré nie spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke1d) účastníkom, tí, ktorí na veci zúčastnení, a zamestnanec notára, ktorý zápisnicu spisuje, prípadne jeho spoločník.
§ 51
(1)Ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje.
(2)Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje.
(3)Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi.
§ 52
(1)Ak treba k spísaniu notárskej zápisnice pribrať svedkov úkonu, uvedie sa v závere zápisnice doložka obsahujúca vyhlásenie svedkov, že boli prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení účastníkom.
(2)Obdobne musí notárska zápisnica obsahovať v závere vyhlásenie dôverníka o tom, že s obsahom zápisnice oboznámil nemého alebo hluchého účastníka, ktorý nemôže čítať alebo písať, a že tento účastník obsah zápisnice schválil.
(3)V úvode notárskej zápisnice sa presne uvedie dôvod pribratia svedkov úkonu, prípadne dôverníka.
§ 53
(1)Ak účastník, svedok úkonu alebo dôverník neovláda jazyk, v ktorom sa notárska zápisnica spisuje 41), notár priberie osobu, ktorá tento jazyk a jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, ovláda; táto osoba musí spĺňať náležitosti spôsobilého svedka (§ 50).
(2)Ak notár alebo jeho zamestnanec ovláda jazyk, akým hovorí účastník, svedok úkonu alebo dôverník, možno upustiť od pribratia osoby podľa odseku 1.
(3)V závere notárskej zápisnice notár uvedie doložku o tom, že účastníkovi bol obsah notárskej zápisnice pretlmočený a že účastník zápisnicu schvaľuje. Osoba, ktorá ovláda jazyk, akým hovorí účastník, pripojí svoj podpis na notársku zápisnicu.
(4)Odmenu osoby, ktorá bola pribratá podľa odseku 1, a náhradu jej hotových výdavkov hradí účastník.
Strana 16Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
§ 54
Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva podľa osobitného predpisu4a) alebo odvolanie týchto úkonov (ďalej len "závet"), zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov. V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej podpísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.
TRETÍ DIEL § 56
Osvedčovanie právne významných skutočností
(1) Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia a) o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len „odpis“) listiny (vidimácia),
b)o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
c)o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
d)o protestácii zmeniek,
e)o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
f)o tom, že je niekto nažive,
g)o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
h)o iných skutočnostiach.
(2)O osvedčení skutočností uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) pripojí notár osvedčovaciu doložku na predloženej listine alebo na listine pevne s ňou spojenej.
(3)O osvedčení iných skutočností spíše notár notársku zápisnicu, pre ktorú platia primerane ustanovenia o notárskych zápisniciach o právnych úkonoch podľa § 46 54. Z týchto notárskych zápisníc sa môžu vydávať osvedčené odpisy, pre ktoré platia primerane ustanovenia § 74 až 79.
§ 57
Vidimácia
(1)Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine.
(2)Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát. Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky, v ktorej je uvedené
a)či odpis súhlasí doslovne s listinou, z ktorej bol vyhotovený, a či táto listina je originálom alebo osvedčeným odpisom, a z koľkých listov alebo hárkov sa skladá,
b)počet listov alebo hárkov, ktoré odpis obsahuje,
c)či ide o odpis úplný alebo čiastočný,
d)údaj, či sú v predloženej listine zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrty, ktoré by mohli oslabiť jej hodnovernosť,
e)údaj, či boli na odpise vykonané opravy nezhôd s predloženou listinou,
f)miesto a dátum vydania,
g)podpis osvedčujúceho notára alebo ním povereného zamestnanca a odtlačok úradnej pečiatky notára.
(3)Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 17
(4)Ak sa skladá osvedčený odpis z viac listov (hárkov) alebo ak má prílohy, postupuje sa podľa § 44 ods. 3.
§ 58
Legalizácia
(1)Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Pre zistenie totožnosti tejto osoby platí § 48.
(2)Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá obsahuje
a)poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov (osvedčovacia kniha),
b)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka,
c)údaj, ako bola zistená totožnosť účastníka, najmä druh a číslo platného dokladu totožnosti účastníka,
d)konštatovanie, že účastník listinu vlastnoručne podpísal pred notárom alebo že uznal podpis na listine za svoj vlastný,
e)miesto a dátum osvedčenia,
f)podpis notára a odtlačok úradnej pečiatky.
(3)Ak sa skladá listina, na ktorej sa podpis osvedčuje, z niekoľkých listov (hárkov), alebo ak prílohy, postupuje sa podľa § 44 ods. 3.
(4)Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.
(5)Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát.
