ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2002
Vyhlásené: 16. 04. 2002 Časová verzia predpisu účinná od: 12. 05. 2021 do: 30. 06. 2024 Obsah dokumentu je právne záväzný.
185 ZÁKON
z 11. apríla 2002
o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I ÚVODNÉ USTANOVENIE § 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje ďalšiu pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada") a podrobnosti o spôsobe ustanovenia predsedu súdnej rady, podpredsedu súdnej rady a jej členov, o organizácii a o vzťahoch k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy.
SÚDNA RADA
§ 2
Sídlo súdnej rady
Sídlom súdnej rady je Bratislava.
§ 3
Zloženie súdnej rady
(1)Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia.
(2)Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady osobu, ktorá nie je sudcom.
(3)Vysokoškolské právnické vzdelanie člena súdnej rady sa na účely tohto zákona preukazuje
a)diplomom vydaným vysokou školou podľa osobitného zákona1) po skončení magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike,
b)dokladom o vysokoškolskom štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou, ktorý je nostrifikovaný právnickou fakultou vysokej školy v Slovenskej republike, alebo
c)dokladom o štúdiu vydanom zahraničnou vysokou školou štátu, s ktorým Slovenská republika uzavrela medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
(4)Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola za takýto trestný čin odsúdená podľa osobitného predpisu.1a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.1b) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1c) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(5)Funkcia člena súdnej rady je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, prokurátora, príslušníka Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníka Slovenskej informačnej služby.
§ 3a
Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len
„ústava“) súdna rada
a)sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky,
b)vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
c)prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo,
d)zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len
„najvyšší správny súd“) a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu,
e)plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 3b
Pôsobnosť v rámci preverovania predpokladov sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov
Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141b ústavy súdna rada
a)koná vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu a vo veciach majetkových pomerov sudcu,
b)presadzuje opatrenia zamerané na trvalé spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že sudca bude funkciu vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“),
c)vykonáva dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti,
d)overuje spĺňanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti u kandidátov na funkciu sudcu,
e)prijíma stanoviská podľa tohto zákona,
f)uplatňuje návrhové oprávnenia vo veciach disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
§ 3c
Súdna rada vypracúva a na svojom webovom sídle zverejňuje každoročne k 30. marcu správu o výkone pôsobnosti podľa § 3a a 3b za prechádzajúci kalendárny rok a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť.
§ 4
Ďalšia pôsobnosť súdnej rady
(1) Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí
a)prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov,
b)schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
c)predkladať ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) podnety na prijatie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
d)voliť podpredsedu súdnej rady,
e)koordinovať činnosť sudcovských rád zriadených podľa osobitného predpisu,3)
f)zaujímať stanoviská k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov,
g)zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rady a vlády,
h)volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,2b)
i)volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu,2a)
j)podieľať sa na rozvoji ľudských zdrojov v súdnictve,
k)rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis,4)
l)rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona.
(2) Súdna rada po dohode s ministrom spravodlivosti ďalej
a)schvaľuje zásady výberového konania na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie,
b)schvaľuje zásady povoľovania práce v domácom prostredí,
c)určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu.
(3) Ďalšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovuje osobitný zákon.4)
Predseda súdnej rady
§ 4a
(1)Návrh kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady môžu podať najmenej traja členovia súdnej rady. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(2)O priebehu a výsledkoch volieb predsedu súdnej rady sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(3)Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba predsedu súdnej rady vykonala.
(4)Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov.
(5)Ak žiadny z kandidátov na predsedu súdnej rady nezíska vo voľbe, v prípade podľa odseku 4 v opakovanej voľbe, nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby na druhý deň po opakovanej voľbe.
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
§ 4b
(1) Funkcia predsedu súdnej rady zaniká
a)uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady,
b)vzdaním sa funkcie predsedu alebo člena súdnej rady,
c)odvolaním predsedu alebo člena súdnej rady,
d)smrťou,
e)neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti výkonu funkcie predsedu súdnej rady podľa čl. 141a ods. 3 ústavy, alebo
f)ak predsedu súdnej rady už nemožno považovať za bezúhonného.
(2)Predseda súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie podpredsedovi súdnej rady, ak ho niet, vekovo najstaršiemu členovi súdnej rady. Funkcia predsedu súdnej rady zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia podľa prvej vety.
(3)Návrh na odvolanie predsedu súdnej rady môžu podať najmenej piati členovia súdnej rady.
Súdna rada môže predsedu súdnej rady odvolať, ak
a)jeho zotrvaním vo funkcii môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva,
b)mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas troch mesiacov, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, alebo
c)opakovane porušuje svoje povinnosti.
