138/2019 Z. z.
ZÁKON
z 10. mája 2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva"), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len "centrálny register").
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
a) školy alebo školského zariadenia,
b) zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,1) zariadenia sociálnych služieb2) a rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "zariadenie sociálnej pomoci"),
c) pracoviska praktického vyučovania,3)
d) organizácie zriadenej ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "organizácia zriadená ministerstvom školstva"),
e) organizácie zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov alebo
f) katolíckeho pedagogického a katechetického centra zriadeného Konferenciou biskupov Slovenska.
(2) Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 1.
(3) Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2.
(4) Na pedagogického zamestnanca školy zriadenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo vnútra") sa nevzťahujú § 16 a § 76 78; na pedagogického zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere podľa osobitných predpisov,4) aj § 40 až 70 a § 79.
(5) Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahujú § 11 ods. 1 písm. a), § 28 až 39, § 40 až 70 a § 79.
(6) Tento zákon sa nevzťahuje na vysokoškolských učiteľov.5)
§ 3
Práva pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti právo na
a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon pracovnej činnosti, najmä na ochranu pred prejavmi násilia zo strany detí, žiakov, poslucháčov, zákonných zástupcov alebo iných osôb, ktoré majú dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, a zo strany ďalších fyzických osôb alebo právnických osôb,
b) ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa,6) zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
c) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti,
d) účasť na riadení školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci prostredníctvom osobného členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch,
e) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania,
f) výber a uplatňovanie pedagogických metód, foriem, didaktických prostriedkov výchovy a vzdelávania a na výber odborných metód,
g) profesijný rozvoj,
h) objektívne hodnotenie výkonu pracovnej činnosti.
(2) Neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti je zásah do výkonu pracovnej činnosti fyzickou osobou, ktorá nie je vedúcim zamestnancom pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca alebo nemá postavenie kontrolného orgánu.7)
(3) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.8)
§ 4
Povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný
a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka, poslucháča a jeho zákonného zástupcu,9)
b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných vyšetrení detí, žiakov a poslucháčov, s ktorými prišiel do styku,
c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s ohľadom na jeho schopnosti, možnosti, sociálne a kultúrne zázemie a odporúčania odborných zamestnancov,
d) zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancov,
e) správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "etický kódex"),
f) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,
g) usmerňovať a objektívne hodnotiť výchovu a vzdelávanie dieťaťa, žiaka a poslucháča,
h) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovno-vzdelávacieho programu pre školské zariadenia (ďalej len "výchovný program"),
i) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie,
j) absolvovať aktualizačné vzdelávanie,
k) vykonávať pracovnú činnosť prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,
l) poskytovať dieťaťu, žiakovi a zákonnému zástupcovi poradenstvo a odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
m) pravidelne informovať dieťa, žiaka a zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania,
n) vykonávať dozor v triedach počas externej časti maturitnej skúšky alebo testovania,
o) vykonávať činnosť predsedu skúšobnej komisie alebo člena skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky,
p) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pre komisionálne skúšky,
q) vykonávať činnosť predsedu komisie alebo člena komisie pri ukončovaní výchovy a vzdelávania.
(2) Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže pedagogického zamestnanca alebo, odborného zamestnanca alebo
fyzickú osobu, ktorá nevykonáva pracovnú činnosť a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec pri výkone pracovnej činnosti, zbaviť
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka,
b) žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
c) ministerstvo školstva na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
§ 5
Etický kódex
(1) Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
(2) Etický kódex vydáva a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.
(3) Zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.
DRUHÁ ČASŤ
PRACOVNÁ ČINNOSŤ PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA A ODBORNÉHO ZAMESTNANCA
§ 6
(1) Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a) priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, výchovný program alebo program
vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len "program vzdelávania"),
b) ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
c) poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
d) poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v organizácii zriadenej ministerstvom školstva,
organizácii zriadenej iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti profesijného rozvoja pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov alebo v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre a spolupráca so školami,
školskými zariadeniami a zariadeniami sociálnej pomoci pri profesijnom rozvoji,
e) činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
f) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(1) Pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca sa rozumejú
a) priama výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program,
b) činnosti, ktorými sa uskutočňuje program vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „program vzdelávania“),
c) ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré zamestnávateľ upraví v pracovnom poriadku,
d) poskytovanie výchovy podľa osobitného predpisu,10)
e) poradenstvo pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom a spolupráca so školami, školskými zariadeniami, zariadeniami sociálnej pomoci a pracoviskami praktického vyučovania pri profesijnom rozvoji,
f) odborná pomoc spojená s výchovou a vzdelávaním,
g) poradenstvo a odborná pomoc spojené s využívaním digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní,
h) činnosti pri atestácii v atestačnej organizácii alebo
i) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(2) Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie
a) výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej a reedukácia detí a žiakov a ostatné činnosti s tým súvisiace,
b) poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace alebo
c) výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení.
