N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Ústavný zákon
z ... 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č.
244/1998 Z. z.
, ústavného zákona č.
9/1999 Z. z.
, ústavného zákona č.
90/2001 Z. z.
, ústavného zákona č.
140/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
323/2004 Z. z.
, ústavného zákona č.
463/2005 Z. z.
, ústavného zákona č.
92/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
210/2006 Z. z.
, ústavného zákona č.
100/2010 Z. z.
, ústavného zákona č.
356/2011 Z. z.
, ústavného zákona č.
232/2012 Z. z.
, ústavného zákona č.
161/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
306/2014 Z. z.
, ústavného zákona č.
427/2015 Z. z.
, ústavného zákona č.
44/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
71/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
137/2017 Z. z.
, ústavného zákona č.
40/2019 Z. z.
, ústavného zákona č.
99/2019 Z. z.
a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Čl. 15 ods. 1 znie:
„Každý právo na život. Ľudský život je hodný ochrany pred narodením. Rodová identita človeka je nemenná a je určená jeho pohlavím pri narodení.“
2.Čl. 41 ods. 1 znie:
,,Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Rodičia otec muž a matka žena. Manželstvo, rodičovstvo a rodina pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/2002 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 36/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 344/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2015 Z. z. sa mení takto:
1.§ 6 odsek 6 sa vypúšťa.
Pôvodný odsek 7 sa prečísluje na odsek 6.
2.§ 7 odsek 1 písmeno c) sa vypúšťa.
3.§ 7 ods. 2 písmeno f) sa vypúšťa.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
4.V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová: ,,pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.”
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle sa mení takto:
§ 8 odsek 2 písmeno b) sa vypúšťa.
§ 8 ods. 4 sa vypúšťa.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
Čl. IV
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.