61/2015 Z. z.
ZÁKON
z 12. marca 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) odborné vzdelávanie a prípravu žiaka strednej odbornej školy (ďalej len "žiak"),
b) typy stredných odborných škôl,
c) praktické vyučovanie,
d) systém duálneho vzdelávania,
e) overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len "spôsobilosť zamestnávateľa"),
f) úpravu vzájomných práv a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní,
g) hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
h) koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,
i) zrušené od 1.9.2018.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,
b) sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov vzdelávania,
c) skupinou odborov vzdelávania skupina študijných odborov a skupina učebných odborov,
d) skupinou študijných odborov alebo skupinou učebných odborov skupina zahŕňajúca príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory; súčasťou skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov aj študijné odbory alebo učebné odbory experimentálne overované podľa osobitného predpisu,1)
e) normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme určenia základných učebných priestorov a základného vybavenia učebných priestorov a vo forme určenia odporúčaných učebných priestorov a odporúčaného vybavenia učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a pre praktické vyučovanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore,
f) prívlastkom nadväznosť príslušného typu strednej odbornej školy so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými študijnými odbormi alebo jednotlivými učebnými odbormi, v ktorých stredná odborná škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,
g) praktickým vyučovaním organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností,
h) zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, iná ako stredná odborná škola, ktorej predmet činnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v učebnom odbore, v ktorom žiakovi poskytuje praktické vyučovanie,
i) systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na
1. zmluvnom vzťahu,
2. výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania a
3. financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom,
j) zmluvou o poskytovaní praktického vyučovania zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka podľa § 8,
k) zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
l) učebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania,
m) dielňou súčasť strednej odbornej školy, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiaka; dielňou sa na účely tohto zákona rozumie aj iná odborná učebňa určená na výkon praktického vyučovania v strednej odbornej škole, ak to charakter príslušného študijného odboru alebo učebného odboru vyžaduje,
n) pracoviskom praktického vyučovania organizačná súčasť zamestnávateľa alebo iný priestor, ku ktorému zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie právo, ak zamestnávateľovi bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len "osvedčenie"); za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej združení viacerí zamestnávatelia,
o) koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce proces plnenia úloh orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávateľov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpečovaní a uskutočňovaní odborného vzdelávania a prípravy,
p) zákonným zástupcom žiaka rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.
§ 3
Typy stredných odborných škôl
(1) Typy stredných odborných škôl sú
a) stredná odborná škola s prívlastkom,
b) stredná priemyselná škola s prívlastkom,
c) stredná zdravotnícka škola,
d) obchodná akadémia,
e) hotelová akadémia,
f) policajná stredná odborná škola,
g) stredná škola požiarnej ochrany.
(2) Prívlastok sa určuje podľa charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorých stredná odborná škola s prívlastkom alebo stredná priemyselná škola s prívlastkom poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí byť vyjadrený stručne.
Praktické vyučovanie
§ 4
Formy praktického vyučovania
(1) Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, odbornej praxe alebo praktického cvičenia.
(2) Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj
ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyučovacích hodín za celú dĺžku
štúdia príslušného študijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo inštruktora.
Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre príslušnú skupinu odborov vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(3) Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením učiteľa odbornej praxe, majstra odbornej výchovy, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(4) Praktické cvičenie sa organizuje ako samostatný odborný vyučovací predmet alebo ako súčasť odborného
vyučovacieho predmetu iného ako odborný vyučovací predmet podľa odsekov 2 a 3. Praktické cvičenie sa vykonáva pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu. Ak sa praktické cvičenie vykonáva v dielni, vykonáva sa pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
§ 5
Spôsob výkonu praktického vyučovania
(1) Žiak na odbornom výcviku alebo na odbornej praxi vykonáva cvičnú prácu alebo produktívnu prácu. Žiak na praktickom cvičení vykonáva cvičnú prácu.
(2) Cvičná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania služieb alebo vykonávania pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
(3) Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich častí, poskytovaním služieb alebo vykonávaním pracovných činností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje.
§ 6
Miesto výkonu praktického vyučovania
(1) Odborný výcvik alebo odbornú prax vykonáva žiak
a) v dielni,
b) na pracovisku zamestnávateľa,
c) na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Praktické cvičenie vykonáva žiak v strednej odbornej škole. Ak to vyžaduje charakter cvičnej práce, praktické cvičenie sa môže vykonávať aj na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania.
