Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2021
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Na základe skúseností z prvých rokov zavádzania systému duálneho vzdelávania naďalej vytvárať predpoklady pre zapájanie zamestnávateľov, stredných odborných škôl a žiakov do systému duálneho vzdelávania ako aj pre celkový rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.
3. Ciele a výsledný stav
Zosúladenie potrieb vzdelávania s potrebami trhu práce prostredníctvom nového modelu experimentálneho overovania, efektívnejšie zapojenie SZČO a malých a stredných podnikov do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zavedenie inštitútu nadpodnikového vzdelávania, ďalšie odstránenie administratívnej náročnosti pri poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy, odstránenie výkladovej nejednoznačnosti ustanovení zákona, optimalizácia zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi strednými odbornými školami a žiakmi.
4. Dotknuté subjekty
samosprávne kraje, stredné školy, zamestnávatelia, žiaci stredných škôl
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že systém odborného vzdelávania nebude reagovať na aktuálne podnety trhu práce.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu ako aj Príloha č. 3 – Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie k zákonu
č. 209/2018 schváleného dňa 14. 6. 2018 ostávajú naďalej v platnosti.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Veronika Bumberová, odbor legislatívy,
veronika.bumberova@minedu.sk
Ing. Mgr. Marianna Onderková, odbor stredných odborných škôl a školských zariadení, marianna.onderkova@minedu.sk
12. Zdroje
Závery z rokovaní medzi MŠVVaŠ SR a SK8 a závery rokovaní medzi MŠVVaŠ SR a stavovskými a profesijnými organizáciami a výstupy z Národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
BRATISLAVA: 11. 3. 2021
ČÍSLO: 037/2021
VYBAVUJE: MGR. KOVÁČ
STANOVISKO KOMISIE
(ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 61/2015 Z. Z. O ODBORNOM VZDELÁVANÍ A PRÍPRAVE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 209/2018 Z. Z.
I. Úvod: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dňa 5. marca 2021 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., spolu so žiadosťou o skrátenie záverečného posúdenia. Komisia tejto žiadosti vyhovela. Materiál predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne sociálne vplyvy.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K doložke vybraných vplyvov
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o uvedenie počtu zamestnávateľov certifikovaných v systéme duálneho vzdelávania.
Komisia žiada predkladateľa o zosúladenie vyznačenia dotknutých vplyvov a o vyznačenie pozitívnych a negatívnych vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie ako aj MSP v časti 9 Doložky vybraných vplyvov.
Komisia odporúča uvedené vplyvy popísať, a to v napr. doložke vplyvov v časti 10. Poznámky a v analýze vplyvov na podnikateľské prostredie, tiež v časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady - napr. zabezpečenie služieb stravovania zo strany zamestnávateľa pri duálnom vzdelávaní ako negatívny vplyv, či napr. budovanie nadpodnikových vzdelávacích centier ako pozitívny vplyv, ktorý nebude hradiť zamestnávateľ, ale bude to hradené z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR, atď.
Komisia žiada predkladateľa o zosúladenie vyznačenia dotknutých vplyvov a o vyznačenie vplyvov na všetky kategórie podnikov v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. Taktiež napr. v časti 3.3.3 Administratívne náklady - vzniknú pre zamestnávateľa ako negatívny vplyv v oblasti podania čestných vyhlásení o tom, že nebol právoplatne odsúdený, alebo v tom, že zamestnávateľ informuje prijatých uchádzačov o možnosti uzatvorenia učebnej zmluvy, atď.
Komisia žiada predkladateľa o doplnenie a vyjadrenie sa ku skutočnostiam v častiach 3.4 a 3.5 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
Komisia žiada predkladateľa o určenie a bližšie popísanie pozitívnych a negatívnych vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie, s uvedením prevažujúceho vplyvu materiálu. Komisia zároveň žiada predkladateľa o vyčíslenie nákladov, resp. úspor na celé podnikateľské prostredie v časti 3.3. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a ich uvedenie v súhrnnej tabuľke v časti 3.3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
K všeobecnej časti dôvodovej správy
Informáciu o vplyvoch predloženého návrhu zákona je potrebné zosúladiť s hodnotením vplyvov uvedeným v doložke vybraných vplyvov.
K analýze sociálnych vplyvov
Komisia považuje za potrebné pri každom hodnotenom vplyve uviesť aj jeho kvantitatívne hodnotenie, pokiaľ je to možné, uviesť kvantifikáciu týkajúcu sa súčasného stavu a želaného konečného stavu po realizácii daného opatrenia. Z hodnotenia vplyvov byť zároveň zrejmé, ktoré skupiny budú hodnoteným vplyvom dotknuté.
