NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
636
VLÁDNY NÁVRH
Z á k o n
z ... 2021
o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje disciplinárne konanie vo veciach sudcov, prokurátorov, súdnych exekútorov a notárov.
§ 2
(1) Účelom disciplinárneho konania je posúdiť a rozhodnúť o disciplinárnej zodpovednosti osoby, voči ktorej je disciplinárne konanie vedené (ďalej len „disciplinárne obvinený“).
(2) Disciplinárnu zodpovednosť, disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia upravujú osobitné predpisy.1)
1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
2
§ 3
O disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, súdnych exekútorov a notárov rozhoduje a disciplinárne opatrenia ukladá Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) v disciplinárnych senátoch.
§ 4
Ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje, na disciplinárne konanie sa primerane použijú ustanovenia Trestného poriadku o základných zásadách trestného konania, o spoločnom konaní, o vylúčení súdu a iných osôb, o obhajcovi, o úkonoch trestného konania, o dokazovaní, o rozhodnutiach súdu, o hlavnom pojednávaní, o odvolaní, o dohode o uznaní viny a prijatí trestu, o obnove konania a o trovách trestného konania.
DRUHÁ ČASŤ
DISCIPLINÁRNY SENÁT
Zloženie disciplinárneho senátu
§ 5
(1) Disciplinárny senát je päťčlenný.
(2) Ak § 9 ods. 4 neustanovuje inak, disciplinárny senát sa skladá z predsedu disciplinárneho senátu, dvoch sudcov disciplinárneho senátu a dvoch prísediacich sudcov disciplinárneho senátu (ďalej len „prísediaci“).
(3) Zákonným sudcom na účely disciplinárneho konania je okrem predsedu disciplinárneho senátu a sudcov disciplinárneho senátu aj prísediaci, vybraný do disciplinárneho senátu podľa tohto zákona.
§ 6
(1) Predsedov disciplinárnych senátov, sudcov disciplinárnych senátov a ich zastupovanie určuje na obdobie troch rokov predseda najvyššieho správneho súdu v rozvrhu práce najvyššieho správneho súdu. Zloženie všetkých disciplinárnych senátov sa musí po uplynutí troch po sebe nasledujúcich rokov zásadným spôsobom obmeniť.
(2) Prísediaci vyberaní z databáz prísediacich podľa § 9 pri zaevidovaní disciplinárneho návrhu v podateľni pre každý disciplinárny návrh zvlášť.
(3) Ak v disciplinárnom konaní začatom pred uplynutím obdobia podľa odseku 1 alebo uplynutím obdobia podľa § 10 ods. 6 bol disciplinárnemu senátu pridelený disciplinárny návrh, disciplinárne konanie dokončí tento disciplinárny senát v rovnakom zložení.
(4) Ak § 9 ods. 4 neustanovuje inak, prísediaci sa určujú náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) z databázy prísediacich podľa
a)§ 9 ods. 1 písm. d), ak je disciplinárne obvineným sudca,
b)§ 9 ods. 1 písm. a), ak je disciplinárne obvineným prokurátor,
3
c)§ 9 ods. 1 písm. b), ak je disciplinárne obvineným súdny exekútor,
d)§ 9 ods. 1 písm. c), ak je disciplinárne obvineným notár.
§ 7
Predseda disciplinárneho senátu
Za predsedu disciplinárneho senátu môže byť určený len sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý je predsedom senátu podľa osobitného predpisu2) a
a)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
b)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
c)ktorý nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“), predsedom najvyššieho správneho súdu alebo podpredsedom najvyššieho správneho súdu.
§ 8
Sudca disciplinárneho senátu
Za sudcu disciplinárneho senátu môže byť určený len sudca najvyššieho správneho súdu,
a)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
b)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
c)ktorý nie je členom súdnej rady, predsedom najvyššieho správneho súdu alebo podpredsedom najvyššieho správneho súdu.
§ 9
Databáza prísediacich
(1) Na účely vytvárania disciplinárnych senátov sa vytvárajú databázy prísediacich z radov
a)prokurátorov zvolených Radou prokurátorov Slovenskej republiky,
b)súdnych exekútorov zvolených prezídiom Slovenskej komory exekútorov,
c)notárov zvolených prezídiom Notárskej komory Slovenskej republiky,
d)iných osôb zvolených súdnou radou.
(2) Do databáz prísediacich môže byť zvolená len osoba, ktorá spĺňa podmienky na funkciu prísediaceho podľa § 10. Do databázy prísediacich podľa odseku 1 písm. d) môže byť zvolená ďalej len osoba, ktorá nie je sudcom, prokurátorom, notárom, súdnym exekútorom alebo členom súdnej rady.
(3) V každej databáze prísediacich musí byť aspoň 15 prísediacich. Ak nie je v databáze prísediacich potrebný počet prísediacich, predseda najvyššieho správneho súdu bezodkladne požiada orgány podľa odseku 1 o doplňujúcu voľbu prísediacich.
(4) Ak v príslušnej databáze prísediacich menej ako traja prísediaci, náhodný výber prísediacich pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti sa uskutoční zo všetkých prísediacich z ostatných databáz prísediacich. Ak ani
2) § 15 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
v jednej databáze prísediacich nie aspoň traja prísediaci, disciplinárne konanie vykonaná disciplinárny senát, ktorý sa skladá z predsedu disciplinárneho senátu a dvoch sudcov disciplinárneho senátu.
(5) Databázy prísediacich zverejňuje najvyšší správny súd na svojom webovom sídle.
§ 10
Prísediaci
(1) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. a) môže byť zvolený prokurátor
a)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
b)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
c)ktorý nie je vedúcim prokurátorom3) alebo členom Rady prokurátorov Slovenskej republiky.
