ZBIERKA
ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2001
Vyhlásené: 28. 04. 2001Časová verzia predpisu účinná od: 1. 01. 2022 Obsah dokumentu je právne záväzný.
154
ZÁKON
z 28. marca 2001
o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a)postavenie prokurátorov, ich práva a povinnosti, vznik, zmenu a zánik služobného pomeru a nároky z toho vyplývajúce, zodpovednostné vzťahy, disciplinárne konanie disciplinárnu zodpovednosť a samosprávu prokurátorov,
b)postavenie právnych čakateľov prokuratúry, ich práva a povinnosti, vznik a zánik služobného pomeru a ich
disciplinárnu zodpovednosť,
c)postavenie asistentov prokurátora.
(2)Postavenie a pôsobnosť prokuratúry, postavenie a pôsobnosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), pôsobnosť ostatných prokurátorov, organizáciu a riadenie prokuratúry ustanovuje osobitný zákon.1)
(3)Postaveniea pôsobnosťhlavnéhoeurópskehoprokurátora,európskehoprokurátora a európskeho delegovaného prokurátora upravuje osobitný predpis2) a v ustanovenom rozsahu aj tento zákon.
DRUHÁ ČASŤ
PROKURÁTORI
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 2
Postavenie prokurátora
Prokurátor sa výkonom svojej funkcie podieľa na ochrane práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Strana 2Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
§ 3
Služobný úrad prokurátora
(1) Služobným úradom prokurátora je
a)Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“), ak ide o prokurátora generálnej prokuratúry a krajského prokurátora,
b)krajská prokuratúra, ak ide o prokurátora krajskej prokuratúry, okresného prokurátora a prokurátora okresnej prokuratúry.
(2) Služobný úrad
a)koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak,
b)vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru prokurátora v osobnom spise prokurátora,
c)zabezpečuje ochranu osobných údajov prokurátora,
d)plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon.
(3)Najvyšší služobný úrad je generálna prokuratúra, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou ostatných služobných úradov uvedenou v odseku 2.
(4)Najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov spolu s miestom ich pravidelného výkonu funkcie vrátane miesta ich dočasného pridelenia.
(5)V rozsahu, v akom osobitný predpis2) neustanovuje inak, sa generálna prokuratúra považuje za služobný úrad hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora vo veciach a) odmeňovania prokurátorov,
b)sociálneho zabezpečenia prokurátorov,
c)získania osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami,
d)majetkového priznania prokurátora,
e)ďalších práv a povinností vyplývajúcich alebo súvisiacich so služobným pomerom prokurátora.
§ 4
Vedúci služobného úradu a vedúci prokurátor
(1)Na čele služobného úradu je vedúci služobného úradu.
(2)Vedúcim služobného úradu je
a)generálny prokurátor, ak ide o generálnu prokuratúru,
b)krajský prokurátor, ak ide o krajskú prokuratúru.
(3)Vedúci služobného úradu je vedúcim prokurátorom. Ďalšími vedúcimi prokurátormi v rozsahu určenom príslušným vedúcim služobného úradu námestníci generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, námestníci krajského prokurátora, okresný prokurátor, námestník okresného prokurátora, riaditeľ sekcie, zástupca riaditeľa sekcie, riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa odboru a vedúci oddelenia.
(4)Vedúceho služobného úradu zastupuje v ním určenom rozsahu jeho práv a povinností príslušný vedúci prokurátor alebo iný poverený prokurátor.
§ 5
Služobný preukaz prokurátora
(1)Služobný preukaz prokurátora je verejná listina, ktorou prokurátor preukazuje svoju totožnosť, funkciu a príslušnosť k prokuratúre.
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 3
(2)Služobný preukaz prokurátora vystaví prokurátorovi generálna prokuratúra.
(3)Prokurátor je povinný odovzdať generálnej prokuratúre bez zbytočného odkladu svoj služobný preukaz pri
a)prerušení výkonu funkcie prokurátora (§ 12),
b)dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora (§ 13),
c)zániku služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17).
DRUHÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ POMER PROKURÁTORA
PRVÝ DIEL
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA
Predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora
§ 6
(1)Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora alebo spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.1)
(2)Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý
a)v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov,
b)získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,
d)je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať,
e)ovláda štátny jazyk,
f)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g)nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
h)zložil odbornú justičnú skúšku,
i)úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1),
j)súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu.
(3)Za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona sa považuje aj odborná justičná skúška, advokátska skúška a notárska skúška. Generálny prokurátor môže uznať za odbornú justičnú skúšku podľa tohto zákona aj inú odbornú právnickú skúšku. Za odbornú justičnú skúšku sa na účely § 24a ods. 2 nepovažuje notárska skúška; ustanovenie druhej vety sa na § 24a ods. 2 nepoužije.
