ZBIERKAZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 1995
Vyhlásené: 2. 11. 1995Časová verzia predpisu účinná od: 15. 03. 2021 Obsah dokumentu je právne záväzný.
233
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 14. septembra 1995
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje
a)postavenie a činnosť súdnych exekútorov (ďalej len „exekútor“),
b)samosprávu exekútorov.
§ 2
(1)Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“).
(2)Ak tak ustanoví tento zákon, exekútor môže vykonávať aj ďalšiu činnosť.
§ 3
Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydaným v exekučnom konaní.
§ 4
Činnosť exekútora je nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, podnikaním, členstvom v štatutárnom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo členstvom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo s vykonávaním inej zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej, publicistickej a športovej činnosti.
§ 5
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
(1) V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti exekútor postavenie verejného činiteľa.1) (2) Vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
§ 5a
(1)Exekútor je povinný pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa tohto zákona používať označenie „súdny exekútor“. Označenie „súdny exekútor“ alebo „exekútorský úrad“, od nich odvodené tvary slov, ani označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami nie je oprávnená používať iná osoba.
(2)Ten, kto nevykonáva podľa zákona nútený výkon exekučných titulov, nie je oprávnený označovať svoju činnosť ako „výkon rozhodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekučná činnosť“, používať tvary slov od nich odvodené, ani iné označenie spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s uvedenými označeniami.
§ 6
(1)Exekútor riadi činnosť exekútorského úradu, ktorý v jeho mene plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením exekučnej činnosti.
(2)Exekútor môže zamestnávať zamestnancov (§ 20 až 28).
(3)Na základe písomného poverenia udeleného exekútorom môžu jeho zamestnanci vykonávať jednotlivé úkony exekučnej činnosti za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. (4) Na pracovný pomer zamestnancov exekútora sa vzťahuje osobitný predpis.2)
§ 7
Orgánom samosprávy exekútorov je Slovenská komora exekútorov (ďalej len „komora“) (§ 212 až 218).
§ 8
(1)Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vedie zoznam exekútorov, ktorý vrátane zmien v zozname zverejňuje na svojom webovom sídle. Ministerstvo oznamuje komore a súdom podstatné zmeny v zozname exekútorov, najmä prerušenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora a zánik výkonu funkcie exekútora.
(2)Ministerstvo vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a činnosťou exekútorov
a)sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach,
b)pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekučných spisov,
c)hodnotením správ komory o činnosti komory a činnosti exekútorov.
(3) Ministerstvo je pri výkone štátneho dohľadu oprávnené
a)nahliadať do exekučných spisov, listín a evidenčných pomôcok exekútora, vyhotovovať si z nich výpisy a kópie,
b)žiadať v lehote, ktorú určí, písomné vyjadrenie exekútora k postupu, ktorý je predmetom štátneho dohľadu,
c)žiadať ústne vysvetlenie exekútora, prípadne jeho zamestnanca k postupu, ktorý je predmetom štátneho dohľadu, pokiaľ písomné vyjadrenie podľa písmena b) nie je potrebné alebo je nedostatočné,
d)vstupovať do priestorov exekútorského úradu v obvyklých úradných hodinách (§ 15 ods. 4).
(4) Pri výkone štátneho dohľadu je exekútor povinný ministerstvu poskytnúť súčinnosť tým, že
a)v lehote určenej ministerstvom predloží kópie požadovaných listín a spisy, o ktoré ministerstvo požiada,
b)v lehote určenej ministerstvom poskytne písomné vyjadrenie podľa odseku 3 písm. b),
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
c)na predvolanie sa dostaví na účel podania ústneho vysvetlenia podľa odseku 3 písm. c).
(5)Komora na požiadanie ministerstva spolupôsobí pri výkone štátneho dohľadu nad činnosťou exekútorov.
(6)Exekútor je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov zapisovaných v zozname exekútorov, ako aj skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na prerušenie výkonu funkcie exekútora, pozastavenie výkonu funkcie exekútora alebo zánik výkonu funkcie exekútora.
(7)Komora každoročne do 30. apríla podáva ministerstvu a na svojom webovom sídle zverejní správu o činnosti komory a činnosti exekútorov za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje informácie o zmenách v zozname exekútorov a exekútorských koncipientov, poznatky z vybavovania sťažností na činnosť exekútorov a prehľad počtu doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, počtu skončených exekučných konaní a počtu neskončených exekučných konaní. Exekútor je povinný každoročne do 31. januára podať komore správu o počte doručených návrhov oprávnených na vykonanie exekúcie, počte skončených exekučných konaní a počte neskončených exekučných konaní za predchádzajúci kalendárny rok a v tejto súvislosti poskytnúť aj súčinnosť potrebnú na vypracovanie správy podľa prvej vety.
(8)Nesplnenie povinností uvedených v odsekoch 4, 6 a 7 exekútorom je jeho disciplinárnym previnením.