(2) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. b) môže byť zvolený súdny exekútor
a)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
b)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
c)ktorý nie je členom prezídia Slovenskej komory exekútorov ani členom kontrolnej komisie Slovenskej komory exekútorov.
(3) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. c) môže byť zvolený notár
a)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
b)ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
c)ktorý nie je členom prezídia Notárskej komory Slovenskej republiky.
(4) Za prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. d) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,
a)ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v študijnom odbore právo,
b)ktorý plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý4) na výkon funkcie prísediaceho,
c)ktorý je bezúhonný a spĺňa podmienky podľa § 7 písm. a) a b),
d)ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
e)ktorého skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
f)ktorý nie je členom politickej strany ani politického hnutia, ani nevykonáva aktívnu politickú činnosť v politických strán alebo v politických hnutiach; za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu,
3) § 4 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
4) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
g)ktorý vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov,
h)proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie,
i)ktorému komu nebolo uložené disciplinárne opatrenie okrem prípadu, že disciplinárny postih bol zahladený,
j)ktorý nie je sudcom, prokurátorom, súdnym exekútorom, notárom alebo členom súdnej rady.
(5) Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, a to aj v prípade, ak jej bolo odsúdenie za úmyselný trestný čin zahladené, alebo na ktorú sa hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.5) Údaje podľa tretej vety Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(6) Funkčné obdobie prísediaceho je trojročné a začína plynúť odo dňa jeho zvolenia do príslušnej databázy prísediacich. Funkcia prísediaceho trvá aj po uplynutí tohto obdobia do právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, ak je to potrebné na dokončenie veci, v ktorej je prísediacim. istá osoba môže byť zvolená za prísediaceho najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(7) Prísediaci je povinný zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu;6) prísediaceho zbavuje mlčanlivosti predseda najvyššieho správneho súdu. Prísediaci pri výkone svojej funkcie nezávislí a viazaní iba zákonom. Svoju funkciu povinní vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, v primeraných lehotách bez prieťahov, nestranne, spravodlivo a na základe skutočností zistených v súlade so zákonom. Nikto nesmie narušovať alebo ohrozovať nezávislosť a nestrannosť prísediacich. Prísediaci je povinný vykonávať svedomite svoju funkciu a pri výkone funkcie a v občianskom živote sa zdržať všetkého, čo by mohlo narušiť dôstojnosť funkcie prísediaceho alebo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
(8) Prísediaci nárok na odmenu a na náhradu preukázateľne vynaložených cestovných nákladov podľa osobitného predpisu,7) ktoré prísediacemu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie. Odmenu podľa prvej vety ustanoví ministerstvo spravodlivosti všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9) Na prísediaceho sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o prísediacich sudcoch z radov občanov.8)
§ 11
Zánik funkcie predsedu disciplinárneho senátu, sudcu disciplinárneho senátu a prísediaceho
(1) Funkcia predsedu disciplinárneho senátu a sudcu disciplinárneho senátu zaniká
5) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
6) § 30 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
8) § 139 až 147 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
a)ustanovením do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu alebo zvolením za člena súdnej rady,
b)dňom právoplatnosti rozhodnutia disciplinárneho senátu o uložení disciplinárneho opatrenia,
c)ak prestane spĺňať podmienky podľa § 7 písm. a) alebo § 8 písm. a),
d)preložením na iný súd,
e)zánikom funkcie sudcu.
(2) Funkcia prísediaceho zaniká
a)ustanovením prísediaceho do funkcie podľa § 10 ods. 1 písm. c), § 10 ods. 2 písm. c) alebo § 10 ods. 3 písm. c),
b)ustanovením prísediaceho podľa § 9 ods. 1 písm. d) do funkcie sudcu, prokurátora, notára, súdneho exekútora alebo člena súdnej rady,
c)dňom právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia,
d)ak prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 1 písm. a), § 10 ods. 2 písm. a), § 10 ods. 3 písm. a) alebo § 10 ods. 4 písm. h),
e)zánikom funkcie prokurátora, notára alebo súdneho exekútora,
f)ak prísediaci podľa § 9 ods. 1 písm. d) prestane spĺňať podmienky podľa § 10 ods. 4 písm. b) až f),
g)uplynutím funkčného obdobia, ak § 10 ods. 6 neustanovuje inak,
h)vzdaním sa funkcie prísediaceho.
(3) V prípade zániku funkcie prísediaceho podľa odseku 2 písm. h), funkcia prísediaceho zaniká uplynutím troch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi najvyššieho správneho súdu.
§ 12
Prideľovanie vecí
(1) Disciplinárne návrhy sa v súlade s rozvrhom práce prideľujú jednotlivým disciplinárnym senátom náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.
(2) Žiadosť o vydanie osvedčenia o zahladení disciplinárneho postihu sa prideľuje náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti predsedovi disciplinárneho senátu.
(3) Podmienka náhodného výberu podľa odseku 1 alebo odseku 2 je splnená vtedy, ak sa vec prideliť jednému z aspoň dvoch disciplinárnych senátov alebo predsedov disciplinárneho senátu.
(4) Pridelenie vecí podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva pri ich zaevidovaní v podateľni.
(5) Ďalšia námietka zaujatosti podaná v disciplinárnom konaní v tej istej disciplinárnej veci sa prideľuje tomu senátu 24 ods. 2), ktorému bola pridelená prvá námietka zaujatosti v tomto disciplinárnom konaní.
7
TRETIA ČASŤ
DISCIPLINÁRNE KONANIE
Začatie disciplinárneho konania
§ 13
(1) Disciplinárne konanie sa začína na návrh.