(3) Ak to vyžaduje charakter povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, na ktoré sa žiak v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore pripravuje, môže sa odborný výcvik alebo odborná prax dočasne vykonávať aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnosť dodržiavať podmienky výkonu praktického vyučovania podľa tohto zákona tým nie je dotknutá.
(4) Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa môže vykonávať aj
a)na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa,
b)v nadpodnikovom vzdelávacom centre alebo
c)mimo územia Slovenskej republiky na pracovisku právnickej osoby, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme spĺňajúcom podmienky podľa § 10 ods. 3.
§ 7
Dielňa
(1) Dielňa ako súčasť strednej odbornej školy musí spĺňať požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom.
(2) V dielni sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ak žiak
a) nevykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa a
b) nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.
(3) V dielni žiak vykonáva
a) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
b) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(3) V dielni žiak vykonáva
a)odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,
b)odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy alebo
c)praktické cvičenie pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
§ 8
Pracovisko zamestnávateľa
(1) Na pracovisku zamestnávateľa sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ak
a) žiak nevykonáva praktické vyučovanie v dielni,
b) žiak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c) zamestnávateľ spĺňa požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vybavenie učebných priestorov určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom,
d) predmet činnosti zamestnávateľa zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje a
e) stredná odborná škola uzavrela so zamestnávateľom zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania.
(2) Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania obsahuje
a) identifikačné údaje strednej odbornej školy,
b) identifikačné údaje zamestnávateľa,
c) identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,
d) formu praktického vyučovania,
e) časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
f) deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania,
g) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní,
h) počet inštruktorov, počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 3,
i) počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe podľa odseku 4,
j) spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
k) hmotné zabezpečenie žiaka,
l) finančné zabezpečenie žiaka,
m) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
n) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
o) dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3) Na pracovisku zamestnávateľa žiak vykonáva
a) odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
učiteľa odbornej praxe alebo
c) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(4) Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.
(5) Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára na dobu určitú. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania uzatvorená, ju možno ukončiť
a) vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo
b) písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(6) Stredná odborná škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o poskytovaní praktického vyučovania svojmu zriaďovateľovi v rozsahu počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
§ 9
Pracovisko praktického vyučovania
(1) Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva
a) odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo
učiteľa odbornej praxe alebo
c) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.
(3) Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora vykonávať najviac traja žiaci. Hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával, a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov. Najvyšší počet žiakov na jedného hlavného inštruktora, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.
Systém duálneho vzdelávania
§ 10
(1) V systéme duálneho vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(2) V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni, ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
(3) V systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo zamestnávateľom a plnoletým žiakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u
zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa
konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa.
(4) Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania.
§ 11
Spôsobilosť zamestnávateľa
(1) Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka komora, Slovenská banská komora a iná právnická osoba, ktorá pôsobnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu,3) (ďalej len "stavovská organizácia") a zástupcovia zamestnávateľov4) (ďalej len "profesijná organizácia") overuje spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, ku ktorému má vecnú pôsobnosť.
(2) Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len "komisia").
(3) Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý učebný odbor, ku ktorému vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť konkrétneho zamestnávateľa.
(4) Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje fyzická osoba, ktorá najmenej päť rokov vykonávala povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru.
(5) Podrobnosti o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len "rada vlády").
§ 12
Žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1) Overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa vykoná po podaní písomnej žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa (ďalej len "žiadosť"), ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii.
(2) Žiadosť obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa a adresu pracoviska praktického vyučovania,
b) predmet činnosti zamestnávateľa,
c) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
d) počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho vzdelávania,
e) identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní,
f) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
g) predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy alebo predpokladaný počet učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1. majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
h) predpokladaný počet hlavných inštruktorov a predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
i) školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j) dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa.
(3) Prílohou k žiadosti je
a) doklad o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v
učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie,
b a) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ do vykonania obhliadky podľa § 13 ods. 5 bude mať materiálno-technické a
priestorové zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru,
c b) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,
d c) čestné vyhlásenie o tom, že proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
e d) čestné vyhlásenie o tom, že zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky,
nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
f e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ, štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo
člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa zamestnávateľa, člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo vedúci
zamestnanec zamestnávateľa zodpovedný za praktické vyučovanie nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(4) Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. b) predložením písomného súhlasu iného
zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a) v rozsahu najviac 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného
zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b) v rozsahu najviac 50% z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni a
c) na inom mieste výkonu produktívnej práce.
(4) Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, alebo predložením písomného súhlasu strednej odbornej školy, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a)v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b)v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni,
c)na inom mieste výkonu produktívnej práce alebo
d)kombináciou spôsobov podľa písmena a), b) alebo písmena c).