§ 5
Podpredseda súdnej rady
(1)Súdna rada si volí zo svojich členov podpredsedu súdnej rady. Návrh kandidáta na podpredsedu súdnej rady môže podať každý člen súdnej rady.
(2)Ak predseda súdnej rady4a) nie je zvolený a počas neprítomnosti predsedu súdnej rady vykonáva povinnosti predsedu súdnej rady podpredseda súdnej rady. Predseda súdnej rady môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu súdnej rady, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.
(3)Počas neprítomnosti predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady a ak funkcia predsedu súdnej rady a funkcia podpredsedu súdnej rady nie je obsadená vykonáva ich povinnosti vekovo najstarší člen súdnej rady.
(4)Na voľbu, odvolanie a zánik funkcie podpredsedu súdnej rady sa vzťahujú § 4a a 4b. Návrh na odvolanie podpredsedu súdnej rady môže samostatne podať predseda súdnej rady.
Zasadnutie súdnej rady
§ 6
(1)Zasadnutie súdnej rady zvoláva a zasadnutie vedie predseda súdnej rady. Ak nejde o výkon pôsobnosti súdnej rady podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) j) ústavy alebo podľa § 4 ods. 1 písm. h), § 4 ods. 2 a voľbu a odvolanie predsedu súdnej rady a podpredsedu súdnej rady, môže predseda súdnej rady v neodkladných prípadoch požiadať členov súdnej rady, aby o návrhu uznesenia rozhodli aj mimo zasadnutia súdnej rady; ak aspoň traja členovia súdnej rady uplatnia k návrhu uznesenia pripomienky alebo s ním nesúhlasia, o návrhu uznesenia sa musí rozhodnúť na zasadnutí súdnej rady. Zasadnutia súdnej rady môžu v čase mimoriadnej situácie4aa) alebo núdzového stavu4ab) prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku; zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa po skončení zasadnutia sprístupní komukoľvek.
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
(2)Program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Každý člen súdnej rady je oprávnený navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia súdnej rady. Ak najmenej traja členovia súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda súdnej rady zaradí tento návrh do programu zasadnutia súdnej rady.
(3)Program zasadnutia súdnej rady schvaľuje súdna rada.
(4)Predseda súdnej rady zvoláva zasadnutie súdnej rady podľa potreby, najmenej však raz za mesiac, alebo ak o zvolanie písomne požiada najmenej tretina členov súdnej rady.
(5)Ak predseda súdnej rady nezvolá do 15 dní zasadnutie súdnej rady, za ktorého zvolanie sa vyslovila tretina členov súdnej rady, začne sa zasadnutie súdnej rady v sídle súdnej rady aj bez jej zvolania v tridsiaty deň po doručení žiadosti o 13. hodine. Ak tridsiaty deň pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je dňom zasadnutia súdnej rady najbližší nasledujúci pracovný deň.
(6)Súdna rada rozhoduje vždy uznesením. Na prijatie uznesenia súdnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
(7)Člen súdnej rady, ktorý je kandidátom vo voľbe, nemá právo hlasovať na tejto voľbe, ak sa o zvolenie do tej istej funkcie uchádza aspoň jeden ďalší kandidát, ktorý nie je členom súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, nemá právo hlasovať aj vtedy, ak súdna rada rozhoduje o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tohto člena súdnej rady.
(8)Hlasovanie súdnej rady je verejné.
(9)Predseda súdnej rady je povinný jedno vyhotovenie uznesenia súdnej rady o návrhu súdnej rady na vymenovanie sudcu, odvolanie sudcu, pridelení sudcu alebo preložení sudcu zaslať ministrovi spravodlivosti do troch dní odo dňa, keď súdna rada o veci rozhodla.
(10)Z každého zasadnutia súdnej rady sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, z ktorej musí byť okrem účasti, programu zasadnutia súdnej rady a obsahu prijatých uznesení zrejmý aj obsah, priebeh rokovania a výsledok hlasovania o jednotlivých bodoch programu zasadnutia súdnej rady.
(11)Predseda súdnej rady zabezpečí zverejnenie informácií o činnosti súdnej rady na webovom sídle súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa zverejňuje termín zasadnutia súdnej rady, návrh programu zasadnutia súdnej rady a materiály, o ktorých podľa návrhu programu zasadnutia súdna rada rokovať, a to najmenej 15 dní 5 pracovný dní
pred termínom zasadnutia súdnej rady; materiály doplnené na rokovaní súdnej rady podľa § 6 ods. 2 sa zverejňujú v rovnakej lehote ako prijaté uznesenie súdnej rady. Na webovom sídle súdnej rady sa ďalej uverejní prijaté uznesenie súdnej rady, zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady. Prijaté uznesenie súdnej rady sa uverejní do 24 hodín od jeho prijatia súdnou radou. Zápisnica z hlasovania, zápisnica zo zasadnutia súdnej rady a zvukový záznam zo zasadnutia súdnej rady sa uverejnia zároveň s prijatými uzneseniami súdnej rady.
