(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2021,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov disciplinárneho konania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona č. .../2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) ustanovuje:
§ 1
Paušálna suma trov disciplinárneho konania, v ktorom bolo vydané disciplinárne rozhodnutie
a)bez nariadenia ústneho pojednávania je 60 eur,
b)s nariadením ústneho pojednávania je 120 eur.
§ 2
Ak bol v disciplinárnom konaní podaný znalecký posudok, paušálna suma trov disciplinárneho konania podľa § 1 sa zvyšuje o 150 eur.
§ 3
Paušálna suma trov disciplinárneho konania na účely uvedené, ak bol podaná celkom bezvýsledne návrh na obnovu konania je 200 eur.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.