(2) Disciplinárne konanie sa začína dňom doručenia disciplinárneho návrhu najvyššiemu správnemu súdu.
(3) Začatie disciplinárneho konania bráni tomu, aby proti tomu istému disciplinárne obvinenému o tom istom skutku prebiehalo iné disciplinárne konanie. Ak podajú disciplinárny návrh proti tomu istému disciplinárne obvinenému pre ten istý skutok viacerí navrhovatelia, disciplinárne konanie sa začína na návrh, ktorý bol doručený ako prvý v poradí; o všetkých disciplinárnych návrhoch disciplinárny senát, ktorému bol pridelený v poradí prvý disciplinárny návrh, vykoná spoločné konanie, pričom každý navrhovateľ koná samostatne.
§ 14
Lehota na podanie disciplinárneho návrhu
Disciplinárny návrh možno podať do jedného roka odo dňa, kedy sa navrhovateľ dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do troch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia, a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil zavineným konaním, ktoré za následok prieťahy v konaní, najneskôr do piatich rokov odo dňa spáchania tohto disciplinárneho previnenia.
Návrhová legitimácia
§ 15
Disciplinárny návrh proti sudcovi je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je
a)minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“),
b)predseda súdnej rady,
c)verejný ochranca práv, ak sa domnieva, že sudca pri výkone svojej funkcie porušil základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,
d)predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu,
e)predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu, ktorý pôsobí na okresnom súde v jeho obvode, alebo proti hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na určenom okresnom súde v jeho obvode,
f)predseda okresného súdu aj proti hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na príslušnom okresnom súde, a to aj po skončení výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na tomto súde,
g)sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu vrátane predsedu tohto súdu a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na príslušnom súde, a to aj po skončení výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na tomto súde.
8
§ 16
Disciplinárny návrh proti prokurátorovi je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je
a)najmenej tri pätiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ak ide o generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“),
b)prezident Slovenskej republiky, ak ide o generálneho prokurátora,
c)generálny prokurátor,
d)verejný ochranca práv, ak sa domnieva, že prokurátor pri výkone svojej funkcie porušil základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb,
e)generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov, ktoré nesúvisia s plnením povinností európskeho delegovaného prokurátora,
f)námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
g)príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
h)príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry.
§ 17
Disciplinárny návrh proti súdnemu exekútorovi je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je
a)minister spravodlivosti,
b)predseda okresného súdu, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie,
c)prezident Slovenskej komory exekútorov,
d)predseda kontrolnej komisie Slovenskej komory exekútorov.
§ 18
Disciplinárny návrh proti notárovi je oprávnený podať navrhovateľ, ktorým je
a)minister spravodlivosti,
b)predseda okresného súdu, v ktorého obvode je sídlo notárskeho úradu, ak disciplinárne previnenie bolo spáchané v súvislosti s konaním a rozhodovaním notára ako súdneho komisára,
c)prezident Notárskej komory Slovenskej republiky.
§ 19
Náležitosti disciplinárneho návrhu
(1) Disciplinárny návrh musí obsahovať meno a priezvisko disciplinárne obvineného, prípadne iné údaje potrebné na to, aby sa nemohol zameniť s inou osobou, vrátane označenia jeho funkcie, opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania a označenie dôkazov, o ktoré sa návrh opiera, ako aj skutočnosti, ktoré svedčia o tom, že disciplinárny návrh je podaný včas. Disciplinárny návrh musí obsahovať aj návrh na uloženie konkrétneho disciplinárneho opatrenia.
(2) Opis skutku, pre ktorý sa navrhuje začatie disciplinárneho konania, musí s ohľadom na konkrétne okolnosti obsahovať uvedenie miesta, času, spôsobu jeho spáchania, prípadne uvedenie iných skutočností, a to tak, aby skutok bol dostatočne konkretizovaný a nemohol byť zamenený s iným skutkom a aby bolo odôvodnené použitie určitého disciplinárneho opatrenia.
9
Disciplinárny návrh tiež obsahuje právnu kvalifikáciu skutku s uvedením príslušného zákonného ustanovenia alebo ustanovenia interného predpisu príslušnej komory.
(3) Ak disciplinárny návrh nemá náležitosti podľa odsekov 1 a 2, predseda disciplinárneho senátu vyzve navrhovateľa na odstránenie zistených nedostatkov disciplinárneho návrhu v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy a poučí navrhovateľa, že ak zistené nedostatky disciplinárneho návrhu v uvedenej lehote neodstráni, disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
§ 20
Späťvzatie disciplinárneho návrhu
(1) Disciplinárny návrh možno vziať späť dovtedy, kým sa disciplinárny senát odoberie na záverečnú poradu, a ak je proti disciplinárnemu senátu prípustné odvolanie, dovtedy kým sa odoberie na záverečnú poradu senát, ktorý rozhoduje o odvolaní.
(2) Navrhovateľ, ktorý vzal disciplinárny návrh späť, nemôže vo veci a ku skutku, ku ktorému uskutočnil späťvzatie disciplinárneho návrhu, podať nový návrh na začatie disciplinárneho konania; tým nie je dotknutá návrhová legitimácia ostatných subjektov oprávnených podať disciplinárny návrh. Späťvzatie disciplinárneho návrhu musí byť vecne odôvodnené, v opačnom prípade naň disciplinárny senát neprihladia.
§ 21
Účastníci disciplinárneho konania
Účastníkmi disciplinárneho konania sú navrhovateľ a disciplinárne obvinený.