§ 9
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a) vymenúva a odvoláva exekútorov,
b)vyhlasuje výberové konanie na funkciu exekútora (ďalej len „výberové konanie“),
c)môže exekútora na jeho žiadosť preložiť s účinnosťou k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho polroka do územného obvodu iného krajského súdu; na tento účel si minister môže vyžiadať stanovisko komory,
d)rozhoduje o zbavení exekútora povinnosti mlčanlivosti.
DRUHÁ ČASŤ
SÚDNY EXEKÚTOR
PRVÁ HLAVA
SÚDNY EXEKÚTOR A EXEKÚTORSKÝ ÚRAD
§ 10
(1) Za exekútora možno vymenovať občana,
a)ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike3) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)ktorý je bezúhonný,
d)ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
e)ktorý zložil odbornú skúšku,
f)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ods. 2 písm. c),
g)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných
predpisov,3a)
h)ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
(2)Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) c). Komora započíta do exekučnej praxe prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta, notárskeho koncipienta. Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax, maximálne však v trvaní dvoch rokov.
(3)Odbornou skúškou sa rozumie odborná skúška exekútora podľa tohto zákona. Komora uzná odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku a odbornú skúšku komerčného právnika za odbornú skúšku podľa tohto zákona.
(4)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.3b)
(5)Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;3c) na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.3caa) Údaje podľa prvej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
§ 10a
Komora umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému koncipientovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až d).
Výberové konanie
§ 10b
(1)Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne na webovom sídle ministerstva najmenej 60 dní pred jeho uskutočnením.
(2)Minister môže vyhlásiť výberové konanie
a)na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol,
b)ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.
(3)Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g) (ďalej len „uchádzač“).
(4)Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku 2, minister vyhlási výberové konanie opakovane v lehote troch mesiacov od skončenia predchádzajúceho výberového konania. Pre skončenie opakovaného výberového konania platí § 10d ods. 4.
§ 10c
(1)Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, orientácia v právnom poriadku, schopnosť aplikácie a interpretácie právnych predpisov, verbálny prejav, osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie exekútora a jeho znalosti pravidiel profesijnej etiky.
(2)Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností exekútora, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.3ca)
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
(3)Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje komora. Komora je povinná vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní.
§ 10d
(1)Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister. Výberová komisia pozostáva z dvoch členov, ktorých navrhuje komora, dvoch členov, ktorých navrhuje minister, a jedného člena, ktorého navrhuje predseda krajského súdu, do územného obvodu ktorého byť exekútor vymenovaný, zo sudcov pôsobiacich na súdoch v územnom obvode tohto krajského súdu vybavujúcich agendu výkonu rozhodnutia. Pre každé výberové konanie vymenúva minister súčasne troch náhradníkov; minister, komora a predseda krajského súdu na ten účel navrhnú po jednom náhradníkovi tak, aby náhradníci mohli byť vymenovaní súčasne s členmi výberovej komisie. Náhradník sa ujme funkcie člena výberovej komisie, ak sa na strane člena výberovej komisie vyskytnú okolnosti, ktoré mu znemožnia účasť vo výberovom konaní. Na webovom sídle ministerstva sa zverejní zoznam členov výberovej komisie a náhradníkov, a to aspoň 15 dní pred uskutočnením výberového konania.
(2)Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie a ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 10c ods. 1. Minister a komora môžu okrem zamestnancov ministerstva a členov komory navrhnúť za člena výberovej komisie alebo náhradníka aj iné osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl alebo vykonávajú právnické povolanie a spĺňajú predpoklady podľa prvej vety.
(3)Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(4)Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov výberového konania; výberové konanie je skončené zverejnením zápisnice o priebehu výberového konania. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa prvej vety, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.
(5)Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, vyhlásenie výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.
§ 11
Vymenovanie do funkcie exekútora
(1)Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového konania.
(2)Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania podľa § 10d ods. 4 zabezpečí predseda výberovej komisie doručenie zápisnice o priebehu výberového konania ministrovi spolu s návrhom na vymenovanie úspešného uchádzača o funkciu exekútora podľa poradia určeného výberovou komisiou. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety do 24 hodín od zverejnenia zápisnice o priebehu výberového konania, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.
§ 12
(1) Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak a) zložil sľub,
b)uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur,
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
c)najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku v sume 3 319,39 eura na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora,
d)spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona.
(2) Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 písm.
b) a preukázať sa touto zmluvou komore a ministerstvu pred zložením sľubu. Ak exekútor zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti aj za škodu spôsobenú jeho zamestnancami v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona.
(3)Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tohto zákona, musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora. Vznik, zmenu a zánik poistenia je exekútor povinný bezodkladne oznámiť komore a ministerstvu.
(4)Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. d) pri zložení sľubu. Komora overí splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. d) do troch mesiacov od zloženia sľubu. Splnenie podmienok komora bezodkladne oznámi ministerstvu, ktoré exekútora bezodkladne zaradí do systému náhodného prideľovania vecí podľa § 55.
(5)Peňažné prostriedky, ktoré exekútor prijal pri výkone exekučnej činnosti, je exekútor povinný ukladať na osobitný bankový účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“) bezodkladne po tom, čo mu boli zaplatené; to neplatí, ak sa exekútor s oprávneným písomne dohodol, že mu vyplatí peňažné prostriedky v hotovosti do troch pracovných dní od ich prijatia. Peňažné prostriedky na osobitnom bankovom účte, okrem trov exekúcie, môže exekútor použiť len na účel poukázania oprávneným osobám. Exekútor oznámi komore číslo osobitného bankového účtu a bezodkladne aj jeho zmenu; číslo osobitného bankového účtu exekútora zverejňuje komora na svojom webovom sídle. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov,6b) okrem trov exekúcie. Peňažné prostriedky uložené na osobitnom bankovom účte podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f) sa na účely osobitného predpisu3cb) považujú za vklad chránený podľa
osobitného predpisu.3cb)
(6)Exekútor je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné na riadny výkon exekučnej činnosti. Exekútor a exekútorský koncipient povinní zúčastňovať sa vzdelávania organizovaného komorou; vzdelávania sa podľa potreby môže bez povinnosti úhrady nákladov vzdelávania zúčastniť aj zástupca ministerstva. Podrobnosti o vzdelávaní exekútorov a exekútorských koncipientov upraví vnútorný predpis komory.
(7)Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak
a)používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku exekútora,
b)má zriadený exekútorský úrad, ktorý je
1.označený v súlade s § 15 ods. 3,
2.verejne prístupný podľa § 15 ods. 4,
3.primerane materiálne a technicky vybavený,
c)v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. 4,
d)má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f),
e)komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu o elektronickej komunikácii.
(8) Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať na riadny výkon svojej funkcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13 Exekútor skladá do rúk ministra tento sľub:
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
„Sľubujem na svoje svedomie a občiansku česť, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné zákony, ako aj iné všeobecne záväzné právne predpisy a budem ich uplatňovať ako súdny exekútor podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, pri výkone svojej činnosti budem postupovať nezávisle, nestranne a spravodlivo a budem dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa Exekučného poriadku.“.
§ 14
1.Exekútor pri svojej činnosti používa preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak, ktoré obsahujú
a)jeho meno, priezvisko a akademický titul,
b)označenie „súdny exekútor“,
c)sídlo exekútora,
d)štátny znak Slovenskej republiky.
(2)Preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak vydá exekútorovi komora.
(3)Vzor odtlačku pečiatky a pečatidla exekútora je v prílohe č. 1.
§ 15
(1)Sídlo uvedené v žiadosti o zaradenie do výberového konania určí minister pri vymenovaní exekútora do funkcie ako sídlo exekútorského úradu. Okrem prípadu podľa § 9 písm. c) možno sídlo exekútorského úradu určené podľa prvej vety zmeniť len v rámci územného obvodu krajského súdu; zmenu sídla exekútorského úradu exekútor bezodkladne oznámi komore a ministerstvu.
(2)Adresa sídla exekútorského úradu je adresou pre doručovanie písomností súvisiacich s exekučnou činnosťou a s ďalšou činnosťou exekútora podľa tohto zákona; adresou sa rozumie názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla, názov ulice alebo iného verejného priestranstva a orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice. Exekútor je povinný na tejto adrese zabezpečiť riadne preberanie písomností a nemôže namietať, že sa na tejto adrese nezdržiava.
(3)Exekútorský úrad sa označí podľa prílohy č. 2.
(4)Exekútor je povinný zabezpečiť, aby bol exekútorský úrad verejne prístupný aj bez predchádzajúceho oznámenia každý pracovný deň aspoň päť hodín, z toho vždy medzi 13. a 15. hodinou, a aspoň v jeden pracovný deň aj medzi 15. a 16. hodinou. Úradné hodiny a ich zmenu exekútor zverejňuje na svojej úradnej tabuli a bezodkladne oznamuje komore, ktorá ich zverejňuje na svojom webovom sídle. Počas úradných hodín je exekútor povinný zabezpečiť, aby v exekútorskom úrade bola prítomná osoba, ktorá je oprávnená spisovať ústne podania a prijímať veci alebo peniaze zložené účastníkom konania do úschovy alebo na účel splnenia záväzku. Exekútor je povinný zriadiť v sídle exekútorského úradu podateľňu; podateľňa musí byť verejne prístupná každý pracovný deň v týždni v obvyklých úradných hodinách. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.
§ 15a
(1)Výkon funkcie exekútora sa prerušuje dňom, keď sa exekútor ujal výkonu verejnej funkcie, ktorá je zlučiteľná s funkciou exekútora a nejde o funkciu poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku. Prerušenie výkonu funkcie exekútora oznámi exekútor bezodkladne komore a ministerstvu.