(4)Generálny prokurátor môže po vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky (ďalej len „rada prokurátorov“) výnimočne odpustiť vykonanie odbornej justičnej skúšky uchádzačovi o funkciu prokurátora, ktorý je preukázateľne vedeckou alebo inou významnou osobnosťou v odbore práva, ak je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Justičnú skúšku možno odpustiť postupom podľa predchádzajúcej vety aj u toho, kto konal a rozhodoval najmenej 15 rokov v oblasti verejnej správy alebo pôsobil v oblasti tvorby legislatívy a pre výkon funkcie prokurátora sú jeho odborné skúsenosti a znalosti potrebné.
(5)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu
Strana 4Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.7) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.7a) Údaje podľa tretej vety generálna prokuratúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.
(6)Podmienky na vymenovanie do funkcie prokurátora uvedené v odseku 2 musí prokurátor spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru prokurátora.
(7)Do funkcie prokurátora nemožno vymenovať uchádzača o funkciu prokurátora, ktorý bol
a)prokurátorom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu funkcie prokurátora,
b)sudcom, ak bol z tejto funkcie odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu,
c)advokátom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu advokátov, zoznamu euroadvokátov, zoznamu zahraničných advokátov alebo zoznamu medzinárodných advokátov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
d)komerčným právnikom, ak bol vyčiarknutý zo zoznamu komerčných právnikov na základe disciplinárneho rozhodnutia,
e)notárom alebo notárskym kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia, alebo
f)súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom, ak bol odvolaný na základe disciplinárneho rozhodnutia.
Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry
§ 7
(1)Výberovým konaním na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie prokurátora. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch.8)
(2)Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 30 dní pred jeho konaním.
(3)Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry obsahuje
a)názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)označenie právnej úpravy, ktorá upravuje predpoklady na vymenovanie do funkcie prokurátora a zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry doručiť so žiadosťou o zaradenie do výberového konania,
c)dátum a miesto konania výberového konania,
d)adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
e)termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,
f)poučenie, že na žiadosť o zaradenie do výberového konania, ku ktorej nie priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(4)Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry zabezpečuje generálna prokuratúra. Generálny prokurátor môže určiť, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého je okresná prokuratúra, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie.
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 5
(5)Výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry sa môže zúčastniť len štátny občan Slovenskej republiky, ktorý
a)ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora dosiahne vek najmenej 25 rokov,
b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo,
c)má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora,
d)je bezúhonný,
e)má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany ani politického hnutia,
g) odbornú justičnú skúšku alebo inú skúšku považovanú alebo uznanú za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o uznanie inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku alebo súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky a spĺňa podmienky na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky ustanovené v § 6,
h)súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry.
(6) Na účely výberového konania uchádzač o funkciu prokurátora okresnej prokuratúry predkladá
a)vyplnený a vlastnoručne podpísaný osobný dotazník, ktorý obsahuje jeho osobné údaje v rozsahu:
1.meno a priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť,
2.dátum a miesto narodenia,
3.adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu,
4.štátne občianstvo,
5.číslo občianskeho preukazu, dátum a miesto jeho vydania,
6.dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, a to názov a sídlo vysokej školy a jej fakulty, rok začatia štúdia a dátum skončenia štúdia na vysokej škole, a to jednotlivo pre každý dosiahnutý stupeň vysokoškolského vzdelania,
7.spôsobilosť na právne úkony,
8.zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prokurátora,
9.ovládanie štátneho jazyka a znalosť cudzích jazykov,
10.prehľad doterajších zamestnávateľov aj s pracovným zaradením, výkonu slobodného povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikateľskej činnosti,
11.kontaktné údaje,
b)životopis,
c)úradne osvedčenú kópiu občianskeho preukazu,
d)úradne osvedčenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby predložil aj úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore právo alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní prvého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou,
e)originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o zložení odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej skúšky považovanej za odbornú justičnú skúšku, dokladu o uznaní inej odbornej právnickej skúšky za odbornú justičnú skúšku, dokladu o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky, dokladu o zložení inej odbornej právnickej skúšky,
Strana 6Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
ak súčasne žiada o uznanie takej skúšky za odbornú justičnú skúšku, alebo dokladu preukazujúceho splnenie podmienok na odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky, ak súčasne žiada o odpustenie vykonania odbornej justičnej skúšky (§ 6 ods. 4),
f)potvrdenie príslušného orgánu ku skutočnostiam uvedeným v § 6 ods. 7, ak bol sudcom, advokátom, komerčným právnikom, notárom, notárskym kandidátom, súdnym exekútorom alebo exekútorským kandidátom,
g)čestné vyhlásenie, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
h)potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie prokurátora,
i)čestné vyhlásenie, či voči nemu je alebo nie je vznesené obvinenie pre trestný čin,
j)čestné vyhlásenie, že ku dňu vymenovania do funkcie prokurátora nebude členom politickej strany alebo politického hnutia,
k)písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb,9) ktoré prokurátormi alebo zamestnancami prokuratúry, v rozsahu: meno, priezvisko, funkcia alebo pracovné zaradenie blízkej osoby,
l)súhlas s vymenovaním do funkcie prokurátora na ním určenú okresnú prokuratúru uvedenú v oznámení o vyhlásení výberového konania na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry,
m)čestné vyhlásenie, že poskytnuté údaje sú pravdivé, úplné a aktuálne.