(3) Pracovnú činnosť podľa odsekov 1 a 2 vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec len na základe pracovnoprávneho vzťahu.
§ 7
(1) Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ školy a riaditeľ školského zariadenia (ďalej len "riaditeľ") môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku.
(2) Rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (ďalej len "základný úväzok") a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(3) Riaditeľ určí týždenný rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len "úväzok") najviac na obdobie školského roka po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. V školách a školských zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok najviac na kalendárny rok po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.
(4) Vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok pedagogického
zamestnanca, sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.11)
(4) Za jednu hodinu práce nadčas11) sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok
a)pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok, alebo
b)vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok.
§ 8
(1) Riaditeľ môže pedagogickému zamestnancovi umožniť dopĺňanie si základného úväzku v rozsahu najviac sedem hodín týždenne pracovnou činnosťou v ďalšej kategórii alebo v ďalšej podkategórii.; ak ide o strednú odbornú školu, ktorá
poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(2) Učiteľ si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti vychovávateľa, majstra odbornej výchovy alebo pedagogického asistenta.
(3) Vychovávateľ si dopĺňa základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(4) Majster odbornej výchovy si dopĺňa základný úväzok vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom odbore vzdelávania alebo v príbuznom odbore vzdelávania, v ktorom získal výučný list, alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta.
(5) Pedagogický asistent si dopĺňa základný úväzok výkonom pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy.
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca
§ 9
(1) Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka.
(2) Predpokladom na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova je aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
(3) Predpokladom na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a na výkon pracovnej činnosti v školskom zariadení s výchovným jazykom národnostnej menšiny alebo v zariadení sociálnej pomoci s výchovným jazykom národnostnej menšiny je aj ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny; to neplatí, ak ide o učiteľa vyučovanie slovenského jazyka v škole s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
(4) Predpoklady na výkon pracovnej činnosti musí pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu pracovnej činnosti.
§ 10
Kvalifikačné predpoklady
(1) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického
zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej
činnosti, ak sa vyžaduje.
(2) Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v študijnom odbore
špeciálna pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa,
ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť
v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3) Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej
samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú
starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v príslušnom študijnom odbore špeciálna
pedagogika alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4) Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a) získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b) vykonanie prvej atestácie a
c) najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti.
(5) Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa najmenej päť rokov výkonu
pracovnej činnosti lektora vzdelávania.
(6) Od učiteľa profesijného predmetu sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 vyžaduje aj
a) odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12)
ak ide o strednú zdravotnícku školu,
b) odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)
§ 10
Kvalifikačné predpoklady
(1) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca vzdelanie a dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.
(2) Ak ide o pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia a triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyžaduje sa získanie vzdelania v odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g); to sa nevzťahuje na učiteľa, ktorý v triede pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu najviac desať hodín týždenne.
(3) Ak ide o pedagogického zamestnanca zariadenia sociálnej pomoci, ktorý poskytuje výchovu v špecializovanej samostatnej skupine pre deti s poruchami správania a v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, sexuálne zneužívané alebo boli na nich páchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin, vyžaduje sa získanie vzdelania v
a) odbore vzdelávania zameranom na špeciálnu pedagogiku, ak ide o pedagogického zamestnanca s úplným stredným odborným vzdelaním alebo vyšším odborným vzdelaním,
b) študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku alebo sociálnu pedagogiku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo v študijnom programe zameranom na liečebnú pedagogiku v študijnom odbore logopédia a liečebná pedagogika, ak ide o pedagogického zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, alebo
c) absolvovanie kvalifikačného vzdelávania podľa § 43 ods. 1 písm. g).
(4) Ak ide o školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.
(5) Ak ide o učiteľa profesijného rozvoja, vyžaduje sa
a) získanie vzdelania v príslušnom študijnom programe v príslušnom študijnom odbore na výkon pracovnej činnosti,
b) najmenej sedem rokov výkonu pracovnej činnosti a
c) vykonanie prvej atestácie.