(2)V oznámení podľa odseku 1 exekútor uvedie dôvod prerušenia výkonu funkcie exekútora a jeho predpokladanú dĺžku. K oznámeniu exekútor priloží aj doklady preukazujúce, že sa ujal výkonu verejnej funkcie.
(3)Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie exekútora, môže vo výkone funkcie exekútora pokračovať uplynutím doby výkonu verejnej funkcie. Skutočnosť, že exekútor môže znovu začať vykonávať
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
funkciu exekútora, oznámi exekútor komore a ministerstvu aspoň 30 dní pred začatím výkonu funkcie exekútora. Ak to vzhľadom na okolnosti skončenia výkonu verejnej funkcie nie je možné, oznámi exekútor, že znovu začal vykonávať funkciu exekútora, komore a ministerstvu bezodkladne.
(4)Minister po vyjadrení komory môže vyhovieť žiadosti exekútora o prerušenie výkonu funkcie exekútora z vážnych rodinných alebo osobných dôvodov. Prerušenie výkonu funkcie exekútora nemôže v tomto prípade trvať viac ako päť rokov; uplynutím piatich rokov prerušenie výkonu funkcie exekútora zaniká a exekútor sa opätovne ujíma svojej funkcie. Exekútor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, je povinný aspoň 30 dní pred tým, ako znovu začne vykonávať funkciu exekútora, oznámiť túto skutočnosť ministrovi a komore.
(5)Počas prerušenia výkonu funkcie exekútora zastupuje exekútora zástupca podľa § 17.
(6)Prerušenie výkonu funkcie exekútora nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní vedenom proti exekútorovi.
§ 16
(1) Výkon funkcie exekútora zaniká
a)smrťou exekútora,
b)vyhlásením exekútora za mŕtveho,
c)odvolaním exekútora.
(2) Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora
a)na žiadosť exekútora,
b)ak exekútor stratí štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)ak je exekútor právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)ak bol exekútor právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa tohto zákona,
e)na základe disciplinárneho opatrenia o zbavení výkonu funkcie exekútora,
f)ak zanikne jeho poistenie zodpovednosti za škodu,
g)ak exekútor do troch mesiacov po zložení sľubu bez vážnych dôvodov nezačne vykonávať funkciu exekútora, do ktorej bol vymenovaný,
h)ak súd na návrh komory rozhodol, že exekútor nie je trvale spôsobilý vykonávať činnosť podľa tohto zákona vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo podľa rozhodnutia úradu prácu, sociálnych vecí a rodiny o vydaní preukazu, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
i)ak exekútorovi po vymenovaní do funkcie exekútora pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah nezanikol, alebo ak mu pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah vznikol, alebo ak podniká, je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo je členom v dozornom orgáne obchodnej spoločnosti alebo družstva,
j)ak exekútor nezložil v určenej lehote peňažnú zábezpeku na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora.
(3)Komora navrhne ministrovi odvolanie exekútora podľa odseku 2 písm. a) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti exekútora. Exekútor, ktorý podal žiadosť o odvolanie alebo ktorý bol vymenovaný do funkcie exekútora na základe výsledkov výberového konania do územného obvodu iného krajského súdu, je povinný vykonávať svoju doterajšiu funkciu až do dňa odvolania ministrom.
(4)Ak bol exekútor odvolaný a spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1, môže ho minister opätovne vymenovať za exekútora najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa jeho odvolania; to neplatí,
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
ak dôvodom odvolania exekútora bolo vymenovanie do funkcie exekútora na základe výsledkov výberového konania do územného obvodu iného krajského súdu.
(5)Komora podá návrh na súd podľa odseku 2 písm. h), ak exekútorovi jeho zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo podľa rozhodnutia Úradu prácu, sociálnych vecí a rodiny o vydaní preukazu, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím, nedovoľuje vykonávať funkciu exekútora.
(6)Ak komora v prípadoch uvedených v odseku 2 nepodá návrh na odvolanie exekútora do jedného mesiaca, minister môže po uplynutí tejto lehoty odvolať exekútora aj bez návrhu.
(7)Pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa odseku 1 komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje komora v lehote 30 dní od zániku funkcie podľa odseku 1 exekútora, ktorý na vymenovanie za náhradníka udelí súhlas. Ak nebolo možné vymenovať za náhradníka žiadneho exekútora s jeho súhlasom, stáva sa po uplynutí tejto lehoty náhradníkom exekútor, ktorý bol zástupcom exekútora, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol. Náhradník exekútora vykonáva exekučnú činnosť vo svojom mene a v konaniach pokračuje na základe pôvodného poverenia.