(7)Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry uvedené v odseku 5 a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi podľa odseku 6 v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej 14 dní pred jeho začatím. Ak generálny prokurátor určil, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad podľa odseku 4, uchádzača pozve na výberové konanie vedúci tohto služobného úradu.
(8)Výberové konanie na funkciu prokurátora okresnej prokuratúry pozostáva z písomnej časti, odborného psychologického posúdenia a ústnej časti. Výberové konanie je verejné, s výnimkou hlasovania výberovej komisie. Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku.
§ 7a
1.Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia. Generálny prokurátor môže zriadiť na jedno výberové konanie viacero výberových komisií.
2.Výberová komisia päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvára rada prokurátorov a generálny prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie tak, aby najmenej traja členovia výberovej komisie boli vymenovaní z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej radou prokurátorov.
3.Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
4.Výberová komisia vyhodnotí výsledok písomnej časti výberového konania a určí poradie a počet uchádzačov, ktorí postupujú na ústnu časť výberového konania. Po skončení ústnej časti výberového konania výberová komisia určí konečné poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
5.Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania.
6.Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do desiatich pracovných dní od skončenia ústnej časti výberového konania. Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 7
a)údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný,
d)titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili písomnej časti výberového konania v poradí určenom výberovou komisiou, a počet bodov, ktoré dosiahli v písomnej časti výberového konania,
e)titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí postúpili na ústnu časť výberového konania, a počet bodov, ktoré dosiahli v ústnej časti výberového konania,
f)stručný opis priebehu výberového konania,
g)konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom konaní,
h)titul, meno a priezvisko neúspešných uchádzačov výberového konania,
i)titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
j)dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
k)vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7)Prílohou zápisnice podľa odseku 6 životopisy úspešných uchádzačov výberového konania a písomné vyhlásenia podľa § 7 ods. 6 písm. k).
(8)Generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania s prihliadnutím na záujem riadneho plnenia úloh prokuratúry rozhodne, ktorého úspešného uchádzača vymenuje na určenú okresnú prokuratúru do funkcie prokurátora. Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny prokurátor oznámi rozhodnutie uchádzačovi do desiatich pracovných dní od skončenia výberového konania.
§ 8
Vymenovanie do funkcie prokurátora
(1)Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez časového obmedzenia na určenú okresnú prokuratúru generálny prokurátor na základe výsledku výberového konania; bez výberového konania vymenuje právneho čakateľa prokuratúry, ktorý úspešne zložil odbornú justičnú skúšku, ak tak ustanovuje tento zákon (§ 251 ods. 2).
(2)Rozhodnutie o vymenovaní do funkcie prokurátora obsahuje
a)meno a priezvisko prokurátora, akademický titul, rodné číslo prokurátora a miesto trvalého pobytu,
b)názov okresnej prokuratúry vrátane jej sídla, na ktorú je vymenovaný do funkcie prokurátora,
c)označenie služobného úradu a jeho sídlo,
d)základný plat,
e)týždenný služobný čas,
f)dátum, od ktorého je vymenovaný do funkcie prokurátora,
g)dátum vydania rozhodnutia,
h)podpis generálneho prokurátora a odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom.11)
(3)Prokurátor skladá do rúk generálneho prokurátora sľub, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, že pri výkone svojej funkcie ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že v súlade s nimi budem vykonávať funkciu prokurátora nestranne a spravodlivo. Budem zachovávať vernosť Slovenskej republike a chrániť dôstojnosť funkcie prokurátora.“.
Strana 8Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
(4)Zloženie sľubu prokurátor potvrdí svojím podpisom na listine s textom sľubu; na tejto listine musí byť uvedený dátum zloženia sľubu.
(5)Právo vykonávať funkciu prokurátora vzniká dňom zloženia sľubu.
(6)Ak prokurátor odmietne zložiť sľub alebo zloží sľub s výhradou, vymenovanie do funkcie prokurátora je neplatné.
DRUHÝ DIEL
DOČASNÉ PRIDELENIE PROKURÁTORA A PRELOŽENIE PROKURÁTORA
§ 9
Dočasné pridelenie prokurátora na inú prokuratúru
(1)V záujme plnenia úloh prokuratúry možno prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru.
(2)Bez súhlasu prokurátora možno prokurátora dočasne prideliť na výkon funkcie na inú prokuratúru najdlhšie na 60 služobných dní v kalendárnom roku, ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho plnenia úloh tejto prokuratúry. Také pridelenie je možné len po predchádzajúcom vyjadrení prokurátorskej rady, v územnom obvode ktorej prokurátor vykonáva svoju funkciu, a po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.
(3)Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno dočasne prideliť iba prokurátora, ktorý platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a)
(4)Súbežné vykonávanie funkcie prokurátora na dvoch prokuratúrach je vylúčené.