§ 13
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1) Po doručení žiadosti príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia posúdi náležitosti doručenej žiadosti.
(2) Ak v žiadosti chýbajú náležitosti podľa § 12 alebo žiadosť iné nedostatky, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vyzve zamestnávateľa na odstránenie nedostatkov v primeranej lehote určenej podľa rozsahu zistených nedostatkov. Ak zamestnávateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vráti žiadosť zamestnávateľovi.
(3) Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 12 alebo zamestnávateľ odstránil nedostatky podľa odseku 2, príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloží žiadosť na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilosť zamestnávateľa do 45 dní od predloženia žiadosti.
(4) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie žiadosti.
(5) Ak na základe odborného posúdenia žiadosti komisia zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(6) Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, komisia vyhotoví záznam o obhliadke, v ktorom uvedie
a) zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti,
b) zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, alebo
c) že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(7) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne žiadosť písomným oznámením zamestnávateľovi.
(8) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia na základe záznamu podľa odseku 6 písm. c) vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov podľa odseku 6 písm. b).
(9) Osvedčenie obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania,
c) študijný odbor alebo učebný odbor, na ktorý sa spôsobilosť zamestnávateľa vzťahuje,
d) najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie,
e) obdobie platnosti osvedčenia,
f) dátum vydania osvedčenia,
g) podpis štatutárneho zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(10) Osvedčenie sa vydáva na sedem rokov. Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas školského roka, platnosť osvedčenia zaniká ku koncu príslušného školského roka.
(11) Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí priestory pracoviska praktického vyučovania a na vonkajšom označení uvedie "Pracovisko praktického vyučovania". Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnávateľa podľa § 12 ods. 4.
§ 14
Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa
(1) Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedčenia podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Zamestnávateľ môže požiadať o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa aj počas obdobia platnosti osvedčenia, ak sa zmenili podmienky, za ktorých mu bolo osvedčenie vydané, a zamestnávateľ záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.
(3) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(4) Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 13 ods. 6 až 10.
§ 14a
Na overenie spôsobilosti organizácie, v ktorej združení viacerí zamestnávatelia, poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vzťahuje § 12 ods. 1 až 3 okrem písm. a), § 13 a 14 rovnako.
§ 15
Zánik spôsobilosti zamestnávateľa
(1) Spôsobilosť zamestnávateľa zaniká
a) uplynutím obdobia platnosti osvedčenia,
b) písomným oznámením zamestnávateľa príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, že ukončil poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
c) zrušením osvedčenia príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou,
1. ak zamestnávateľ prestal spĺňať podmienky podľa § 12,
2. ak zamestnávateľ zabezpečuje výkon praktického vyučovania pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu5) hlavným inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 21b, alebo inštruktorom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 22,
3. ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, že zamestnávateľ opakovane porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu alebo
4. na základe návrhu Štátnej školskej inšpekcie.
(2) Ak spôsobilosť zamestnávateľa zanikla z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo štvrtého bodu, zamestnávateľ môže opätovne podať žiadosť po uplynutí piatich rokov odo dňa, kedy došlo k zrušeniu osvedčenia.
§ 16
Zmluva o duálnom vzdelávaní
(1) Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia, prerokuje so strednou odbornou školou spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(2) Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) identifikačné údaje strednej odbornej školy,
c) záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť,
d) záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie,
f) počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie,
g) formu praktického vyučovania,
h) miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
i) počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
j) počet majstrov odbornej výchovy alebo počet učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva
1. majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo
2. potrebný počet majstrov odbornej výchovy alebo potrebný počet učiteľov odbornej praxe,
k) počet hlavných inštruktorov a inštruktorov, ak žiak vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,
l) časový harmonogram praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
m) spôsob účasti hlavného inštruktora a inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,
n) spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ak sa časť praktického vyučovania vykonáva v dielni,
o) spôsob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami strednej
odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, spôsob finančného zabezpečenia majstra
odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,
p) spôsob finančného zabezpečenia praktického cvičenia, ak sa praktické cvičenie vykonáva na pracovisku praktického vyučovania,
q) hmotné zabezpečenie žiaka,
r) finančné zabezpečenie žiaka,
s) spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške, odbornej zložke maturitnej skúšky alebo absolventskej skúške,
t) spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u) dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvára,
v) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
w) dátum a podpis štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
(3) Súčasťou zmluvy o duálnom vzdelávaní je zoznam
a) majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami zamestnávateľa, v rozsahu meno,
priezvisko a dátum narodenia,
b) majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí zamestnancami strednej odbornej školy, v rozsahu meno,
priezvisko a dátum narodenia,
c) hlavných inštruktorov a inštruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(4 3) Zmluva o duálnom vzdelávaní musí mať písomnú formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dĺžke
štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju možno ukončiť písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(5 4) Zamestnávateľ môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a) samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 31 ods. 2,
b) stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,
c) stredná odborná škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, pedagogickým zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,5) predpisu5) alebo
d) stredná odborná škola bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo
e d) stredná odborná škola opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(65) Stredná odborná škola môže vypovedať zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a) zriaďovateľ rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný typ strednej odbornej školy,
b) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. a) a zamestnávateľ nepožiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14,
c) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu alebo zanikla
spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu,
d) zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní. alebo
e) zamestnávateľovi bolo pozastavené alebo zaniklo živnostenské oprávnenie, ktoré zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom poskytuje praktické vyučovanie.