§ 59
Osvedčenie času predloženia listiny
(1)Osvedčenie o čase, kedy bola listina notárovi predložená, pripojí notár k predloženej listine formou osvedčovacej doložky, v ktorej uvedie deň, mesiac a rok, a ak je to potrebné, i hodinu, kedy bolalistinapredložená.Napožiadaniepripojínotártiežosvedčenieo totožnostiosoby predkladajúcej listinu, pričom pre zistenie totožnosti platí § 48.
(2)Ak sa listina skladá z viac listov (hárkov) alebo ak má prílohy, postupuje sa podľa § 44 ods. 3.
§ 60
Osvedčenie o proteste zmenky a šeku
Pri spisovaní protestov zmeniek a šekov sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)
§ 61
Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
(1)Ak ide o osvedčenie priebehu valných zhromaždení akciových alebo iných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.
(2)Notársku zápisnicu spísanú podľa odseku 1 podpisuje okrem notára aj predseda valného zhromaždenia alebo iného zasadania, prípadne dvaja členovia valného zhromaždenia. Ak splnené podmienky ustanovené v § 48, môže byť v zápisnici tiež potvrdená osobná totožnosť predsedu alebo iných osôb, ktoré boli prítomné na zasadaní. Ak nedošlo k takému potvrdeniu, notár nezodpovedá za totožnosť osôb uvedených v zápisnici.
§ 62
Strana 18Zbierka zákonov Slovenskej republiky323/1992 Zb.
Osvedčenie o tom, že je niekto nažive
Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak mu je taká osoba osobne známa alebo ak zistí jej totožnosť podľa § 48. Notárska zápisnica o osvedčení, že je niekto nažive, musí obsahovať
a)potvrdenie, že sa notár osobne presvedčil o tom, že osoba, ktorej sa osvedčenie týka, žije,
b)deň, mesiac, rok a hodinu, kedy sa tak stalo,
c)údaj o tom, ako bola totožnosť tejto osoby zistená.
§ 63a
Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom;6baa) v notárskej zápisnici notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedčoval a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedčovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitného predpisu.6baa)
§ 64
Osvedčovanie iných skutočností
(1)Notár je oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, najmä priebeh losovania alebo predloženie vecí, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára.
(2)Za tým účelom spíše notár notársku zápisnicu, ktorá musí obsahovať presný opis deja, ktorý sa uskutočnil v jeho prítomnosti a ktorého bol svedkom, ďalej miesto a čas osvedčovaného deja, meno, priezvisko, trvalé bydlisko (sídlo) žiadateľa o vydanie osvedčenia a tiež osôb na deji zúčastnených.
(3)Ak splnené podmienky podľa § 48, môže byť do zápisnice pojaté tiež potvrdenie totožnosti žiadateľa o osvedčenie deja alebo osôb na deji zúčastnených.
ŠTVRTÝ DIEL Konanie vo veciach úschov § 65
(1) V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy a) závet,
b)inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
c)peniaze,
d)hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.
(2) Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal
a)podľa príkazu zložiteľa,
b)podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
c)na účely splnenia záväzku.
(3) Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal
a)podľa príkazu zložiteľa,
b)podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom,
c)podľa osobitného predpisu6ba) alebo
d)na účely splnenia záväzku.
(4)V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom; zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.
323/1992 Zb.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 19
(5)Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.
(6)Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov.6bb)
§ 66
Úschova závetu
(1) Zápisnica o úschove závetu musí okrem náležitostí podľa § 47 obsahovať
a)označenie miesta a času prijatia závetu,
b)údaj, o aký závet ide,
c)údaj o tom, že závet bol notárom prijatý do úschovy,
d)údaj o vykonanom poučení o formálnych a obsahových náležitostiach závetu,
e)meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalé bydlisko závetcu, miesto a dátum podpísania závetu.
(2)Notár spíše zápisnicu o úschove závetu so závetcom alebo so splnomocneným zástupcom závetcu na základe osobitného plnomocenstva, ktoré ho oprávňuje na zloženie závetu do úschovy. Pravosť podpisu splnomocniteľa musí byť úradne osvedčená; úradné osvedčenie pravosti podpisu sa nevyžaduje, ak je splnomocnencom advokát. Prijatie závetu do úschovy notár bezodkladne zaregistruje v Notárskom centrálnom registri závetov.
(3)Notár vydá závet z úschovy len podľa osobitného predpisu.6bc) O vydaní závetu z úschovy podľa osobitného predpisu6bc) notár spíše úradný záznam o zistení stavu a obsahu závetu. Vydanie závetu z