1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
2022
2023
2024
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
24 000
72 000
72 000
72 000
v tom:
NSS SR - 06Q Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva
SR SR - 08L Org. súdnictva a postavenie sudcov
24 000
0
72 000
0
72 000
0
72 000
0
z toho:
- vplyv na ŠR
24 000
72 000
72 000
72 000
Rozpočtové prostriedky
24 000
72 000
72 000
72 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
24 000
72 000
72 000
72 000
v tom:
NSS SR - 06Q Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva
SR SR - 08L Org. súdnictva a postavenie sudcov
19 000
5 000
60 000
12 000
60 000
12 000
60 000
12 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu je zabezpečené v rozpočte vecne príslušných kapitol štátneho rozpočtu.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Navrhovaná právna úprava rieši disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.
Návrh bude implementovať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Predmetný návrh negatívny vplyv na rozpočet z dôvodu zavedenia odmeňovania prísediacich disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Mesačná odmena za výkon funkcie prísediaceho disciplinárneho senátu je v sume 100 eur.
Zároveň predmetný návrh negatívny vplyv na rozpočet v nadväznosti na nárok prísediaceho na náhradu preukázateľne vynaložených cestovných nákladov. Predpokladajú sa priemerné mesačné cestovné výdavky na jedného prísediaceho v sume 50 eur.
Predpokladá sa, že prísediacich bude celkom 40 osôb. Výkon činnosti prísediacich sa predpokladá od septembra 2021. V nadväznosti na uvedené skutočnosti predpokladané celkové ročné náklady vo výške 72 000 eur.
3
Predmetný návrh aj pozitívny vplyv na rozpočet z dôvodu zrušenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 162/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sudcami. V tejto súvislosti bol predpokladaný ročný dopad na rozpočet Súdnej rady Slovenskej republiky v celkovej výške 12 000 eur, ktorý sa navrhuje od augusta 2021 viazať v prospech výdavkov štátneho rozpočtu.
Predmetný návrh ďalej predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na rozpočet v súvislosti s trovami disciplinárneho konania, a to aj v časti nároku disciplinárne obvineného na náhradu trov konania aj v časti povinnosti disciplinárne obvineného nahradiť trovy konania. Tieto vplyvy však nie je možné aktuálne kvantifikovať, resp. ani kvalifikovane odhadnúť.
4
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
5
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Najvyšší správy súd Slovenskej republiky - Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
24 000
72 000
72 000
72 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2 - 637
24 000
72 000
72 000
72 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou... (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
24 000
72 000
72 000
72 000
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Súdna rada Slovenskej republiky - Výdavky (v eurách)
2021
2022
2023
2024
poznámka
Bežné výdavky (600)
-5 000
-12 000
-12 000
-12 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2 - 637
-5 000
-12 000
-12 000
-12 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou... (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
- 5 000
- 12 000
- 12 000
- 12 000
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2021
2022
2023
2024
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.