V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-17303/2021
636
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2021