Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
638
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z.....2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyučovací predmet učebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyučovací predmet študijného odboru, ak sa vykonáva v rozsahu podľa štátneho vzdelávacieho programu pre príslušnú skupinu odborov vzdelávania. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.“.
2.V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa praktické cvičenie vykonáva v dielni, vykonáva sa pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.“.
3.§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa môže vykonávať aj
a)na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa,
b)v nadpodnikovom vzdelávacom centre alebo
c)mimo územia Slovenskej republiky na pracovisku právnickej osoby, ktorá poskytuje praktické vyučovanie v systéme spĺňajúcom podmienky podľa § 10 ods. 3.“.
4.V § 7 odsek 3 znie:
„(3) V dielni žiak vykonáva
a)odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,
b)odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy alebo
c)praktické cvičenie pod vedením učiteľa príslušného odborného vyučovacieho predmetu, učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.“.
5.V § 8 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vedením“ vkladajú slová „hlavného inštruktora alebo“.
6.V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo“.
7.V § 9 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo“.
8.V § 10 ods. 3 písm. b) sa slová „na pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek“ nahrádzajú slovami „a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa“.
9.V § 12 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
10.V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľa, člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa alebo vedúci zamestnanec zamestnávateľa zodpovedný za praktické vyučovanie“.
11.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Žiadateľ môže preukázať splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) predložením písomného súhlasu iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, alebo predložením písomného súhlasu strednej odbornej školy, ak žiadateľ zabezpečí praktické vyučovanie
a)v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa, ktorý udelil písomný súhlas,
b)v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania v dielni,
c)na inom mieste výkonu produktívnej práce alebo
d)kombináciou spôsobov podľa písmena a), b) alebo písmena c).“.
12.V § 14a sa vypúšťajú slová „okrem písm. a)“.
13.V § 16 ods. 2 písmeno o) znie:
„o) spôsob finančného zabezpečenia majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie,“.
14.V § 16 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.
15.V § 16 ods. 4 písm. c) sa slovo „predpisu,5)“ nahrádza slovami „predpisu5) alebo“.
16.V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
17.V § 16 ods. 5 písmeno c) znie:
„c) zanikla spôsobilosť zamestnávateľa podľa § 15 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu,“.
18.V § 16 ods. 5 písm. d) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
19.V § 16 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zamestnávateľovi bolo pozastavené alebo zaniklo živnostenské oprávnenie, ktoré zodpovedá obsahu vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom poskytuje praktické vyučovanie.“.
20.V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Zmluva o duálnom vzdelávaní zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyradení strednej odbornej školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
21.V § 16 ods. 7 úvodnej vete sa číslo „5“ nahrádza slovami „4 alebo odseku 6“.
22.V § 16 ods. 8 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“
23.§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
a)údaj o nenaplnenom počte žiakov podľa § 16 ods. 2 písm. f) a
b)zoznam prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a študijný odbor alebo učebný odbor.
(4) Zamestnávateľ v súčinnosti so strednou odbornou školou informuje prijatých uchádzačov a zapísaných žiakov prvého ročníka, ktorí nepriložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie, o možnosti uzatvorenia učebnej zmluvy.“.
24.V § 19 ods. 2 druhej vete sa slovo „januára“ nahrádza slovom „augusta“ a slová „9 alebo odseku 10“ sa nahrádzajú slovami „10 alebo odseku 11“.
25.V § 19 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písomnou dohodou podľa odseku 9“.
26.V § 19 ods. 8 úvodnej vete sa slovo „Žiak“ nahrádza slovami „Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak“.
27.V § 19 ods. 8 písm. a) sa slovo „stratil“ nahrádza slovami „žiak stratil“.
28.V § 19 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak a zamestnávateľ môžu ukončiť učebnú zmluvu aj písomnou dohodou, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak súčasne uzatvorí novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom, s ktorým stredná odborná škola žiaka uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.
29.V § 19 ods. 11 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.