(12)Člen súdnej rady právo, aby sa jeho stanovisko vznesené počas zasadnutia súdnej rady pripojilo k rozhodnutiu súdnej rady; toto stanovisko sa zverejňuje rovnako ako uznesenie súdnej rady.
§ 7
(1)Zasadnutie súdnej rady je verejné. Predseda súdnej rady je povinný vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na zasadnutiach súdnej rady. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie súdnej rady väčší záujem, je predseda súdnej rady povinný zvolať zasadnutie súdnej rady vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
(2)Verejnosť môže byť v nevyhnutnom rozsahu zo zasadnutia súdnej rady vylúčená rozhodnutím súdnej rady, ak by verejné prerokovanie veci ohrozilo tajomstvo chránené zákonom alebo ak to vyžaduje iný dôležitý záujem osoby, o ktorej súdna rada rozhoduje.
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
(3)Ak ide o prerokovanie vecí podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) g) a ods. 2, predseda súdnej rady udelí slovo ministrovi spravodlivosti, kedykoľvek o to požiada. Ak ide o rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, predseda súdnej rady udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, tomu, kto návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podal, a dotknutému sudcovi.
(4)Predseda súdnej rady môže vykázať z miestnosti, v ktorej zasadá súdna rada, alebo odoprieť prístup do tejto miestnosti osobám, ktoré rušia dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady alebo u ktorých je dôvodná obava, že by mohli rušiť dôstojný priebeh zasadnutia súdnej rady.
§ 8
(1)Predsedovi súdnej rady patrí za výkon funkcie plat, príplatok a paušálne náhrady podľa osobitného predpisu.4b) Predseda súdnej rady počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne užívať primerane vybavený byt len vtedy, ak trvalý pobyt mimo sídla súdnej rady. Náhrady pri zahraničných cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, mu patria v rovnakej výške ako členovi vlády. Počas výkonu svojej funkcie právo bezplatne používať služobné motorové vozidlo a právo na zriadenie a bezplatné používanie účastníckej telefónnej stanice.
(2)Členovi súdnej rady, ktorý nie je sudcom, patrí mesačne odmena vo výške 1,5 násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor, a to od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa ujal výkonu funkcie člena súdnej rady. Členovi súdnej rady odmena nepatrí, ak je zvolený za predsedu súdnej rady alebo podpredsedu súdnej rady. Člen súdnej rady, ktorý je sudcom, má upravenú pracovnú zaťaženosť sudcu podľa osobitného predpisu.4c)
(3)Člen súdnej rady nárok na náhradu výdavkov spojených s jeho činnosťou v súdnej rade podľa osobitného predpisu.5)
(4)Členovi súdnej rady patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho funkcie v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením súdnej rady; po skončení funkčného obdobia mu zostávajú.
(5)Náklady spojené s výkonom funkcie člena súdnej rady, ktorý nie je sudcom, sa uhrádzajú z rozpočtovej kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
§ 9
Kancelária súdnej rady
(1)Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“).
(2)Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
(3)Kancelária súdnej rady je rozpočtová organizácia.
(4)Úlohy kancelárie súdnej rady plnia štátni zamestnanci5a) a zamestnanci.5b)
(5)Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie súdnej rady, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie súdnej rady upravuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok vydáva vedúci kancelárie súdnej rady.
SPÔSOB USTANOVOVANIA ČLENOV SÚDNEJ RADY Voľba členov súdnej rady sudcami Volebné právo § 10
(1)Voľba členov súdnej rady sudcami sa koná na základe ich všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
(2)Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy majú sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu. Právo voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy majú sudcovia okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorí ku dňu volieb vykonávajú funkciu sudcu v príslušnom volebnom obvode.
(3)Prekážkou vo výkone práva voliť podľa odseku 2 je obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí podľa osobitného predpisu.6)
(4)Zoznam sudcov podľa odseku 2 prvej vety zabezpečuje predseda sudcovskej rady najvyššieho súdu a predseda sudcovskej rady najvyššieho správneho súdu a zoznam sudcov podľa odseku 2 druhej vety zabezpečujú pre príslušný volebný obvod predsedovia sudcovských rád krajských súdov v spolupráci s predsedami sudcovských rád v tomto volebnom obvode. O námietkach vo veciach zápisu do zoznamu sudcov rozhoduje hlavná volebná komisia.