(5)O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor.
§ 9a
Dočasné pridelenie prokurátora k inému orgánu
(1) Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť aj na využitie skúseností alebo na získanie skúseností
a)do Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b)do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
c)na výkon funkcie súdneho poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
d)na Úrad vlády Slovenskej republiky,
e)do Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „Justičná akadémia“).11b)
(2)Počas dočasného pridelenia podľa odseku 1 prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora; inak sa na prokurátora vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(3)O dočasnom pridelení prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor.
§ 9b
Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie
(1)Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ustanovené inak, generálny prokurátor môže prokurátora s jeho súhlasom dočasne prideliť k orgánu Európskej únie alebo k orgánu vytvorenému spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“).
(2)Ak generálny prokurátor udelil predchádzajúci súhlas na vymenovanie prokurátora do funkcie v orgáne Európskej únie podľa osobitného zákona,11ba) dočasne ho pridelí s jeho súhlasom k orgánu Európskej únie.
(3)Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor dočasne pridelení k orgánu Európskej únie dňom vymenovania do funkcie v Európskej prokuratúre podľa osobitného
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 9
predpisu.2) Dočasné pridelenie trvá po dobu výkonu funkcie. Na účely tohto zákona sa európsky delegovaný prokurátor považuje za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ak osobitný predpis2) neustanovuje inak. Po skončení dočasného pridelenia prokurátora na výkon funkcie k Európskej prokuratúre prokurátor vykonáva funkciu prokurátora na tej prokuratúre, na ktorej vykonával funkciu prokurátora pred dočasným pridelením; taký prokurátor môže byť na jeho žiadosť vymenovaný za prokurátora generálnej prokuratúry bez výberového konania okrem prípadu, ak ku skončeniu dočasného pridelenia došlo z dôvodu, ktorý ohrozuje dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrú povesť prokuratúry.
(4)Dočasné pridelenie prokurátora podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.
§ 9c
Dočasné pridelenie prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
(1)Prokurátora možno s jeho súhlasom dočasne prideliť ako civilného experta na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky. O vyslaní prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky a o jeho ukončení rozhoduje generálny prokurátor podľa osobitného predpisu.11c)
(2)Dočasné pridelenie podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie prokurátora.
(3)Počas vyslania na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky prokurátor nesmie vykonávať funkciu prokurátora na území Slovenskej republiky; inak sa na prokurátora vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(4)Generálny prokurátor dočasne pridelí prokurátora podľa odseku 1, ak rozhodol o vyslaní prokurátora na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu.11c)
§ 10
Preloženie prokurátora
(1)O preložení prokurátora na inú prokuratúru rozhoduje generálny prokurátor za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)Prokurátora možno preložiť na inú prokuratúru, len ak s preložením súhlasí alebo o preloženie sám požiada, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)Generálny prokurátor preloží prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 189 ods. 2 písm. c).
(4)Generálny prokurátor môže preložiť prokurátora na inú prokuratúru aj bez jeho súhlasu, ak ide o preloženie na prokuratúru toho istého stupňa v rámci územného obvodu tej istej obce.
(5)Na prokuratúru vyššieho stupňa možno prokurátora preložiť len na základe výberového konania a v súlade so zásadami funkčného postupu prokurátorov schválenými generálnym prokurátorom a radou prokurátorov. Na výberové konanie na prokuratúru vyššieho stupňa sa použijú ustanovenia § 21 a 21a.
(6)Na krajskú prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň päť rokov započítateľnej praxe 97), z toho aspoň tri roky výkonu funkcie prokurátora. Na generálnu prokuratúru možno preložiť len prokurátora, ktorý dosiahol aspoň desať rokov započítateľnej praxe 97), z toho aspoň sedem rokov výkonu funkcie prokurátora. Na výkon funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry možno preložiť iba prokurátora, ktorý platné osvedčenie Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.11a) Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie odseku 5.
§ 10a
Strana 10Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
Preradenie prokurátora
(1)Generálny prokurátor môže preradiť prokurátora generálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru a prokurátora krajskej prokuratúry na okresnú prokuratúru, ak ním bol opakovane písomne upozornený na túto možnosť z dôvodu nedostatočného plnenia služobných povinností. Také preradenie je možné len s predchádzajúcim súhlasom rady prokurátorov.
(2)Proti rozhodnutiu generálneho prokurátora podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutie generálneho prokurátora o preradení prokurátora podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Podanie žaloby na súd má odkladný účinok.