§ 22
Obhajca
(1) Obhajcom disciplinárne obvineného môže byť len advokát, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Ak je disciplinárne obvineným
a)sudca, jeho obhajcom môže byť aj sudca,
b)prokurátor, jeho obhajcom môže byť aj prokurátor,
c)súdny exekútor, jeho obhajcom môže byť aj súdny exekútor,
d)notár, jeho obhajcom môže byť aj notár.
§ 23
Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania
(1) O začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu disciplinárne obvineného doručením disciplinárneho návrhu do vlastných rúk v lehote 10 dní od doručenia tohto návrhu. Zároveň disciplinárne obvineného poučí o práve vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, ako aj k predloženým dôkazom, navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu a o práve zvoliť si obhajcu.
(2) Ak je disciplinárne obvineným sudca, o začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu v lehote podľa odseku 1 predsedu toho súdu, na ktorom
10
disciplinárne obvinený vykonáva funkciu sudcu, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti, ak o tejto skutočnosti neboli upovedomení ako navrhovatelia.
(3) Ak je disciplinárne obvinený prokurátor, o začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu v lehote podľa odseku 1 generálneho prokurátora, vedúceho toho služobného úradu, v ktorého pôsobnosti je disciplinárne obvinený prokurátor činný a okresného prokurátora tej okresnej prokuratúry, na ktorej je disciplinárne obvinený prokurátor činný, ak o tejto skutočnosti neboli upovedomení ako navrhovatelia.
(4) Ak je disciplinárne obvinený európsky delegovaný prokurátor, o začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu v lehote podľa odseku 1 hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora za Slovenskú republiku.
(5) Ak je disciplinárne obvinený súdny exekútor, o začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu v lehote podľa odseku 1 ministra spravodlivosti a prezidenta Slovenskej komory exekútorov, ak o tejto skutočnosti neboli upovedomení ako navrhovatelia.
(6) Ak je disciplinárne obvinený notár, o začatí disciplinárneho konania upovedomí predseda disciplinárneho senátu v lehote podľa odseku 1 ministra spravodlivosti a prezidenta Notárskej komory Slovenskej republiky, ak o tejto skutočnosti neboli upovedomení ako navrhovatelia.
§ 24
Námietka zaujatosti
(1) Ak nastanú okolnosti, ktoré môžu zakladať dôvod zaujatosti predsedu disciplinárneho senátu, sudcov disciplinárneho senátu, prísediacich alebo sudcov senátu, ktorý rozhoduje o odvolaní proti disciplinárnemu rozhodnutiu, môže navrhovateľ, disciplinárne obvinený alebo jeho obhajca, namietať ich zaujatosť. Námietku zaujatosti je potrebné uplatniť najneskôr do siedmich dní, odkedy sa dotknutý subjekt o dôvodoch zaujatosti dozvedel; na neskôr oznámenú námietku zaujatosti sa neprihliada.
(2) O námietke zaujatosti a o oznámení predsedu disciplinárneho senátu, sudcu disciplinárneho senátu alebo prísediaceho o ich zaujatosti rozhodne trojčlenný senát najvyššieho správneho súdu určený náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti do siedmich dní od predloženia veci.
§ 25
Predbežné šetrenie
(1) Ak obsah disciplinárneho návrhu vyžaduje predbežné objasnenie uvádzaných skutočností, predseda disciplinárneho senátu alebo ním poverený sudca disciplinárneho senátu vykoná potrebné šetrenie; rovnako môže zistiť stanovisko disciplinárne obvineného, zistiť potrebné ďalšie skutočnosti a dôkazy, ktoré v disciplinárnom návrhu nie uvedené, a ak ide o listiny alebo iné veci, zadovážiť ich na vykonanie dôkazu.
(2) Ak sa disciplinárne konanie vedie pre skutok, ktorý môže spočívať v porušení zásad etiky, predseda disciplinárneho senátu si vyžiada stanovisko orgánu, ktorý tieto zásady alebo pravidlá prijal.
11
§ 26
Zastavenie disciplinárneho konania
(1) Disciplinárny senát aj bez nariadenia ústneho pojednávania disciplinárne konanie zastaví, ak
a)bol disciplinárny návrh podaný oneskorene alebo bol vzatý späť,
b)bol disciplinárny návrh podaný neoprávnenou osobu,
c)sú splnené podmienky podľa § 19 ods. 3,
d)disciplinárne obvinený zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
e)pre ten istý skutok prebehlo skoršie trestné konanie, konanie o priestupku alebo inom správnom delikte a toto konanie sa skončilo právoplatným rozhodnutím, alebo bolo právoplatne zastavené a rozhodnutie vydané v skoršom konaní nebolo zrušené, ibaže uložený postih nepovažuje disciplinárny senát za dostačujúci.
(2) Ak niektorý z dôvodov zastavenia disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a), alebo písm. c) vyjde najavo po začatí ústneho pojednávania, disciplinárny senát vyzve disciplinárne obvineného, aby sa v lehote troch dní vyjadril, či súhlasí so zastavením disciplinárneho konania. Ak disciplinárne obvinený v tejto lehote vyhlási, že trvá na prejednaní veci, disciplinárny senát pokračuje v disciplinárnom konaní, inak disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
§ 27
Prerušenie disciplinárneho konania
(1) Ak sa disciplinárny senát domnieva, že skutočnosti, ktoré sa disciplinárne obvinenému kladú za vinu, majú znaky trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu, disciplinárne konanie preruší a vec postúpi príslušnému orgánu.
(2) Disciplinárny senát môže disciplinárne konanie prerušiť aj vtedy, ak sa dozvie, že pre skutok, pre ktorý sa disciplinárne konanie začalo, sa proti disciplinárne obvinenému vedie trestné konanie, konanie o priestupku alebo správne konanie a toto konanie nie je ukončené právoplatným rozhodnutím.