§ 11
(1)Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode.
(2)Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“)
a)sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
b)sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu, pre volebný obvod, v ktorom je zriadená, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy,
c)stavovská organizácia sudcov,
d)najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, alebo
e)najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy (ďalej len „navrhovateľ“).
§ 11a
Volebné obvody
(1) Pre voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy sa vytvárajú tieto volebné obvody:
a)západoslovenský volebný obvod, ktorý je štvormandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trenčíne,
b)stredoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline,
c)východoslovenský volebný obvod, ktorý je dvojmandátový a ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2) Sudcovia Špecializovaného trestného súdu sa zaraďujú do volebného obvodu podľa odseku 1 písm. a).
§ 12
Volebné orgány
(1) Na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú
a)hlavná volebná komisia,
b)volebná komisia pre najvyšší súd a najvyšší správny súd,
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
c)volebné komisie pre volebné obvody podľa § 11a.
(2)Kandidát na člena súdnej rady nemôže byť členom hlavnej volebnej komisie alebo volebnej komisie.
(3)Členmi hlavnej volebnej komisie zástupcovia sudcovských rád najvyššieho súdu, najvyššieho správneho súdu a Špecializovaného trestného súdu, a to vždy jeden z členov za každú sudcovskú radu, a zástupcovia kolégií predsedov sudcovských rád, a to vždy jeden z členov kolégia predsedov sudcovských rád za každé kolégium. Sudcovské rady a kolégiá predsedov sudcovských rád zvolia svojich zástupcov v hlavnej volebnej komisii najneskôr do 15 dní odo dňa vyhlásenia volieb. Členovia hlavnej volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu hlavnej volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vekom najstarší člen hlavnej volebnej komisie.
(4)Ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie zvolá predseda súdnej rady najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb.
(5)Volebná komisia je päťčlenná a jej členov volí zhromaždenie sudcov 17 ods. 2) bezprostredne pred začatím volieb. Členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba predsedu volebnej komisie; ak nemožno predsedu určiť voľbou, určí sa žrebom; žrebovanie riadi vekom najstarší člen volebnej komisie.
(6)Hlavná volebná komisia a volebná komisia schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť jej rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý.
Navrhovanie kandidátov § 13
(1)Návrh kandidáta sa doručuje predsedovi súdnej rady. Predseda súdnej rady do 30 dní pred dňom konania volieb odovzdá všetky doručené návrhy kandidátov predsedovi hlavnej volebnej komisie.
(2)Ak návrh kandidáta podáva sudcovská rada, k návrhu kandidáta pripojí výpis uznesenia zo svojho zasadnutia, z ktorého musí byť zrejmé, že návrh bol schválený ustanoveným spôsobom. Ak návrh kandidáta podáva záujmová stavovská organizácia sudcov, k návrhu kandidáta priloží doklad o registrácii a výpis uznesenia zo zasadnutia príslušného orgánu. Ak návrh kandidáta podáva najmenej desať sudcov, k návrhu kandidáta sa pripojí zoznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a podpis sudcov, ktorí návrh predkladajú.
(3)Návrh kandidáta obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, rodné číslo, deň ustanovenia do funkcie sudcu a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý je kandidátom na člena. Návrh kandidáta na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy musí obsahovať aj označenie volebného obvodu, v ktorom kandidovať. Návrh môže obsahovať aj odôvodnenie zamerané najmä na údaje o odbornej praxi navrhovaného kandidáta.
(4)K návrhu kandidáta sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)V prílohe k návrhu kandidáta navrhovateľ určí svojho splnomocnenca a jeho náhradníka a uvedie ich meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Splnomocnencom ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát. Úkonmi svojho splnomocnenca vo volebných veciach je navrhovateľ viazaný. Nastúpenie náhradníka na miesto splnomocnenca navrhovateľ oznámi hlavnej volebnej komisii.
§ 14
(1)Predložené návrhy kandidátov preskúma hlavná volebná komisia najneskôr do 15 dní pred dňom konania volieb. Ak hlavná volebná komisia zistí, že predložený návrh kandidáta nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona, bezodkladne na to upozorní splnomocnenca navrhovateľa s určením lehoty, v akej návrh kandidáta doplniť alebo opraviť. Na návrh kandidáta, ktorý nebol v určenej lehote doplnený alebo opravený, sa neprihliada. Podanie návrhu kandidáta hlavná volebná komisia potvrdí splnomocnencovi navrhovateľa.