(6) Zmluva o duálnom vzdelávaní zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyradení strednej odbornej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
(7 6 7) Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 5 4 alebo odseku 6, teoretické vyučovanie
žiakov zabezpečí iná stredná odborná škola,
a) s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b) ktorú určí príslušný samosprávny kraj po dohode so zamestnávateľom.
(87 8) Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa odseku 65, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí
stredná odborná škola u iného zamestnávateľa, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná škola nemá dielňu spĺňajúcu podmienky podľa § 7 ods. 1, praktické vyučovanie žiakov zabezpečí stredná odborná škola, ktorú určí samosprávny kraj.
(989) Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
(10 9 10) Zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými strednými odbornými školami.
Stredná odborná škola môže uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávateľmi.
(11 1011) Stredná odborná škola poskytne zoznam uzatvorených zmlúv o duálnom vzdelávaní svojmu zriaďovateľovi
v rozsahu meno a priezvisko žiaka, študijný odbor alebo učebný odbor, identifikačné údaje zamestnávateľa a identifikačné údaje pracoviska praktického vyučovania. Ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná škola písomne oznámi túto skutočnosť svojmu zriaďovateľovi.
§ 17
(1) Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú
a) základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
b) možnosti pracovného uplatnenia,
c) hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
d) kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,
e) ďalšie informácie určené zamestnávateľom.
(2) Vybranému uchádzačovi zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len "potvrdenie").
(3) Potvrdenie obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
c) identifikačné údaje strednej odbornej školy, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
d) záväzok zamestnávateľa pripraviť uchádzača na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú školu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4) Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na vzdelávanie podľa osobitného predpisu.6)
§ 18
(1) Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(2) Zamestnávateľ písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy. Zamestnávateľ v písomnej výzve uvedie miesto a čas prerokovania náležitostí učebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyučovania.
(3) Stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
a)údaj o nenaplnenom počte žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f) a
b)zoznam prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a študijný odbor alebo učebný odbor.
(4) Zamestnávateľ v súčinnosti so strednou odbornou školou informuje prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov prvého ročníka, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, o možnosti uzatvorenia učebnej zmluvy.
§ 19
Učebná zmluva
(1) Zamestnávateľ, zákonný zástupca žiaka a žiak alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka alebo zamestnávateľ a plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu.
(2) Učebnú zmluvu možno uzatvoriť do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka. Ak sa nenaplnil počet žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f), zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom prvého ročníka strednej odbornej školy, s ktorou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, najneskôr do 31. januára
augusta príslušného školského roka; to neplatí, ak ide o uzatvorenie novej učebnej zmluvy podľa odseku 9 alebo odseku 10 10
alebo odseku 11.
(3) Učebná zmluva obsahuje
a) identifikačné údaje zamestnávateľa,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide o neplnoletého žiaka,
c) meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
d) identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
e) záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
f) záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
g) študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
h) formu praktického vyučovania,
i) miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah,
j) organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
k) hmotné zabezpečenie žiaka,
l) finančné zabezpečenie žiaka,
m) spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n) úroveň klasifikácie a hodnotenia žiaka, ak to zamestnávateľ požaduje,
o) spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
p) dátum a podpisy zmluvných strán.
(4) Učebná zmluva musí mať písomnú formu.
(5) Zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou sa skončí dňom, keď
a) žiak prestáva byť žiakom školy,7)
b) žiak so súhlasom zamestnávateľa prestúpi na inú strednú školu, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c) žiak so súhlasom zamestnávateľa zmení študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa praktické vyučovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania,
d) došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 16 ods. 7 písm. a),
e) žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody alebo
f) žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(6) Učebnú zmluvu možno ukončiť aj písomnou výpoveďou z dôvodov podľa odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou dobou najmenej jeden mesiac alebo písomnou dohodou podľa odseku 9.
(7) Zamestnávateľ môže vypovedať učebnú zmluvu, ak žiak
a) stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa pripravuje,
b) opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľa,
c) opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy,
d) sa najmenej tri vyučovacie dni v priebehu školského roka bez ospravedlnenia nezúčastnil na odbornom vzdelávaní a príprave, alebo
e) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
(8) Žiak Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže vypovedať učebnú zmluvu, ak
a) stratil žiak stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností, na ktoré sa
pripravuje, alebo
b) zamestnávateľ opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy.
(9) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak a zamestnávateľ môžu ukončiť učebnú zmluvu aj písomnou dohodou, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak súčasne uzatvorí novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom, s ktorým má stredná odborná škola žiaka uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(910) Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. b), stredná
odborná škola, na ktorú žiak prestúpil, môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania v tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakom novú učebnú zmluvu.
(1011) Ak došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou podľa odseku 5 písm. d) z dôvodov
podľa § 16 ods. 65, stredná odborná škola môže zabezpečiť praktické vyučovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v
tom istom študijnom odbore alebo v tom istom učebnom odbore u iného zamestnávateľa, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ak tento zamestnávateľ uzatvorí so žiakmi novú učebnú zmluvu.
(1112) Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia učebnej zmluvy alebo novej učebnej zmluvy podľa odseku 9
alebo odseku 10 10 alebo odseku 11 zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole. Ak došlo k ukončeniu učebnej zmluvy,
zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť strednej odbornej škole.
(13) Počas prerušenia štúdia žiaka zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou trvá. Práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z učebnej zmluvy sa neuplatňujú.
§ 20
Zrušený od 1.9.2018
Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania
§ 21
(1) Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, sa vyjadruje k školskému vzdelávaciemu programu pre odborné vzdelávanie a prípravu. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa praktické vyučovanie vykonávalo
a) v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a
c) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.
(3) Zamestnávateľ je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)
(4) Zamestnávateľ je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu a triedneho učiteľa žiaka, ktorý u neho vykonáva praktické vyučovanie, o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy, ktorého určí riaditeľ strednej odbornej školy po dohode so zamestnávateľom.
(5) Zamestnávateľ je povinný pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 4 umožniť vstup na miesto výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka.
(6) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania obsahuje organizáciu praktického vyučovania, priebeh praktického vyučovania, prevádzku a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia a majetku, dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť vnútorných predpisov zamestnávateľa.
(7) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie, ak
a) časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy alebo
b) praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy.
(8) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať podmienky podľa § 12 alebo, že došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(9) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.
(10) Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve 8a) zašle jeden rovnopis strednej odbornej škole.
§ 21a
Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
(1) Zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len "príspevok") z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo školstva").
(2) Nárok na príspevok má
a) malý podnik alebo stredný podnik8b) v sume 1 000 eur,
b) zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo
c) zamestnávateľ, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 400 hodín, v sume 300 eur.
(3) Nárok na príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým uzatvorenú učebnú zmluvu v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(4) Zamestnávateľ podáva písomnú žiadosť o príspevok do 31. marca príslušného školského roka, v ktorom poskytuje žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
(5) Prílohou k žiadosti je kópia
a) osvedčenia,
b) zmluvy o duálnom vzdelávaní,
c) učebnej zmluvy uzatvorenej so žiakom podľa odseku 3.
(6) Ministerstvo školstva poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka podľa odseku 3 raz ročne k 30. júnu príslušného školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi podľa odseku 3 praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 21b
Hlavný inštruktor
(1) Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania, ak
a) je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba,
je
1. v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
2. v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie,
3. v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo
4. samostatne zárobkovo činnou osobou,
b) dosiahla najmenej
1. stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2. úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3. vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c) vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný
odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,
d) preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje,
e) potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,
2. organizáciu praktického vyučovania,
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4. hmotné zabezpečenie žiaka,
5. finančné zabezpečenie žiaka,
6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
7. základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,
8. koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,
9. spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
(2) Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu8c) pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti alebo ak vykonával najmenej osem rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor.
(3) Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), splní ju do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného inštruktora.
(4) Potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor poskytuje praktické vyučovanie