(3) Prerušenie disciplinárneho konania trvá do právoplatnosti rozhodnutia v trestnom konaní, konaní o priestupku alebo správnom konaní.
(4) Disciplinárny senát pokračuje v konaní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3, ak za to, že uložený postih nie je dostačujúci; disciplinárny senát prihliada na uložený postih. V opačnom prípade disciplinárny senát disciplinárne konanie zastaví.
(5) Disciplinárne konanie sa prerušuje aj vtedy, ak disciplinárne obvinenému zanikla funkcia vzdaním sa alebo ak bol odvolaný na vlastnú žiadosť; v disciplinárnom konaní sa pokračuje, ak bol disciplinárne obvinený opätovne vymenovaný do funkcie.
(6) Prerušenie výkonu funkcie sudcu, prokurátora, súdneho exekútora alebo prerušenie výkonu notárskeho úradu nebráni začatiu a pokračovaniu v disciplinárnom konaní; to platí aj v prípade dočasného pridelenia prokurátora.
12
§ 28
Nariadenie ústneho pojednávania
(1) Po vykonaní predbežného šetrenia alebo ak nie je také šetrenie potrebné, určí predseda disciplinárneho senátu termín ústneho pojednávania, upovedomí o ňom navrhovateľa, disciplinárne obvineného, a ak disciplinárne obvinený obhajcu, aj jeho obhajcu a osoby podľa § 23, ak nie sú navrhovateľmi.
(2) Ak je potrebné vypočuť svedkov, predvolá ich predseda disciplinárneho senátu na ústne pojednávanie.
(3) Termín ústneho pojednávania sa určí tak, aby disciplinárne obvinený, jeho obhajca a navrhovateľ mali odo dňa doručenia upovedomenia aspoň 10 pracovných dní na prípravu.
(4) Disciplinárne obvinený a navrhovateľ povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr na ústnom pojednávaní. Disciplinárny senát môže vykonať aj také dôkazy, ktoré nie navrhnuté. Ak je potrebné zabezpečiť vyjadrenie alebo ďalšie podklady od tretích osôb, osoby požiadané o súčinnosť povinné poskytnúť požadované doklady bezodplatne a v lehote, ktorú určí disciplinárny senát.
(5) Ak je to potrebné na posúdenie disciplinárnej zodpovednosti sudcu za disciplinárne previnenie, predseda disciplinárneho senátu je oprávnený otvoriť obálku so zápisnicou o hlasovaní; v takom prípade s ňou oboznámi sudcov disciplinárneho senátu a prísediacich a túto zápisnicu možno na ústnom pojednávaní použiť ako listinný dôkaz. Po nazretí alebo vykonaní dôkazu podľa predchádzajúcej vety sa táto zápisnica opäť zalepí do obálky a predseda disciplinárneho senátu potvrdí taký úkon svojím podpisom na obálke.
§ 29
Ústne pojednávanie
(1) Ústne pojednávanie sa koná zásadne v prítomnosti disciplinárne obvineného a navrhovateľa. V jeho neprítomnosti možno vec prejednať iba vtedy, ak bol o termíne ústneho pojednávania riadne upovedomený a ak sa odmietne dostaviť pred disciplinárny senát alebo ak hodnoverným spôsobom neospravedlní svoju neúčasť na ústnom pojednávaní a súčasne nepožiada súd, aby sa ústne pojednávanie uskutočnilo v jeho neprítomnosti, alebo ak sa práva účasti na ústnom pojednávaní výslovne vzdá. Ak si disciplinárne obvinený zvolí obhajcu, obhajca právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní.
(2) Na začiatku ústneho pojednávania prednesie navrhovateľ disciplinárny návrh a odôvodní ho.
(3) Ak sa vykonalo predbežné šetrenie, predseda disciplinárneho senátu oboznámi disciplinárny senát a účastníkov konania s jeho výsledkami.
(4) Predseda disciplinárneho senátu vypočuje disciplinárne obvineného a vykoná ďalšie potrebné dôkazy. Disciplinárne obvinený právo odoprieť výpoveď. Osoby, ktoré boli predvolané ako svedkovia, prípadne znalci, povinné sa na ústne pojednávanie dostaviť a pred disciplinárnym senátom vypovedať.
13
(5) Disciplinárne obvinený, jeho obhajca a navrhovateľ, majú právo vyjadriť sa k vykonávaným dôkazom, klásť svedkom a znalcom otázky a podávať návrhy na doplnenie dokazovania.
(6) Po skončení dokazovania sa môže k veci vyjadriť navrhovateľ, obhajca a disciplinárne obvinený. Disciplinárne obvinenému patrí vždy posledné slovo.
(7) Ústne pojednávanie pred disciplinárnym senátom je verejné.
§ 30
Zápisnica o ústnom pojednávaní a zápisnica o porade
O ústnom pojednávaní pred disciplinárnym senátom a o porade disciplinárneho senátu sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisuje predseda disciplinárneho senátu a zapisovateľ, a zápisnicu o porade podpisujú predseda disciplinárneho senátu, sudcovia disciplinárneho senátu, prísediaci a zapisovateľ.
Rozhodnutie disciplinárneho senátu
§ 31
Disciplinárny senát rozhodne o disciplinárnom previnení spravidla do troch mesiacov od podania disciplinárneho návrhu a vo zvlášť zložitých prípadoch spravidla do šiestich mesiacov od podania disciplinárneho návrhu.