TRETÍ DIEL
NEZLUČITEĽNOSŤ VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA A PRERUŠENIE VÝKONU FUNKCIE
PROKURÁTORA
§ 11
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie prokurátora
(1) Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný s funkciou
a)prezidenta Slovenskej republiky,
b)poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec národnej rady“),
c)člena vlády Slovenskej republiky,
d)štátneho tajomníka ministerstva,
e)vedúceho, riaditeľa alebo predsedu ústredného orgánu štátnej správy,
f)sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho správneho súdu
Slovenskej republiky,
h)sudcu Špecializovaného trestného súdu,
i)sudcu krajského súdu,
j)sudcu okresného súdu,
k)člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
l)predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
m)verejného ochrancu práv,
n)komisára pre deti,
o)komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
p)plateného funkcionára vyššieho alebo ústredného odborového orgánu,
q)príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Policajného zboru a iných ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov alebo ozbrojených síl alebo
r)v orgánoch štátnej správy, územnej samosprávy a právnických osôb, ktorým bol zverený výkon štátnej správy.
(2) Výkon funkcie prokurátora je nezlučiteľný aj s
a)funkciou poslanca Európskeho parlamentu,
b)funkciou sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva,
c)funkciou sudcu alebo generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie alebo
d)inou funkciou v medzinárodných orgánoch; to neplatí, ak sa podľa osobitného predpisu vyžaduje, aby bol stálym členom takého orgánu prokurátor.
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 11
(3)Ak ďalej nie je ustanovené inak, prokurátor nesmie popri výkone funkcie prokurátora vykonávať žiadnu inú platenú funkciu, podnikať, ani vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku alebo majetku svojich neplnoletých detí, vedeckej, pedagogickej, lektorskej, literárnej, publicistickej, umeleckej alebo športovej činnosti za predpokladu, že taká činnosť nenarušuje riadny výkon funkcie prokurátora a dôstojnosť funkcie prokurátora, nemá vplyv na povinnosť prokurátora využívať služobný čas v plnom rozsahu a neohrozuje dôveru v nestrannosť prokuratúry. V prípade pochybností rozhodne o povinnosti prokurátora ukončiť takú funkciu alebo činnosť generálny prokurátor, pričom si pred svojím rozhodnutím vyžiada stanovisko etickej komisie.
(4)Prokurátor môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie, vykonávať inú funkciu v Justičnej akadémii alebo byť členom jej orgánov, vykonávať funkciu v inom orgáne alebo byť členom iného orgánu alebo komisie, v ktorých možno využiť skúsenosti prokurátora, alebo vykonávať funkciu alebo činnosť v inom orgáne, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(5)Prokurátor môže vykonávať funkciu a činnosť aj v stavovských organizáciách prokurátorov.
(6)Ak je prokurátor zvolený alebo ustanovený do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2 a ide o funkciu, pri ktorej sa výkon funkcie prokurátora neprerušuje, prokurátor je povinný do troch dní od zvolenia alebo ustanovenia do takej funkcie odstrániť dôvody nezlučiteľnosti; inak mu služobný pomer prokurátora zanikne dňom zvolenia alebo ustanovenia do funkcie uvedenej v odseku 1 alebo odseku 2.
§ 12
Prerušenie výkonu funkcie prokurátora
(1)Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje dňom, keď sa prokurátor stal prezidentom Slovenskej republiky, poslancom národnej rady, členom vlády Slovenskej republiky, štátnym tajomníkom ministerstva, sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejným ochrancom práv alebo plateným funkcionárom vyššieho alebo ústredného odborového orgánu. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora trvá ešte jeden mesiac po skončení vykonávania funkcie, pre ktorú bol výkon funkcie prokurátora prerušený.
(2)Výkon funkcie prokurátora sa prerušuje aj dňom, keď sa prokurátor zaregistruje ako kandidát vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), vo voľbách do orgánov územnej samosprávy alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu. Prerušenie výkonu funkcie prokurátora trvá ešte jeden mesiac po vyhlásení výsledkov volieb, ak prokurátor nebol zvolený.
(3)Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý pôsobí ako predstaviteľ Slovenskej republiky v zahraničí alebo v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy, ak mu takáto činnosť bráni riadne vykonávať funkciu prokurátora.
(4)Generálny prokurátor môže na základe písomnej žiadosti prokurátora prerušiť výkon jeho funkcie z vážnych osobných alebo rodinných dôvodov, najdlhšie však na obdobie piatich rokov.
(5)Generálny prokurátor preruší výkon funkcie prokurátorovi, ktorý spĺňa podmienky na vznik nároku na príplatok za výkon funkcie prokurátora podľa § 134 ods. 1. Ak sa prokurátor znovu ujme funkcie prokurátora, príplatok za výkon funkcie prokurátora sa mu počas výkonu funkcie prokurátora nevypláca.
(6)Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie, nemá počas tohto prerušenia práva a povinnosti prokurátora, nesmie vykonávať funkciu prokurátora a hľadí sa na neho tak, akoby nebol prokurátorom. Obdobie, počas ktorého bol prokurátorovi prerušený výkon funkcie, sa nezapočítava do času výkonu funkcie prokurátora. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prokurátora, ktorý pôsobí v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej zmluvy vo funkcii prokurátora.
