VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-14561/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
638
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2021,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2021