30.V § 19 ods. 12 sa slová „9 alebo odseku 10“ nahrádzajú slovami „10 alebo odseku 11“.
31.§ 19 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Počas prerušenia štúdia žiaka zmluvný vzťah založený učebnou zmluvou trvá. Práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z učebnej zmluvy sa neuplatňujú.“.
32.V § 21 ods. 4 prvej vete sa za slovo „školu“ vkladajú slová „a triedneho učiteľa“.
33.V § 21 ods. 6 druhej vete sa za slová „organizáciu praktického vyučovania“ vkladá čiarka a slová „priebeh praktického vyučovania“ a za slovo „majetku“ sa vkladá čiarka a slová dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka na praktickom vyučovaní“.
34.V § 21b ods. 1 písmeno a) znie:
„a) je
1. v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
2. v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie,
3. v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo
4. samostatne zárobkovo činnou osobou,“.
35.V § 21b ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak vykonával najmenej osem rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor“.
36.§ 21b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.“.
37.V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) je
1. v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom,
2. v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie,
3. v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo
4. samostatne zárobkovo činnou osobou,“.
38.V § 22 odsek 2 znie:
„(2) Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonal skúšku na overenie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu8c) pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti, alebo ak vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor.“.
39.§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak inštruktor poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.“.
40.Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Nadpodnikové vzdelávacie centrum
(1)Zamestnávateľ môže popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak
a)poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom,
b)uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,
c)uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov,
d) schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce,
e)spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a
f)spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(2)Oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum udeľuje zamestnávateľovi príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak zamestnávateľ prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1.
(3)Zamestnávateľ, ktorý oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, môže na svojom vonkajšom označení uviesť „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“.“.
41.V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Stredná odborná škola po dohode so zamestnávateľom umožní písomne poverenému zamestnancovi zamestnávateľa nahliadnuť do pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie žiaka, s ktorým zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu.“.
42.V § 24 ods. 1 písm. c) sa slová „rozhodne o tom“ nahrádzajú slovami „udelí príslušné oprávnenie“.
43.V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, ak stredná odborná škola prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
44.V § 24a ods. 1 písm. c) sa za slovo „ročníka“ vkladajú slová „v dennej forme štúdia“.
45.V § 24a ods. 1 písm. d) sa za slovo „žiakov“ vkladajú slová „v posledných dvoch ročníkoch v dennej forme štúdia“.
46.V § 25 ods. 5 sa slová „predpisu.11)“ nahrádzajú slovami „predpisu,11) a to aj na účely úrazu.“.
47.V § 26 odsek 2 znie:
„(2) Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, zabezpečuje žiakovi stravovanie počas praktického vyučovania podľa osobitného predpisu.12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 152 Zákonníka práce.“.
48.V § 26 odsek 4 znie:
„(4) Zamestnávateľ, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyučovanie podľa § 8, môže zabezpečiť žiakovi stravovanie počas praktického vyučovania podľa odseku 2 a uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady podľa odseku 3.“.
49.V § 27 ods. 4 písm. a) sa číslo „1,8“ nahrádza číslom „1,80“.
50.V § 27 ods. 4 písm. b) sa číslo „1,8“ nahrádza číslom „1,81“ a číslo „2,4“ sa nahrádza číslom „2,40“.
51.V § 27 ods. 4 písm. c) sa číslo „2,4“ nahrádza číslom „2,41“ a číslo „3,0“ sa nahrádza číslom „3,00“.
52.V § 27 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Priemerný prospech žiaka sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta nahor.“.
53.V § 27 ods. 6 sa slová „na pracovisku praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „žiakovi, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania“.
54.Za § 29 sa vkladajú § 29a a 29b, ktoré znejú:
㤠29a
Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie môže ministerstvo školstva určiť iné termíny súvisiace s určovaním najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia podľa § 31 a úpravou počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa § 29.