(6) Ak ide o metodika profesijného rozvoja a konzultanta atestačného konania, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 5 aj najmenej päť rokov výkonu
a) činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca,
b) pracovnej činnosti lektora vzdelávania,
c) činnosti vysokoškolského učiteľa v študijnom programe, v ktorom sa získava vzdelanie požadované na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v príslušnej kategórii a podkategórii alebo na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v príslušnej kategórii alebo
d) činnosti lektora vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania,11a) ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
(7) Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, vyžaduje sa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov podľa odseku 1 aj
a) odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania a najmenej dva roky zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu,12) ak ide o strednú zdravotnícku školu,
b) odborná prax podľa osobitných predpisov,4) ak ide o policajnú školu a školu požiarnej ochrany.13)
Vzdelanie
§ 11
Stupeň vzdelania
(1) Vyžadovaným stupňom vzdelania pre
a) učiteľa základnej školy, učiteľa strednej školy, učiteľa jazykovej školy, učiteľa profesijného rozvoja, školského špeciálneho pedagóga, školského digitálneho koordinátora a odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) zahraničného lektora je najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,
c) učiteľa základnej umeleckej školy a korepetítora je najmenej vyššie odborné vzdelanie,
d) učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie,
e) školského trénera je najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(2) Na príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca školy, školského zariadenia alebo triedy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vzťahuje vyžadovaný stupeň vzdelania podľa odseku 1.
§ 12
Získavanie vzdelania na výkon pracovnej činnosti
(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania v príslušnom
a) odbore vzdelávania alebo
b) študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe.
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1, získa vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii absolvovaním príslušného vzdelávania na strednej škole alebo na vysokej škole alebo absolvovaním kvalifikačného vzdelávania.
(3) Učiteľ profesijného predmetu policajnej školy vzdelanie na výkon pracovnej činnosti, ak získal vyžadovaný stupeň vzdelania, spĺňa kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania podľa osobitného predpisu14) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie.
§ 13
(1) V základnej škole, základnej umeleckej škole a strednej škole sa od učiteľa okrem splnenia kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj vyučovanie aprobačných predmetov alebo predmetov študijného odboru, v ktorom získal vzdelanie, v rozsahu najmenej jednej polovice jeho základného úväzku zníženého o jednu hodinu.
(2) Požiadavka podľa odseku 1 sa nevyžaduje od
a) učiteľa školy so školským vzdelávacím programom pre žiakov s mentálnym postihnutím,15) pre žiakov s viacnásobným postihnutím, pre žiakov s autizmom alebo pre žiakov s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
b) odborníka z praxe, ak jeho úväzok je najviac desať hodín týždenne alebo ak vykonáva pracovnú činnosť najviac 90 dní počas školského roka,
c) odborníka z praxe, ktorý vykonáva pracovnú činnosť v rozsahu najviac šesť mesiacov počas školského roka a vyučuje odborný
vyučovací predmet v triede so žiakmi, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania,
cd) učiteľa diagnostickej triedy zriadenej v diagnostickom centre.
(3) Ak ide o učiteľa profesijného predmetu, ktorého rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti je najviac desať hodín týždenne, nevyžaduje sa absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia.
§ 14
Posudzovanie splnenia kvalifikačných predpokladov
(1) Splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ; ak ide o riaditeľa, splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zriaďovateľ.
(2) Ak ide o učiteľa a majstra odbornej výchovy, pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov sa posudzuje zhoda obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.
(3) Na účel posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá
a) doklad o vzdelaní podľa osobitných predpisov16) predpisov,16)
b) doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa osobitného predpisu.17) predpisu17) alebo
c) ak sa to vyžaduje, aj
1. osvedčenie o úplnej kvalifikácii vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,17a)
2. vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške,
3. doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov organizovaného vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré bolo uskutočnené na území Slovenskej republiky, a doklad o vykonaní záverečnej skúšky v tejto vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania z príslušného cudzieho jazyka najmenej na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
4. doklad o vykonaní prvej atestácie alebo
5. doklad o dĺžke a popise pracovnej činnosti.
(4) Nesplnenie kvalifikačných predpokladov sa oznamuje pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi písomne. Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov, požiada o preskúmanie posúdenia regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“). Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesúhlasí s výsledkom posúdenia regionálnym úradom požiada o preskúmanie posúdenia ministerstvo školstva; ak ide o učiteľa profesijných predmetov strednej zdravotníckej školy, požiada o preskúmanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 15
Bezúhonnosť
(1) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
a) obzvlášť závažný zločin,
b) úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti
rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti
republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný
trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo
c) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.
(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho
zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný
čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin
výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na
detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo
odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(3) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov18) nie starším ako tri mesiace, a to každých päť rokov počas
trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť
sa preukazuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo
príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým
spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom
vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3
pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov;
okresný úrad v sídle kraja údaje po ich zaslaní Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky bezodkladne zlikviduje.
