D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladá skupina poslancov návrh zákona o Múzeu Slovenského národného povstania a o zmene zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Múzeum v súčasnosti funguje v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, avšak na základe vyhlásení ministerky kultúry a ministra obrany konštatujeme, že je tu snaha zrušiť právnu subjektivitu Múzeu SNP, rozdeliť ho a časť z neho zaradiť priamo pod Ministerstvo obrany SR. Ide o neúctivý postoj k našim odbojárskym predkom, ktorí so zbraňou v ruke i osobným zapojením povstali proti fašizmu a zaradili nás tak na stranu víťazov.
Navrhovaná legislatíva vychádza zo zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V ňom je definované poslanie múzeí, ako aj ich pôsobnosť. Návrh zákona sa opiera aj o zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže múzeum bude prijímateľom dotácií zo štátneho rozpočtu. Novovytvorené orgány múzea správna rada a dozorná rada sa budú riadiť aj zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Zámerom navrhovaného legislatívneho kroku je stabilizovať a chrániť Múzeum SNP zmenou jeho podstaty, a to z organizácie zriaďovanej ministerstvom na verejnoprávnu inštitúciu, ktorá nebude podliehať politickým vplyvom, neodborným zásahom a nepochopiteľnému zneisťovaniu našej úcty k protifašistickému postoju našich predkov. Slovenská republika zriadenú verejnoprávnu inštitúciu, skúmajúcu a prezentujúcu režimy na našom území z rokov 1939-45 a 1948-89. Avšak Slovenské národné povstanie je samostatným fenoménom, ktorý nebol iba vojenskou akciou. Jeho posolstvo pre dnešok nachádzame v našej ústavnosti, odvolávajúc sa na Košický vládny program, v kultúre, vzdelávaní i vo výskume histórie. Aby sme po 77 rokoch zabezpečili rozvoj tejto inštitúcie, ktorej presah je medzinárodný, navrhujeme samostatný zákon, čím zdôrazníme našu protifašistickú, demokratickú a národnú orientáciu.
Súčasné Múzeum SNP dokonca prevádzkuje samostatnú expozíciu v Osvienčime, čo chceme prirodzene zachovať.
Úcta k SNP nie je záležitosťou iba slovenskej sociálnej demokracie, ale malo by ísť o celospoločenský a celopolitický konsenzus. Odboj na území Slovenska totiž nebol záležitosťou iba jednej politickej strany, ale išlo o spojenie nadstranícke, nadkonfesionálne a dokonca aj medzinárodné. Prijatím tejto legislatívy Slovenská republika nedegraduje súčasné múzeum, čoho sme svedkami pri plánoch predstaviteľov koalície, ale práve naopak vyšleme tým signál aj do zahraničia, že sme si vedomí našej histórie, sme na ňu hrdí a naďalej na ňu nadväzujeme.
Osobitná časť
Preambula
Preambula deklaratórnu povahu a nemá vynútiteľnú právnu záväznosť. Je dôležitá pre vyjadrenie postoja zákonodarcu k prijímanému zákonu v nadväzovaní a uchovávaní významu Slovenského národného povstania.
Čl. I
K § 1
Vymedzuje sa predmet zákona.
K § 2
Definuje postavenie, názov a sídlo múzea.
K § 3
Vymenúva úlohy Múzea Slovenského národného povstania, ktoré vychádzajú zo zriaďovacej listiny aktuálneho Múzea Slovenského národného povstania.
K § 4
Orgánmi múzea správna rada a dozorná rada. V týchto ustanoveniach je stanovený spôsob ich vytvorenia, fungovania, kompetencie i odmeňovania členov.
K § 5
Uvádza sa spôsob hospodárenia, rozpočtovania múzea, ako aj správu majetku.
K § 6
Prechodné ustanovenia prinášajú riešenie prevodu práv a záväzkov zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu. Určuje sa spôsob kreovania orgánov múzea i preklenutie obdobia do zvolenia prvých členov správnej rady a dozornej rady.
Čl. II
Ustanovenie prináša zmenu a úpravu zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, keďže Múzeum Slovenského národného povstania bolo do predkladanej legislatívnej zmeny definované ako štátna príspevková organizácia. Jej poslanie, pôsobnosť a ani úlohy sa zmenou na verejnoprávnu inštitúciu nemenia.
Čl. III
Účinnosť zákona je navrhovaná na 1. januára 2022.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o Múzeu Slovenského národného povstania a o zmene zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Negatívne
Žiadne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu
regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na služby verejnej správy pre občana
x
7. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
A.3. Poznámky:
Predkladaný návrh zákona o Múzeu Slovenského národného povstania a o zmene zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov bude mať negatívny vplyv na výdavky štátneho rozpočtu z dôvodu vytvorenia správnej rady a dozornej rady múzea, ktorých členom bude vyplácaná odmena. Odmeny spolu pre všetkých členov týchto rád v odhadovanej výške na základe aktuálnej priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky (1531,816 eur) 137 863,44 eur ročne.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu kultúry SR a Ministerstvu financií SR.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh zákona o Múzeu Slovenského národného povstania a o zmene zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
3.Predmet návrhu zákona
nie je upravený v primárnom práve, ani v sekundárnom práve Európskej únie.