(8)V prípade podľa odseku 2 písm. a) sa môže exekútor dohodnúť s iným exekútorom na odovzdaní a prevzatí exekučnej agendy. Dohodu o odovzdaní exekučnej agendy nástupcovi exekútora predloží exekútor komore spolu so žiadosťou o odvolanie z funkcie exekútora. Postup odovzdania exekučnej agendy upraví komora vnútorným predpisom.
(9)Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi.
§ 16a
(1)V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. a) a b) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory 214) vykoná do 30 dní po zániku výkonu funkcie exekútora súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Náhradník exekútora vykoná finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu funkcie exekútora na základe dokladov, ktoré súčasťou exekučného spisu.
(2)V prípade zániku výkonu funkcie exekútora podľa § 16 ods. 1 písm. c) náhradník exekútora v súčinnosti s prezídiom komory 214) a poverení zástupcovia ministerstva v súčinnosti s útvarom Policajného zboru vykonajú do 30 dní po zániku výkonu funkcie exekútora súpis stavu exekučných spisov podľa registra vedeného na exekútorskom úrade. Zároveň vykonajú finančné vyúčtovanie spisov ku dňu zániku výkonu funkcie exekútora na základe dokladov, ktoré súčasťou exekučného spisu. Exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, je povinný poskytnúť pri výkone súpisu stavu exekučných spisov bezodplatne potrebnú súčinnosť vrátane odovzdania technických nosičov dát a vrátiť komore preukaz exekútora, pečiatku, pečatidlo a odznak.
(3)Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach. Náhradník exekútora je oprávnený disponovať s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol.
(4)Ak exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, alebo iné osoby neumožnia náhradníkovi exekútora prevzatie exekučných spisov do 15 dní od zániku výkonu funkcie exekútora, prezídium komory 214), poverení zástupcovia ministerstva a náhradník exekútora si môžu vynútiť vstup do priestorov exekútorského úradu, prípadne do iných priestorov, kde sa exekučné spisy nachádzajú. Na ten účel náhradník exekútora môže požiadať o súčinnosť príslušný útvar Policajného zboru.
(5)Ak náhradník exekútora z dôvodov podľa § 53 ods. 3, § 61k, § 61n alebo § 61o nebude pokračovať v konaniach podľa odseku 3, je povinný v lehote 14 dní vyporiadať plnenia, ktoré vymohol exekútor, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol, vrátane trov exekútora, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol.
(6)Vyporiadaním plnenia podľa odseku 5 na účely tohto zákona je poukázanie vymoženého plnenia po odčítaní trov náhradníka exekútora a) oprávnenému,
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
b)exekútorovi, ktorého určí prezídium komory (§ 214) na pokračovanie v exekučnom konaní,
c)povinnému po uspokojení všetkých pohľadávok.
(7)Skončené exekučné spisy odovzdá náhradník exekútora do exekútorského archívu.
(8)Náhradník exekútora nezodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, ktorému výkon funkcie zanikol.
(9)Postup pri vykonaní súpisu stavu exekučných spisov, finančného vyúčtovania spisov a spôsob použitia a vyporiadania peňažnej zábezpeky na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora upraví komora vnútorným predpisom.
DRUHÁ HLAVA
ZASTUPOVANIE SÚDNEHO EXEKÚTORA
§ 17
(1)Po vymenovaní do funkcie exekútora komora určí exekútorovi na jeho návrh zástupcu pre prípad choroby, dovolenky alebo z iných vážnych dôvodov, pre ktoré exekútor nemôže vykonávať svoju funkciu viac ako 30 dní. Komora určí exekútorovi zástupcu aj vtedy, ak ho sám nenavrhol do jedného mesiaca od vymenovania do funkcie exekútora, ako aj v prípade pozastavenia výkonu funkcie exekútora. Komora zároveň určí výšku podielu zástupcu na odmene zastupovaného exekútora. Odmena sa nevypláca zastupovanému exekútorovi, ktorý prerušený výkon funkcie exekútora z dôvodu výkonu verejnej funkcie alebo pozastavený výkon funkcie exekútora; v tomto prípade sa odmena použije na financovanie činnosti exekútorského úradu.
(2)Komora ustanoví zástupcu z exekútorov v rámci územného obvodu toho istého krajského súdu.
(3)Zastupovanie sa začína tým dňom, keď sa zástupca dozvie o skutočnostiach podľa odseku 1, a končí sa, ak zaniknú dôvody, pre ktoré vzniklo.
(4)Kým zastupovanie trvá, nemôže zastupovaný exekútor vykonávať exekučnú činnosť. Zástupca exekútora zodpovedá za škodu podľa § 31.
(5)Zástupca exekútora disponuje s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorého zastupuje, ak zastupovanie trvá viac ako 30 dní.
§ 18
(1)Zástupca exekútora podpisuje listiny svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie aj meno a priezvisko exekútora, ktorého zastupuje.
(2)Zástupca používa svoju pečiatku a pečatidlo.