(5) Okresný úrad v sídle kraja na základe odpisu registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3
preukázateľne oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad
bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; okresný úrad v sídle kraja obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi
neoznamuje. Okresný úrad v sídle kraja po zaslaní oznámenia príslušný odpis registra trestov bezodkladne zlikviduje.
(6) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne
vznesenie obvinenia voči jeho osobe vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(7) Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu môže pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému
zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil vznesenie obvinenia voči jeho osobe podľa odseku 6, alebo ak
sa zamestnávateľ inak dozvie o vznesení obvinenia voči pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi vo
veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(8) Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi bezodkladne podanie
obžaloby na jeho osobu vo veci spáchania trestného činu podľa odseku 1.
(9) Zamestnávateľ do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaví výkon pracovnej činnosti pedagogickému
zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu podľa odseku 8, alebo ak sa
zamestnávateľ inak dozvie o podaní obžaloby na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vo veci spáchania
trestného činu podľa odseku 1.
(10) Počas pozastavenia výkonu pracovnej činnosti patrí pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému
zamestnancovi 50% funkčného platu, najmenej však vo výške minimálnej mzdy, ktorý by mu patril, ak by mu nebol pozastavený
výkon pracovnej činnosti. Výška funkčného platu podľa prvej vety sa zvyšuje o 10% za každú vyživovanú osobu, najviac do sumy,
ktorou je 70% funkčného platu, ktorý by mu patril, ak by nebol pozastavený výkon pracovnej činnosti. Ak pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec nebol právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu najneskôr do 15. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ukončil pozastavenie výkonu pracovnej činnosti, doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho
funkčný plat skrátený.
(11) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa
odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.
(12) Na preukazovanie bezúhonnosti úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca sa vzťahujú odseky 3 až 5 a 11.
§ 15
Bezúhonnosť
(1) Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(2) Ak ide o trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin vydierania, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie alebo o trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
(3) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov18) nie starším ako tri mesiace.
(4) Ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným odpisu registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace predloženým zamestnávateľovi spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.
(5) U pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré vykonáva opatrenia na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa bezúhonnosť posudzuje a preukazuje podľa osobitného predpisu.19)
(6) Pedagogický zamestnanec školy zriadenej ministerstvom vnútra, ktorý je v služobnom pomere, preukazuje bezúhonnosť podľa osobitných predpisov.4)
(7) Zamestnávateľ overuje spĺňanie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri.
§ 15a
(1) Úspešný uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (ďalej len „úspešný uchádzač“) preukazuje bezúhonnosť v
a) prvom pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
b) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca a pred ktorým nevykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca počas najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov,
c) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zariadení sociálnej pomoci, alebo
d) pracovnoprávnom vzťahu, v ktorom bude vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení a pred ktorým vykonával v služobnom pomere pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca v škole zriadenej ministerstvom vnútra.
(2) Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(3) Údaje podľa odseku 2 zašle regionálny úrad do siedmich dní od ich poskytnutia v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia zamestnávateľovi, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, bezodkladne zlikviduje údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
(4) Úspešný uchádzač, ktorý nastupuje do pracovnoprávneho vzťahu k viacerým zamestnávateľom, určí jedného zamestnávateľa, ktorému regionálny úrad oznámi skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti. Ďalší zamestnávateľ overí splnenie predpokladu bezúhonnosti v centrálnom registri.
(5) Regionálny úrad na základe odpisu registra trestov oznámi zamestnávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov skutočnosť, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; regionálny úrad obsah odpisu registra trestov zamestnávateľovi neoznamuje. Regionálny úrad po zaslaní oznámenia bezodkladne zlikviduje príslušný odpis registra trestov.
(6) Úspešný uchádzač môže podať voči oznámeniu regionálneho úradu o nesplnení predpokladu bezúhonnosti ministerstvu školstva námietku do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o nesplnení predpokladu bezúhonnosti. Ministerstvo školstva námietku vyhodnotí na základe odpisu registra trestov. Úspešný uchádzač poskytne ministerstvu školstva na účel vyhodnotenia námietky údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Ministerstvo školstva zašle údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky do 30 dní odo dňa doručenia námietky. Ministerstvo školstva do 30 dní odo dňa doručenia odpisu registra trestov námietku vyhodnotí a výsledok vyhodnotenia námietky písomne oznámi úspešnému uchádzačovi a zamestnávateľovi. Vyhodnotenie námietky obsahuje informáciu, či úspešný uchádzač spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti; ministerstvo školstva obsah odpisu