(2)Hlavná volebná komisia po preskúmaní návrhov kandidátov zostaví listinu kandidátov pre voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy a listiny kandidátov pre voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b)
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
ústavy pre jednotlivé volebné obvody. V listine kandidátov sa uvedú podľa abecedného poradia priezviská a mená kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, s uvedením ich miesta výkonu funkcie sudcu a dňa ich posledného ustanovenia do funkcie sudcu. Takto zostavené listiny kandidátov podpíše predseda hlavnej volebnej komisie a ďalší jej dvaja vekom najstarší členovia.
(3)Predseda hlavnej volebnej komisie zabezpečí zverejnenie listín kandidátov na všetkých súdoch najneskôr desať dní pred dňom konania voľby.
§ 15
Vzatie návrhu kandidáta späť a vzdanie sa kandidatúry
(1)Navrhovateľ môže do piatich dní pred začatím volieb písomne vziať svoj návrh kandidáta späť.
(2)Kandidát sa môže do začatia volieb svojej kandidatúry písomne vzdať.
(3)Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry sa doručí predsedovi hlavnej volebnej komisie, ktorý vhodným spôsobom zabezpečí jeho zverejnenie.
§ 16
Hlasovacie lístky
(1)Hlavná volebná komisia najneskôr do troch dní pred dňom konania volieb zabezpečí vyhotovenie a rozoslanie hlasovacích lístkov v počte potrebnom na riadny priebeh volieb.
(2)Na hlasovacom lístku sa uvedú v abecednom poradí navrhnutí kandidáti z listiny kandidátov 14) vrátane ich prideleného poradového čísla; vylúčia sa kandidáti, u ktorých došlo k späťvzatiu návrhu kandidáta 15 ods. 1) alebo ktorí sa vzdali kandidatúry (§ 15 ods. 2).
(3)Hlasovacie lístky hlavná volebná komisia opatrí odtlačkom pečiatky a podpisom predsedu hlavnej volebnej komisie.
(4)Hlavná volebná komisia prostredníctvom svojich členov z obvodov príslušných sudcovských rád zabezpečí doručenie hlasovacích lístkov predsedom príslušných volebných komisií.
(5)Sudca dostane hlasovací lístok v deň a na mieste konania volieb.
§ 17
Deň, čas a miesto konania volieb
(1)Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 60 dní pred ich konaním a súčasne oznámi, či ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy; v prípade voľby podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy oznámi aj volebný obvod alebo volebné obvody, v ktorých sa uskutočniť voľba člena súdnej rady sudcami, a počet členov súdnej rady, ktorí majú byť zvolení v príslušnom volebnom obvode. Deň konania volieb musí byť najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady alebo najneskôr 75 dní po uprázdnení funkcie člena súdnej rady.
(2)Voľby sa konajú na zhromaždeniach sudcov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy, zhromaždenie sudcov tvoria sudcovia najvyššieho súdu a sudcovia najvyššieho správneho súdu. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, zhromaždenie sudcov vo volebnom obvode tvoria sudcovia tohto volebného obvodu. Ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) a b) ústavy alebo ak sa v ten istý deň konajú voľby členov súdnej rady v dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, konajú sa v tom istom čase.
(3)Miesto konania zhromaždenia sudcov určí najneskôr 15 dní pred dňom konania volieb
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
a)predseda sudcovskej rady Najvyššieho súdu Slovenskej republiky po dohode s predsedom sudcovskej rady Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pre zhromaždenie sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
b)predseda sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu pre zhromaždenie sudcov
Špecializovaného trestného súdu,
c)predseda sudcovskej rady krajského súdu pre zhromaždenie sudcov obvodu tohto súdu.
§ 18
Hlasovanie
(1)Vydanie hlasovacích lístkov sudcom, priebeh volieb a zistenie výsledkov hlasovania organizujea riadivolebnákomisia(§ 12).Prevzatiehlasovacieholístkasudcapotvrdí vlastnoručným podpisom.
(2)Hlasovanie sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému sudca odovzdáva svoj hlas, v osobitne vyhradenom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov a vhodením hlasovacieho lístka do volebnej schránky. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, sudca je oprávnený voliť najviac taký počet kandidátov, koľko členov súdnej rady je potrebné zvoliť v príslušnom volebnom obvode.
§ 19
Zistenie a vyhlásenie výsledkov hlasovania
(1)V miestnosti, kde volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní len členovia volebnej komisie a hlavnej volebnej komisie.
(2)Po skončení hlasovania predseda volebnej komisie zapečatiť neprevzaté volebné lístky a otvoriť volebnú schránku.
(3)Volebná komisia vyberie hlasovacie lístky a porovná ich počet s potvrdením o prevzatí hlasovacích lístkov, následne vylúči neplatné hlasovacie lístky a zráta počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom.