§ 19
Komora ustanoví exekútorovi iného zástupcu, ak
a)výkon funkcie exekútora ustanoveného zástupcu zanikol (§ 16),
b)ustanovený zástupca požiada o uvoľnenie z funkcie zástupcu,
c)o to požiada zastupovaný exekútor.
TRETIA HLAVA
ZAMESTNANCI SÚDNEHO EXEKÚTORA Exekútorský koncipient
§ 20
(1)Exekútorský koncipient (ďalej len „koncipient“) je zamestnanec exekútora zapísaný do zoznamu koncipientov.
(2)Zoznam koncipientov vedie komora.
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
§ 21
(1) Komora zapíše do zoznamu koncipientov na návrh exekútora občana,
a)ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b)ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike3) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)ktorý je bezúhonný,
d)ktorý je v pracovnom pomere u exekútora.
(2)Zápis podľa odseku 1 vykoná komora do jedného mesiaca odo dňa doručenia návrhu. Vykonaniezápisuoznámikomorakoncipientovia exekútorovi,u ktoréhojekoncipient v pracovnom pomere.
(3)Ten, kto nebol v ustanovenej lehote zapísaný do zoznamu koncipientov, má právo domáhať sa vykonania zápisu do zoznamu koncipientov návrhom na súde.
§ 22
(1)Exekútor môže koncipienta písomne poveriť na vykonanie jednotlivých úkonov, ktoré predmetom činnosti podľa tohto zákona.
(2)Exekútor však nemôže poveriť koncipienta na vydanie upovedomenia o začatí exekúcie, príkazu na začatie exekúcie a exekučného príkazu. Koncipient nemôže vykonať ani dražbu a ani vymáhať nepeňažné plnenia.
§ 23
(1) Komora vyčiarkne zo zoznamu koncipientov toho,
a)kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)kto stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,
d)kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa tohto zákona,
e)kto písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov,
f)komu sa skončil pracovný pomer u exekútora.
(2) Vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov oznámi komora koncipientovi a exekútorovi, u ktorého je alebo bol koncipient v pracovnom pomere.
§ 23a
(1)Koncipient používa pri svojej činnosti preukaz, ktorý mu vydá komora.
(2)Pri úkonoch, na ktoré exekútor poveril koncipienta, sa tento preukazuje preukazom a súčasne poverením.
(3)Pri skončení pracovného pomeru u exekútora je koncipient povinný preukaz vrátiť komore.
§ 28
Ďalší zamestnanci exekútora
(1)Exekútor môže zamestnávať v pracovnom pomere ďalších zamestnancov.
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
(2)Exekútor môže zamestnancov podľa odseku 1 písomne poveriť vykonávaním jednoduchých úkonov v exekučnom konaní, ktoré predmetom činnosti podľa tohto zákona; na základe písomného poverenia exekútora môžu zamestnanci podľa odseku 1 vykonať súpis hnuteľných vecí povinného.
TRETIA ČASŤ
EXEKUČNÁ ČINNOSŤ
§ 29
Základné povinnosti exekútora
(1)Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona čestne, zodpovedne a svedomito; exekútor je povinný dohliadať aj na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov.
(2)Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí.
(3)Exekútor je povinný vykonávať činnosť podľa tohto zákona bez zbytočných prieťahov; za tým účelom je povinný zamestnávať dostatočný počet zamestnancov a spĺňať materiálne a technické podmienky umožňujúce riadny výkon exekučnej činnosti.
(4)Exekútor nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva činnosť podľa tohto zákona, prijať dar ani inú výhodu. Exekútor je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu od každého, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alebo úsudku.
(5)Exekútor je povinný používať pri výkone exekučnej činnosti programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku; elektronická schránka exekútora sa na účely tohto zákona považuje za elektronickú schránku orgánu verejnej moci.
(6)Exekútor je povinný o vymožených nárokoch viesť prehľadnú evidenciu podľa jednotlivých vecí, ktoré mu boli pridelené. Údaje o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora v každej pridelenej veci je exekútor povinný zaslať súdu na jeho žiadosť elektronickými prostriedkami; táto povinnosť sa považuje za splnenú aj vtedy, ak sa plní automatizovaným spôsobom prostredníctvom programových prostriedkov a technických prostriedkov určených ministerstvom po dohode s komorou.
(7)Exekútor je povinný v lehotách stanovených týmto zákonom informovať oprávneného o stave exekúcie elektronickými prostriedkami.
(8)Ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia, ak odseky 9 a 10 alebo štvrtá časť tohto zákona neustanovuje inak alebo ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Ak exekútora zastupuje zástupca alebo ak ide o náhradníka exekútora, uplatní sa povinnosť podľa prvej vety uplynutím sedemdňovej lehoty počítanej odo dňa, keď sa zástupca alebo náhradník ujal exekútorského úradu.