V prípade, že predkladateľ nevie vykonať kvantitatívne hodnotenie pri niektorom z hodnotených opatrení, je potrebné uviesť dôvod chýbajúcej kvantifikácie.
V analýze sociálnych vplyvov Komisia odporúča zhodnotiť aj novelizačný bod 3 predloženého návrhu zákona - úprava možností, kde sa môže vykonávať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (miesto výkonu praktického vyučovania); novelizačný bod 22 - návrh na zavedenie súčinnosti strednej odbornej školy so zamestnávateľom v procese získavania ďalších žiakov pre štúdium v systéme duálneho vzdelávania, čím dôjsť k prehĺbeniu
spolupráce medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom pri rozvoji systému duálneho vzdelávania; novelizačný bod 23 - návrh na predĺženie obdobia, počas ktorého môžu žiaci uzatvoriť učebnú zmluvu počas prvého ročníka na strednej odbornej škole, aby mali možnosť oboznámiť sa so špecifikami štúdia a reálnejšie vyhodnotiť svoje predpoklady a záujem o odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania; novelizačný bod 28 - návrh úpravy, ktorá umožní pružnejšie reagovať na zmeny v podmienkach realizácie praktického vyučovania na strane zamestnávateľa ako aj na strane žiaka a zároveň zachovať kontinuitu poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania; novelizačný bod 39 - zavedenie nového inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra; novelizačný bod 50 - návrh, aby zamestnávateľ mohol poskytovať žiakovi v systéme duálneho vzdelávania štipendium bez ohľadu na akom mieste sa praktické vyučovanie uskutočňuje, čím sa prispieť k zvyšovaniu atraktivity odborného vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania; novelizačný bod č. 52- návrh na vytvorenie podmienok na efektívnejšiu kontrolu jednotlivých úloh a posilnenie funkcie regionálnej stratégie ako zásadného plánovacieho dokumentu pre odborné vzdelávanie a prípravu v regióne, novelizačných bodov 59 61, ktorých cieľom je posilnenie postavenia stavovských organizácií a profesijných organizácií v rámci koordinácie odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom posilnenej spolupráce v oblasti tvorby sústavy odborov vzdelávania a novelizačného bodu 65, ktorým sa zavádza nový systém experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách, pričom táto navrhovaná úprava za cieľ ešte viac zefektívniť odborné vzdelávanie a prípravu a priblížiť ich potrebám trhu práce a spoločnosti.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V rámci MPK MF SR uplatnilo pripomienku týkajúcu sa možného negatívneho vplyvu vyplývajúceho zo zavedenia nového inštitútu nadpodnikového vzdelávacieho centra (NCV), vstupu ďalších odborov do systému duálneho vzdelávania, ako aj z realizovania praktického vyučovania formou cvičnej práce aj v akreditovaných inštitúciách v rámci praktického vyučovania v zahraničí, čo podľa názoru MF SR môže mať vplyv na zvýšenie výkonov stavovských a profesijných. V nadväznosti na uvedené MF SR žiadalo v prípade identifikovania vplyvu upraviť doložku vybraných vplyvov, v ktorej bol označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, a vypracovať analýzu vplyvov tak, že z nich bude vyplývať negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. Taktiež MF SR upozornilo, že v rámci rozpočtu verejnej správy na roky 2021 2023 pre kapitolu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2021 rozpočtované výdavky na vyššie uvedený účel v celkovej sume 16,58 mil. eur.
Vo vyhodnotení MPK predkladateľ označil pripomienku ako akceptovanú a uvádza k nej, že v rámci rozporových konaní so zástupcami stavovských a profesijných organizácií bolo dohodnuté prechodné obdobie po dobu troch rokov, v rámci ktorých sa budú zamestnávateľské zväzy pripravovať na vybudovanie dostatočných kapacít na tvorbu nadpodnikových vzdelávacích centier. Ďalej predkladateľ uvádza, že sa počas tejto doby nebudú aplikovať kritériá definované v § 22a a NCV bude pôsobiť v rovnakom režime ako veľký zamestnávateľ, ktorý disponuje oprávnením pre spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Zároveň uvádza, že indikovaná suma, ktorú Ministerstvo financií SR pridelilo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR na koordináciu úloh spojených so zavádzaním systému duálneho vzdelávania bude použitá aj na tento účel, čím sa nezakladajú nové finančné nároky na rozpočet verejnej správy.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada v doložke vybraných vplyvov v časti 10. Poznámky uviesť konštatovanie, že prípadné vplyvy vyplývajúce z návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných nárokov na štátny rozpočet.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na záverečné posúdenie.
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda Komisie