§ 29b
Zriaďovateľ môže zvýšiť určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl financovaných podľa osobitného predpisu20) alebo v nadväzujúcich ročníkoch odborov vzdelávania najviac o troch žiakov z dôvodu
a)zmeny trvalého pobytu žiaka,
b)opakovania ročníka žiakom,
c)pokračovania štúdia žiaka po prerušení štúdia,
d)prestupu žiaka z inej školy zo zdravotných dôvodov,
e)osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky,
f)preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
g)zmeny študijného odboru alebo učebného odboru v rámci príslušnej strednej odbornej školy žiakom zo zdravotných dôvodov,
h) zmeny študijného odboru alebo učebného odboru na základe písomného vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie alebo
i)uzatvorenia učebnej zmluvy.“.
55.V § 31 odsek 1 znie:
„(1) Samosprávny kraj v spolupráci so subjektmi podľa § 28 ods. 3 písm. b) f) vydáva regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce najmenej raz za štyri roky a zverejňuje ju na svojom webovom sídle. Vyhodnotenie priebežného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra a vyhodnotenie záverečného plnenia regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle do 31. októbra posledného kalendárneho roka, na ktorý sa regionálna stratégia výchovy a vzdelávania vzťahuje.“.
56.V § 31 ods. 3 sa za slovo „prerokovania“ vkladajú slová „s ministerstvom školstva a následného prerokovania“ a na konci sa pripája táto veta: „Samosprávny kraj zasiela ministerstvu školstva návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl na účely prerokovania do 15. októbra.“.
57.V § 31 ods. 8 sa slová „učebné odbory, ktorých úspešným absolvovaním žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „študijné odbory a učebné odbory v nadväzujúcich formách štúdia“.
58.V § 32 ods. 2 písmeno h) znie:
„h) udeľuje a odníma oprávnenie strednej odbornej škole používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy a udeľuje a odníma oprávnenie zamestnávateľovi používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum,“.
59.V § 32 ods. 2 písm. i) sa slovo „rozhodnutia“ nahrádza slovami „oprávnenia“.
60.V § 32 ods. 2 písm. j) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.
61.V § 32 ods. 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podieľa sa na tvorbe sústavy odborov vzdelávania,“.
62.V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) schvaľuje stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce vypracovanú zamestnávateľom.“.
63.V § 32 ods. 4 sa slová „systéme duálneho vzdelávania“ nahrádzajú slovami „odbornom vzdelávaní a príprave“ a slová „systém duálneho vzdelávania“ sa nahrádzajú slovami „odborné vzdelávanie a prípravu“.
64.§ 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva môže poskytnúť príslušnej stavovskej organizácii a príslušnej profesijnej organizácii dotáciu na zabezpečenie výkonu vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania na príslušný školský rok. Pri poskytovaní dotácií sa postupuje podľa osobitného predpisu.21)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ospravedlnená neprítomnosť žiaka na praktickom vyučovaní z dôvodov, ktoré zamestnávateľ upravil vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyučovania, sa započítava do počtu hodín na účel poskytovania príspevku a na účel zníženia základu dane podľa osobitného predpisu.22)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
66.Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:
„48a
(1) Ak ide o poskytovanie praktického vyučovania v
a)študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, úlohy zamestnávateľa plní zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia,
b)skupine študijných odborov učiteľstvo, úlohy zamestnávateľa plní centrum pre deti a rodiny, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe akreditácie udelenej podľa osobitného predpisu,22a)
c)skupine študijných odborov právne vedy, úlohy zamestnávateľa plní poskytovateľ sociálnej služby zapísaný do registra poskytovateľov služieb podľa osobitného predpisu.22b)
(2) Overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa odseku 1 sa nevyžaduje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
22a) § 77 86 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22b) § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
67.V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V štvorročnom vzdelávacom programe alebo v päťročnom vzdelávacom programe študijného odboru v strednej odbornej škole a v štvorročnom vzdelávacom programe učebného odboru v strednej odbornej škole sa môžu všeobecne vzdelávacie predmety vyučovať prednostne v prvých dvoch ročníkoch štúdia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
68.Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Experimentálne overovanie
(1)Predmetom experimentálneho overovania je vytvorenie alebo zmena odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, strednej športovej škole, konzervatóriu alebo v škole umeleckého priemyslu.