(7)Ak sa prokurátor, ktorý prerušený výkon funkcie podľa odsekov 1 4, chce znova ujať výkonu funkcie prokurátora, oznámi to generálnej prokuratúre 30 dní pred uplynutím času, na aký bol prerušený výkon jeho funkcie. Prokurátor sa ujme výkonu funkcie prokurátora na tej prokuratúre, na ktorej túto funkciu vykonával pred prerušením jej výkonu. Ak sa neujme výkonu svojej funkcie najneskôr v prvý deň v mesiaci
Strana 12Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
nasledujúcom po dni, v ktorom sa skončilo prerušenie výkonu funkcie prokurátora, jeho služobný pomer týmto dňom zaniká.
(8)Prokurátor, ktorému bol prerušený výkon funkcie podľa odseku 5, sa môže so súhlasom generálneho prokurátora znovu ujať výkonu funkcie prokurátora na prokuratúre, na ktorej túto funkciu vykonával pred prerušením jej výkonu, alebo na inej prokuratúre, ak udelí súhlas s preložením na inú prokuratúru. Dátum skončenia prerušenia výkonu funkcie prokurátora a čas trvania výkonu funkcie prokurátora určí generálny prokurátor po vzájomnej dohode s prokurátorom. Ak sa prokurátor neujme výkonu svojej funkcie v deň, v ktorom mu vzniklo oprávnenie znovu vykonávať funkciu prokurátora, jeho služobný pomer týmto dňom zanikne.
ŠTVRTÝ DIEL
DOČASNÉ POZASTAVENIE VÝKONU FUNKCIE PROKURÁTORA
§ 13
(1) Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie do právoplatného skončenia trestného konania alebo disciplinárneho konania, ak je a) trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin,
b)trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora alebo
c)disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.
(2)Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklad podľa § 6 ods. 2 písm. d), ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrá povesť prokuratúry. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora podľa prvej vety trvá kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora, najviac šesť mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora možno predĺžiť najviac o šesť mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa prvej vety nesmie presiahnuť 12 mesiacov.
(3)O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor. O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov alebo bez návrhu po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.
(4)Prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.
(5)Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora, nemožno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora.
PIATY DIEL
ZÁNIK SLUŽOBNÉHO POMERU PROKURÁTORA
§ 14
Spôsoby zániku služobného pomeru prokurátora
Služobný pomer prokurátora zaniká
a)odvolaním z funkcie prokurátora (§ 15),
b)vzdaním sa funkcie prokurátora (§ 16),
c)z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom (§ 17),
d)z dôvodov podľa osobitného predpisu.1)
§ 15
Odvolanie z funkcie prokurátora
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 13
(1)Prokurátora môže z funkcie prokurátora odvolať iba generálny prokurátor.
(2)Generálny prokurátor odvolá prokurátora z funkcie, ak
a)prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak právoplatným rozhodnutím súdu bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony,
b)prokurátor stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c)prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený pre úmyselný trestný čin,
d)prokurátor bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora,
e)disciplinárna komisia právoplatne rozhodla o zbavení prokurátora výkonu funkcie prokurátora
189 ods. 2 písm. d)], mu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie zbavenie funkcie prokurátora 189
ods. 2 písm. d)],
f)prokurátor sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)prokurátor nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)prokurátor dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora alebo európskeho prokurátora bol odvolaný z tejto funkcie Súdnym dvorom Európskej únie a ak dôvod tohto odvolania vážne ohrozuje dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrú povesť prokuratúry alebo
i)prokurátor dočasne pridelený na výkon funkcie európskeho delegovaného prokurátora bol odvolaný z tejto funkcie kolégiom a ak dôvod tohto odvolania vážne ohrozuje dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrú povesť prokuratúry.
(3) Generálny prokurátor môže prokurátora z funkcie odvolať, ak
a)nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok; to neplatí, ak ide o tehotnú prokurátorku alebo
b)prokurátor dosiahol vek 65 rokov.
(4)Služobný pomer prokurátora zanikne odvolaním z funkcie prokurátora dňom, keď bolo prokurátorovi doručené rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie, ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň; rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie sa musí doručiť prokurátorovi do vlastných rúk.
(5)Prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora alebo európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, možno odvolať z funkcie prokurátora len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.2)
§ 16
Vzdanie sa funkcie prokurátora
(1) Prokurátor sa môže funkcie prokurátora písomne vzdať
a)z dôvodu vzniku nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
b)zo zdravotných dôvodov, ak nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu podľa lekárskeho posudku, rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy alebo orgánu sociálneho zabezpečenia, alebo
c)kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov.
(2) Služobný pomer prokurátora zaniká vzdaním sa funkcie prokurátora uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené generálnemu prokurátorovi, ak nedôjde k dohode o skoršom zániku služobného pomeru prokurátora.
§ 17
Iné dôvody zániku služobného pomeru prokurátora
Strana 14Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
Služobný pomer prokurátora zaniká aj
a)smrťou prokurátora alebo vyhlásením prokurátora za mŕtveho, alebo
b)z dôvodov uvedených v § 11 ods. 6, § 12 ods. 7 a 8.