§ 32
(1) Disciplinárny senát samostatne posudzuje predbežné otázky, ktoré sa v konaní vyskytnú; ak o takej otázke bolo právoplatne rozhodnuté Ústavným súdom Slovenskej republiky, súdom, iným orgánom verejnej moci Slovenskej republiky alebo Súdnym dvorom Európskej únie, je disciplinárny senát týmto rozhodnutím viazaný, ak nejde o posúdenie viny disciplinárne obvineného.
(2) Ak skutok, pre ktorý sa vedie disciplinárne konanie, bol spáchaný vydaním rozhodnutia, účasťou pri jeho vydaní alebo inými úkonmi, ktoré jeho vydaniu predchádzali, právoplatnosť tohto rozhodnutia neprekáža tomu, aby disciplinárny senát posúdil tento skutok ako disciplinárne previnenie.
§ 33
Ak disciplinárny senát pokračoval v konaní preto, že disciplinárne obvinený trval na prejednaní veci 26 ods. 2), disciplinárny senát, ak nezistí žiadny dôvod na oslobodenie disciplinárne obvineného, vysloví vinu, disciplinárne opatrenie však neuloží.
§ 34
(1) Ak disciplinárny senát dôjde k záveru, že disciplinárne obvinený sa dopustil disciplinárneho previnenia, rozhodne, že je vinný, a uloží mu disciplinárne opatrenie.
(2) Disciplinárny senát disciplinárne obvineného oslobodí, ak
14
a)nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je disciplinárne obvinený disciplinárne stíhaný,
b)skutok, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil, nie je disciplinárnym previnením,
c)nebolo dokázané, že skutok spáchal disciplinárne obvinený, alebo
d)zanikla zodpovednosť za disciplinárne previnenie.
§ 35
(1) Predseda disciplinárneho senátu disciplinárne rozhodnutie vyhlási na ústnom pojednávaní a vždy verejne.
(2) Disciplinárne rozhodnutie treba vyhotoviť písomne do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Okrem výroku musí disciplinárne rozhodnutie obsahovať aj jeho odôvodnenie, poučenie o opravnom prostriedku, ako aj a pomer hlasov, akým bol prijatý výrok o vine a disciplinárnom opatrení.
(3) Ak disciplinárne rozhodnutie nebolo prijaté jednomyseľne, predseda disciplinárneho senátu, sudca disciplinárneho senátu alebo prísediaci, ktorý nesúhlasí s väčšinovým rozhodnutím disciplinárneho senátu alebo s jeho odôvodnením, právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu a aby sa doručilo disciplinárne obvinenému a navrhovateľovi.
(4) Pri zverejňovaní disciplinárnych rozhodnutí sa postupuje podľa osobitného predpisu.9)
§ 36
Doručenie disciplinárneho rozhodnutia a upovedomenie o disciplinárnom rozhodnutí
(1) Disciplinárne rozhodnutie sa doručí disciplinárne obvinenému do vlastných rúk. Ďalej sa disciplinárne rozhodnutie doručí obhajcovi, ak ho disciplinárne obvinený má, a navrhovateľovi.
(2) Predseda disciplinárneho senátu o disciplinárnom rozhodnutí upovedomí osoby podľa § 23, ak nie sú navrhovateľmi.
(3) Predseda disciplinárneho senátu o právoplatnom disciplinárnom rozhodnutí, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní z funkcie sudcu, upovedomí aj Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky.
§ 37
Opravné prostriedky
(1) Proti disciplinárnemu rozhodnutiu môže podať odvolanie
a)disciplinárne obvinený, ak mu ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní z funkcie, zbavení funkcie, zbavení výkonu funkcie alebo zbavení úradu,
b)navrhovateľ, ak navrhol uloženie disciplinárneho opatrenia podľa písmena a) a disciplinárny senát toto disciplinárne opatrenie neuložil.
9) § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15
(2) Odvolanie musí byť podané do 15 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
(3) Ak príslušný senát odvolanie nezamietne, rozhodne sám vo veci; nemôže však zrušiť disciplinárne rozhodnutie a vrátiť vec disciplinárnemu senátu na nové prejednanie a rozhodnutie.
(4) V lehote troch rokov od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia môže účastník konania podať návrh na obnovu disciplinárneho konania.
(5) Iné opravné prostriedky ako v odseku 1 alebo odseku 4 proti disciplinárnemu rozhodnutiu nie sú prípustné.
§ 38
Trovy disciplinárneho konania
(1) Ak disciplinárny senát disciplinárne obvineného oslobodil, disciplinárne obvinený nárok voči štátu na náhradu trov účelne vynaložených v súvislosti s disciplinárnym konaním; v mene štátu koná ministerstvo spravodlivosti. Disciplinárny senát rozhodne o tomto nároku vo svojom rozhodnutí. Ak treba vykonať ďalšie vyšetrovanie, disciplinárny senát rozhodne o nároku na náhradu trov samostatným rozhodnutím.
(2) Ak bol disciplinárne obvinený právoplatne uznaný za vinného, je povinný štátu nahradiť paušálnou sumou trovy disciplinárneho konania, ktoré znáša štát. Paušálnu sumu trov disciplinárneho konania, ktoré znáša štát, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
§ 39
Výkon rozhodnutia
(1) Ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak, disciplinárne rozhodnutie vykonáva
a)osobný úrad sudcu v prípade sudcov,
b)vedúci služobného úradu v prípade prokurátorov,
c)Slovenská komora exekútorov v prípade súdnych exekútorov,
d)Notárska komora Slovenskej republiky v prípade notárov.
(2) Disciplinárne rozhodnutie, ktorým sa ukladá pokuta, vykonáva najvyšší správny súd. Pokuty uložené disciplinárnym rozhodnutím sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3) Disciplinárne rozhodnutie, ktorým sa ukladá preloženie na súd nižšieho stupňa, alebo na prokuratúru nižšieho stupňa vykonáva v prípade
a)sudcov súdna rada,
b)prokurátorov generálny prokurátor.