(9)Lehota na poukázanie plnenia podľa odseku 8 sa uplatní, ak prijaté čiastkové plnenie alebo čiastkové plnenia presiahnu päť eur a pri platbách poukazovaných exekútorom oprávnenému do zahraničia 50 eur.
(10)Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného podľa osobitného predpisu,3cc)
a)na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume uvedenej v oznámení príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
b)oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zníženou o sumu bežného výživného a sumou podľa písmena a); povinnosť poukázať oprávnenému bežné výživné podľa odseku 8 tým nie je dotknutá.
(11)Na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu je exekútor povinný vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva.
(12)Porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 je závažným disciplinárnym previnením. Za opakované porušenie povinnosti exekútora podľa odseku 8 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
(13)Ak exekútor oprávnenému peňažné prostriedky podľa odsekov 8 a 9 nepoukáže, môže súd na návrh oprávneného uložiť exekútorovi povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia; na ten účel vyzve exekútora na vyjadrenie. Porušenie povinnosti exekútora uloženej takýmto rozhodnutím je závažným disciplinárnym previnením, za ktoré sa mu uloží disciplinárne opatrenie podľa § 221 ods. 2 písm. c).
§ 30
Mlčanlivosť exekútora
(1)Exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone činnosti podľa tohto zákona a pri činnosti v orgánoch komory. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu funkcie exekútora, prerušením výkonu funkcie exekútora ani zánikom výkonu funkcie exekútora.
(2)Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na exekútora vzťahuje aj na zamestnancov exekútora, a to aj po zániku pracovnoprávneho vzťahu u exekútora, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom činnosti podľa tohto zákona.
(3)Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácií týkajúcich sa výkonu exekučnej činnosti
a)orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania, prokuratúre a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,4)
b)súdu na účely súdneho konania,
c)komore, ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,
d)orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva na účely správy daní a vykonania colného dohľadu a obci na účely správy daní,
e)účastníkom exekučného konania a ich zástupcom,
f)Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,5)
g)pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,6)
h)príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,7)
i)iným orgánom verejnej moci na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou exekútora.
(4)Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ministrom alebo sa chránená skutočnosť stala v súlade so zákonom bežne dostupnou.
(5)Exekútor nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie tých úkonov exekučnej činnosti, ktorých vykonaním ich poveril.
(6)Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov7a) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 31
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
Zodpovednosť za škodu
(1)Exekútor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona. Na zodpovednosť exekútora sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Exekútor zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom činnosti podľa tohto zákona spôsobí jeho zamestnanec; zodpovednosť zamestnanca podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.
(2)Exekútor sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou.
(3)Náhradu škody, za ktorej vznik zodpovedá exekútor podľa tohto zákona a ktorú podľa poistnej zmluvy platiť poisťovateľ, uhrádza poisťovateľ priamo poškodenému. Poškodený právo uplatniť nárok na náhradu tejto škody priamo od poisťovateľa; na tento účel mu komora na jeho žiadosť poskytne potrebné údaje.
(4)Štát zodpovedá za škodu spôsobenú exekútorom, len ak ju nebolo možné uspokojiť z majetku poisťovateľa alebo exekútora; to platí rovnako v prípade, ak súd uložil povinnosť podľa § 29 ods. 13.
§ 32
Oprávnenia súdu voči exekútorovi
Súd je oprávnený požadovať od exekútora vysvetlenia alebo správy o priebehu každej exekučnej veci, ktorá bola exekútorovi pridelená, ktoré je exekútor povinný súdu v určenej lehote poskytnúť. Ak pri výkone exekúcie dochádza k prieťahom alebo porušovaniu povinností ustanovených týmto zákonom, môže súd uložiť exekútorovi vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov. Nesplnenie povinnosti uloženej súdom je závažným disciplinárnym previnením.
§ 33
Vylúčenie exekútora
(1)Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci exekútor posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou.
(2)Exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie vždy, ak
a)je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
b)spriaznená osoba exekútora je spriaznenou osobou oprávneného alebo povinného,
c)je veriteľom alebo dlžníkom povinného alebo osoby spriaznenej s povinným,
d)s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom povinného, alebo veriteľom, alebo dlžníkom osoby spriaznenej s povinným,
e)v posledných troch rokoch osobne alebo svojím majetkom zabezpečil záväzky oprávneného alebo povinného,
f)v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky oprávneného alebo povinného,
g)je s oprávneným alebo s povinným v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa rozhodnúť ich spor, ktorý nevyplýva z exekučnej činnosti,
h)poskytol oprávnenému alebo povinnému vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo akékoľvek práva alebo povinnosti k cennému papieru, s ktorým spojené práva alebo povinnosti oprávneného alebo povinného,
i)v posledných troch rokoch prijal od povinného alebo oprávneného dar alebo inú výhodu alebo
j)bol zamestnancom alebo zamestnávateľom oprávneného alebo povinného.