(2)Cieľom experimentálneho overovania je získať alebo overovať v praxi poznatky a skúsenosti na vytvorenie alebo na zmenu odborov vzdelávania.
(3)Experimentálne overovanie riadi a schvaľuje na základe návrhu podľa odseku 4 ministerstvo školstva podľa cieľov a princípov výchovy a vzdelávania.
(4)Návrh na experimentálne overovanie môže predložiť
a)vecne príslušné ministerstvo,
b)organizácia zriadená ministerstvom školstva,
c)príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia alebo
d)príslušný športový zväz.
(5)Experimentálne overovanie sa môže uskutočňovať aj z podnetu ministerstva školstva.
(6)Návrh alebo podnet na experimentálne overovanie obsahuje
a)ciele, predmet a zdôvodnenie experimentálneho overovania,
b)odôvodnenie návrhu na základe prognóz vývoja na trhu práce,
c)časový harmonogram a metodiku experimentálneho overovania,
d)finančné, materiálne a personálne zabezpečenie experimentálneho overovania,
e)dohodu medzi realizátorom a garantom experimentálneho overovania,
f) súhlas zriaďovateľa školy,
g)stanovisko vecne príslušného ministerstva o potrebe nového odboru vzdelávania,
h)popis vedomostí, zručností a kompetencií potrebných na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, pre ktoré sa budú žiaci v experimentálne overovanom odbore vzdelávania pripravovať,
i) zoznam kvalifikácií, ktoré žiaci získajú úspešným absolvovaním vzdelávania v experimentálne overovanom odbore vzdelávania,
j) ďalšie údaje, ktoré s experimentálnym overovaním bezprostredne súvisia.
(7)Ministerstvo školstva po dohode s navrhovateľom určí podmienky experimentálneho overovania, najmä
a)dátum začatia a dátum skončenia experimentálneho overovania,
b)ciele a predmet experimentálneho overovania,
c)spôsob priebežného hodnotenia a záverečného hodnotenia experimentálneho overovania vrátane náležitostí ich výstupov,
d)špecifické podmienky experimentálneho overovania nového odboru vzdelávania.
(8)Ministerstvo školstva schváli alebo zamietne návrh na experimentálne overovanie do 60 dní od podania návrhu. Ministerstvo školstva schválený návrh na experimentálne overovanie alebo podnet na experimentálne overovanie zverejní na svojom webovom sídle.
(9)Garantom experimentálneho overovania je organizácia zriadená ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(10)Náklady na experimentálne overovanie zabezpečí vo svojom rozpočte zriaďovateľ školy. Náklady na experimentálne overovanie, ktoré začalo na podnet ministerstva školstva, zabezpečí ministerstvo školstva.
(11)Garant hodnotí experimentálne overovanie priebežne za každý školský rok najneskôr jeden mesiac po skončení školského roka a predkladá priebežné hodnotenie ministerstvu školstva; ak ide o experimentálne overovanie na návrh podľa odseku 4, aj príslušnému subjektu.
(12)Záverečné hodnotenie experimentálneho overovania spolu so stanoviskom príslušného subjektu podľa odseku 4 predloží garant ministerstvu školstva do troch
mesiacov od jeho ukončenia, najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom bolo experimentálne overovanie ukončené. Ministerstvo školstva rozhodne o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v lehote do 30 dní odo dňa predloženia jeho záverečného hodnotenia.“.
69.Za § 57a sa vkladá § 57b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§57b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)Žiak, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, dokončí štúdium podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.
(2)Ministerstvo školstva do 28. februára 2022 určí minimálny počet vyučovacích hodín odborného výcviku na účely ukončovania štúdia, ak žiak z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neabsolvoval požadovaný počet vyučovacích hodín odborného výcviku.
(3)Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 môže zamestnávateľ popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak spĺňa kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie. “.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.