(4) Disciplinárne rozhodnutie, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie spočívajúce v odvolaní z funkcie, zbavení funkcie, zbavení výkonu funkcie alebo zbavení úradu, vykonáva
a)prezident Slovenskej republiky v prípade sudcov,
b)generálny prokurátor v prípade prokurátorov,
c)minister spravodlivosti v prípade súdnych exekútorov a notárov.
16
(5) Proti rozhodnutiu o odvolaní z funkcie, o zbavení funkcie, o zbavení výkonu funkcie a o zbavení úradu na základe disciplinárneho rozhodnutia nie prípustné opravné prostriedky a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ROZHODOVANIE O DOČASNOM POZASTAVENÍ VÝKONU FUNKCIE SUDCU
§ 40
O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak nie je podaný spolu s disciplinárnym návrhom, rozhoduje disciplinárny senát určený náhodným výberom pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom spravodlivosti.
§ 41
Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, ak je podaný spolu s disciplinárnym návrhom, sa sudcovi doručí spolu s disciplinárnym návrhom podľa § 23 ods. 1.
§ 42
O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárny senát rozhodne v lehote 10 dní od jeho doručenia.
§ 43
(1) Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu môže disciplinárny senát, ktorý rozhodol o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, zrušiť aj v priebehu disciplinárneho konania, a to bezodkladne na návrh toho, kto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu navrhol, alebo na návrh disciplinárne obvineného sudcu alebo aj bez návrhu.
(2) Disciplinárne obvinený sudca môže návrh na zrušenie rozhodnutia o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.
§ 44
Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu vznikne nový dôvod pre dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, disciplinárny senát rozhodne o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 45
Spoločné ustanovenia
(1) Na doručovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia zákona o e-Governmente o elektronickom doručovaní. Písomnosti určené súdnemu exekútorovi alebo
17
notárovi sa doručujú do elektronickej schránky, ktorú súdny exekútor alebo notár zriadenú v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti alebo notárskej činnosti.
(2) Správcom pohľadávky štátu podľa § 28 ods. 2 a § 39 ods. 2 je najvyšší správny súd.
Prechodné ustanovenia
§ 46
(1) Disciplinárne konanie proti sudcovi, ktoré nie je k 1. decembru 2021 právoplatne skončené, sa dokončí podľa tohto zákona.
(2) Disciplinárne konanie proti prokurátorovi, súdnemu exekútorovi a notárovi, ktoré nie je k 1. decembru 2021 právoplatne skončené, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3) Na účely podľa odseku 1 odovzdá Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky spisový materiál do 15. decembra 2021 najvyššiemu správnemu súdu.
(4) Veci podľa odseku 3 sa bezodkladne pridelia podľa § 12 disciplinárnym senátom a disciplinárny senát vykoná disciplinárne konanie podľa tohto zákona, pričom nie je viazaný skutkovým stavom ako ho zistil doterajší disciplinárny orgán.
(5) Ak bolo vo veci podľa odseku 3 do 30. novembra 2021 proti disciplinárnemu rozhodnutiu doterajšieho disciplinárneho orgánu podané odvolanie, o odvolaní rozhodne disciplinárny senát podľa tohto zákona; napadnuté disciplinárne rozhodnutie môže len zmeniť alebo potvrdiť. Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu o odvolaní nie je prípustné odvolanie.
§ 47
Orgány podľa § 9 ods. 1 povinné do 31. januára 2022 zvoliť prvých prísediacich v potrebnom počte a bezodkladne oznámiť túto skutočnosť predsedovi najvyššieho správneho súdu.
§ 48
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 162/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sudcami.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z.,
18
zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákon č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona 161/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 3/2019 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 312/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 308/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 34 ods. 4 tretej vete sa za slová ,,mladistvého” vkladá čiarka a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ,,ak je vyrozumenie zákonného zástupcu mladistvého v rozpore s najlepším záujmom mladistvého, vyrozumie inú vhodnú dospelú osobu.”.
2. Za § 562 sa vkladá § 562a, ktorý znie:
㤠562a
Ak sa vec odovzdať alebo postúpiť inému orgánu z dôvodu, že nejde o trestný čin, ale skutok by mal prejednať iný orgán ako disciplinárne previnenie, vec sa odovzdá alebo postúpi
a)ministrovi spravodlivosti, ak sa vec týka sudcu, súdneho exekútora alebo notára,
b)generálnemu prokurátorovi, ak sa vec týka prokurátora.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 279/2020 Z. z. a zákona č. 68/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 2 písm. e) sa slová „disciplinárneho opatrenia o zbavení“ nahrádzajú slovami „právoplatného disciplinárneho rozhodnutia, ktorým sa ukladá disciplinárne opatrenie zbavenie“.
2. V § 14 ods. 4 sa nad slovo „prerušené“ umiestňuje odkaz 2cb) a vypúšťajú sa slová „podľa § 93 ods. 4“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 2cb znie:
2cb) § 27 zákona č. .../2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).“.
19
3. V § 16a sa vypúšťa odsek 5.
4. V § 30 ods. 4 písm. b) sa slová „organizačný, volebný, disciplinárny poriadok“ nahrádzajú slovami „organizačný poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok notárskych kandidátov“.
5. V § 31 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,2db)“.
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená e) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2db znie:
2db) § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z.“.
6. V § 31 ods. 5 sa slová „revíznej alebo disciplinárnej komisii“ nahrádzajú slovami „revíznej komisii a s funkciou prísediaceho disciplinárneho senátu“.