§ 18
Neplatnosť zániku služobného pomeru prokurátora
(1) Rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušuje
a)zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b)zrušením právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bol prokurátor odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora, alebo
c)zrušením právoplatného rozhodnutia disciplinárnej komisie disciplinárneho rozhodnutia o zbavení výkonu funkcie
prokurátora v neskoršom konaní.
(2)Ak služobný pomer prokurátora zanikol odvolaním z funkcie prokurátora, prokurátor sa môže domáhať na správnom súde podľa osobitného zákona13) preskúmania zákonnosti rozhodnutia generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora; to neplatí, ak bol prokurátor odvolaný na základe právoplatného disciplinárneho rozhodnutia, ktorým mu bolo uložení disciplinárne opatrenie zbavenie funkcie prokurátora.
(3)Ak služobný pomer prokurátora zanikol podľa § 17 písm. b), prokurátor sa môže domáhať na súde podľa osobitného zákona14) neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora. Neplatnosť zániku služobného pomeru prokurátora môže prokurátor uplatniť na súde najneskôr do 30 dní odo dňa zániku služobného pomeru.
(4)Služobný pomer prokurátora trvá s nárokmi z neho vyplývajúcimi a prokurátorovi sa bez zbytočného odkladu doplatí plat a priznajú ostatné nároky podľa zákona tak, ako keby vykonával funkciu prokurátora, ak
a)rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora sa zrušilo,
b)správny súd zrušil rozhodnutie generálneho prokurátora o odvolaní z funkcie prokurátora,
c)súd rozhodol o neplatnosti zániku služobného pomeru prokurátora.
ŠIESTY DIEL
Funkčný postup prokurátora a zánik oprávnenia prokurátora vykonávať funkciu vedúceho prokurátora
§ 19
Vymenovanie prokurátora do funkcie vedúceho prokurátora
(1)Vedúceho prokurátora 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov; to neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora. Generálny prokurátor vymenúva námestníka krajského prokurátora na návrh krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora na návrh okresného prokurátora. Krajského prokurátora, námestníka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päťročné funkčné obdobie. Ten istý prokurátor môže byť opakovane vymenovaný do uvedenej funkcie. Ďalších vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez časového obmedzenia.
(2)Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(3)Ak funkcia vedúceho prokuratúra nie je obsadená, generálny prokurátor poverí niektorého z prokurátorov, aby do vymenovania nového vedúceho prokurátora vykonával funkciu vedúceho prokurátora.
(4)Výberového konania na funkciu vedúceho prokurátora sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov.
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 15
(5)Na zvolenie do funkcie špeciálneho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 1 9 a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 10 až 12.
§ 20
Funkčný postup prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa
(1)Prokurátorom krajskej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora krajskej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na krajskej prokuratúre.
(2)Prokurátorom generálnej prokuratúry môže byť len prokurátor, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu prokurátora generálnej prokuratúry alebo funkciu vedúceho prokurátora na generálnej prokuratúre. To neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Ustanovenie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry upravuje siedmy diel tejto hlavy (§ 24a až 24e).
(3)Výberového konania na funkciu prokurátora alebo funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa sa môže zúčastniť len prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na prokuratúru vyššieho stupňa ustanovené v § 10 ods. 5 a 6.
(4)Oprávnenie vykonávať funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa vzniká rozhodnutím generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa.
(5)Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora pri funkčnom postupe na prokuratúru vyššieho stupňa vzniká dňom určeným v rozhodnutí generálneho prokurátora o preložení prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa a o vymenovaní do funkcie vedúceho prokurátora.
(6)Ustanovenia odsekov 1 4 sa nevzťahujú na vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora.
Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora
§ 21
(1)Výberovým konaním na funkciu vedúceho prokurátora a na funkciu prokurátora na prokuratúre vyššieho stupňa (ďalej len „výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora“) sa overujú riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.8)
(2)Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora vyhlasuje generálny prokurátor na webovom sídle generálnej prokuratúry najmenej desať dní pred jeho začatím. V rovnakej lehote zašle generálna prokuratúra oznámenie o vyhlásenom výberovom konaní na všetky služobné úrady.
(3)Oznámenie o vyhlásení výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora obsahuje
a)názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
b)funkciu, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie,
c)názov organizačnej zložky, na ktorej sa obsadzuje voľné miesto prokurátora alebo vedúceho prokurátora,
d)listiny preukazujúce splnenie podmienok uvedených v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov,
e)dátum a miesto konania výberového konania,
f)adresu, na ktorú treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania,
g)termín, do ktorého treba doručiť žiadosť o zaradenie do výberového konania na určenú adresu,
Strana 16Zbierka zákonov Slovenskej republiky154/2001 Z. z.
h)poučenie, že na žiadosť, ku ktorej nie priložené všetky požadované doklady, a na žiadosť doručenú po termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, sa neprihliada a uchádzač nebude zaradený do výberového konania.
