DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Nezaradený poslanec NR SR a člen hnutia REPUBLIKA Eduard Kočiš predkladá do Národnej rady Slovenskej republiky legislatívny návrh, ktorého cieľom je ústavné zadefinovanie rodičov výlučne ako páru ľudí opačného pohlavia, teda ženy matky a otca muža. Cieľom legislatívneho návrhu je taktiež zavedenie nemennosti pohlavia určeného pri narodení.
Rodina, zložená z muža, ženy a ideálne aj detí, bola po stáročia zárukou rozvoja a prežitia každého národa. Heterosexuálne manželstvá, resp. partnerstvá možno bezpochyby považovať za najbezpečnejšie a najprirodzenejšie prostredie pre počatie, výchovu a vývoj detí.
Žiaľ, v súčasnom svete sme svedkami relativizácie historicky overených hodnôt a poslania tradičnej rodiny, a to najmä za výdatnej podpory rôznych zahraničných mimovládnych organizácií.
Za účelom ukončenia relativizácie a podkopávania pojmov „rodina“ a „rodičia“ preto navrhujem vložiť do znenia Ústavy SR jednoznačnú a nespochybniteľnú definíciu rodičov ako dvojice ľudí opačného pohlavia, teda ženy ako matky a muža ako otca.
Podobne, v nadväznosti na stále agresívnejšiu gender ideológiu, propagujúcu zvrátené teórie o existencii fiktívnych pohlaví považujem je rovnako dôležité aj ústavné zadefinovanie nemennosti rodovej identity.
Preto navrhujem doplniť znenie Ústavy SR a súvisiacich zákonov o nemennosť pohlavia určeného pri narodení, a taktiež vylúčiť možnosť “voľby” pohlavia deťmi v dospievajúcom veku.
Podsúvanie teórií o tom, že človek si môže meniť pohlavie podľa aktuálnej nálady, či dokonca si vyberať spomedzi neutrálnych, obojakých alebo čisto virtuálnych pohlaví považujem za zvrátené.
Legislatíva Slovenskej republiky sa musí voči týmto nemravným teóriám a nápadom jasne vymedziť a zabrániť tak ich šíreniu najmä medzi mladými ľuďmi a deťmi.
II. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Ustanovuje sa nemennosť rodovej identity človeka, určenej jeho pohlavím pri narodení. V zmysle Ústavy SR tak nebude možné meniť pohlavie človeka z právneho ani medicínskeho hľadiska.
K bodu 2
Ústavne sa zakotvuje princíp, že rodičia len otec muž a matka žena. Tým sa vylučuje možnosť priznania akýchkoľvek rodičovských práv homosexuálnym párom, vrátane adopcie detí týmito pármi.
Čl. II
Vypúšťajú sa príslušné ustanovenia zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, ktoré umožňujú zmenu mena na základe zmeny pohlavia dotknutej osoby.
Čl. III
Vypúšťa sa ustanovenie § 8 odsek 2 písmeno b) zákona č. č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle, ktorý umožňuje zmenu rodného čísla na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby a tiež ustanovenie § 8 odsek 4 zákona, ktorý stanovuje lehotu na podanie žiadosti o zmenu rodného čísla v zmysle vyššie uvedeného.
Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.