Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Jún 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
Jún 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Ústavným zákonom č. 422/2021 Z. z. bol zriadený Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“). Podľa novelizovaného čl. 142 ods. 2 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) disponuje najvyšší správny súd disciplinárnou právomocou voči sudcom, prokurátorom a ak tak ustanoví zákon aj voči iným osobám. Zároveň dotknutý čl. 142 ods. 2 písm. c) ústavy predpokladá vznik nového zákona, ktorým sa budú spracovať disciplinárne konania. V súčasnosti je disciplinárne konanie upravené vo viacerých statusových zákonov súčasne, osobitne pre každé právnické povolanie. Takáto právna úprava je nekoncepčná a neprehľadná. Navyše, s ohľadom na uvedené, zákonná úprava disciplinárneho konania vo veciach sudcov a prokurátorov bude po 1. auguste 2021 v rozpore so znením ústavy, nakoľko podľa platnej právnej úpravy disciplinárnou právomocou nad zmieňovanými členmi sudcovského či prokurátorského stavu disponujú disciplinárne senáty či komisie kreované Súdnou radou Slovenskej republiky alebo prokuratúrou. Predkladateľ v reakcií na tieto rozsiahle ústavnoprávne zmeny predkladá dotknutý návrh zákona, ktorý predstavuje procesnoprávnu úpravu disciplinárneho konania nielen vo veciach sudcov a prokurátorov, ale i vo veciach notárov a súdnych exekútorov, ktorých sa rozhodol rovnako podriadiť pod najvyšší správny súd. Uveďte základné problémy, ktoré dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjednotiť výlučne procesnoprávnu úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred najvyšším správnym súdom. Zároveň príde k odstráneniu súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní.
Podľa platnej právnej úpravy disponujú disciplinárnou právomocou nad svojimi členmi jednotlivé právnické stavy. Uvedené nastavenie sa v aplikačnej praxi neosvedčilo a vykazovalo v mnohých prípadoch nefunkčnosť či nedostatočnú pružnosť reagovať na podnety na začatie disciplinárneho konania. Vzhľadom na tento dlho pretrvávajúci neželaný stav je riešením práve predložený návrh zákona, ktorý zjednocuje procesné pravidlá disciplinárneho konania pre viaceré právnické povolania. Zároveň, navrhované zloženie disciplinárnych senátov zaručuje vysokú mieru transparentnosti disciplinárneho konania a výrazne upevňuje reprezentatívnosť a legitimitu členov disciplinárneho senátu.
Spoločná právna úprava disciplinárneho konania pre vybrané právnické profesie je dôležitá aj vo vzťahu k občianskej spoločnosti a posilneniu dôvery v právny štát. Práve etické kódexy správania pri výkone verejných funkcií s efektívnym disciplinárnym konaním v prípade ich porušenia treba chápať ako prejav vôle vzbudzovať dôveru občanov v inštitúcie.
2
Pri koncipovaní návrhu zákona, ktorým sa bude spravovať disciplinárne konanie, predkladateľ dbal najmä na efektívnosť a transparentnosť disciplinárneho konania so značným dôrazom na rešpekt k úradu osôb, na ktoré sa disciplinárny poriadok vzťahuje. Cieľom návrhu zákona je aj to, aby navrhovaná právna úprava poskytovala všetky záruky potrebné k tomu, aby bolo právo na spravodlivý proces riadne dodržané počas celého disciplinárneho konania.
Výsledným stavovom po prijatí návrhu zákona bude zosúladenie zákonnej právnej úpravy so znením ústavy. Rovnako tak prostredníctvom jedného procesného predpisu príde k zjednoteniu
4.Dotknuté subjekty
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, sudcovia, prokurátori, notári, súdni exekútori, osoby s návrhovým oprávnením v zmysle návrhu zákona, Súdna rada Slovenskej republiky, Prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská notárska komora, Slovenská komora exekútorov.
5.Alternatívne riešenia
Pri úvahách o tom, ako najvhodnejšie uchopiť nevyhnutnú novelu zákonov za účelom ich zosúladenia so znením ústavy bolo možné pristúpiť k dvom alternatívam. Prvou možnosťou by bolo komplexne novelizovať platnú právnu úpravu disciplinárnych konaní v osobitých zákonoch pre jednotlivé právnické profesie. Uvedené sa primárne dotýka zákona č. 385/2000 Z. z o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, ďalej zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekútorskej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené osobitné zákony aj v súčasnosti upravujú disciplinárnu zodpovednosť a disciplinárne konanie pre jednotlivé právnické profesie, preto by sa na prvý pohľad mohlo javiť ako efektívnejšie a jednoduchšie, ak by ústavne zmeny našli svoj odraz výlučne v týchto statusových zákonoch, čím by vo výsledku nevznikol dôvod pre vytvorenie nového procesnoprávneho predpisu. Takéto riešenie by však narazilo na viaceré úskalia, či počas legislatívneho procesu alebo neskôr v aplikačnej praxi, s ktorými by bolo problematické sa vhodným spôsobom vysporiadať.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
💧 Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
(i) odmeny prísediacich (ii) paušálne trovy disciplinárneho konania
7.Transpozícia práva EÚ
Súčasťou návrhu zákona v čl. I bod 1 sa nachádza právna úprava, ktorá uvádza vnútroštátnu právnu úpravu do súladu s čl. 5 ods. 2 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o práve na prístup k obhajcovi v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači a o práve na informovanie tretej osoby po pozbavení osobnej slobody a na komunikáciu s tretími osobami a s konzulárnymi úradmi po pozbavení osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 6. 11. 2013)
8.Preskúmanie účelnosti
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí jeho účinnosti, pričom sa budú zohľadňovať praktické skúsenosti aktérov disciplinárneho konania.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
💧
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
💧
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
3
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Vplyvy návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutého subjektu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Juraj Palúš,
juraj.palus@justice.sk
12.Zdroje
Návrh zákona je výstupom pracovnej skupiny zriadenej Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ako verejných konzultácií s najvyššími predstaviteľmi justície, akademickej obce, stavovských organizácií, ako aj mimovládneho sektora.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 092/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
💧 Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
K doložke vybraných vplyvov
Informácie o vplyvoch na rozpočet verejnej správy uvedené v dôvodovej správe a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je potrebné zosúladiť s doložkou vybraných vplyvov.
Odôvodnenie: V dôvodovej správe a analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy predkladateľ uviedol pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ale v časti 9. doložky vybraných vplyvov predkladateľ označil len negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
Dôvodová správa bola primerane upravená.
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti
Komisia nesúhlasí s tým, že predmetný návrh zákona nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti. V §9 sa zavádza databáza prísediacich. Keďže ide o elektronickú databázu, ktorá má byť zverejnená na webovom sídle NSS, ide o vplyv na informatizáciu spoločnosti. Je preto nutné vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti do doložky vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov.
Bola dopracovaná požadovaná analýza.
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: