Príloha č. 3
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaným návrhom v prvom kroku ovplyvnené stavovské a profesijné organizácie: Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov, Asociácia zamestnávateľských zväzov, Slovenská banská komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská živnostenská komora, Slovenská lesnícka komora (8 subjektov) a veľkí zamestnávatelia, ktorí pôsobia a sú certifikovaní v systéme duálneho vzdelávania.
Novelou zákona č.
61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákonom č. 209/2018 Z. z. zo 14. júna 2018, sa stimulovalo širšie zapojenie zamestnávateľov, najmä malých a stredných zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania a to s nárastom zo 155 na 505. Celkový počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania k 31.12. 2020 bolo 628 podnikov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
V rámci rozporových konaní so zástupcami stavovských a profesijných organizácií bolo dohodnuté prechodné obdobie po dobu troch rokov, v rámci ktorých sa budú zamestnávateľské zväzy pripravovať na vybudovanie dostatočných kapacít na tvorbu nadpodnikových vzdelávacích centier. Počas tejto doby sa nebudú aplikovať kritériá definované v § 22a a nadpodnikové vzdelávacie centrum bude len označenie pod ktorým veľký zamestnávateľ poskytuje vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Vzťah prípravy budúcej pracovnej sily medzi malým a stredným podnikom a veľkým zamestnávateľom sa realizuje podľa doterajšej právnej úpravy.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaným návrhom nie je dotknutý príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21a vyčíslený v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe (Príloha č. 2 k zákonu č. 209/2018), čo predstavuje príspevok pre malý alebo stredný podnik na jedného žiaka v sume 1000 eur; pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu nad 400 hodín, v sume 700 eur alebo pre zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur.
Aktuálny počet žiakov zapojených v systéme duálneho vzdelávania k 31. 1. 2021 je 8 414 (v tom 1.ročník - 2926 žiakov; 2. ročník – 3092 žiakov; 3. ročník – 1567 žiakov a 4. ročník 829 žiakov).
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Predkladaný návrh si nevyžaduje navýšenie nákladov. Financovanie vstupnej fázy budovania nadpodnikových vzdelávacích centier bude zabezpečené v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2021 2023 z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe finančných prostriedkov, ktoré boli pre plnenie povinností stavovských a profesijných organizácií, ktoré im vyplývajú z § 32 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov presunuté do rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR.
Príloha č. 3
2
Na základe analýzy Rady zamestnávateľov o nákladoch zamestnávateľov na systém duálneho vzdelávania priemerné náklady na rok/žiak vo výške 2 550 eur. Metodika výpočtu priemerných nákladov na 1. žiaka v systéme duálneho vzdelávania obsahuje: náklady na stravu (podľa platnej legislatívny na dni praxe žiaka) ; náklady na BOZP (podľa platnej legislatívy na základe náročnosti odborov vzdelávania školenia, OOPP, pracovná zdravotná služba, dozor); náklady na inštruktora, spotrebný materiál a réžia.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrh zákona sa zameriava na uľahčenie vstupu a odstránenie pomyselných bariér pri vstupe stredných odborných škôl a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania.
V prípade zamestnávateľov a overenia ich spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a procesnom zabezpečení tohto procesu príslušnými stavovskými alebo profesijnými organizáciami sa výrazným spôsobom znižuje administratívna záťaž v podobe odstránenia lehôt na podanie žiadosti o overenie spôsobilosti, nahradenia predloženia dokumentov čestnými vyhláseniami, ako aj odstránenia povinnosti podrobiť sa ďalšiemu overovaniu spôsobilosti pri navýšení počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
k 31.12. 2020 (608 podnikov)
Priame finančné náklady
667
405 536
Nepriame finančné náklady
2 550
1 550 400
Administratívne náklady
10 % z PFN
40 554
Celkové náklady regulácie
0
1 996 490
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Príloha č. 3
3
Príloha č. 3
4