(3)Spriaznenou osobou exekútora sa na účely tohto zákona rozumie jeho blízka osoba, jeho zamestnanec, ako aj právnická osoba, v ktorej exekútor alebo jeho blízka osoba alebo jeho zamestnanec kvalifikovanú účasť. Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť
233/1995 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 15
uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
(4)Exekútor je vylúčený z exekúcie vždy, ak sa zúčastňoval na konaní, v ktorom bol vydaný exekučný titul, najmä ako sudca, prokurátor, zástupca účastníka konania, notár alebo iná zúčastnená osoba.
(5)Dôvodom na vylúčenie exekútora nie okolnosti, ktoré spočívajú v jeho postupe v exekučnom konaní alebo iných exekučných konaniach. Dôvodom vylúčenia exekútora nie je skutočnosť, že účastník konania podal sťažnosť na činnosť exekútora, podnet na disciplinárne konanie alebo že sa účastník konania v súvislosti s výkonom funkcie exekútora dopustil proti exekútorovi urážlivého konania alebo konania, ktoré môže byť trestným činom. Dôvodom na vylúčenie exekútora nie je ani skutočnosť, že exekútor oprávnenému poskytol súčinnosť pri podávaní návrhu na vykonanie exekúcie.
(6)Len čo sa exekútor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo pre ktoré je vylúčený, oznámi to bezodkladne súdu.
(7)Námietku zaujatosti exekútora môže účastník konania uplatniť u exekútora najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. Námietka zaujatosti uplatnená účastníkom konania najneskôr do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má odkladný účinok.
(8)V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý byť exekútor vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel.
(9)Ak odsek 11 neustanovuje inak, exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.
(10)Na námietku zaujatosti podanú z dôvodov podľa odseku 5, na námietku zaujatosti, ktorá nebola podaná v lehote podľa odseku 7, alebo na námietku zaujatosti, ktorá neobsahuje náležitosti podľa odseku 8, súd neprihliada; súd o tom bezodkladne upovedomí exekútora, ktorý informuje účastníka konania, ktorý námietku zaujatosti podal.
(11)Na opakované námietky zaujatosti podané z toho istého dôvodu exekútor neprihliadne, ak o nich rozhodol súd; v tomto prípade sa vec súdu nepredkladá. O tejto skutočnosti exekútor informuje účastníka konania, ktorý námietku zaujatosti podal.
(12)Rozhodnutie o tom, či je exekútor z exekúcie vylúčený, súd doručí účastníkom konania a exekútorovi. Ak sa dôvod vylúčenia týka aj iných vecí, ktoré exekútorovi pridelené, môže súd rozhodnúť o vylúčení exekútora aj v iných veciach.
(13)Ak súd vylúči exekútora z exekúcie, vec zároveň pridelí postupom podľa § 55 novému exekútorovi tak, že vydá dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie. Dodatok k povereniu na vykonanie exekúcie sa doručí vylúčenému exekútorovi a novému exekútorovi; novému exekútorovi sa doručí aj pôvodné poverenie na vykonanie exekúcie. Vylúčený exekútor odošle najneskôr do piatich pracovných dní novému exekútorovi exekučný spis a poukáže doteraz vymožené a nevyplatené plnenia. Porušenie povinnosti exekútora podľa predchádzajúcej vety je závažným disciplinárnym previnením.
§ 34
Zmena exekútora
(1)Súd aj bez návrhu zmení exekútora, ak opakovane alebo závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo rozhodnutím súdu alebo ak mu v konaní bráni zákonná prekážka. Zákonnou prekážkou je aj skutočnosť, že vec bola pridelená exekútorovi v rozpore s § 55 ods. 1 6, ale len vtedy, ak táto skutočnosť bola dôvodne uplatnená v lehote 15 dní od zverejnenia údajov o pridelení veci podľa § 56 ods. 3. Pred rozhodnutím o zmene exekútora prihliadne na vyjadrenia účastníkov konania a exekútora.
Strana 16Zbierka zákonov Slovenskej republiky233/1995 Z. z.
(2)Návrh na zmenu exekútora môže z dôvodov podľa odseku 1 podať účastník konania. Návrh účastníka konania na zmenu exekútora nemá odkladný účinok. Na opakované návrhy z dôvodov, o ktorých súd rozhodol, sa neprihliada; súd o tom bezodkladne upovedomí exekútora, ktorý informuje dotknutého účastníka konania.
(3)Ustanovenia o vylúčení exekútora sa na zmenu exekútora použijú primerane. Ak súd vyhovie návrhu účastníka konania na zmenu exekútora, môže uložiť pôvodnému exekútorovi poriadkovú pokutu a povinnosť nahradiť účastníkom konania trovy, ktoré im dovtedy v konaní vznikli.
(4)Rozhodnutím o zmene exekútora nie je dotknutá disciplinárna zodpovednosť exekútora podľa tohto zákona.
§ 35