(4)Neplatný je hlasovací lístok, ktorý nie je na predpísanom tlačive 16), ktorý obsahuje väčší počet zakrúžkovaných kandidátov (§ 17 ods. 1) alebo na ktorom sudca neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta.
(5)V prípade pochybností o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhodne volebná komisia.
§ 20
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania
(1)Volebná komisia vyhotoví v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania, ktorú podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Ak niektorý z členov volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania nepodpíše, uvedú sa v nej dôvody, pre ktoré ju nepodpísal.
(2)V zápisnici o priebehu a výsledkoch hlasovania sa uvedie
a)celkový počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)počet sudcov obvodu príslušnej volebnej komisie, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)počet platných hlasovacích lístkov,
e)počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
(3) Volebná komisia odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledkoch hlasovania spolu s volebnou dokumentáciou zástupcovi hlavnej volebnej komisie a jedno vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledkoch hlasovania odovzdá predsedovi príslušnej sudcovskej rady 17 ods. 3). Ten zabezpečí bezodkladné zverejnenie výsledkov hlasovania v obvode sudcovskej rady vhodným spôsobom.
§ 21
Zistenie výsledkov volieb
(1)Hlavná volebná komisia po prevzatí zápisníc o priebehu a výsledkoch hlasovania od všetkých volebných komisií zráta počet všetkých sudcov zapísaných v zoznamoch a počet vydaných hlasovacích lístkov.
(2)Hlavná volebná komisia zráta počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov v jednotlivých volebných obvodoch a zostaví poradie kandidátov pre tieto obvody podľa počtu získaných hlasov; osobitne zostaví poradie kandidátov na člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)Pri rovnosti počtu hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov získa skoršie poradie kandidát s dlhším časom výkonu funkcie sudcu, v prípade rovnakého času výkonu funkcie sudcu získa skoršie poradie kandidát určený žrebom; žrebovanie vykoná predseda hlavnej volebnej komisie.
§ 22
Zápisnica o výsledku volieb
(1) V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)celkový počet sudcov, ktorí majú právo voliť (§ 10 ods. 2 a 3),
b)počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky,
c)počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d)počet platných hlasovacích lístkov,
e)počet neplatných hlasovacích lístkov,
f)počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
(2)V zápisnici o výsledku volieb sa ďalej uvedie aj meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a miesto výkonu funkcie sudcu, ktorý bol zvolený za člena súdnej rady. Ak ide o voľbu členov súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, v prípade vyhlásenia volieb na obsadenie miest viacerých členov súdnej rady sa v zápisnici uvedie aj poradie kandidátov.
(3)Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú všetci členovia hlavnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov hlavnej volebnej komisie zápisnicu o výsledku volieb nepodpíše, uvedú sa v nej dôvody, pre ktoré ju nepodpísal.
(4)Po podpise zápisnice o výsledku volieb predseda hlavnej volebnej komisie zverejní výsledky volieb.
§ 23
(1)Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, počet zvolených kandidátov sa rovná počtu neobsadených funkcií členov súdnej rady, ktorých majú zvoliť sudcovia v príslušnom volebnom obvode; za členov súdnej rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
(2)Hlavná volebná komisia vydá zvolenému členovi súdnej rady osvedčenie o jeho zvolení za člena súdnej rady. V osvedčení sa uvedie meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo, miesto výkonu funkcie sudcu, informácia, či ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) alebo písm. b) ústavy, a ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, aj volebný obvod, v ktorom ho zvolili sudcovia za člena súdnej rady.
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
(3)Predseda hlavnej volebnej komisie bezodkladne oznámi údaje podľa odseku 2 predsedovi súdnej rady, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.
USTANOVOVANIE ĎALŠÍCH ČLENOV SÚDNEJ RADY § 24
Voľba členov súdnej rady národnou radou
(1)Národná rada volí členov súdnej rady podľa osobitného predpisu.7)
(2)Predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady zvoleného národnou radou do 60 dní po zániku funkcie člena súdnej rady zvoleného národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky.
§ 25
Vymenovanie členov súdnej rady prezidentom a vládou
(1)Prezident oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady vymenovaného prezidentom po zániku funkcie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom.
(2)Predseda vlády Slovenskej republiky oznámi predsedovi súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena súdnej rady vymenovaného vládou do 60 dní po zániku funkcie člena súdnej rady vymenovaného vládou.
