PREDKLADACIA SPRÁVA
Na základe mandátu Národnej rady Slovenskej republiky schváleného uznesením č.340/2020 z 21.10.2020, pôsobí 5 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky v operačnom veliteľstve operácie EUNAVFOR MED IRINI s pôsobnosťou na území Talianskej republiky od 1.novembra 2020.
Hlavnou úlohou operácie EUNAVFOR MED IRINI je prispievať k dodržiavaniu zbrojného embarga OSN voči Líbyi prostredníctvom vzdušných, satelitných a námorných prostriedkov v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady (ďalej len BR) OSN č. 1970 (2011) a s následnými rezolúciami o zbrojnom embargu voči Líbyi, vrátane rezolúcií BR OSN č. 2292 (2016), BR OSN č. 2473 (2019) a BR OSN č. 2578 (2021).
Podpornou úlohou operácie EUNAVFOR MED IRINI je monitorovanie a zhromažďovanie informácií o nedovolenom vývoze ropy z Líbye, vrátane surovej ropy a rafinovaných ropných produktov v súlade s rezolúciou BR OSN č. 2146 (2014) a s následnými rezolúciami, najmä rezolúciami BR OSN č. 2509 (2020) a BR OSN č. 2510 (2020). prostredníctvom svojich aktivít realizovaných operáciou EUNAVFOR MED IRINI taktiež pomáha pri rozvoji kapacít a pri výcviku líbyjskej pobrežnej stráže a námorníctva a tak prispieva k narušeniu obchodného modelu sietí prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi v súlade s uplatniteľným medzinárodným právom, vrátane Dohovoru OSN o morskom práve, akejkoľvek relevantnej rezolúcie BR OSN a podľa potreby medzinárodného práva ľudských práv.
Slovenská republika v rokoch 2017 a 2018 pôsobila v námornej operácií EUNAVFOR MED Sophia (predchodkyňa operácie IRINI) prostredníctvom vyslania príslušníkov Vojenskej polície ako tzv. „boarding team“ na lodi operácie.
V predloženom materiáli sa navrhuje vláde Slovenskej republiky dočasne rozšíriť zapojenie SR do operácie EUNAVFOR MED IRINI o vyslanie príslušníkov Vojenskej polície v počte do 11 príslušníkov, na plnenie úloh zásahového tímu na lodi pôsobiacej v operácií pod vlajkou Spolkovej republiky Nemecko po dobu do šiestich mesiacov s predpokladom nasadenia od 1. marca 2022. Finančné prostriedky na pokrytie nákladov na prípadné vyslanie, pôsobenie a stiahnutie príspevku vyčlení Ministerstvo obrany SR.
Predkladaný materiál bol predmetom pripomienkovania v rámci predbežného pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania a vláda Slovenskej republiky ho schválila na svojej 27. schôdzi 25. augusta 2021 uznesením č. 452/2021.