(4)Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora zabezpečuje generálna prokuratúra; generálny prokurátor môže určiť, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad, v územnej pôsobnosti ktorého je prokuratúra, pre ktorú sa vyhlasuje výberové konanie.
(5)Do výberového konania pri funkčnom postupe prokurátora sa môže prihlásiť iba prokurátor, ktorý spĺňa podmienky na funkčný postup ustanovené týmto zákonom a podmienky uvedené v zásadách funkčného postupu prokurátorov schválených generálnym prokurátorom a radou prokurátorov.
(6)Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky na účasť vo výberovom konaní pri funkčnom postupe prokurátora a ktorý doručil žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými listinami v termíne určenom v oznámení o vyhlásení výberového konania, generálny prokurátor pozve na výberové konanie najmenej tri dni pred jeho začatím. Ak generálny prokurátor určil, že výberové konanie zabezpečí služobný úrad podľa odseku 4, uchádzača pozve na výberové konanie vedúci tohto služobného úradu.
§ 21a
(1)Výberové konanie pri funkčnom postupe prokurátora uskutočňuje výberová komisia.
(2)Výberová komisia päť členov. Členom výberovej komisie môže byť len prokurátor. Databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvára rada prokurátorov a generálny prokurátor. Členov výberovej komisie a potrebný počet náhradníkov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Generálny prokurátor vymenuje členov výberovej komisie tak, aby najmenej traja členovia výberovej komisie boli vymenovaní z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vytvorenej radou prokurátorov.
(3)Členovia výberovej komisie zvolia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Rozhodnutie výberovej komisie je platné, ak zaň hlasovali najmenej štyria jej členovia.
(4)Výberová komisia vyhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.
(5)Predseda výberovej komisie predloží výsledok výberového konania na rozhodnutie generálnemu prokurátorovi spolu so zápisnicou o priebehu výberového konania do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania.
(6)Generálna prokuratúra zverejní zápisnicu o priebehu výberového konania na webovom sídle generálnej prokuratúry do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania.
Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje
a)údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)názov prokuratúry vrátane jej sídla, pre ktorú bolo vyhlásené výberové konanie,
c)zloženie výberovej komisie v rozsahu: titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie, označenie databázy kandidátov na členov výberovej komisie, z ktorej bol člen výberovej komisie vymenovaný,
d)titul, meno a priezvisko uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania,
e)stručný opis priebehu výberového konania,
f)konečné poradie úspešných uchádzačov výberového konania,
g)zoznam neúspešných uchádzačov výberového konania,
h)titul, meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)dátum, čas a miesto spísania zápisnice,
154/2001 Z. z.Zbierka zákonov Slovenskej republikyStrana 17
j)vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(7) Výberové konanie končí rozhodnutím generálneho prokurátora o výsledku výberového konania. Generálny prokurátor oznámi rozhodnutie uchádzačovi do 30 dní od skončenia výberového konania.
Zánik oprávnenia vykonávať funkciu vedúceho prokurátora
§ 22
Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zaniká
a)odvolaním z funkcie vedúceho prokurátora (§ 23),
b)uvoľnením z funkcie vedúceho prokurátora (§ 24),
c)zánikom služobného pomeru prokurátora (§ 14 až 17),
d)uplynutím funkčného obdobia (§ 19 ods. 1).
§ 23
(1)Vedúci prokurátor môže byť z funkcie odvolaný právoplatným rozhodnutím disciplinárnej komisie
disciplinárnym rozhodnutím 189 ods. 2 písm. b)] alebo rozhodnutím generálneho prokurátora po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov. Vyjadrenie rady prokurátorov sa nevyžaduje, ak ide o odvolanie z funkcie vedúceho prokurátora v súvislosti s jeho vymenovaním do inej funkcie vedúceho prokurátora.
(2)Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo do vlastných rúk doručené rozhodnutie disciplinárnej komisie alebo disciplinárne rozhodnutie alebo rozhodnutie generálneho
prokurátora o odvolaní z funkcie vedúceho prokurátora, ak v rozhodnutí o odvolaní z funkcie nie je uvedený neskorší deň odvolania.
§ 24
(1)Vedúci prokurátor môže kedykoľvek písomne požiadať generálneho prokurátora o uvoľnenie z funkcie vedúceho prokurátora. Generálny prokurátor vedúceho prokurátora z funkcie uvoľní najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď vedúci prokurátor požiadal o uvoľnenie z funkcie.
(2)Oprávnenie vykonávať funkciu vedúceho prokurátora zanikne dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie o uvoľnení z funkcie vedúceho prokurátora, ak v rozhodnutí o uvoľnení z funkcie nie je uvedený neskorší deň.
SIEDMY DIEL
VYMENOVANIE DO FUNKCIE V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY A ZÁNIK OPRÁVNENIA VYKONÁVAŤ FUNKCIU V ÚRADE ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY
Vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry
§ 24a
(1)Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva národná rada. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu špeciálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje do zloženia sľubu novým