Zánik funkcie člena súdnej rady § 26
(1) Funkcia člena súdnej rady zaniká uplynutím funkčného obdobia člena súdnej rady. Pred uplynutím funkčného obdobia funkcia člena súdnej rady zaniká
a)preložením člena súdnej rady, ktorý je sudcom
1.na súd nižšieho stupňa, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy,
2.na súd mimo volebného obvodu, za ktorý bol člen súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy zvolený,
b)vzdaním sa funkcie člena súdnej rady,
c)odvolaním člena súdnej rady,
d)smrťou člena súdnej rady alebo dňom vyhlásenia za mŕtveho,
e)zánikom funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia,
f)prerušením výkonu funkcie sudcu, ak ho za člena súdnej rady zvolili sudcovia; to neplatí, ak ide o prerušenie výkonu funkcie sudcu u predsedu súdnej rady alebo u podpredsedu súdnej rady,
g)neodstránením dôvodov nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5, h) stratou bezúhonnosti,
i) vymenovaním do funkcie sudcu, ak ide o člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. c), d) alebo písm. e) ústavy.
(2)Člen súdnej rady písomne oznámi vzdanie sa funkcie člena súdnej rady predsedovi súdnej rady. Funkcia člena súdnej rady zaniká dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia predsedovi súdnej rady.
(3)Členovi súdnej rady, ktorý neodstráni dôvody nezlučiteľnosti funkcie člena súdnej rady podľa § 3 ods. 5 do 30 dní odo dňa ich vzniku, zaniká uplynutím tejto lehoty funkcia člena súdnej rady.
§ 27
(1)Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 23, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
a)nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode,
b)najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode alebo
c)najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy.
(3)Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina sudcov oprávnených voliť tohto člena súdnej rady. Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode.
(4)Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25.
Postup pri vymenovaní do funkcie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu § 27a
(1)Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
(2)Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho súdu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho správneho sudu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho správneho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu.
(3)Deň a čas konania volieb vyhlasuje predseda súdnej rady najneskôr 45 dní pred ich konaním. Predseda súdnej rady oznámi všetkým navrhovateľom vyhlásenie volieb s výzvou na predloženie kandidátov na funkciu podľa odseku 1 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.
(4)Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, akademický titul kandidáta, dátum ustanovenia do funkcie sudcu a dátum pridelenia alebo preloženia sudcu na najvyšší súd alebo na najvyšší správny súd. K návrhu sa prikladá vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou.
(5)Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 sa doručí predsedovi súdnej rady; na návrhy doručené predsedovi súdnej rady po uplynutí lehoty podľa odseku 3 a na návrhy, ktoré nemajú všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom, sa neprihliada.
(6)Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie zoznamu kandidátov na funkciu podľa odseku 1 členom súdnej rady najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb.
(7)Návrh kandidáta na funkciu podľa odseku 1 možno do začatia volieb vziať písomne späť. Kandidát na funkciu podľa odseku 1 sa môže do začatia volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Späťvzatie návrhu kandidáta a vzdanie sa kandidatúry je účinné doručením predsedovi súdnej rady.
§ 27b
(1)Kandidáti na funkciu podľa § 27a ods. 1 majú právo zúčastniť sa na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa konajú voľby. Predseda súdnej rady zabezpečí doručenie pozvánky kandidátom na zasadnutie súdnej rady najneskôr sedem dní predo dňom konania volieb.
(2)Súdna rada vytvorí pre všetkých kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 rovnaké podmienky na prezentáciu svojej osoby a svojej predstavy o pôsobení vo funkcii podľa § 27a ods. 1. Počas prezentácie kandidáta na zasadnutí súdnej rady nie sú prítomní ostatní navrhnutí kandidáti.
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
§ 27c
(1) O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotoví zápisnica, v ktorej sa uvedie najmä
a)celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť,
b)počet hlasov členov súdnej rady odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
c)poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov členov súdnej rady.
(2)Výsledky volieb sa vyhlasujú na zasadnutí súdnej rady, na ktorom sa voľba vykonala.
(3)Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods. 1 nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najväčší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov.
(4)Ak žiadny z kandidátov na funkciu podľa § 27a ods.1 nezíska vo voľbe alebo v opakovanej voľbe podľa odseku 3 nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady, uskutočnia sa nové voľby.
§ 27d
Nová voľba
(1)Ak ani v opakovanej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vykoná sa do 120 dní na zasadnutí súdnej rady nová voľba.
(2)Na novej voľbe sa nemôžu zúčastniť kandidáti, o ktorých sa už hlasovalo v predchádzajúcich voľbách.
(3)Pri novej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27e
Ďalšia voľba
(1)Ak ani v novej voľbe nebol zvolený kandidát na funkciu podľa § 27a ods.1, vyhlási predseda súdnej rady ďalšiu voľbu tak, aby sa uskutočnila do 120 dní, a to aj opakovane, až do zvolenia kandidáta.
