VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-15395/2021
Národnej rady
Slovenskej republiky
644
Návrh
na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI
Bratislava . august 2021
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR2. Predkladacia správa3. Vlastný materiál4. Doložka vplyvov
Predkladá:
Eduard Hegerpredseda vládySlovenskej republiky