7. V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Disciplinárna komisia koná a rozhoduje o disciplinárnej zodpovednosti notárskych kandidátov a ukladá disciplinárne opatrenia.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
8. V § 34 ods. 4 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „notárskych kandidátov“.
9. V § 39 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 91“ a slová „návrh na začatie disciplinárneho konania podľa § 92“ sa nahrádzajú slovami „disciplinárny návrh“.
10. Nadpis šiestej časti znie:
DOHĽAD NAD ČINNOSŤOU NOTÁROV A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ“.
11. V § 91 ods. 3 písm. b) sa slová „3300 eur“ nahrádzajú slovami „6600 eur“.
12. V § 91 ods. 3 písm. c) sa číslo „24“ nahrádza slovom „šesť“.
13. V § 91 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Disciplinárne opatrenia možno uložiť jednotlivo; peňažnú pokutu možno uložiť aj popri inom disciplinárnom opatrení.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
14. V § 91 ods. 6 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „uložené kandidátom“.
15. § 92 až 93 znejú:
20
㤠92
(1) Zodpovednosť notára za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty, ktorá je
a)päť rokov, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v konaní,
b)tri roky v ostatných prípadoch.
(2) Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje
a)podaním disciplinárneho návrhu za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ide, a po ňom nasledujúcimi úkonmi disciplinárneho senátu smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania alebo
b)ak sa v premlčacej lehote notár dopustí iného disciplinárneho previnenia.
(3) Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.
§ 92a
(1) Po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia sa na účely disciplinárnej zodpovednosti hľadí na notára, ako keby nebol za disciplinárne previnenie postihnutý. Ak výkon disciplinárneho opatrenia v lehote podľa prvej vety neskončil, disciplinárny postih sa zahladzuje vykonaním disciplinárneho opatrenia.
(2) Ak splnené podmienky podľa odseku 1, na žiadosť notára mu predseda disciplinárneho senátu bezodkladne vydá osvedčenie o zahladení disciplinárneho postihu.
(3) Disciplinárne opatrenie podľa § 91 ods. 3 písm. d) sa nezahladzuje.
§ 93
(1) Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti podľa tohto zákona sa primerane použije prvá časť Trestného zákona.
(2) Disciplinárne konanie proti notárom upravuje osobitný predpis.6d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
6d) Zákon č. .../2021 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009
21
Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 389/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 66/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 29 ods. 12 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „písm. b) alebo“.
2. V § 212 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
3. V § 213 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane náhradníkov členov disciplinárnej komisie“.
4. V § 213 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) schvaľuje organizačný poriadok a volebný poriadok,“.
5. V § 214 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) volí prísediacich do databázy prísediacich disciplinárneho senátu,18)“.
Doterajšie písmená d) až o) sa označujú ako písmená e) až p).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18) § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. .../2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok).“.
6. V § 214 ods. 1 písm. g) sa slová „organizačného, volebného a disciplinárneho poriadku“ nahrádzajú slovami „organizačného poriadku a volebného poriadku“.
7. V § 214 ods. 6 sa slová „disciplinárnej komisii alebo v revíznej komisii“ nahrádzajú slovami „revíznej komisii a s funkciou prísediaceho disciplinárneho senátu“.
8. § 217 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
9. V § 218e ods. 6 sa slová „návrh na začatie disciplinárneho konania; súčasťou návrhu na začatie disciplinárneho konania“ nahrádzajú slovami „disciplinárny návrh; súčasťou disciplinárneho návrhu“.
10. V § 221 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
11. V § 221 ods. 1 písm. b) sa slová „330 eur“ nahrádzajú slovami „660 eur“.
12. V § 221 ods. 2 písm. b) sa slová „3310 eur“ nahrádzajú slovami „6600 eur“.
22
13. V § 221 odsek 3 znie:
„(3) Za opakované porušenie ustanovenia § 57 ods. 2 sa uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 2 písm. b) alebo písm. c).“.
14. V § 221 ods. 4 sa za slovo „právoplatnosti“ vkladá slovo „disciplinárneho“.
15. V § 222 ods. 5 sa slová „rozhodnutia disciplinárneho senátu“ nahrádzajú slovami „disciplinárneho rozhodnutia“.
16. Nadpis nad § 222b sa vypúšťa.
17. § 222b a 222c vrátane nadpisu znejú:
㤠222b
Zánik disciplinárnej zodpovednosti
(1) Zodpovednosť exekútora za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty, ktorá je
a)päť rokov, ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa disciplinárne obvinený dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v konaní,
b)tri roky v ostatných prípadoch.
(2) Premlčanie disciplinárneho previnenia sa prerušuje
a)podaním disciplinárneho návrhu za disciplinárne previnenie, o ktorého premlčanie ide, a po ňom nasledujúcimi úkonmi disciplinárneho senátu smerujúcimi k ukončeniu disciplinárneho konania alebo
b)ak sa v premlčacej lehote exekútor dopustí iného disciplinárneho previnenia.
(3) Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.
§ 222c
(1) Pri posudzovaní disciplinárnej zodpovednosti exekútora sa primerane použije prvá časť Trestného zákona.
(2) Disciplinárne konanie proti exekútorom upravuje osobitný predpis.19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Zákon č. .../2021 Z. z.“.
18. § 223 228e sa vrátane nadpisov vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 3j sa vypúšťa.
19. V § 228f ods. 1 sa slová „rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia“ nahrádzajú slovami „disciplinárneho rozhodnutia, ktorým bolo exekútorovi uložené disciplinárne opatrenie“.
20. § 228g a 228h sa vrátane nadpisu nad § 228g vypúšťajú.
23
Čl. V
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č.