(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2021,
ktorou sa ustanovuje odmena prísediaceho disciplinárneho senátu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 8 zákona č. .../2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) ustanovuje:
§ 1
(1) Prísediacemu disciplinárneho senátu patrí mesačná odmena za výkon funkcie prísediaceho disciplinárneho senátu v sume 100 eur.
(2) Odmena podľa odseku 1 patrí prísediacemu disciplinárneho senátu, ak disciplinárnemu senátu, do ktorého bol vybraný, bola pridelená aspoň jeden disciplinárny návrh.
(3) Odmenu podľa odseku 1 vypláca Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a je splatná pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.