(2)V ďalšej voľbe sa o zvolenie môžu uchádzať aj kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v prvej voľbe 27a ods. 2). Z ďalšej voľby sú vylúčení kandidáti, o ktorých sa hlasovalo v bezprostredne predchádzajúcej voľbe.
(3)Pri ďalšej voľbe sa postupuje primerane podľa § 27a až 27c.
§ 27f
Návrh na odvolanie
(1)Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy.
(2)O návrhu podľa odseku 1 súdna rada rozhodne do 15 dní od zistenia dôvodu.
§ 27fa
Obsadzovanie voľných miest sudcov na okresných súdoch a voľných miest hosťujúcich sudcov
(1)Minister spravodlivosti bezodkladne písomne oznámi predsedovi súdnej rady určenie voľných miest sudcov na okresných súdoch alebo voľných miest hosťujúcich sudcov a oznámenie o určení voľných miest sudcov zverejní na webovom sídle ministerstva.
185/2002 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 15
(2)Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto na okresnom súde alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie počet voľných miest hosťujúcich sudcov. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzujú voľné miesta na dvoch alebo viacerých okresných súdoch a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na jeden z okresných súdov, ktorých sa výzva predsedu súdnej rady týka, alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie zoznam všetkých okresných súdov, na ktorých sa obsadzujú voľné miesta, a počet voľných miest hosťujúcich sudcov.
(3)Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto sudcu na okresnom súde alebo voľné miesta sudcu na dvoch alebo viacerých okresných súdoch, výzva podľa odseku 2 neobsahuje počet voľných miest hosťujúcich sudcov a predseda súdnej rady vyzve kandidáta na funkciu sudcu na udelenie súhlasu s pridelením na voľné miesto sudcu na okresnom súde.
(4)Predseda súdnej rady postupuje podľa odsekov 2 a 3 tak, že najprv vyzve kandidáta na funkciu sudcu, ktorý je v príslušnej databáze uvedený ako prvý v poradí, následne ďalších kandidátov na funkciu sudcu, pokiaľ nie obsadené všetky voľné miesta sudcov a voľné miesta hosťujúcich sudcov.
(5)Predseda súdnej rady na základe oznámenia ministra spravodlivosti podľa odseku 1 písomne prizve na najbližšie zasadnutie súdnej rady kandidátov na funkciu sudcu, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorí absolvovali prípravné vzdelávanie a udelili súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 tak, aby súdna rada mohla rozhodnúť o podaní návrhu na vymenovanie za sudcu a obsadiť voľné miesta podľa odseku 1.
(6)Ak kandidát na funkciu sudcu ani druhýkrát neudelí súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety, je vyradený z databázy kandidátov na funkciu sudcu; to neplatí, ak ide o kandidáta na funkciu sudcu z databázy kandidátov na funkciu sudcu pre iný obvod krajského súdu. Kandidát na funkciu sudcu je vyradený z databázy aj vtedy, ak za návrh na jeho vymenovanie do funkcie sudcu a pridelenie nehlasovala väčšina členov súdnej rady. Vyradenie kandidáta na funkciu sudcu podľa prvej a druhej vety predseda súdnej rady bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti.
§ 27fb
Voľba prísediacich sudcov disciplinárnych senátov
(1) Návrh na voľbu prísediaceho sudcu disciplinárneho senátu môže súdnej rade podať člen súdnej rady.
(2) Návrh podľa odseku 1 obsahuje
a) meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia navrhovanej osoby,
b) profesionálny životopis navrhovanej osoby,
c) čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o splnení predpokladov pre ustanovenie do funkcie prísediaceho sudcu disciplinárneho senátu,
d) údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,
e) písomný súhlas navrhovanej osoby s voľbou.
(3) Pri voľbe prísediaceho sudcu disciplinárneho senátu sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 7, § 27a ods. 3 a § 27b až 27e.
Strana 16Zbierka zákonov Slovenskej republiky185/2002 Z. z.
§ 27g
Ďalšie personálne návrhy v pôsobnosti súdnej rady
(1) Návrh na voľbu kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, môže súdnej rade podať a) člen súdnej rady,
b)minister spravodlivosti,
c)stavovská organizácia sudcov,
d)iná stavovská právnická organizácia.8)
(2) Za kandidáta na sudcu, ktorý by mal pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, možno navrhnúť občana, ktorý
a)získal právnické vzdelanie absolvovaním magisterského štúdia na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný9) alebo nostrifikovaný doklad o získaní právnického vzdelania absolvovaním štúdia rovnakej úrovne na vysokej škole v zahraničí,10)
b)je bezúhonný, preukázateľne je významnou osobnosťou v odbore práva a jeho morálne vlastnosti dávajú