DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. na základe rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na VIII. volebné obdobie a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.
Návrh zákona sa predkladá na základe požiadaviek aplikačnej praxe a výsledkov Národného projektu Zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy.
Návrh zákona okrem iného reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materskej školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania a zavádza možnosť vstupu centier pre deti a rodiny a subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovateľov sociálnych služieb do systému duálneho vzdelávania.
Ďalej sa zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom je podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania, ako aj zvýšiť kvalitu a atraktivitu poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania ako aj celkovej koordinácie odborného vzdelávania a prípravy zo strany zamestnávateľov a stavovských a profesijných organizácií.
Návrh zákona zároveň zavádza osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách, ktorého cieľom je ešte viac zosúladiť potreby trhu práce a zamestnávateľov s ponukou odborov vzdelávania, čo byť zabezpečené prostredníctvom podávania návrhov na nové odbory vzdelávania cez vecne príslušné stavovské organizácie a profesijné organizácie.
Nová úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania, zavádza sa možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, rozširujú sa dôvody možnosti výpovede zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany stredných odborných škôl, optimalizuje sa spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľom v procese prijímania žiakov do systému duálneho vzdelávania za účelom efektívnejšej informovanosti všetkých relevantných subjektov, a zároveň sa upravujú náležitosti ukončenia učebnej zmluvy písomnou dohodou so súhlasom školy a ďalšie náležitosti učebnej zmluvy ako napríklad možnosť uzatvoriť novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom so súhlasom školy.
Návrh zákona ďalej upravuje náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora a inštruktora a možnosť získať kvalifikáciu hlavného inštruktora alebo inštruktora v neformálnom
vzdelávaní a informálnom učení sa, problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku zamestnávateľa, stravovanie žiakov vo vlastnom zariadení u zamestnávateľa, či podnikové štipendium pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania aj mimo pracoviska praktického vyučovania.
Návrh zákona zároveň rozširuje kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania na celý systém odborného vzdelávania a prípravy.
Upravujú sa taktiež ustanovenia o regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania na stredných školách a určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia sa rozširuje aj na odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania.
Návrh zákona predpokladá pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy, nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyv na informatizáciu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.