Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na dočasné rozšírenie zapojenia SR do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Jaroslav Naď, minister obrany Slovenskej republiky
Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
💧
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
14. -22. jún 2021
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie
jún 2021
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**
2021
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
august 2021
2.Definovanie problému
Návrh bol spracovaný na základe článku 86 písm. l) Ústavy SR, na základe ktorého patrí do právomoci Národnej rady SR vysloviť súhlas s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky, ak nejde o prípad uvedený v čl. 119 písm. p) Ústavy SR a §12 v znení písmena d) „vojenská operácia“ zákona č. 321/2002, Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. V súčasnosti pôsobia príslušníci OS SR v operačnom veliteľstve EUNAVFOR MED IRINI na základe mandátu, ktorý schválila Národná rada SR uznesením č. 340 z 21. októbra 2020. Každá zmena tohto mandátu podlieha na základe §12 ods. 5 zákona rozhodnutiu Národnej rady SR.
3.Ciele a výsledný stav
Hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a stability v centrálnom Stredomorí prostredníctvom výcviku a monitorovaním líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva, poskytovaním podpory pri vykonávaní zbrojného embarga OSN a zbieraním informácií súvisiacich s pašovaním ropy.
4.Dotknuté subjekty
Návrh sa týka výhradne a priamo pôsobnosti Ministerstva obrany SR a ozbrojených síl SR.
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
💧 Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti
Účelnosť predkladaného návrhu bude preskúmaná v hodnotiacich správach po skončení mandátu, prípadne v iných hodnotiacich materiáloch MO SR.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.
9.Vybrané vplyvy materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
💧
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy,
v prípade identifikovaného negatívneho
vplyvu
💧
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Mechanizmus znižovania byrokracie
a nákladov sa uplatňuje:
Áno
Nie
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
Petra Čadová (petra.cadova@mod.gov.sk, tel: 0960 311 950)
Jana Kotorová (jana.kotorova@mod.gov.sk , tel: 0960 317 526)
12.Zdroje
Doložka vplyvov bola vypracovaná na základe informácií Vojenskej polície o podmienkach vyslania príslušníkov Vojenskej polície do operácie EUNAVFOR MED IRINI.
13.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č. 100/2021
(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)
X Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
14.Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č. .......... (v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)
Súhlasné
Súhlasné s návrhom na dopracovanie
Nesúhlasné
Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy
(v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2022
2023
2024
2025
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
362 370
0
0
0
v tom: MO SR / program 096 Obrana
362 370
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
362 370
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
362 370
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
217 100
0
0
0
- vplyv na ŠR
217 100
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
362 370
0
0
0
v tom: MO SR / program 096 Obrana
362 370
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu je zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly MO SR v programe 096 Obrana, podprogram 09602 Velenie a zaručovanie obrany v roku 2022 a v nasledujúcich rokoch.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrhom sa vyslovuje súhlas rozšírením zapojenia SR do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI o vyslanie do 11 príslušníkov Vojenskej polície SR.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2022
2023
2024
2025
Vyslanie príslušníkov OS SR do EUNAVFOR MED IRINI
11
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka: Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2022
2023
2024
2025
poznámka
Bežné výdavky (600)
362 370
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
217 100
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
48 500
0
0
0
Tovary a služby (630)2
82 370
0
0
0
631 Cestovné náhrady
5 000
0
0
0
632 Energie, voda a komunikácie
4 000
0
0
0
633 Materiál
14 950
0
0
0
634 Dopravné
2 000
0
0
0
636 Nájomné za nájom
20 000
0
0
0
637 Služby
36 420
0
0
0
Bežné transfery (640)2
14 400
0
0
0
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
14 400
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
362 370
0
0
0
Tabuľka č.5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Zamestnanosť
2022
2023
2024
2025
Počet zamestnancov celkom
11
z toho vplyv na ŠR
11
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
4 934
z toho vplyv na ŠR
4 934
Osobné výdavky celkom (v eurách)
265 600
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
217 100
z toho vplyv na ŠR
217 100
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
48 500
z toho vplyv na ŠR
48 500
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.